Plângere împotriva rezoluției directorului orc

Decizie 361 din 06.11.2019


LITIGII CU PROFESIONIȘTI

Apel. Plângere împotriva rezoluției directorului ORC. Temeinicia cererii, chiar dacă la data pronunțării rezoluției petentul nu depusese un înscris solicitat de persoana desemnată, aspect care a constituit temei al respingerii cererii de înregistrare, însă înscrisul a fost anexat plângerii. Controlul exercitat de instanța de judecată la soluționarea plângerii

- art. 6 și 7 din OUG nr. 116/2009

Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal

Decizia nr. 361 din 6 noiembrie 2019

Prin Sentința nr. (...)/LP/12.06.2019, Tribunalul (...) a admis plângerea formulată de reclamanta SC (R) SRL, în contradictoriu cu pârâta/intimată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...).

A dispus desființarea dispozițiilor rezoluției nr. (...)/17.04.2019 și, în consecință, a dispus admiterea cererii nr. (...)/05.04.2019 astfel cum aceasta a fost formulată de reclamantă privind Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (R) SRL nr. (...) din data de 03.10.2018 și a actului constitutiv actualizat din 04.04.2019.

A dispus Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...) de a face cuvenitele mențiuni privind cererea nr. (...)/05.04.2019 formulată de reclamantă.

A dispus publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV- a, a hotărârii.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut că înregistrarea în registrul comerțului a transmiterii părților sociale către persoane din afara societății, la o societate cu răspundere limitată, se realizează în două etape.

Prima etapă constă în menționarea depunerii în registrul comerțului a actului modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaților/decizia asociatului unic) și transmiterea acesteia spre publicare în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. În acest sens, hotărârea adunării generale a asociaților/decizia asociatului unic se va atașa la cererea de depunere și menționare acte.

Etapa a II-a este condiționată de expirarea termenului de opoziție de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau, dacă a fost formulată o opoziție, de prezentarea hotărârii de respingere a acesteia.

Persoana desemnată cu soluționarea cererii de înregistrare are atribuția de verificare a documentelor depuse în susținerea cererii sub aspectul respectării cerințelor și dispozițiilor legale în vigoare, în speța dată, aceea de verificare a împlinirii termenului de opoziție de 30 de zile, termen care curge de la data publicării Hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, conform art. 62 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, “opoziția se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaților sau a actului adițional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen”, iar potrivit dispozițiilor art. 202 alin. (24) din același act normativ, „Transmiterea părților sociale va opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării termenului de opoziție prevăzut la art. 62, iar dacă a fost formulată o opoziție, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia”.

Registrul comerțului nu efectuează publicarea în Monitorul Oficial a hotărârilor AGA, ci doar asigură transmiterea acestor documente către Regia Autonomă Monitorul Oficial care realizează serviciul public de editare și publicare a Monitorului Oficial al României.

Conform site-ului ONRC, în cadrul etapei II (etapa ulterioară publicării hotărârii AGA), se menționează următoarele: “2. Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/deciziei asociatului unic. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT.”

O asemenea cerință este și ambiguă, în concret, nu se precizează care document concret constituie “dovada publicării hotărârii generale a asociaților”.

Raportat la faptul că intimata a dispus prin rezoluția nr. (...)/05.10.2018 publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Aga nr. (...)/(...) din 03.10.2018, că reclamanta a făcut dovada fizică a publicării actului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. (...)/22.10.2018 (fila 19 și urm.), fiind îndeplinite prevederile legale impuse, coroborat cu lipsa de coerență a intimatei în solicitarea actelor care trebuie să se regăsească la dosar pentru etapa a II-a, instanța a admis plângerea formulată de reclamanta SC (R) SRL, împotriva Rezoluției ORC (...) nr. (...)/17.04.2019, în contradictoriu cu pârâta/intimată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...), astfel a desființat dispozițiile rezoluției nr. (...)/17.04.2019, în consecință a dispus admiterea cererii nr. (...)/05.04.2019 astfel cum aceasta a fost formulată de reclamantă privind Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (R) SRL nr. (...) din data de 03.10.2018 și a actului constitutiv actualizat din 04.04.2019; a dispus Oficiului Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul (...) de a face cuvenitele mențiuni privind cererea nr. (...)/05.04.2019 formulată de reclamant și a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV- a, a hotărârii.

Împotriva acestei hotărâri, în termen și scutit de la plata taxei judiciare de timbru, a declarat apel pârâtul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...), solicitând admiterea apelului, desființarea în tot a Sentinței nr. (...)/LP/12.06.2019, în sensul menținerii Rezoluției nr. (...)717.04.2019, pronunțată de către persoana desemnată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...) în soluționarea cererii de înregistrare nr. (...)/05.04.2019, și pe cale de consecință, respingerea cererii de înregistrare mai sus menționate.

În motivare, arată că prin Sentința nr. (...)/LP/12.06.2019, instanța de fond a admis plângerea formulată de (R) SRL prin administrator (...), împotriva Rezoluției nr. (...)/17.04.2019, pronunțată de persoana desemnată a ORC (...) și în consecință a dispus admiterea cererii nr. (...)/05.04.2019, astfel cum a fost formulată de către reclamantă.

Precizează că prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei în primă instanță a detaliat motivul pentru care cererea nr. (...)/05.04.2019, depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...), de către reclamantă, pentru înregistrarea unor mențiuni pentru societatea (R) SRL, nu a putut fi admisă, indicând în mod expres și temeiul legal, cu toate acestea, instanța de fond nu a ținut cont de aceste dispoziții legale imperative și a fost obligată la înregistrarea mențiunii în Registrul Comerțului.

Consideră că motivarea primei instanțe este nefondată.

Față de motivele invocate de către instanța de fond în sentința apelată, referitor la faptul că cerința ORC (...) este ambiguă, în concret, nu se precizează care document concret constituie dovada publicării hotărârii generale a asociaților, respectiv la lipsa de coerență din partea instituției Oficiului Registrului Comerțului în solicitarea actelor, arătă că înregistrarea în registrul comerțului a transmiterii părților sociale către persoane din afara societății, la o societate cu răspundere limitată, se realizează în două etape.

Prima etapă constă în menționarea depunerii în registrul comerțului a actului modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaților/decizia asociatului unic) și transmiterea acesteia spre publicare în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. În acest sens, hotărârea adunării generale a asociaților/decizia asociatului unic se va atașa la cererea de depunere și menționare acte.

Etapa a II-a este condiționată de expirarea termenului de opoziție de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau, dacă a fost formulată o opoziție, de prezentarea hotărârii de respingere a acesteia.

Persoana desemnată cu soluționarea cererii de înregistrare are atribuția de verificare a documentelor depuse în susținerea cererii sub aspectul respectării cerințelor și dispozițiilor legale în vigoare, în speța dată, și aceea de verificare a împlinirii termenului de opoziție de 30 de zile, termen care curge de la data publicării Hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, conform art. 62 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, opoziția se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaților sau a actului adițional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen”, iar potrivit dispozițiilor art. 202 alin. (24) din același act normativ: transmiterea părților sociale va opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării termenului de opoziție prevăzut la art. 62, iar dacă a fost formulată o opoziție, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia”.

Prin urmare, termenul de 30 de zile prevăzut de art. 62 curge de la data publicării în Monitorul Oficial al României și nu de la data transmiterii spre publicare a hotărârii anterior menționate.

De asemenea, învederează instanței faptul că registrul comerțului nu efectuează publicarea în Monitorul Oficial a hotărârilor AGA, ci doar asigură transmiterea acestor documente către Regia Autonomă Monitorul Oficial care realizează serviciul public de editare și publicare a Monitorului Oficial al României. Oficiul Registrului Comerțului poate confirma publicarea prin extragerea din bazele de date și listarea pentru eliberare, la cerere și contra cost a extrasului din Monitorul Oficial.

Consideră că sunt neîntemeiate și susținerile reclamantei cu privire la faptul că nu a avut cunoștință și că nu a fost informată de necesitatea depunerii extrasului din Monitorul Oficial în care a fost publicată Hotărârea AGA nr. (...)/03.10.2018, întrucât acest fapt rezultă tocmai din motivele enunțate în Rezoluția de amânare din data de 08.04.2019. Mai mult, motivele amânării cererii puteau fi vizualizate de către solicitant și pe portalul ONRC la secțiunea stadiu dosar, iar documentele necesare înregistrării transmiterii părților sociale într-o societate sunt detailat prezentate pe site-ul instituției la adresa www.onrc.ro secțiunea Mențiuni-Persoane juridice - Transmiterea părților de interes și a părților sociale.

Instanța a reținut ca și motiv de admitere a plângerii, faptul că reclamanta a făcut dovada fizică a publicării Hotărârii AGA nr. (...)/03.10.2018 în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. (...)/22.10.2018, și astfel au fost îndeplinite prevederile legale impuse. Or, acest motiv nu poate fi acceptat, întrucât extrasul din Monitorul Oficial al României NU a fost atașat în susținerea cererii de înregistrare nr. (...)/05.04.2019, astfel că la data soluționării cererii documentul, mai sus menționat NU se afla la dosar, din acest motiv pronunțându-se rezoluția de respingere. Dovada publicării Hotărârii AGA în Monitorul Oficial a fost atașată la plângerea formulată de reclamantă, deci, ulterior soluționării cererii.

Prin urmare, în opinia instanței de fond, cererea de înregistrare nr. (...)/05.04.2019 putea fi admisă de către persoana desemnată a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...), chiar dacă în susținerea ei nu au fost depuse documentele prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, prin nedepunerea de către reclamantă a extrasului din Monitorul Oficial al României nu s-a făcut dovada expirării termenului de opoziție de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaților în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 62 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată.

În acest sens, reiterează și instanței de apel că, în urma verificării actelor depuse în completare la dosar, persoana desemnată cu soluționarea cererii, a pronunțat rezoluția de respingere nr. (...)/17.04.2019, pe motiv că: nu s-a depus dovada publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii AGA nr. (...) din 03.10.2018 (La dosar s-a depus certificatul de înregistrare depunere și menționare acte în locul Monitorului Oficial în care s-a publicat hotărârea. De la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial curge termenul de opoziție, or, acest document nu există la dosar) - art. 22 alin. 2 și art. 131 din OMJ 2594/2008; art. 61 și 62 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.”

Raportat la dispozițiile legale anterior menționate și la starea de fapt prezentată, consideră că, în mod temeinic și legal, persoana desemnată cu soluționarea cererii a dispus respingerea înregistrării mențiunilor solicitate.

Având în vedere motivele enumerate mai sus, solicită admiterea apelului, cu desființarea în tot a Sentinței civile nr. (...)/LP/2019 și menținerea în totalitate a rezoluției nr. (...)/17.04.2019 pronunțată de către persoana desemnată de Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (...).

În drept, își întemeiază susținerile pe prevederile Codului de procedură civilă, Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe dispozițiile OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată prin Legea nr. 84/2010, modificată prin OUG nr. 85/2010.

Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 17 septembrie 2019, intimata reclamantă SC (R) SRL a solicitat recalificarea căii de atac promovată din apel în recurs; pe cale de excepție, constatarea nulității recursului; respingerea recursului ca fiind lipsit de interes, iar pe fondul cauzei, respingerea recursului ca nefondat.

În motivare arată că a depus la ORC (...) cererea având nr. (...)/05.04.2019, având ca obiect o serie de modificări ale structurii societății, printre care inclusiv cesiunea de părți sociale în afara societății.

Având în vedere acest aspect, anterior depunerii cererii nr. (...)/05.04.2019, a mai depus o cerere de menționare acte, având ca obiect publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii AGA nr. (...) din 03.10.2018, în vederea parcurgerii acestei etape prealabile și epuizarea termenului de formulare a eventualelor opoziții, fiind format dosar (...)/04.10.2018. Cererea de publicare în Monitorul Oficial a hotărârii AGA a fost admisă și a fost dispusă publicarea acesteia.

Ulterior depunerii cererii nr. (...)/05.04.2019, dosarul a fost amânat de către ORC (...), pentru 2 motive: depunerea dovezii publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial; depunerea unor copii certificate după cărțile de identitate ale reprezentanților persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați.

În raport cu aceste solicitări, un reprezentant al societății s-a deplasat la sediul ORC (...) pentru a depune documentele lipsă, în cadrul programului de lucru dedicat dosarelor amânate. Astfel, la data de 15.04.2019, au fost prezentate persoanei desemnate - (...) documentele existente - copii după cărțile de identitate ale reprezentanților persoanelor juridice și documentele de soluționare ale dosarului de publicare în Monitorul Oficial a Hotărârii AGA nr. (...) din 03.10.2018 (certificat de înregistrare depunere și menționare acte și rezoluția pronunțată în dosar (...)/04.10.2018).

Persoana desemnată a precizat că nu are nevoie decât de certificatul de înregistrare, depunere și menționare acte aferent dosarului inițial de publicare hotărâre AGA în M.O. și de copiile după cărțile de identitate solicitate. Nici o altă solicitare nu a fost efectuată la momentul respectiv de către persoana desemnată.

Cu toate acestea, dosarul nr. (...)/05.04.201 9 a fost respins pentru nedepunerea dovezii de publicare în Monitorul Oficial a Hotărârii AGA nr. (...) din 03.10.2018.

Menționează că, anexate cererii depuse la ORC (...), se regăsesc inclusiv acte originale obținute în Danemarca de către asociatul - persoană juridică daneză, apostilate și traduse legalizat, care au necesitat eforturi consistente pentru obținere.

Arată că a formulat plângerea care face obiectul prezentei cauze pentru un singur motiv - ORC (...), fără a putea indica vreun temei legal concret, refuză să îi elibereze actele originale depuse, pentru a putea relua procedura și anexa de această dată inclusiv Monitorul Oficial unde figurează publicată Hotărârea AGA (evident o soluție mai rapidă și facilă pentru toate părțile implicate).

Tribunalul (...) a înțeles absurdul cerințelor ORC (...) și caracterul neclar al cerințelor și informațiilor publicate de către ORC (...) în legătură cu speța, procedând la admiterea plângerii prin sentința atacată.

În ceea ce privește recalificarea căii de atac din apel în recurs arată că temeiul de drept al plângerii formulată de către (R) SRL și judecată de către Tribunalul (...) în dosar (...)/(...)/2019 este reprezentat de prevederile art. 6 din OUG nr. 116/2009.

Potrivit art. 6, alin. (7) din OUG nr. 116/2009: “Hotărârea pronunțată în soluționarea plângerii este executorie și este supusă numai recursului.”

Legalitatea căilor de atac implică obligația părții de a promova și posibilitatea instanței de control de a judeca strict căile de atac prevăzute de lege, independent de eventuale mențiuni inexacte cuprinse în hotărârile atacate.

În raport cu principiul legalității căilor de atac, reglementat de art. 457 Cod procedură civilă, solicită recalificarea apelului promovat de către ORC (...) în calea de atac a recursului.

Referitor la excepția nulității recursului arată că, conform art. 489 Cod procedură civilă: “(1) Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului prevăzut la alin. (3). (2) Aceeași sancțiune intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488.”

Așadar, recurenta are atât obligația de indicare a motivelor de recurs pe care își întemeiază calea de atac, cât și expunerea unei motivări efective a recursului. Mai mult, dezvoltarea motivării fiecărui motiv de recurs trebuie să corespundă motivului de recurs indicat.

În speță, calea de atac formulată și încadrată în mod greșit ca apel nu cuprinde indicarea expresă a unuia dintre motivele de recurs prevăzute expres și limitativ de art. 488, alin. (1) Cod procedură civilă.

Nu se poate, însă, nega rolul activ al instanței de judecată și posibilitatea acesteia de a analiza în concret motivele dezvoltate în cuprinsul căii de atac și încadrarea acestora în unul dintre motivele de recurs prevăzute de lege, chiar dacă motivul nu a fost în mod expres indicat.

Analizând însă, în concret, criticile aduse sentinței pronunțate de către instanța de fond, solicită a se constata că criticile aduse de către ORC (...) reprezintă o simplă reiterare a întâmpinării depusă în fața instanței de fond; o asemenea cale de atac nu corespunde exigențelor recursului (cale extraordinară de atac), care impun invocarea unor critici care pot fi încadrate în motivele de nelegalitate prevăzut de art. 488 Cod procedură civilă. Prin reluarea poziției exprimate în fața instanței de fond, ORC (...) tinde să obțină o nouă verificare a susținerilor sale, cu toate că legea nu recunoaște recursului un caracter devolutiv. Motivele de recurs trebuie să vizeze exclusiv obiectul căii de atac – sentința pronunțată de instanța de fond. Motivele invocate prin calea de atac promovată nu pot fi încadrate în nici unul dintre

motivele de nelegalitate prevăzute de lege.

În ceea ce privește excepția lipsei de interes arată că, doctrinar, interesul acțiunii în justiție a fost definit sumar ca fiind avantajul, folosul practic, pe care-l speră reclamantul (sau în cazul de față titularul căii de atac) în urma câștigării procesului. Astfel, pentru ca o acțiune (sau cale de atac) să fie justificată din perspectiva interesului de formulare, este necesară existența unui avantaj, a unui folos practic pe care reclamantul speră să îl obțină.

În concret, nu își poate imagina un interes, folos practic pe care ORC (...) l-ar putea obține în cazul admiterii căii de atac care face obiectul prezentei cauze, în special în condițiile în care nici măcar cheltuieli de judecată nu au fost solicitate în fața instanței de fond.

Dacă discuția este dusă pe planul rolului ORC de a veghea asupra legalității funcționării societăților comerciale și a modului de operare a modificărilor efectuate cu privire la elementele societăților comerciale, nici în această situație interesul nu se verifică.

La dosarul cauzei se regăsește inclusiv Monitorul Oficial care cuprinde publicarea Hotărârii AGA în discuție, publicată cu mult mai mult de 30 de zile anterior demarării etapei 2, astfel că în orice caz, dincolo de aspectele care constituie fondul prezentei cauze, legalitatea demersului său în fața ORC (...) este confirmată, iar orice fel de interes (oricât de forțată ar fi interpretarea noțiunii) nu există.

Având în vedere aceste considerente, solicită admiterea excepției invocate și respingerea recursului ca fiind lipsit de interes.

Pe fondul cauzei, arată că cerința depunerii dovezii publicării Hotărârii AGA în M.O. în cadrul etapei 2 a cesiunii de părți sociale nu are acoperire legală. Art. 131 (sau orice alt text) din normele metodologice aferente OMJ 2594/2008 nu cuprind o asemenea cerință.

Conform informațiilor de pe site-ul oficial al ONRC, în cadrul etapei 2 trebuie depusă “Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/deciziei asociatului unic. Confirmarea publicării (n.n. Hotărârii ACA) se efectuează de către ORCT.

Dincolo de lipsa de acoperire legală a cerinței, informațiile publice existente nu indică documentul concret care constituie dovada publicării în M.O. Astfel, orice document (spre exemplu rezoluția și/sau certificatul de înregistrare mențiuni prin care se dispune publicarea în M.O) care bifează această cerință este suficient.

Raționamentul este susținut și de faptul că Registrul Comerțului transmite documentele spre publicare în M.O. și “confirmarea publicării se efectuează de către ORCT.”

Documentele depuse ulterior amânării dosarului au fost verificate la predare de către persoana desemnată și nu a fost solicitată vreo altă dovadă de publicare a Hotărârii AGA în M.O.

Mai arată că este adevărat că motivul respingerii cererii reclamantei putea fi accesat pe site-ul ORC, secțiunea “Stadiu dosar” și este la fel de adevărat că în descrierea motivului de respingere de pe acest site, cât și din rezoluția pronunțată de ORC (...) se menționează că “nu s-a depus dovada publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii AGA nr. (...) din 03.10.2018 (La dosar s-a depus certificatul de înregistrare depunere și menționare acte în locul Monitorului Oficial în care s-a publicat hotărârea.

Cu toate acestea, după cum arată și ORC (...) prin calea de atac promovată, la momentul amânării dosarului, motivul amânării din cadrul secțiunii “Stadiu dosar” era unul mult mai generic decât susține ORC (...), respectiv se solicita depunerea dovezii publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial (dovadă care într-adevăr, în dosarul inițial depus nu se regăsea). Cu această informație, cu documentele aferente admiterii etapei 1 și cu Monitorul Oficial în mână, un reprezentant al societății s-a deplasat la ORC (...), unde i-au fost preluată cu titlu de document lipsă de la dosar (conform motivului amânării), doar certificatul aferent etapei 1 prin care se dispune publicarea în M.O. a hotărârii AGA. Intimata arată că a bănuit că motivul este tocmai faptul că “confirmarea publicării se efectuează de către ORCT, pentru a se trezi apoi cu dosarul respins.

În contextul ambiguității informațiilor existente pe site-ul ORC și al lipsei de acoperire legală a însăși cerinței depunerii dovezii de publicare în M.O., există două întrebări foarte simple, al căror răspunsuri sunt apte să soluționeze întreaga chestiune litigioasă din prezenta cauză. Prima se referă la faptul că în rezoluția de amânare sau pe secțiunea “Stadiu dosar” nu se menționează necesitatea depunerii efective a Monitorului Oficial care cuprinde Hotărârea AGA publicată, iar a doua la împrejurarea că la momentul la care au fost preluate documentele lipsă a fost primit certificatul aferent finalizării etapei 1 cu titlu de dovadă a publicării Hotărârii AGA în M.O. și nu s-a solicitat însuși Monitorul Oficial aferent.

După cum a precizat și în plângerea formulată, în mod evident și o asemenea cerință putea fi îndeplinită, în condițiile în care deținea și deține (există inclusiv la dosarul cauzei) însăși Monitorul Oficial în discuție.

Absurdul situației create și susținută de către ORC (...), inclusiv prin calea de atac formulată, rezultă și din următorul raționament: chiar dacă s-ar admite tezele propuse de către recurentă, aceasta în mod efectiv se întreba la data de 05.04.2019 dacă Hotărârea AGA din 03.10.2018 (trimisă de ORC (...) spre publicare în 04.10.2018) a fost publicată de 30 de zile în M.O. Consideră că răspunsul este subînțeles.

Mai precizează intimata faptul că asociatul danez care a dobândit părțile sociale ca efect al cesiunii în discuție a investit până în prezent aproximativ 400.000 EURO în societatea (R), iar invalidarea operațiunilor din fața ORC (...) pe motive absolut virtuale, superficiale și pur formale ar pune în pericol întreaga activitate economică. Consideră că nu acesta trebuie să fie scopul ORC (...) și, cu atât mai puțin, al instanțelor de judecată.

În apel nu au fost administrate probe.

La termenul de judecată din data de 06.11.2019, intimata a renunțat la solicitarea de recalificare a căii de atac declarate din apel în recurs, precum și la excepția nulității recursului, invocată prin întâmpinare.

La același termen de judecată, instanța a respins excepția lipsei de interes a apelantei în formularea și susținerea apelului.

Examinând pe fond apelul formulat, prin prisma motivelor invocate de apelantă, cu luarea în considerare a apărărilor intimatei, precum și a actelor dosarului și probelor administrate în primă instanță, Curtea de Apel a constatat că acesta nu este întemeiat, urmând să fie respins, pentru următoarele considerente:

Prin Rezoluția nr. (...)/17.04.2019 emisă de apelantă, atacată cu prezenta plângere, s-a dispus respingerea cererii formulate de intimată, prin administrator statutar, de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privind transmiterea părților sociale pentru persoane juridice, retragere, modificare date asociați persoane fizice, adăugare asociați persoane juridice, revocare persoane împuternicite, depunerea actului constitutiv actualizat. S-a reținut de către persoana desemnată din cadrul apelantei că, în urma examinării înscrisurilor depuse de petentă, nu sunt îndeplinite cerințele legale pentru efectuarea înregistrării, respectiv nu s-a depus dovada publicării în Mon. Of. a Hotărârii AGA nr. (...) din 03.10.2018, la dosar fiind depus doar certificatul de înregistrare depunere și menționare acte, în locul Monitorului Oficial în care s-a publicat hotărârea. În motivarea în drept a soluției dispuse, apelanta, prin persoana desemnată, a indicat prevederile art. 1, 2 și 7 din OUG nr. 116/2009, cu modificările și completările ulterioare.Potrivit art. 7 din OUG nr. 116/2009, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 și 2 se realizează pe bază de înscrisuri. Orice înscrisuri noi în susținerea cererilor de înregistrare se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, prin registratura generală, cu cel puțin o zi înainte de data soluționării. În condițiile în care cererile de înregistrare și documentele depuse în susținerea acestora nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, se acordă, prin rezoluție, un termen de amânare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile, la cererea motivată a solicitantului. Comunicarea rezoluțiilor de amânare se realizează prin afișare la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) solicitantul nu își îndeplinește obligațiile dispuse prin rezoluția de amânare a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de înregistrare urmează a fi respinse.

Potrivit art. 6 din același act normativ, în soluționarea cererilor potrivit art. 1 și 2, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate autorizează, prin rezoluție, constituirea societăților comerciale, efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerțului, a publicității, precum și înregistrarea în registrul comerțului a declarațiilor-tip pe propria răspundere și a datelor cuprinse în acestea, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Rezoluțiile pronunțate în temeiul prezentului act normativ sunt executorii de drept. Împotriva rezoluției directorului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru părți, și de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. Plângerea formulată împotriva rezoluțiilor directorului oficiului registrului comerțului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se soluționează de urgență și cu precădere, în condițiile dreptului comun. Instanța poate să solicite orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente.

În speță, părțile sunt de acord asupra lipsei de la dosar a Monitorului Oficial în care s-a publicat Hotărârea AGA nr. (...) din 03.10.2018, intimata susținând însă că la momentul depunerii actelor i s-a solicitat și preluat doar certificatul de înregistrare depunere și menționare acte și că nu a înțeles că trebuie să depună Monitorul Oficial în care a fost publicată hotărârea, pe care de altfel îl și deținea. Apelanta susține că necesitatea depunerii dovezii de publicare în Monitorului Oficial a fost adusă la cunoștința petentei prin intermediul Rezoluției din data de 08.04.2019 prin care s-a amânat soluționarea cererii, iar această informație putea fi accesată pe site-ul său.

Curtea a constatat că, într-adevăr, din cuprinsul Rezoluției de amânare a soluționării cererii de înregistrare rezultă că petenta trebuie să facă dovada publicării hotărârii în Monitorul Oficial, față de prevederile art. 62 alineat 1 din Legea nr. 31/1990. Indicând acest temei juridic, apelanta a adus la cunoștința petentei și cerința legală care trebuie verificată de către persoana desemnată și îndeplinită pentru admiterea cererii, sens în care este necesară depunerea dovezii publicării hotărârii în Monitorul Oficial. Raportat la acest aspect, nu este întemeiată susținerea intimatei conform căreia nici o dispoziție legală nu prevede necesitatea depunerii la dosar a dovezii de publicare. În conformitate cu prevederile art. 1 și 2 din OUG nr. 116/2009, persoana desemnată cu efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului are obligația verificării îndeplinirii cerințelor legale pentru efectuarea înregistrării, or aceste cerințe se stabilesc în funcție de obiectul înregistrării, prin raportare la dispozițiile legale care reglementează validitatea actelor ce stau la baza înregistrării.

În speță, în condițiile în care se solicită de către petentă înregistrarea unor mențiuni privind transmiterea părților sociale, este necesar să se facă dovada că hotărârea adunării asociaților de cesiune a părților sociale a fost publicată în Monitorul Oficial al României pentru a putea fi cunoscută de eventualii creditori ai societății care au dreptul de a formula opoziție împotriva acesteia, în conformitate cu prevederile art. 61 - 62 din Legea nr. 31/1990. Doar în situația lipsei unor asemenea opoziții sau în urma respingerii lor, cesiunea de părți sociale devine efectivă și pot fi operate modificările corespunzătoare în registrul comerțului. Petenta intimată a înțeles foarte bine acest lucru, din moment ce anterior, printr-o cerere din data de 04.10.2018 a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a Hotărârii adunării generale a asociaților nr. (...)/(...) din 03.10.2018, apelanta admițând cererea și dispunând publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Într-adevăr, așa cum în mod corect arată apelanta, la data pronunțării Rezoluției atacate cu prezenta plângere, la dosar nu era depusă dovada publicării Hotărârii în Monitorul Oficial, aspect necontestat de intimata petentă, această dovadă fiind depusă odată cu plângerea, astfel că persoana desemnată a reținut în mod corect că la acel moment nu sunt îndeplinite cerințele legale pentru efectuarea înregistrării, însă, în condițiile în care această lipsă a fost complinită de către petentă prin plângerea formulată, iar potrivit art. 6 din OUG nr. 116/2009, instanța însăși poate solicita dovezi părții sau informații scrise autorităților competente, deci înscrisuri noi care nu se aflau la dosarul constituit cu ocazia înregistrării cererii de înscriere mențiuni, Curtea a apreciat că în mod legal și temeinic a fost admisă plângerea și s-a dispus înregistrarea mențiunilor în registrul comerțului, rolul instanței de judecată nefiind unul pur formal, de a verifica dacă solicitantul a depus sau nu toate actele necesare, ci de a aprecia asupra legalității și temeiniciei solicitării de înregistrare în registrul comerțului, sens în care poate administra probe noi, astfel cum prevăd dispozițiile menționate. Or, în condițiile în care, la data pronunțării hotărârii atacate erau îndeplinite cerințele legale pentru efectuarea înregistrării, în mod legal și temeinic s-a dispus admiterea plângerii, cu consecința admiterii cererii de înregistrare mențiuni.

Constatând netemeinicia apelului formulat, în baza art. 480 Cod de procedură civilă, Curtea de Apel a dispus respingerea acestuia.