Constituire parte civilă într-o cauză penală. Existenta unui titlu executoriu pentru suma solicitată cu titlu de despăgubiri. Respingerea actiunii civile ca inadmisibilă ca urmare a existentei unui titlu executoriu pentru acelasi prejudiciu.

Hotărâre 379/P din 15.04.2019


Având în vedere că există un titlu executoriu, nu mai este necesară o hotărâre judecătorească pentru ca partea civilă să îşi poată acoperi prejudiciul, acesta putând fi recuperat prin însăşi punerea în executare silită a hotărârii civile. În aceste condiţii, alăturarea acţiunii civile celei penale ar duce la crearea a două titluri executorii (hotărârea penală care soluţionează acţiunea civilă şi decizia de imputare), ceea ce este inadmisibil.

Prin urmare, obţinerea unui titlu executoriu pe calea acţiunii civile alăturate celei penale nici nu şi-ar justifica utilitatea cât timp hotărârea ce s-ar pronunţa în această privinţă nu ar putea cuprinde decât ceea ce deja este menţionat hotărârea judecătorească anterioară.

Art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală

Prin sentinţa penală nr. 2/08.01.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. …/118/2016* s-au hotărât următoarele:

Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de ANAF-DGRFP Galaţi-AJFP Constanţa faţă de inculpatul [...], urmare a achitării integrale a prejudiciului cauzat bugetului consolidate al statului.

În baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielilor judiciare către stat rămân în sarcina acestuia.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că prin dec. pen. nr. 283/P din 01.03.2018 a Curţii de Apel Constanţa în dosarul nr. …/118/2016 s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi ANAF DGRFP - AJFP Constanţa împotriva s.p. nr. 478/16.10.2017 dispusă de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. …/118/2016. S-a desfiinţat în parte sentinţa penală apelată în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei ca şi încheierea de înlăturare a omisiunii vădite din data de 23.10.2017 şi s-a dispus rejudecarea de către Tribunalul Constanţa.

Cu ocazia rejudecării, în cauza de faţă, înregistrată sub nr. …/118/2016* la data de 20.03.2018, partea civilă ANAF-DGRFP Galaţi-AJFP Constanţa a precizat că suma de 352.000 lei plus accesoriile aferente este inclusă şi suma de 1.200.688 lei - înscrisă în tabelul definitiv de creanţe, sens în care partea civilă a apreciat că cererea sa de constituire ca parte civilă nr. [...]/08.06.2016 a rămas fără obiect.

Având în vedere precizarea expresă a părţii civile ANAF-DGRFP Galaţi - AJFP Constanţa, aşa cum s-a expus mai sus, constatând acoperit integral prejudiciul cauzat de inculpatul [...], urmare a achitării integrale a prejudiciului cauzat bugetului consolidate al statului, urmează a fi respinsă  ca nefondată acţiunea civilă formulată de ANAF-DGRFP Galaţi - AJFP Constanţa faţă de inculpatul [...], urmare a achitării integrale a prejudiciului cauzat bugetului consolidate al statului, nemaifiind întrunite cumulative condiţiile răspunderii civile delictuale, nemaifiind în prezenţa unui prejudiciu, care s-a stins prin achitarea sumei datorate bugetului de stat.

Împotriva sentinţei penale nr. 2/08.01.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. …/118/2016* a declarat apel partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, care a criticat soluţia primei instanţe, deoarece prejudiciul nu a fost achitat de inculpat, ci există un titlu executoriu, suma reprezentând prejudiciu fiind inclusă în tabelul definitiv de creanţe, pentru care se derulează măsuri de executare silită.

Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelantă, precum şi din oficiu, conform art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată că apelul declarat de partea civilă este fondat.

Partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a formulat în cauză pretenţii civile în cuantum de 352.000 lei şi accesorii fiscale, însă prin adresa nr. [...]/08.06.2016 a comunicat instanţei că prin sentinţa civilă nr. 1326/14.04.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. …/118/2013/a1 a fost admisă acţiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale şi s-a dispus ca suma de 1.200.688 lei, reprezentând întregul pasiv constând în creanţele aparţinând creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, înscrise în tabelul definitiv de creanţe aparţinând debitoarei [...] să fie suportat de inculpatul [...], asociat şi administrator al debitoarei [...]

S-a mai precizat că suma de 352.000 lei şi accesoriile fiscale aferente, ce fac obiectul constituirii de parte civilă în cauza penală, sunt incluse în suma de 1.200.688 lei, pentru care se desfăşoară în prezent acte de executare silită.

Curtea constată că pentru suma solicitată cu titlu de despăgubiri în cauza penală există deja un titlu executoriu, reprezentat de sentinţa civilă nr. 1326/14.04.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. …/118/2013/a1, prin care a fost antrenată răspunderea patrimonială a inculpatului pentru suma de 1.200.688 lei, ce include şi suma de 352.000 lei solicitată în cauza penală prezentă.

În prezent, sentinţa civilă nr. 1326/14.04.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. …/118/2013/a1 a fost pusă în executare, fiind efectuate acte de executare silită.

Drept urmare, se constată că partea civilă deţine un titlu executoriu pentru suma solicitată cu titlu de despăgubiri civile, pentru care în prezent se efectuează acte de executare silită.

Având în vedere că există un titlu executoriu, nu mai este necesară o hotărâre judecătorească pentru ca partea civilă să îşi poată acoperi prejudiciul, acesta putând fi recuperat prin însăşi punerea în executare silită a hotărârii civile. În aceste condiţii, alăturarea acţiunii civile celei penale ar duce la crearea a două titluri executorii (hotărârea penală care soluţionează acţiunea civilă şi decizia de imputare), ceea ce este inadmisibil. Prin urmare, obţinerea unui titlu executoriu pe calea acţiunii civile alăturate celei penale nici nu şi-ar justifica utilitatea cât timp hotărârea ce s-ar pronunţa în această privinţă nu ar putea cuprinde decât ceea ce deja este menţionat hotărârea judecătorească anterioară.

A obţine un titlu executoriu pe calea acţiunii civile alăturată celei penale ar însemna obţinerea unei hotărâri care ar cuprinde parte din ceea ce este deja consemnat în cuprinsul titlului executoriu anterior, ceea ce este inutil si inadmisibil, atâta timp cât titlul executoriu nu a fost desfiinţat.

În consecinţă, se impune respingerea ca inadmisibilă a acţiunii civile formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa

Prima instanţă în mod greşit a respins ca nefondată acţiunea civilă, întrucât această soluţie implică analiza fondului cererii, ceea ce nu mai este cazul în ipoteza existenţei unui titlu executoriu obţinut într-o altă procedură judiciară.

De asemenea, este eronată menţiunea privind achitarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, întrucât prejudiciul nu a fost achitat, ci doar se derulează măsuri de executare silită, ce nu au fost finalizate, care nu echivalează cu achitarea debitului. Nu se poate vorbi nici de o acoperire a prejudiciului, pe calea executării silite, întrucât din datele existente nu rezultă că în procedura executării silite s-ar fi reuşit acoperirea debitului.

Astfel, se impune reformarea hotărârii primei instanţe, în sensul respingerii acţiunii civile ca inadmisibilă, ca efect al existenţei unui titlu executoriu pentru acelaşi prejudiciu invocat în cauza penală.

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, curtea va admite apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 2/08.01.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. …/118/2016*.

În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală, se va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată şi, rejudecând, va fi respinsă ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.

Se va înlătura din sentinţa penală apelată dispoziţia de respingere ca nefondată a acţiunii civile formulată de ANAF - DGRFP Galaţi - AJFP Constanţa faţă de inculpatul [...], urmare a achitării integrale a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii.