Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2133 din 23.09.2014


INSTANTA

Dupa ce a deliberat in secret in camera de consiliu, conform art. 395 C.pr.civ., instanta a pronuntat urmatoarea hotarare:

I.Procedura de judecata

A. Cererea de chemare in judecata

Prin cererea inregistrata pe rolul JudecatorieiX la data de 30.04.2014 sub numar de dosar Xcontestatorii X X si X Xau formulat contestatie impotriva executarii pornite la cererea intimatei SC X SRLde catre executorul Judecatoresc Xin baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit X.

In fapt,contestatorii au aratat ca executarea silita nu respecta dispozitiile legale privind instiintarea debitorului. Executorul judecatoresc nu le-a comunicat titlul executoriu in integralitatea lui. Nu cunosc cum intimataa stabilit intinderea creantei. Contestatorii critica incheierea de stabilire acheltuielilor de executare.

In drept,au invocat dispozitiile art. 711-717 si art. 719 alin. 1 C.proc. civ..

Prin Sentinta civila nr. X/2014 de la data de 22.08.2014 JudecatoriaX a admis exceptia necompetentei teritoriale, invocata de contestatori, prin aparator sia declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei X.

In motivare,s-a retinut ca la data de 16.07.2014 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. X/2014 in Monitorul Oficial al Romaniei referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 650 alin. 1 si art. 713 alin. 1 din Codul de procedura civila. Judecatoria X a aplicat dispozitiile art. 107 C.proc. civ, norma generalasi, constatand ca domiciliul contestatorilor debitori se afla in circumscriptia Judecatoriei X a apreciat ca aceasta este competenta sa solutioneze cauza.

Cauzaa fost inregistrata pe rolul Judecatoriei X sub nr. X si repartizata in mod aleatoriu prezentului complet civil-CX spre competenta solutionare.

La termenul de astazi,primul termen de judecata, Judecatoria X a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale, exceptia absoluta, asupra careia, dupa punerea concluziilor de catre partile prezente, a ramas in pronuntare.

II.In fapt:

Analizand materialul probator existent in cauza in scopul solutionarii exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei X, instanta urmatoarele:

La data de 26.02.2014 intimata creditoare SC X SRL a solicitatexecutorului judecatoresc X,executarea silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit X.

Prin Incheierea din sedinta din camera de consiliu de la data de 06.03.2014 pronuntata in dosarul nr. X Judecatoria X a dispusincuviintarea executarii silitein toate formele prevazute de lege a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit X.

La data de 30.04.2014 contestatorii X X si X XauinvestitJudecatoria X cu o contestatie impotriva executarii pornite la cererea intimatei SC X SRLde catre executorul Judecatoresc Xin baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit X.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 529 din data de 16.07.2014 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionalenr. X/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.650 alin. 1 si art. 713 alin. 1 din Codul de procedura civila.

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constat ca dispozitiile art. 650 alin. 1 C.proc. civ. sunt neconstitutionale.

II. In drept:

Potrivit art. 713 alin. 1 C.proc. civ., contestatia la executare se introduce la instanta de executare.

In conformitate cu dispozitiile art. 650 alin. 1, instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune astfel.

Potrivit art.24C.proc. civ. dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselorsi executarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare.

Art. 147 alin. 1 din Constitutiestabileste ca, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.

In conformitate cu alin. 4 al aceluiasi articol, deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

Potrivit art. 132 C.proc. civ., cand in fata instantei de judecata se pune in dicutie compertenta acesteia, din oficiu sau la cererea partilor, ea este obligata sa stabileasca instanta judecatoreascaori, daca este cazul , un alt organ cu activitate jurisdictionala competent.

IV. Solutia instantei

Raportand dispozitiile legale lacircumstantele spetei, instanta constata ca exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei X este intemeiata, JudecatoriaX fiind competenta sasolutioneze prezenta actiune.

Obiectul actiuniiil constituiecontestatie la executare impotrivaexecutarii silite pornite de executorul judecatorescX, al carui birou se afla in circumscriptia Judecatoriei X.

Contestatia la executare a fostinregistrata pe rolul Judecatoriei X la data de 30.04.2014, inainte de publicarea in Monitorul Oficial al RomanieiCurtii Constitutionalenr. X/2014, de la data de 16.07.2014.

Incuviintarea executarii silite a executarii pornite de executorul judecatoresc Xs-a efectuat de Judecatoria X la data de 06.03.2014.

Instanta are in vedere ca, deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii si au putere numai ex nunc, pentru viitor, respectiv de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, astfel cum prevad dispozitiile art. 147 alin. 4 din Constitutie.

De asemenea, ceea ce rezolva instanta care judeca contestatia la executarereprezinta incidente aparute in cursulunei executari silite,astfel ca, momentul stabilirii instantei de executare este cel al inceperii executarii silite.

Se retine ca, dispozitiile art. 24 C.proc. civ. asigura o judecata sau o executare silita unitara, prin aplicarea acelorasi norme juridicein vigoare la data inceperii procesului sau la data inceperii executarii silite, garantand stabilitatea si previzibilitatea raporturilor juridice procesuale.

Fata de acestea, intrucat executarea silita a inceput inainte de publicarea Deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial,iar efectele deciziei se produc numai pentru viitor, apreciaza instanta ca, instanta competenta sa solutioneze contestatia la executare ramane judecatoria in circumscriptia careia se afla organul de executare, in acest caz competenta instantei de executare ramane stabilita ca urmare a incuviintarii executarii silite prin Incheierea de la data de 06.03.2014, pronuntata in dosarul nr. X.

Decizia Curtii Constitutionale nu poate avea efect asupra executarii silite aflate in curs si pentru care s-a incuviintat executarea silita, intrucat ea produce efecte numai pentru viitor, nu si pentru situatiile juridice trecute aflate in curs de desfasurare.

Competenta instantei de executare a fost stabilita la data incuviintarii executarii silitesi ramane aplicabila pentru intreaga durata a executarii silite, inclusiv in ceea ce priveste incidente ulterioare, cum ar fi contestatia la executare,in temeiul art. 24 C.proc. civ.

Prin urmare, instanta competenta sa solutioneze prezenta contestatie la executare este Judecatoria X- instanta de executare.

Pentru aceste considerente, instanta va admite exceptia necompetentei teritoriale a JudecatorieiX si va declina in consecinta, competenta de solutionare a prezentei cauze in favoarea Judecatoriei X.

In temeiul art. 133 pct. 2 C.proc. civ. va constata ivit conflictul negativ de competenta si va dispune trimite dosarul Tribunalului X, instanta ierarhic superioara comuna,in vederea pronuntarii regulatorului de competenta.

3