Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 164 din 21.04.2015


Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestator C. D. şi pe intimat C.N.A.D.N.R - D.R.D.P B., intimat S. F. O. S., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns: contestator C. D. personal, lipsind: intimat C.N.A.D.N.R - D.R.D.P BRAŞOV, intimat S. F. O. S..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele:

-pricina are ca obiect contestaţie la executare;

-stadiul procesului: în prima instanţa în etapa cercetării procesului, la primul termen de judecată după repunerea pe rol a cauzei.

Se constată depunerea la dosar prin birou registratură al instanţei a actelor fiscale comunicate de S. F. O. S. care au stat la baza emiterii somaţiei emisă pe numele contestatorului C. D..

Contestatorul arată că a fost citat cu menţiunea de a depune la dosar dovada  datei la care i s-au comunicat procesele-verbale de constatare a contravenţiei şi data comunicării somaţiei şi a titlului executoriu. Declară că este în măsură să facă această dovadă, întrucât nu i-au fost comunicat nici un proces-verbal de contravenţie privind procedura de afişare a proceselor-verbale.

Instanţa invocă excepţia prescrierii executării sancţiunii contravenţionale.

Contestatorul arată că nu a avut ce ataca, întrucât nu a primit nimic.

Instanţa uneşte excepţia invocată cu fondul cauzei.

Contestatorul declară că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, instanța declară dezbaterile închise, conform art. 392 Cod procedură civilă raportat la art. 1030 Cod procedură civilă, constată cauza în stare de judecată și deschide dezbaterile asupra fondului cauzei.

Contestatorul solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată în scris la dosar, în sensul de a se dispune anularea proceselor-verbale de constatare a contravenţiei, întrucât nu a primit aceste procese-verbale, nu au fost afişate, aşa cum se susţine în procesele-verbale de îndeplinire a procedurii. Doar când a primit somaţia a luat cunoştinţă despre procesele-verbale, motiv pentru care nu le-a contestat în termenul legal prevăzut de lege de 15 zile. Consideră că actele de executare nu sunt legale, motiv pentru care solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, în sensul de a se dispune anularea proceselor-verbale. Nu solicită cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 394 Cod procedură civilă raportat la art. 1030 Cod procedură civilă, instanța declară închise dezbaterile asupra fondului cauzei și rămâne în pronunțare asupra cauzei.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă,

Constată că la data de 05.11.2014 s-a înregistrat la această instanţă sub număr dosar 845/294/2014, contestaţia la executare formulată de contestator C. D. cu domiciliul în or. Xxxx şi reşedinţa în or. Xxxx ,în contradictoriu cu intimata CNADNR- SA cu sediul xxxx , S. F.O.S., solicitând  anularea proceselor verbale de contravenţie seria R12 nr.xxxx; xxxx şi xxxx încheiate de către CNADNR, DRDP B., cât şi a somaţiei nr.xxxxx şi a titlului executoriu nr. xxxxxx emise de S. F. O. S., la data de 29.09.2014.

Contestatorul învederează  că procesele verbale de contravenţie mai sus menţionate, nu au fost primite de către acesta şi nici nu au fost afişate, aşa cum este menţionat în procesele verbale de îndeplinirea procedurii, fapt pentru care nu au fost contestate în termenul legal prevăzut de lege. Menţionează că la data de 19.07.2012, acesta a mai făcut o contestaţie împotriva somaţiei nr.xxxxx şi a titlului executoriu nr.xxxxx8 emise de S. F. O. S. dar nu a contestat şi procesele verbale mai sus menţionate, întrucât numai în prezent a intrat în posesia lor. În dosarul civil nr. xxxx, Judecătoria S. prin sentinţa civilă nr.375/2014 în şedinţa publică din data de 22.09.2014, a dispus anularea titlului executoriu şi a somaţiei mai sus menţionate.

Contestatorul menţionează că martora R. A. M. din localitatea P. care a semnat procesele verbale de îndeplinirea procedurii, a relatat telefonic, că în anul 2012, nu a fost niciodată în localitatea S., nu are cunoştinţe de aceste procese verbale. Menţionează că cele trei procese verbale de contravenţie, nu sunt semnate de agentul contestator şi conform art.17 din OG nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor, lipsa semnăturii agentului constatator duce la nulitatea procesului verbal de contravenţie. Precizează că cele trei procese verbale de contravenţie au fost încheiate după cinci luni de zile de la dată săvârşirii contravenţiilor, aşa cum este menţionat  în cele trei procese verbale de contravenţie. Contestatorul solicită suspendarea executării silite şi judecarea cauzei fără citarea cestuia, întrucât urmează să plece din ţară.

La data de 3 februarie 2015 s-a înregistrat la dosarul cauzei întâmpinare de către A. J. a F. P. S. prin care solicită respingerea contestaţiei la executare formulată de către C.D. împotriva formelor de executare pornite de către aceasta şi menţinerea acestora ca fiind temeinice şi legale.

Faţă de considerentele expuse de contestatorul C. D. în cererea de chemare în judecată, solicită respingerea acesteia, având în vedere faptul că contestatorul nu a pus la îndoială, în cuprinsul plângerii, legalitatea formelor de executare efectuate, neexistând motive care să ducă la anularea acestora. Concluzionând, solicită instanţei să ia act de faptul că organul de executare a procedat la executarea silită a contestatorului cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare, şi să dispună respingerea ca nefondată a contestaţiei la executare formulată de contestatorul C. D., cu consecinţa menţinerii actelor de executare de către A. J. a F. P. S. – S. F. O. S., prin organele sale de executare silită. În drept invocă art.205, 411 alin.1, pc.2 din NCPC, Codul de procedură fiscală.

Conform întâmpinării înregistrate la dosar la data de 3 februarie 2015  de către D.R. de D. şi P. B., pe cale de excepţie, solicită respingerea capătului de cerere privind anularea proceselor verbale de constatare a contravenţiei SERIA R12 NR.xxxx, SERIA R12 NR.xxxxx ŞI SERIA R12 NR.xxxx ca tardivă întrucât procesele verbal menţionate au fost aduse la cunoştinţa debitorului în termenul prevăzut de lege, iar prevederile art.31 alin.1 din O.G.2/2001, ce subliniază ca termen de formulare a plângerii, 15 zile de la comunicare este cu mult depăşit. Faţă de cele expuse prin întâmpinarea de la dosar, aceasta solicită respingerea contestaţiei formulată de C.D. şi să se constate că recuperarea debitelor înscrise în procesele verbale de constatare a contravenţiei este îndreptăţită.

În drept se invocă art.205 – 208, din Legea 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă şi celelalte acte normative menţionate în prezenta. Conform art.223 (3) din Legea 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă se solicită judecarea cauzei în lipsa intimatului.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele;

Pe calea contestației la executare se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, în cazul când acesta nu este o hotărâre dată de o instanța judecătorească sau alt organ jurisdicțional, dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedura prevăzută de lege.Analizând motivele de nelegalitate invocate de către contestator, respectiv  necomunicarea proceselor verbale şi a înştiinţării de plată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, instanţa reţine că aceste procese verbale au fost expediate contravenientei prin afişare, încheindu-se în acest sens procese verbale de îndeplinire a procedurilor de comunicare. Se reține că contestatorul a formulat prezenta contestaţie la executare, invocând şi împrejurarea că atât procesele verbale de contravenție cât și înştiinţarea de plată nu au fost comunicate în modalităţile prevăzute de lege.

Potrivit art. 37 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,  procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Pe de altă parte, instanţa reţine că potrivit art. 14 alin.1 din OG 2/2001  executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii. Conform art. 26 alin 3 din OG 2/2001, în cazul în care contravenientul nu este prezent sau refuză să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la încheierea acestuia, iar art. 27 OG 2/2001 prevede că această comunicare se efectuează prin poştă, cu aviz de primire sau prin afişare la domiciliul contravenientului, încheindu-se un alt proces verbal, de afişare.Prin R.I.L. nr.10/2013 Înalta curte de Casație și Justiției a stabilit în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) și art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare că modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenție și a înștiințării de plată, prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poștă, cu aviz de primire și că cerința comunicării procesului-verbal de contravenție și a înștiințării de plată este îndeplinită și în situația refuzului expres al primirii corespondenței, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcționarul poștal. Ori,în speţă,procesele verbale de constatare a contravenţiei seria R12 nr..0118566/22.02.2012, seria R12 nr.xxxx şi seria R12 nr.xxxx au fost comunicate  prin afişare.

Din materialul probator depus de intimat la dosar, instanţa constată că procesele verbale în cauză nu au fost comunicate în mod legal petentului conform art. 26 alin. 3 coroborat cu art. 27 din OG 2/2001, intimata făcând dovada comunicării acestor acte doar prin modalitatea afişării la domiciliul contravenientului. Potrivit art. 14 din OG 2/2001, executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii. Comunicarea actului de constatare presupune expedierea acestuia către contravenient , astfel încât acesta să poată intra în posesia lui.

În aceste condiţii, nefiind respectat acest termen de o lună prevăzut de art. 14 OG 2/2001, se constată că executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate prin procesele-verbale s-a prescris,astfel că potrivit dispoziţiilor art. 642 Cod procedură civilă, în cazul în care s-a desfiinţat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desfiinţate de drept, fiind aplicabile dispoziţiile privitoare la întoarcerea executării silite.

Urmare a modificării OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România prin Legea nr.144/2012, prin art. I,pct.2 din Lg.nr.144/2012 au fost abrogate prev. din Ord. Guvernului nr.15/2002 referitoare la plata acestui tarif de despăgubire, iar prin cele ale art. II din aceeaşi lege, s-a prevăzut anularea acelor tarife de despăgubire aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a legii. Prin decizia nr.112/2014 Curtea Constituţională a statuat că în urma abrogării dispoziţiilor legale care instituiau obligaţia achitării tarifului de despăgubire ,suplimentar faţă de obligaţia de plată a amenzii pentru utilizarea pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care nu s-a achiziţionat rovinieta, noul text de lege conţine o normă contravenţională mai favorabilă , în concordanţă cu prevederile art. 15 al.2 din Legea fundamentală. Efectele legii noi se aplică tuturor sancţiunilor contravenţionale aplicate şi neexecutate până la data intrării sale în vigoare, astfel că o sancţiune aplicată în baza unei legi pentru o faptă dezincriminată printr-un act normativ urmează să nu mai fie executată, chiar dacă procedura de executare a acesteia a început.

În consecinţă, instanţa va admite în parte contestaţia la executare formulată de contestator C. D. în contradictoriu cu intimata CNADNR- SA  şi în consecinţă va dispune anularea formelor de executare pornite în dosar execuţional al S. F. O. S. în care s-a emis somaţia nr.xxxxxx.

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestator C. D. cu domiciliul în or. xxxx şi reşedinţa în or. xxxxx,în contradictoriu cu intimata CNADNR- SA cu sediul în xxxxxx, S. F. O. S. şi în consecinţă:

Dispune anularea formelor de executare pornite în dosar exec. al Serviciul Fiscal Orăşenesc Sălişte în care s-a emis somaţia nr.xxxxx.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 aprilie 2015.