Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1040 din 30.03.2011


R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7612/270/2010

Înreg.  25.11.2010 - contestatie la executare  -

SENTINTA CIVILA NR. 1040

Sedinta publica din data de 30.03.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE – …

GREFIER -  ….

  Pe rol fiind pronuntarea în cauza civila având ca obiect contestatie la executare si suspendare executare formulata de contestatoarea ….  în contradictoriu cu intimatii … si …, SC … SRL .. si cu intervenientii în interes propriu .. si …...

Prezenta partilor si dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 25.03.2011, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre si când instanta, la solicitarea contestatoarei prin aparator, a dispus amânarea pronuntarii în vederea depunerii concluziilor scrise.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.11.2010, sub nr. 7612/270/2010, contestatoarea ….., cu sediul în …. a formulat în contradictoriu cu intimatii … si .., cu domiciliul în ……, contestatie la executare prin care a solicitat anulaea procesului verbal de licitatie imobiliara emis de catre BEJ …. la data de 10.11.2010 în dosarul nr. 244/2010 si suspendarea oricarui act de executare silita pâna la solutionarea irevocabila a prezentei cereri.

În motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca prin contractul de credit nr. RFI12042514926 din 27.09.2006 a acordat un credit în suma de 69.360 CHF intimatului …, având ca si codebitor pe .., credit ce a fost garantat, în baza contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1801 din 27.09.2006, cu imobilul cuprins în cartea funciara nr. 9462/N a localitatii Onesti, situat în …, proprietatea garantilor ipotecari …. si ….. De asemenea aceeasi contestatoare a acordat un credit în suma de 103.929 RON în baza Contractului de credit nr.RFI12043976343 din 12.10.2007 tot lui …, având ca si codebitor pe .., credit ce a fost garantat cu acelasi imobil, în baza contractului de ipoteca autentificat sub nr. 2271 din 12.10.2007. Pentru faptul ca împrumutatul nu si-a achitat datoriile fata de banca, a început executarea silita prin executor bancar. În cursul executarii silite, s-a început procedura executarii silite si de catre BEJ …în dosarul nr.244/2010 asupra aceluiasi imobil si asupra caruia banca avea instituita ipoteca de rang I si II, având la baza cererea unui alt creditor, respectiv SC ……. SRL … pentru un debit de 21.898,34 lei. Contestatoarea a mai aratat ca la al doilea termen de licitatie banca a emis adresa nr. 4375 din 26.10.2010 prin care a aratat executorului judecatoresc …. ca nu este de acord cu vânzarea la licitatie a imobilului cu mai putin de 75% din valoarea evaluata. Considera ca suma la care s-a vândut imobilul, respectiv 70.000 lei, este derizorie în comparatie cu datoria pe care o au intimatii Iacob la banca, fiind prejudiciati atât creditorul garantat, cât si debitorii. A mai aratat ca diferenta între evaluarea facuta de banca si cea facuta de creditorul SC …. SRL este foarte mare, insistând asupra faptului ca adjudecarea bunului la un pret derizoriu nu profita acestui creditor, deoarece suma obtinuta în urma vânzarii este distribuita catre ….., în calitate de creditor garantat. Raportat la cel mai mare pret oferit, contestatoarea a aratat ca, într-adevar, art. 509 alin. 5 din codul de procedura civila nu prevede o limita minima în cazul prezentarii la licitatie a unui numar mai mare de persoane, adica nu se prevede o limita minima la care bunul poate sa fie adjudecat, facând trimitere la cele retinute de Curtea Constitutionala în decizia nr. 207 din 15.05.2003, conform carora ratiunea pentru care legiuitorul nu a considerat necesar, în cazul mai multor ofertanti, sa instituie o limita inferioara a pretului de adjudecare a constituit-o convingerea ca cel putin în principiu concursul dintre acestia este de natura sa asigure cresterea pretului.

Având în vedere prevederile art. 518 alin. 3 si 4 din codul de procedura civila, contestatoarea a solicitat si suspendarea executarii silite.

În drept, au fost invocate prevederile art. 509, art. 510, art. 518 alin. 3 si 4 din codul de procedura civila, precum si prevederile art. 1899 alin. 2 din codul civil. 

În dovedirea cererii, contestatorul a depus la dosar, în copie, adresa nr.4790 din 23.11.2010 transmisa catre BEJ ……. (fila 5).

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 204 lei si timbru judiciar de 3 lei.

Intimatii, desi legal citati, nu s-au prezentat în instanta si nu au depus întâmpinare pentru a combate cele solicitate de contestatoare.

La termenul de judecata din data de 21.01.2011 s-a formulat cerere de interventie de catre intervenientii …. si …. prin care au solicitat respingerea contestatiei ca nefiind fondata.

În motivarea acestei cereri, intervenientii au aratat ca actiunea contestatoarei este tardiva. Astfel, dupa stabilirea pretului din cele doua rapoarte de expertize (…. si … au fost emise mai multe publicatii de vânzare ale bunurilor, însa, potrivit art. 401 alin. 1 din codul de procedura civila, contestatoarea era în termen sa conteste evaluarea în 15 zile de la emiterea primei publicatii de vânzare, si nu prin contestarea unui act care nu vizeaza operatiunea de stabilire a pretului. 

În drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 49 alin. 2 Cod procedura civila, art. 115 Cod procedura civila si art. 480 si urm. Cod civil.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 194 lei si timbru judiciar de 1,50 lei.

Asupra exceptiei tardivitatii contestatiei la executare, invocata de intervenienti, instanta s-a pronuntat la data de 25.03.2010, respingând exceptia pentru considerentele expuse în încheierea de sedinta de la acea data. 

La termenul din data de 21.01.2011 instanta a conexat dosarul nr. 8049/270/2010 la dosarul nr. 7612/270/2010, iar la termenul din 11.02.2011 la acest din urma dosar a fost conexat si dosarul nr. 413/270/2011. În cadrul dosarului nr. 8049/270/2010 a fost formulata contestatie la executare care facea deja obiectul dosarului nr. 7612/270/2010, iar în cadrul dosarului nr. 413/270/2011 a fost formulata contestatia împotriva procesului verbal de distribuire a sumelor consemnate emis de BEJ Popa Valentin în data de 19.01.2011 în dosarul nr. 244/2010.

La solicitarea instantei, au fost depuse la dosarul nr. 7612/270/2010 înscisuri de catre BEJ ….. (filele 42-46), iar dupa pronuntare contestatoarea a depus concluzii scrise.

În dosarul nr. 8049/270/2010 contestatoarea a depus o data cu actiunea mai multe înscrisuri (filele 7-62), inclusiv raportul de evaluare întocmit de ….. la solicitarea executorului bancar ….. (filele 31-62).

La solicitarea instantei, executorul judecatoresc a depus la dosarul nr. 8049/270/2010 dosarul de executare nr. 244/2010 (filele 70-171).

De asemenea, la termenul din 25.03.2011 instanta, conform art. 167 alin. 1 Cod procedura civila, a încuviintat proba cu înscrisurile aflate la dosar, ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 15.07.2010 SC …… SRL solicita executorului judecatoresc ….. punerea în executare a sentintei civile nr. 711 din 24.02.2010, cerere în urma careia se formeaza dosarul de executare silita nr. 244/2010 al BEJ …. având creditoare pe SC … SRL si debitori pe …. si …..

În cadrul dosarului de executare silita la data de 29.07.2010 sunt emise procesul verbal nr. 244/1/2010 de stabilire a onorariului si procesul verbal nr. 244/1/2010 de stabilire a cheltuielilor de executare (filele 78-79). Prin procesul verbal de situatie imobiliara (fila 80) sunt identificate imobilele supuse executarii, respectiv suprafata de 624,84 mp teren curti constructii si o casa, imobile situate în …..

La data de 29.07.2010 este emisa o somatie imobiliara comunicata lui … si .. si care este notata în cartea funciara prin încheierea nr. 9213 din 02.08.2010 (filele 81 si 84). 

La data de 02.08.2010 este eliberat de BCPI Onesti extrasul de carte funciara pentru informare din care rezulta ca imobilul proprietate a debitorilor este grevat de sarcini, respectiv ipoteca de rang I si II, ambele în favoarea contestatoarei …... (filele 86-88).

Conform art. 411 alin. 3 din codul de procedura civila, prin adresa din data de 13.08.2010 executorul judecatoresc solicita creditoarei SC …. SRL si debitorilor pe … si …. sa se prezinte pentru stabilirea de comun acord a pretului imobilului urmarit în dosarul de executare, adresa comunicata conform dovezilor aflate la dosar (filele 90 si 91). Ca urmare a neprezentarii partilor pentru stabilirea unui pret, în data de 01.09.2010 este emis de executorul judecatoresc procesul verbal de numire a unui expert imobiliar prin care este desemnat pentru stabilirea valorii de circulatie a imobilelor supuse executarii expertul …. (fila 92). Expertul întocmeste raportul de evaluare aflat la dosar (filele 95-104), iar prin procesul verbal de constatare din data de 09.09.2010 (fila 105) este stabilit ca prim termen de licitatie data de 13.10.2010. 

La data de 09.09.2010 executorul judecatoresc emite prima publicatie de vânzare (fila 107) despre care este înstiintata si contestatoarea …. asa cum reiese din adresa emisa de executorul bancar …. (fila 113). În cuprinsul acestei adrese transmisa de executorul bancar catre executorul judecatoresc este mentionat faptul ca raportul de evaluare întocmit de expertul judiciar la solicitarea bancii este de 312.300 lei, raport în concordanta cu creanta bancii, pe când raportul de evaluare solicitat de executorul judecatoresc este de 121.000 lei, motiv pentru care banca, respectiv contestatoarea, îsi rezerva dreptul la formularea unei contestatii. Însa aceasta contestatie, care viza valoarea bunurilor determinata prin raportul de evaluare, nu a fost formulata la momentul respectiv si nici mai târziu, fiind însa formulata prezenta contestatie la procesul verbal de licitatie imobiliara, în cuprinsul careia nu sunt invocate vicii de forma ale acestuia, ci valoarea bunurilor supuse executarii, stabilita prin raportul de evaluare care nu a fost contestat, desi contestatoarea si-a rezervat acest drept. 

Lucrarea tehnico-stiintifica efectuata si transpusa în act de procedura legal întocmit sub aspectul formei putea fi contestat în conditiile art. 105 alin. 2 coroborat cu art. 401 din codul de procedura civila într-un termen de 15 zile de la data la care contestatoarea a luat cunostinta de actul pe care-l contesta, ceea ce în speta de fata nu s-a întâmplat. În lipsa unei astfel de contestatii, actul se considera valabil încheiat si, în consecinta, apararile ulterioare, cum sunt cele din cadrul prezentei contestatii, nu pot fi primite.

Conform procesului verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei imobiliare (fila 133), la licitatia din data de 13.10.2010 nu a fost prezenta nicio persoana si nu a fost depusa nicio oferta scrisa, motiv pentru care procedura a fost reluata la data de 27.10.2010 când, conform art. 509 alin. 5 din codul de procedura civila, licitatia a început de la 75% din pretul de evaluare a imobilelor. Nici la licitatia din 27.10.2010 nu a fost prezenta nicio persoana si nu a fost depusa nicio oferta scrisa, motiv pentru care procedura a fost reluata la data de 10.11.2010 când, de asemenea, conform art. 509 alin. 5 din codul de procedura civila, licitatia a început de la 75% din pretul de evaluare a imobilelor. 

Prin adresa nr. 4375 din 26.10.2010 (fila 154) la care face referire contestatoarea, aceasta a solicitat executorului judecatoresc ….. ca imobilul sa fie adjudecat la pretul de cel putin 75% din valoarea de evaluare, valoare care nu a fost contestata. Mai mult, în cuprinsul aceleiasi adrese contestatoarea arata ca obtinerea unui pret cât mai aproape de pretul prevazut în publicatia de vânzare la a doua licitatie, respectiv 75% din pretul de evaluare a imobilelor stabilit prin raportul de evaluare solicitat de executorul judecatoresc, ar avea drept consecinta diminuarea într-o masura cât mai mare a datoriei debitorului, creditorii (inclusiv banca) satisfacându-si creanta în majoritatea ei, aspect care echivaleaza practic cu însusirea de catre contestatoare a raportului de evaluare efectuat la solicitarea executorului judecatoresc. 

Fata de cele mai sus aratate, instanta urmeaza sa respinga contestatia la executare si, implicit, cererea contestatoarei privind anularea procesului-verbal de licitatie imobiliara, emis de B.E.J. … în data de 10.11.2010 în dosarul nr. 244/2010, acesta urmând a fi mentinut.

Pentru aceleasi considerente, instanta urmeaza sa admita cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenientii .. si …….

Referitor la contestatia formulata de contestatoarea …. împotriva procesului verbal de distribuire a sumelor consemnate, emis de B.E.J. Popa Valentin în data de 19.01.2011 în dosarul nr. 244/2010, instanta constata ca din suma de 70.000 lei obtinuta în urma vânzarii la licitatie, a fost virata creditoarei SC … SRL suma de 1.076,60 lei cu titlu de avans onorariu executare si cheltuieli de executare. La solicitarea instantei adresata executorului judecatoresc de a comunica provenienta sumei de 1.076,60 lei, acesta a justificat numai suma de 372 lei reprezentând contravaloare onorariu de executare achitat de SC …… SRL, conform înscrisurilor de la fila 46 dosar 7612/270/2010, fara a depune înscrisuri doveditoare pentru celelalte sume, respectiv onorariu expertiza de 500 lei, taxa carte funciara de 160 lei, etc., motiv pentru care instanta va admite contestatia formulata de contestatoarea … împotriva procesului verbal de distribuire a sumelor consemnate, emis de B.E.J. ….. în data de 19.01.2011 în dosarul nr. 244/2010 si, în consecinta, îl va anula.

Având în vedere pozitia contestatoarei de la termenul din data de 21.01.2011, instanta urmeaza sa ia act ca .. renunta la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite. 

PENTRU ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE  LEGII,

 HOTARASTE

Respinge exceptia tardivitatii contestatiei la executare.

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea …..., cu sediul în …. în contradictoriu cu intimatii …. si …., cu domiciliul în ….. si cu intervenientii …. si …, cu domiciliul procesual ales în …..

Admite cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenientii …. si ….

Respinge cererea formulata de contestatoare privind anularea procesului-verbal de licitatie imobiliara, emis de B.E.J. … în data de 10.11.2010 în dosarul nr. 244/2010. 

Mentine procesul-verbal de licitatie imobiliara emis de B.E.J. …în data de 10.11.2010 în dosarul nr. 244/2010. 

Admite contestatia formulata de contestatoarea ….. împotriva procesului verbal de distribuire a sumelor consemnate, emis de B.E.J. ….. în data de 19.01.2011 în dosarul nr. 244/2010. 

Anuleaza procesul verbal de distribuire a sumelor consemnate, emis de B.E.J. ….. în data de 19.01.2011 în dosarul nr. 244/2010. 

Ia act de renuntarea la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Cu drept la recurs în 15 zile de la comunicare. 

Pronuntata în sedinta publica, azi 30.03.2011. 

PRESEDINTE, GREFIER,

1