Contestaţie la executare prin care se solicită constatarea intervenirii prescripţiei dreptului de executare a sancţiunilor contravenţionale.

Sentinţă civilă 1224 din 19.06.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. ..../245/2019 din 12.02.2019 numitul V.S.a formulat în contradictoriu cu intimatul IPJ Iaşi contestaţie la executare  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa:

- să se admită contestaţia la executare ca urmare a intervenirii prescripţiei titlului executoriu, respectiv a procesului verbal contravenţional;

- să se dispună suspendarea executării pentru perioada judecării prezentei cauze;

- în subsidiar, ca efect al admiterii contestaţiei la executare ca urmare a intervenirii prescripţiei titlului executoriu, să se constate şi nelegalitatea adresei 214423/2018 emisă de către IPJ Iaşi- Serviciul Rutier care reprezintă somaţia ca act administrativ ce derivă din titlul executoriu (procesul verbal contravenţional), pe care o contestă şi doreşte anularea acesteia.

În motivarea cererii acesta arată că prin procesul verbal contravenţional nr. CP 8046573 din 7.01.2015 încheiat de către IPJ a fost sancţionat administrativ cu amendă şi inclusiv cu măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce. A formulat plângere contravenţionala la Judecătoria Paşcani în dosarul ..../866/2015. Prin sentinţa civilă nr. ....din 29.04.2015  a Judecătoriei Paşcani se respinge plângerea. Sentinţa rămâne definitivă prin neapelare.

Astfel, procesul verbal contravenţional devine titlu executoriu faţă de măsurile impuse de către IPJ Iaşi.

Având în vedere titlul executoriu şi măsurile impuse, IPJ Iasi Serviciul Rutier avea obligaţia să comunice de îndată adresa pentru petent în vederea predării permisului de conducere împreună cu somaţia ca în cazul în care nu se predă permisul de conducere se va suspenda dreptul de conducere pentru 120 de zile în loc de 30 de zile ca sancţiune pentru neîndeplinirea obligaţiei de a preda permisul.

Prin adresa 214423/24.11.2018 emisă de către IPJ Iaşi - Serviciul Rutier  se comunică contestatorului că are obligaţia să predea permisul de conducere înainte de 15.02.2019, altfel se va impune măsura suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 120 de zile. Se precizează că adresa are rol de act de somaţie privind titlul executoriu care este procesul verbal contravenţional valabil neanulat prin judecată.

Inspectoratul Judeţean de Politiei Serviciul rutier invocă prev. art. 111 din OUG 195/2002- art.102 (3) ,e', cât şi 118 (4) si (5) din OUG 195/2002.

Faţă de momentul comunicării adresei 24.11.2018, consideră intervenită prescripţia generală de 3 ani privind executarea procesului verbal contravenţional, raportat la data de 29.04.2015 data la care prin S.C. ... /2015 a Jud. Paşcani, procesul verbal contravenţional a rămas valabil, dată de la care începe să curgă termenul legal de pornire a executării şi de curgere prescripţiei.

Consideră că a intervenit prescripţia executării, atât faţă de somaţia de a preda permisul de conducere, cât şi faţă de titlul executoriu care a fost pus în executare de către pârât la mai mult de 3 ani de la momentul la care a rămas definitiv, adică abia la data de 24.11.2018.

Consideră nelegală emiterea adresei denumita act administrativ, respectiv somaţie  bazată pe procesul verbal contravenţional ce nu mai poate fi pus în executare întrucât este prescris în raport cu prevederile art. 2517 din codul civil care face referire la termenul general de prescripţie, de 3 ani, daca legea nu prevede altfel.

La data de 18.03.2019 intimatul a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale  a instanţei, iar pe fond a solicitat respingerea cererii.

Arată acesta că la data de 07.01.2018, prin procesul verbal cu seria CP nr. 8046573 reclamantul a fost sancţionat contravenţional pe raza de competenţă teritorială a Serviciului Rutier Iaşi, sub aspectul săvârşirii faptei incriminate la art. 102 alin. (3) fit. ,,e)" din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţie pe drumurile publice, aflată în vigoare la vremea respectivă.

Îîmpotriva actelor de constatare şi sancţionare a contravenţiilor reclamantul a formulat contestaţie, acţiune ce s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Paşcani, şi care a format obiectul dosarului civil nr. .../866/2015. După deschiderea acţiunii judecătoreşti, persoana contravenientă a înţeles să se achite de obligaţia stipulată la art. 118 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizată („dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidenţe şi îi va restitui permisul de conducere"), astfel că lucrătorul aflat la ghişeul „primiri/restituiri permise de conducere", a procedat potrivit procedurilor interne în vigoare, la înscrierea în evidenţa automată a conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, a menţiunilor corespunzătoare, pentru faptele de natură contravenţională săvârşite de petent la data de 07.01.2015, fiindu-i totodată validat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Cu ocazia verificărilor efectuate la nivelul Serviciului Rutier Iaşi, cu privire la stadiul litigiului civil, s-a constatat că prin sentinţa civilă nr. .... pronunţată în şedinţa publică din data de 29.04.2015, Judecătoria Paşcani a hotărât respingerea plângerii contravenţionale.

Ulterior, s-a întocmit invitaţia înregistrate în evidenţa Serviciului Rutier Iaşi la poziţia nr. 204423 datând din 24.11.2018, prin care persoanei contraveniente i s-a solicitat, în scris, să predea Poliţiei Rutiere competente permisul de conducere ce-i aparţine până la o anumită dată limită ( data de 15.02.2019) şi i s-a comunicat faptul că după această dată, nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, chiar dacă nu a predat documentul solicitat organelor în drept.

Comunicarea invitaţiei la domiciliul titularului permisului de conducere seria S0037787V s-a realizat prin corespondenţă expediată cu Poşta Română, în regim recomandat.

La executarea sancţiunii contravenţionale complementare de suspendare a exercitării dreptului de conduce autovehicule pe drumurile publice, în cazul numitului V. S., s-au avut în vedere dispoziţiile art.:

- Art.120 alin. (1) „Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la dată comunicării acestuia, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească prin care s-a  soluţionat  plângerea  constituie  titluri  executorii,  fără vreo altă formalitate.”

- Art. 121, alin.(2) „Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie sancţiunea contravenţională principală.” ceea ce, coroborat cu art. 215, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualmente în vigoare (care stipulează că „dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept" şi că „termenul de prescripţie prevăzut la alin. 1 se aplică şi creanţelor provenind din amenzi), conduce la concluzia că, în situaţia supusă verificărilor, executarea sancţiunilor contravenţionale complementare de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice se prescrie în termen de 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2016.

- Art.37 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată de acte normative elaborate ulterior, potrivit cărora „ Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate."

- Art. 10 alin. 1 din Noul Cod de Procedură Civilă „Părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să-şi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia. In acest context, trebuia să urmăriţi şi să cunoaşteţi hotărârea pronunţată de instanţa competentă şi, mai departe, să vă conformaţi dispoziţiilor legale în vigoare.

- Art. 118 alin. 4 OUG nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările aduse ulterior, prevede că în termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.

- Prevederile Codului de Procedură Civilă referitoare la întreruperea curgerii termenelor;

- Art. 40 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, care prevede că „executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit dispoziţiilor legale"

Privitor la criticile reclamantului prin care arată că, în fapt, executarea sancţiunii s-a prescris, arată că potrivit art. 121 (2) din OUG 195/2002, coroborat cu art. 215 (1) (2) din Codul de Procedură Fiscală, prescrierea executării sancţiunii complementare se face în acelaşi termen cu prescrierea sancţiunii principale, respectiv 5 ani de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept, respectiv executarea silită se va prescrie în data de 01.01.2021.

Prin sentinţa nr. ..../12.04.2019 Judecătoria Iaşi a admis excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei invocată prin întâmpinare şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Paşcani.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma normelor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Prin adresa nr. 214423/24.11.2018 ( f. 9 ) intimatul a făcut cunoscut contestatorului faptul că prin decizia civilă nr. .../2015 a Judecătoriei Paşcani a fost respinsă plângerea contravenţională, astfel că în interesul aplicării art. 111 din OUG 195/2002 i-a solicitat să se prezinte la sediul Serviciului Rutier Iaşi pentru a preda permisul de conducere. Totodată, s-a menţionat că, în situaţia în care nu va preda permisul de conducere, începând cu data de 15.02.2019 i se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 zile conform art. 102 al. 3 lit. e coroborat cu art. 118 al. 4 şi 5 din OUG 195/2002.

Prin procesul verbal seria CP nr. 8046573 încheiat la data de 07.01.2015 ( f. 10) contestatorul a fost sancţionat contravenţional cu 9 puncte-amendă şi sancţiunea complementară a reţinerii permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce în baza art. 102 al. 3 lit. e din OUG 195/2002, cu 9 puncte-amendă şi sancţiunea complementară a reţinerii certificatului de înmatriculare în baza art. 102 al. 1 pct. 1, cu avertisment în baza art. 101 al. 1 pct. 18 şi cu avertisment şi două puncte de penalizare în baza art. 108 al.1 1 lit. a pct. 3 şi 99 al. 2, reţinându-se în sarcina sa că a condus  auto VW cu numărul de înmatriculare .....  pe DE 583 la km 39+800 m  cu viteza de 102 km/h pe un sector de drum cu limită de viteză 50 km/h, viteză înregistrată cu aparatul radar instalat  pe auto cu numărul  IS-....... De asemenea, nu avea asupra sa certificatul de înmatriculare, autovehiculul avea inspecţia tehnică periodică expirată din data de 23.06.2014 şi nu folosea centura de siguranţă.

Din verificările efectuate în sistemul Ecris rezultă că contestatorul a înţeles să formuleze plângere contravenţională împotriva acestui proces verbal, plângere care a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. ...../29.04.2015 a Judecătoriei Paşcani.

Împotriva acestei sentinţe contestatorul ( petent în acea cauză) a declarat apel, iar prin decizia nr. ..../18.04.2019 Tribunalul Iaşi a respins cererea de repunere în termen formulată de apelant, a admis exceptia tardivităţii apelului şi în consecinţă, a respins ca tardiv formulat apelul formulat de apelantul V.S. împotriva sentinţei civile nr. ..../29.04.2015 a Judecătoriei Paşcani, pe care a menţinut-o.

Conform art. 32 al. 3 din OG 2/2001 ( forma în vigoare la data de 22.01.2015-data formulării plângerii contravenţionale), plângerea suspendă executarea.

Conform art. 37 din acelaşi act normativ, procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Potrivit art. 118 din OUG 195/2002 ( forma în vigoare la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a respins plângerea contravenţională):

1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti.

(3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidenţe şi îi va restitui permisul de conducere.

(4) În termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.

(5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Întrucât contestatorul nu a înţeles să respecte dispoziţiile art. 118 al. 4 şi 5 citate anterior, la data de 24.11.2018 Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, prin adresa nr. 214423/21.07.2018, în scopul punerii executare a hotărârii judecătoreşti, l-a notificat pe contestator să predea permisul de conducere, aducându-i-se la cunoştinţă că în situaţia în care nu predă permisul, i se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 120 de zile,  începând cu data de 15.02.2019 potrivit dispoziţiilor art. 102 al. 3 lit. e din OUG 195/2002, coroborate cu prevederile art. 118 alin. (4) şi (5) din acelaşi act normativ.

Instanţa constată că cererea de faţă are ca obiect executarea unei sancţiuni contravenţionale complementare aplicată în temeiul OUG 195/2002, astfel că faţă de dispoziţiile art. 95 al. 1, art. 118 al. 1, 4, 5 din acest act normativ instanţa competentă să soluţioneze cererea este judecătoria în a cărei circumscripţie a fost constatată contravenţia. În acest sens a decis şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 1086/17.03.2017 pronunţată în soluţionarea unui regulator de competenţă.

Adresa atacată în cauză este o operaţiune administrativă ulterioară emiterii procesului verbal de contravenţie, o comunicare a unei situaţii de fapt şi de drept deja cunoscută de contestator, un act privitor la modul de executare a unei sancţiuni contravenţionale complementare anterior aplicate şi majorate pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind executarea măsurii contravenţionale.

Raportul juridic constând în suspendarea exercitării dreptului de a conduce s-a născut ca urmare a emiterii procesului verbal de contravenţie, act ce a fost suspendat în ce priveşte executarea pe parcursul procesului contravenţional, suspendare ce a expirat însă la momentul soluţionării definitive a plângerii contravenţionale.

Pe fondul cauzei, instanţa constată că în esenţă, contestatorul solicită suspendarea executării, anularea adresei nr. 214423/24.11.2018, invocând faptul că această adresă a fost emisă nelegal, după împlinirea termenului de prescripţie.

Conform prevederile art. 118 alin. 2 din OUG 195/2002 plângerea contravenţională suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia şi până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti.

Suspendarea acestui drept nu poate opera efectiv decât din momentul predării permisului de conducere către Serviciul Rutier, din acel moment persoana fiind împiedicată efectiv să conducă un autovehicul pe drumurile publice, iar în cazul în care totuşi face acest lucru, comite o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Conform art. 121 alin. 2 din OUG 195/2002 executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie sancţiunea contravenţională principală.

Potrivit prevederilor art. 215 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală „dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept", iar „termenul de prescripţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi creanţelor provenind din amenzi contravenţionale". Reglementări similare se regăsesc şi în cuprinsul art. 131 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Prin înregistrarea plângerii contravenţionale se suspendă executarea sancţiunilor până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, fiind suspendat inclusiv termenul de prescripţie al executării silite a acestora.

Din interpretarea sistematică a prevederilor legale enumerate anterior nu se poate desprinde decât concluzia că prin înregistrarea plângerii contravenţionale se suspendă executarea sancţiunilor ( fie principale, fiind complementare) până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, fiind suspendat inclusiv termenul de prescripţie al executării silite a acestora, de la această dată urmând a opera fie executarea de bună voie a sancţiunilor contravenţionale, cea complementară în termenul de 15 zile prevăzut de art. 118 alin. 5 din OUG 195/2002, fără vreo sancţiune suplimentară, fie executarea silită a acestora, în acest caz perioada de suspendare a dreptului de a conduce urmând a fi majorată cu 30 de zile conform prevederilor art. 118 alin. 5 din OUG 195/2002.

Prin urmare, instanţa constată că termenul de prescripţie pentru executarea sancţiunii complementare a început să curgă de la data de 01 ianuarie 2016 având în vedere data pronunţării sentinţei nr. ....../2015 a Judecătoriei Paşcani şi dispoziţiile deciziei civile nr. .../18.04.2019 a Tribunalului Iaşi.

În consecinţă, la data emiterii adresei pentru care contestatorul solicită suspendarea executării, respectiv 24.11.2018, având în vedere dispoziţiile legale citate, termenul de prescripţie a executării sancţiunii complementare nu era împlinit, acesta neîncepând să curgă la data de 29.04.2015 (data pronunţării sentinţei .../2015) şi nefiind de trei ani conform potrivit art. 2517 cod civil după cum susţine contestatorul în mod eronat.

Faţă de considerentele expuse, instanţa constată că cererea de faţă este neîntemeiată şi o va respinge.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de contestatorul V. S. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Paşcani în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, ......

PREŞEDINTE, GREFIER,