Civil.contestaţie la executare admisă în parte. contractul nu reprezinta titlu executoriu

Sentinţă civilă 5 din 05.03.2020


CONTESTAŢIE LA EXECUTARE ADMISĂ ÎN PARTE. CONTRACTUL NU REPREZINTA TITLU EXECUTORIU

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

 Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. .../200/2019 contestatoarea Ş.C., a formulat în contradictoriu cu intimata SC P. S.A.R.L, contestaţie la executare prin care a solicitat să se constate ca prescris dreptul de a cere executarea silita în baza Contractului de credit nr. ..., în temeiul art. 706 alin 1 C proc. civ. si pe cale de consecinţa, desfiinţarea titlului executoriu, anularea executării silite si a tuturor actelor de executare efectuate in dosar execuţional nr. ... al SCPEJ ..., în temeiul art. 703 C. pr. Civ., cât şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .

În fapt contestatoarea a arătat că în data de 11.03.2005 între ERB R.S.IFN S.A. in calitate de creditoare si contestatoare, in calitate de împrumutat, s-a încheiat contractul de credit nr. ..., valoarea împrumutului fiind de 20.498.000 ROL.

La sfârşitul anului 2018 intimata a solicitat executarea silita a contractului de credit, respectiv deşi contestatoarea nu mai achitase rate de foarte mult timp şi până în prezent nu a mai primit nici un act de executare.

Potrivit art. 6 din Decretul 167/10.04.1958, privitor la prescripţia extinctiva, prevede ca "Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricărui titlu executor si prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani" Aceasta prevedere a fost preluata si de Noul Cod de procedura civila, art. 705 al. 1, potrivit căruia: "Dreptul de a obţine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani".

Având in vedere ca in aceasta perioada de timp, creditoarea nu a întreprins niciun demers care să duca la întreruperea cursului prescripţiei, solicită instanţei sa constate ca dreptul creditoarei de a cere executarea silita este prescris.

În conformitate cu prevederile art. 706 al. 2 C. proc. civ. "Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silita si orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie".

In concluzie, arată că odată cu împlinirea termenului de prescripţie, titlul executoriu si-a pierdut puterea executorie, iar creditoarea si-a pierdut dreptul de a cere executarea silita in baza contractului de credit ... din data de ....

Având in vedere ca potrivit art. 631 al. 1 C. proc. civ. executarea silita se poate face numai in temeiul unui titlu executoriu si ca in dosarul execuţional nr. ...executarea silita a început in baza unui titlu care nu avea putere executorie, solicită sa se constate ca titlul executoriu a fost desfiinţat si ca potrivit art. 642 C. proc. civ. "Daca s-a desfiinţat titlu executoriu, toate actele de executare in baza acestuia sunt desfiinţate de drept".

De asemenea, potrivit art. 703 C. proc. civ. "Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor de executare subsecvente”.

Solicită sa se constate ca fiind prescris dreptul creditoarei de a obţine executarea silita împotriva contestatoarei si să se dispună desfiinţarea tuturor actelor efectuate in baza titlului executoriu prescris.

In probaţiune, înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri şi solicită ataşarea dosarului de executare nr. ... al SCPEJ ....

În susţinere a ataşat cererii de chemare în judecată somaţie emisă în data de 08.02.2019; încheiere nr. ... din 08.02.2019; contract de credit; încheiere de încuviinţare a executării silite, pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. .../200/2019; înştiinţare din data de 08.02.2019;

La solicitarea instanţei, SCPEJ ... a depus la dosar copia certificată a dosarului de executare nr. ....

La data de 14.06.2019, intimata SC P. S.A.R.L a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nelegala si neîntemeiata a contestației la executare formulate împotriva executării silite înseși si a actelor de executare încheiate de executorul judecătoresc SCPEJ ... in dosarul execuțional nr. ....

In fapt, a arătat că la data de 11.03.2005, a fost încheiat Contractul nr. ..., intre banca, in calitate de împrumutant si contestatorul din prezenta cauza in calitate de împrumutat, prin care banca i-a acordat acestuia din urma un împrumut.

Întrucât debitorul a încetat sa mai achite ratele, instituția financiar bancara a declarat creditul scadent anticipat si ulterior a cesionat întreaga creanţa către creditorul cesionar. Totodată, au fost efectuate formalitățile de înscriere a Contractului de cesiune creanţe in Arhiva Electronic de Garanţii Reale Mobiliare.

Încercările creditorului de a oferi consiliere si posibilitatea rambursării creanţei in mai multe rate avantajoase au fost ignorate de către contestator, motiv pentru care s-au început formalitățile de executare silita prin intermediul SCPEJ ....

Pe cale de excepţie, a invocat:

- excepţia netimbrarii acţiunii şi a solicitat instanței admiterea excepţiei si anularea cererii formulate de către contestator;

- excepţia tardivității formulării contestației la executare apreciind că se impune respingerea contestației la executare ca tardiv introdusa.

Referitor la motivele invocate de contestatoare prin contestaţia la executare apreciază ca dreptul intimatei de a cere executarea silita a contestatorului NU este prescris.

Fata de susţinerile contestatorului, cu privire la intervenirea presupusei prescripţii, arată instanței faptul ca aceasta se afla intr-o absoluta eroare cu privire la termenul de la care începe sa curgă aceasta prescripţie.

In susţinerea acestor afirmaţii, arată că contractul intervenit intre contestator in calitate de împrumutat si banca in calitate de creditor iniţial, a fost încheiat in data de 11.03.2005.

Fiind vorba despre un card de credit, contractul pârtilor nu a prevăzut un termen, însa la art. 20 din înscrisul intitulat „ Condiţii generale pentru emiterea si utilizarea cârdului Euroline" se precizează ca „Termenul de valabilitate al Cârdului se reînnoieşte automat la data expirării sale, după cum este menționat in Cererea de emitere a Cârdului. Fiind vorba despre un card de credit, prevederile acestuia se pot prelungi automat, nu se poate vorbi de existenta unei date limite de la care sa curgă termenul de prescripţie a executării silite.

La data cesiunii, potrivit înscrisurilor de la dosar (notificarea cesiunii de creanţa), acest credit a fost declarat scadent anticipat, moment in care creanţa a devenit exigibila, astfel încât de la acest moment începe sa curgă termenul de prescripţie.

Potrivit art. 709 NCPC, cursul prescripţiei se întrerupe: "alin. 1 pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute in titlul executoriu ori a recunoaşterii, in orice alt mod, a datoriei" alin. 2 "pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar daca a fost adresată unui organ de executare necompetent".

In data de 16.08.2016, a avut loc cesiunea de creanţa dintre instituția financiar bancara, in calitate de cedent si intimata, in calitate de cesionar. Ca urmare a intervenirii acestei cesiuni, contestatorul a fost notificat, parata din prezenta cauza încercând in nenumărate rânduri soluţionarea pe cale amiabila a diferendului creat, de la acel moment, dovada făcând adresele si notificările trimise in acest sens, observând astfel cu uşurinţa buna credinţa de care parata a dat constant dovada. Toate aceste notificări au întrerupt cursul prescripţiei extinctive.

Cererea de executare a fost încuviințată in data de 17.01.2019 de către Judecătoria Buzău fapt care a întrerupt prescripţia extinctiva.

Ca urmare a predării acestui dosar execuțional la BEJ, executorul judecătoresc a efectuat constant toate demersurile necesare recuperării creanţei, motiv pentru care nu se poate lua in considerare o potențiala prescripţie.

Prin urmare, in conformitate cu dispoziţiile art. 709 alin. 1 NCPC coroborat cu dispoziţiile art. 2537 NCC, cursul prescripţiei a fost întrerupt de nenumărate ori. Termenul de prescripție ar fi început sa curgă de la data declarării scadentei anticipate a contractului, numai daca de la acel moment nu ar fi intervenit diverse situații prevăzute in mod explicit de legea in vigoare, care sa întrerupă aceasta prescripţie.

Fata de aceste aspect solicita respingerea excepţiei invocate de către contestatoare ca nefondata.

Pe fondul cauzei, referitor la solicitarea contestatorului de „anulare a actelor de executare silita efectuate in dosarul execuțional”, arată că executarea silita înseși, cat si toate actele de executare ce au fost întocmite de către executorul judecătoresc, au respectat toate regulile de fond si de forma impuse de dispoziţiile Codului de procedura civila, si au fost dispuse in conformitate cu prevederile legii.

In ceea ce priveşte cheltuielile de judecata solicitate de către contestator, menţionează  că, în  privinţa taxei judiciare de timbru, pentru care instanța poate dispune restituirea prin hotărâre ce urmează a fi pronunțata, aceasta NU se va achita de către intimata, ci in temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) pct. f) din OUG nr. 80/2013, când contestația la executare a fost admisa, iar hotărârea a rămas definitiva, trebuie adresata o cerere de restituire instanței judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea.

După ce o cerere de restituire este soluționata de instanța de judecata, aceasta trebuie depusa (in vederea restituirii) la unitatea administrativ-teritoriala/instituția financiar bancara la care taxa a fost achitata.

Dreptul de a solicita restituirea sumelor poate fi exercitat in maximum un an de la data naşterii acestuia.

In mod ideal, cheltuielile de judecata din procesul civil ar trebui sa reprezinte dovada elocventa a faptului ca dreptul este arta binelui si a echitații -jus est ars boni et aequi. Prin simplul fapt al confirmării argumentelor sale, partea ce a câștigat procesul primeşte nu numai realizarea dreptului sau, ci si rambursarea cheltuielilor efectuate in acest scop, care vor reveni, spre viitoare „îndreptare", in sarcina pârtii ce a căzut în pretenții.

In practica, însă, nu de puţine ori interpretarea si aplicarea normelor referitoare la cheltuielile de judecata, in general, si onorariile avocaţiale, in special, comporta nuanţe diferite. Astfel, daca dispoziţiile reglementarii anterioare presupuneau, prin formularea lapidara si desueta, interpretări tot mai abstracte, Noul Cod de procedura civila aduce binemeritate completări si lămuriri ce au menirea de a clarifica un subiect controversat.

Concluzionând, solicită ca instanţa să constate nelegalitatea si netemeinicia contestației la executare formulata de contestator si pe cale de consecinţa sa respingă acţiunea ce face obiectul acestui dosar, cu atât mai mult cu cat contestatorul nu invoca si nu probează in niciun fel nelegalitatea actelor de executare.

Solicita instanței, ca in cazul in care înțelege sa admită cererea contestatorului in parte sau in totalitate si dispune restituirea de către intimată către acesta a anumitor sume de bani constând in cheltuieli de judecata sau sume poprite pe care va avea obligaţia sa le restituie, sa ii pună in vedere acestuia sa comunice Cont bancar; Număr de telefon; Adresa e-mail.

De asemenea, solicita instanței ca in cazul admiterii acţiunii si obligării intimatei la plata unor sume de bani cu titlu de cheltuieli de judecata către stat sa se indice cu exactitate contul bancar si instituţia administrativ teritoriala, in vederea efectuării viramentelor necesare.

Odată cu întâmpinarea, intimata P. S.a.R.L. a depus la dosar precizări în sensul că ultima plată a fost efectuată în data de 16.03.2010 în contul fostului creditor ERB R.S.IFN SA, fără a le fi puse la dispoziţie înscrisuri doveditoare.

La solicitarea instanţei la data de 05.07.2019 ERB R.S.IFN SA a depus la dosar extras de cont de unde rezultă că ultima plată a fost efectuată în data de 16.03.2010 şi notificare de scadenţă anticipată emisă în data de 18.10.2011.

Pentru termenul de judecată din data de 12.09.2019 contestatoarea a depus la dosar note de şedinţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În fapt, potrivit înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, la data de 11.03.2005, între contestatoarea Ş.C. şi ERS SA, s-a încheiat contractul pentru emiterea unui card de credit nr. ... (f. 52).

Potrivit precizărilor făcute de intimată prin adresa înregistrată în data de 05.07.2019, instanţa a constatat faptul că, ultima plată corespunzătoare creditului în discuţie a fost realizată la data de 16.03.2010.

Totodată, s-a precizat faptul că, creditoarea iniţială a declarat scadent anticipat creditul la data de 18.10.2011.

Observând dezinteresul contestatorului de a-şi îndeplini obligaţia de a rambursa creditul, la data de 16.08.2016, între creditoarea iniţială şi P. S.a.R.L. a fost încheiat contractul de cesiune de creanţe prin care creanţa deţinută de creditoare împotriva contestatorului - debitor a fost cedată intimatei (f. 24-51), comunicată debitorului conform înscrisului aflat la fila 60 în dosar.

Cesiunea a fost înscrisă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare conform dovezii de la fila 25.

În calitate de nou creditor al contestatorului, la data de 28.12.2018, intimata P. S.aR.L. a înţeles să demareze procedura executării silite in vederea recuperării debitului restant cesionat rezultat din nerespectarea contractului de credit mai susmenţionat, înregistrându-se pe rolul SCPEJ ... dosarul de executare silită nr. ....

În acest sens, s-a dispus încuviinţarea executării silite în baza încheierii din data de 17.01.2019 pronunţată de către Judecătoria Buzău în dosar nr. .../200/2019.

La data de 08.02.2019 au fost emise acte de executare specifice; proces verbal de cheltuieli, somaţie, înştiinţare comunicate contestatorului la data de 13.02.2019 (f. 80).

Mai întâi, raportat la data înregistrării cererii de executare silita (28.12.2018), în temeiul art. 24 din Noul C.proc.civ., instanţa apreciază că sunt aplicabile noile dispoziţii ale Codului de procedura civila.

Mai întâi, înainte de a trece la analizarea motivelor de contestaţie formulate prin cererea introductivă, instanţa va verifica dacă înscrisul în virtutea căruia s-a demarat procedura de executare silită reprezintă titlu executoriu.

Astfel, potrivit disp. art. 632 C.proc.civ, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, care poate fi reprezentat de o hotărâre judecătorească executorie, o hotărâre judecătorească definitivă, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Or, raportat la legislaţia în materie la data încheierii contractului cât şi de emitentul convenţiei încheiate, contractul de credit  nr. .../11.03.2005, încheiat între contestatoarea Ş.C. şi ERS SA nu constituie titlu executoriu.

Astfel, la data încheierii contractului, activitatea de creditare precum şi categoriile de emitenţi ai contractelor de credit ce constituiau titluri executorii era reglementată de Legea nr. 58/1998.

În drept, potrivit art.1, art. 2 şi art. 3 din legea mai sus menţionată “Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în condiţiile legii. Instituţia de credit reprezintă:a) entitatea care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu; b) entitatea emitentă de monedă electronică, alta decât cea prevăzută la lit. a), denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică. În România instituţiile de credit se pot constitui şi pot funcţiona ca bănci, organizaţii cooperatiste de credit, instituţii emitente de monedă electronică şi case de economii pentru domeniul locativ. Prin lege specială se pot reglementa constituirea şi desfăşurarea activităţii de către instituţii de credit, altele decât cele prevăzute la alin. 4, cu respectarea principiilor prezentei legi”,

art. 2 – „prezenta lege se aplică băncilor şi instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine.

Prevederile cap. X se aplică sistemelor de plăţi din România, inclusiv participanţilor la aceste sisteme şi administratorilor acestora, în condiţiile stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României.

Organizarea şi funcţionarea instituţiilor de credit care se constituie ca organizaţii cooperatiste de credit şi case de economii pentru domeniul locativ sunt reglementate prin legi speciale”,

art. 3 – „în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu; 2. instituţie financiară - o entitate, alta decât o instituţie de credit, al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participaţii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b) - l)”.

Rezultă, aşadar, din economia dispoziţiilor legale mai sus enunţate, pe de o parte, că activitate bancară puteau desfăşura doar instituţiile de credit şi că acestea se puteau constitui şi funcţiona doar ca bănci, organizaţii cooperatiste de credit, instituţii emitente de monedă electronică şi case de economii pentru domeniul locativ, iar pe de altă parte, că instituţiile financiare, altele decât instituţiile de credit, pot desfăşura, în limita autorizaţiei date, activităţi dintre cele prevăzute de art.11 alin.1 lit.b-i  din lege.

În acelaşi timp rezultă, însă, că dispoziţiile Legii nr.58/1998 se aplică doar băncilor şi instituţiilor emitente de monedă electronică, iar nu şi altor instituţii de credit (organizaţiilor cooperatiste de credit, caselor de economii pentru domeniul locativ ori altor instituţii de credit decât cele prev. de art. 2 alin. 3) şi cu atât mai puţin instituţiilor financiare nebancare al căror acces şi condiţii de acces la activitatea de creditare a fost reglementat abia prin OG 28/2006, aşadar ulterior încheierii contractului de credit pentru achiziţionarea de bunuri.

Potrivit art. 3 din OG 28/2006  “(1) Activitatea de creditare se desfăşoară prin instituţii de credit definite în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, şi prin instituţii financiare nebancare, în condiţiile stabilite prin prezentul titlu, precum şi prin legi speciale care le reglementează activitatea. (2) Entităţile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu pot desfăşura cu titlu profesional activităţi de creditare”.

Potrivit art. 60 alin.1 din OG 28/2006 „entităţile care prin activitatea desfăşurată intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu, cu excepţia caselor de ajutor reciproc, a caselor de amanet şi a persoanelor juridice fără scop patrimonial, indiferent de forma de organizare pe care o deţin la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor trebui să procedeze la schimbarea formei juridice în societate comercială pe acţiuni şi la îndeplinirea cerinţelor generale, în vederea obţinerii permisiunii de a desfăşura activitatea de creditare prevăzută în prezentul titlu”.

Aşadar, instanţa reţine, pe de o parte, că deşi defineşte instituţia financiară (ca fiind o entitate, alta decât o instituţie de credit, al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participaţii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b)-i))  Legea nr. 58/1998 se aplica, potrivit art. 2, doar instituţiilor de credit, astfel cum sunt definite de art. 1 din Lege, iar nu şi instituţiilor financiare, iar pe de altă parte că activitatea de creditare prin instituţii financiare nebancare este reglementată abia prin OG 28/2006, aşadar ulterior încheierii contractului invocat de creditoare ca titlu executoriu.

Chiar acceptând că ERS SA, la momentul încheierii contractului, desfăşura cu titlu profesional activităţi de creditare de natura celor prevăzute la art.11 alin.1 lit.b-i din Legea nr.58/1998, instanţa constată că nu i se aplica  dispoziţiile acestei legi, nefiind instituţie de credit în sensul art. 1 din Lege, dar nici IFN (OG 28/2006 intrând în vigoare ulterior încheierii contractului)

Concluzionând, instanţa constată că în condiţiile în care dispoziţiile Legii nr.58/1998 se aplică numai în privinţa instituţiilor de credit, iar nu instituţiilor financiare nebancare, contractul de credit invocat nu poate fi considerat titlu executoriu în baza art.79 din această lege, după cum nu pot fi avute în vedere în acest sens nici dispoziţiile art. 120 din OUG 99/2006, cu modificările ulterioare (nefiind în vigoare la data încheierii contractului).

Prin prisma prevederilor legale menţionate, instanţa va admite contestaţia la executare formulată cu consecinţa anulării actele de executare întocmite în cadrul dosarului de executare silită nr. ... al S.C.P.E.J. ....

În altă ordine de idei, văzând şi dispoziţiile art. 706 alin. (2) C.proc.civ., chiar dacă contractul în virtutea căruia s-a demarat procedura de executare silită ar reprezenta titlu executoriu, instanţa constată faptul că în speţă a intervenit prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, întrucât de la data naşterii dreptului de a cere executarea silită (data declarării scadenţei anticipate a creditului - 18.10.2011) şi până la data cesiunii de creanţă - 16.08.2016, s-a scurs un termen mai mare de 3 ani.

Cu privire la solicitarea contestatoarei efectuată prin notele de şedinţă depuse la termenul din data de 12.09.2019, referitoare la întoarcerea executării silite, instanţa o califică drept o modificare a cererii, fiind formulată ulterior primului termen de judecată, motiv pentru care va constat decăzută petenta din dreptul de a îşi modifica cererea raportat la disp. art. 204 C.proc.civ. 

Cu privire la cererea de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere soluţia la care a ajuns şi ţinând cont de faptul că la dosarul cauzei nu au fost depuse dovezi conform cărora contestatorul a achitat contravaloarea cheltuielilor generate de fotocopierea dosarului de executare silită în cuantum de 30 lei, raportat la disp. art. 717 C.proc.civ., instanţa va dispune obligarea intimatului P. S.a.R.L. la achitarea acestora în contul SCPEJ ....

Totodată, în temeiul disp. art. 45 lit. f) din OUG 80/2013, instanţa va dispune restituirea către contestatoare a taxei de timbru de 210  lei (f. 16), după şi dacă soluţia de admitere a contestaţiei va rămâne definitivă.