Contestatie

Sentinţă civilă 2927 din 17.10.2011


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI Dosar nr. 1176/260/2009

SENTINŢA nr. 2927

Şedinţa publică de la 17 OCTOMBRIE 2011

PREŞEDINTE PĂTRAŞC-BĂLAN MIHAI-CRISTINEL

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31.03.2009 sub nr. 1176/260/2009, contestatoarea a formulat contestaţie la executare solicitând instanţei în principal obligarea organului de executare la continuarea executării, iar în subsidiar să se constate că imobilul este proprietate comună a intimaţilor, că cei doi soţi au o contribuţie egală la dobândirea imobilului şi împărţirea bunului prin atribuirea acestuia debitoarei cu obligarea la sultă în mod corespunzător sau atribuirea provizorie cu stabilirea termenului în care acesta este obligat să depună suma ce reprezintă cota parte cuvenită debitoarei precum şi restituirea taxei judiciare de timbru.

în motivare, contestatoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr. 547/01.03.2005 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr. 1165/2005 s-a admis cererea privind emiterea ordonanţei cuprinzând somaţia de plată. Hotărârea a fost investită cu formulă executorie iar executarea silită face obiectul dosarului de executare nr. al BEJ în cadrul căreia s-a început executarea silită a imobilului. Ulterior, executorul judecătoresc a sistat executarea până la partajare, reţinând faptul că imobilul se află în proprietate codevălmaşă a debitoarei şi soţului acesteia.

în drept, au fost invocate dispoziţiile art. 29 din codul familiei, art. 67310, art. 274 cod procedură civilă.

în dovedirea acţiunii contestatoarea a depus la dosar înscrisuri.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 27 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,50 lei.

Prin încheiere pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr. 1176/260/2009 s-a dispus suspendarea judecăţii în temeiul art. 1551 cod procedură civilă.

împotriva încheierii contestatoarea a formulat recurs, iar prin decizia nr. 69/01.02.2011 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 1176/260/2009 a fost admis recursul, casată încheierea şi trimisă cauza aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii.

Legal citaţi intimaţii nu s-au prezentat în faţa instanţei şi nu au formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 547/01.03.2005 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr. 1165/2005 a fost admisă cererea formulată de S.C. în contradictoriu cu BD, aceasta fiind obligată la plata sumei de 87,73 USD în echivalent lei la data plăţii reprezentând preţ al serviciilor de telefonie mobilă, 506 lei penalităţi de întârziere, contravaloare penalităţi de întârziere de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere aferente debitului de 270,08 lei pentru perioada cuprinsă între 01.02.2005 şi data îndeplinirii obligaţiei, precum şi la cheltuieli de judecată în cuantum de 132,1 lei.

Prin contractul de cesiune de creanţe din 23.12.2005 încheiat între în calitate de cesionar şi S.C. în calitate de cedent toate drepturile prezente şi viitoare ale S.C. de a primi sumele datorate contului de client nr. 20115441 au fost vândute către S.C.

în data de 25.09.2006 între BEJ şi S.C. s-a încheiat contractul nr. 53 având ca obiect executarea silită a debitoarei conform sentinţei civile nr. 547/01.03.2005.

Potrivit art. 399 alin. 1 cod procedură civilă, împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie şi în cazul în care organul de

executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

Din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 639/03.03.1997(fila 41 dosar) reiese faptul că în data de 03.03.1997, BV şi BD au cumpărat de la FS şi FV un apartament compus din două camere, bucătărie şi dependinţe.

însă prin cererea depusă la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din 18.09.2009(fila 134 dosar) expertul desemnat în cauză arată că la a doua convocare pentru efectuarea expertizei s-a prezentat RM sora intimatei BD, care a declarat că apartamentul nu se mai află de o lungă perioadă de timp în proprietatea soţilor BD şi BV, aspect confirmat şi de vecinii de scară.

De asemenea, din răspunsul depus la dosarul cauzei de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în data de 18.01.2010(fila 188 dosar) reiese faptul că pentru apartamentul prin încheierea nr. 1672/07.03.2008 s-a înscris dreptul de proprietate în cote indivize de Vi fiecare în favoarea numiţilor CD şi CO.

Prin adresa emisă de instanţă la data de 30.08.2011 s-a pus în vedere contestatoarei ca până la termenul din 13.10.2011 să efectueze procedura de citare prin publicitate cu intimata BD şi să depună dovada efectuării acesteia la dosarul cauzei, precum si de a-şi preciza poziţia faţă de adresa OCPI ce a fost comunicată către contestatoare.

Potrivit art. 3713 cod procedură civilă, sunt supuse executării silite bunurile debitorului.

Or, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv adresa Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, se poate observa că la momentul introducerii acţiunii de către contestatoare, respectiv 31.03.2009, imobilul reprezentând apartament nu se mai afla în proprietatea intimaţilor BD şi BV, ci era în proprietatea altor persoane, respectiv CD şi CO, încă din data de 07.03.2008.

Totodată, instanţa reţine şi faptul că prin contestaţia la executare contestatoarea a solicitat obligarea organului de executare la continuarea executării silite doar în ceea ce priveşte imobilul, fără a indica şi alte bunuri mobile sau imobile împotriva cărora să se continue procedura executării silite.

Prin urmare, având în vedere că bunul imobil pentru care se solicită continuarea executării silite nu se mai află în proprietatea intimaţilor încă din data de 07.03.2008, instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de S.C. în contradictoriu cu BD, BV şi BEJ, ca neîntemeiată.