Partea în sarcina căreia instanţa stabileşte obligaţia de plată a cheltuielilor necesare administrării probei cu expertiza tehnică de specialitate dispusă din oficiu îşi asumă consecinţele refuzului de a plăti cheltuielile prin imposibilitatea de adm...

Sentinţă civilă 2968 din 09.12.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA MOTRU

Sentinta - Nr. 2968/2011

Sedinta publica de la 09 Decembrie 2011

Contestatie  la  executare 

Partea în sarcina careia instanta stabileste obligatia de plata a cheltuielilor necesare administrarii probei cu expertiza tehnica de specialitate dispusa din oficiu îsi asuma consecintele refuzului de a plati cheltuielile prin imposibilitatea de administrare a probei.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoria  Motru sub nr. …………/263/2011 contestatorul  D.  A. a formulat contestatie la executare  solicitând ca, în contradictoriu  cu intimata S.C. T. I. IFN S.A. si  intimata C. T. M. sa se dispuna anularea popririi  si  încetarea executarii  dispusa  în  dosarul  de executare nr. ……../263/2011,  lamurirea  titlului  executoriu, anularea  încheierii  prin care s-a  dispus încuviintarea  executarii  si  cheltuieli  de  judecata.

În motivare contestatorul  a aratat ca poprirea  înfiintata de executorul  bancar V.  S. nu  respecta  cadrul  legal în sensul ca au fost încalcate dip. art. 453 alin. c.p.c. si disp. art. 454 alin. 1 c.pr.c încalca art  454 alin.1  C.pc.

A mai aratat contestatorul ca prin cererea de credit nu au fost stabilite dobânzile si termenul de rambursare astfel încât, desi a platit timp de trei ani nu stie cât datoreaza.

Ca, nu i-a fost comunicata cesiunea de creanta intervenita între C. si T. I. IFN .

Ca, titlul  executoriu  - contractul  de credit  nr. …….. pe care  se  întemeiaza  poprirea este , în realitate,  o  cerere  proxicredit.

În drept,  cererea a fost întemeiata pe disp. Art  82, 112 si  urm  C.p.c, art  274, art  399, 400, 403, 204 si  urm C.p.c.

În dovedirea cererii sale contestatorul a depus la dosar înscrisuri(filele 5-48) si  a solicitat încuviintarea  probei  cu  înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata.

Intimata SC  T.  I. IFN SA legal citata a formulat întâmpinare prin care a solicitat  respingerea contestatiei la executare si  a  cererii de  suspendare a  executarii silite  ca neîntemeiate si nefondate (filele 49-52).

Intimata C.  T. M. legal citata  a formulat întâmpinare (fila 67).

Cu adresa nr……../28.11.2011  intimata SC  T.  I. IFN SA a comunicat instantei actele solicitate.

La termenul din data de 14.10.2011 a fost încuviintata proba cu expertiza tehnica de specialitatea contabilitate, a fost numit prin tragere la sorti expertul T. S. D..

Prin încheierea de sedinta din data de 11.11.2011, având în vedere solicitarea contestatorului de a se continua judecata cauzei fara administrarea probei cu expertiza tehnica de specialitate  si faptul ca acesta nu a achitat onorariul de expert stabilit prin încheierea din data de 14.10.2011 , instanta în baza art. 170 c.p.c. a aplicat sanctiunea decaderii din proba încuviintata.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

În ce priveste contestatia împotriva actelor de executare efectuate în dos. de executare nr. ……../2011 se retine ca potrivit art. 399 alin. 1 teza 1 C.p.civ. „ Împotriva  executarii silite precum si  împotriva  oricarui act  de executare, se poate  face contestatie  de catre cei interesati sau vatamati prin executare”

În baza titlului executoriu – contract de credit nr………… a carui executare silita a fost încheiata prin încheierea din data de 27.05.2011 data de Judecatoria Motru în dos. nr. ………./263/2011 a fost întocmit dosarul de executare silita nr.………./2011.

În cadrul dos. de executare silita nr……./2011  Executorul IFN –V. S. la cererea creditoarei SC T. I. IFN SA  a înstiintat debitorul despre înfiintarea popririi asupra sumelor de bani pe care tertul poprit  S. G. nr. ….  M. ( f.58) si C.T. M. ( f.59)  pâna la concurenta sumelor datorate creditoarei .

Cu privire la  sustinerea contestatorului ca poprirea înfiintata nu respecta disp. art. 453 alin. 1 c.pc. care prevede ca poprirea se înfiinteaza la cererea executorului judecatoresc de la domiciliul sau  sediul debitorului ori de la domiciliul sau  sediul tertului poprit instanta o constata ca neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Conform disp. art. 418 alin. 2 din OUG 99/2006 institutiile de credit pot sa-si organizeze un corp propriu de executori, a carui activitate este strict legata de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând institutiei de credit si altor entitati care apartin grupului acesteia si care desfasoara activitati financiare.

Conform art. 2 alin. 1 din din Statutul Corpului Executorilor pentru IFN , executorii IFN  sunt investiti sa îndeplineasca orice activitati legale, in scopul realizarii voluntare sau, cand este cazul, prin executare silita a obligatiilor stabilite prin titlurile executorii ce apartin institutiilor financiare nebancare ori persoanelor juridice asimilate acestor institutii  iar potrivit  art 11  acesti executori  isi desfasoara activitatea, exercitându-si atributiile pe întregul teritoriu al României.

Cum, în cauza de fata, poprirea a fost înfiintata de executorul IFN –V. S. în baza titlului executoriu contract de credit,  instanta constata ca înfiintarea popririi a fost efectuata de acesta în temeiul disp. art. 10 din  Statutul Corpului Executorilor pentru IFN  în care, se prevede,  ca executorii IFN pun în executare titlurile executorii apartinând institutiilor pentru care isi desfasoara activitatea si efectueaza actele de executare necesare in toate formele de executare silita prevazute de Codul de procedura civila si de alte dispozitii legale aplicabile in materie.

Pentru aceste considerente, instanta retine ca înfiintarea popririi a fost facuta cu respectarea dispozitiilor legale .

În ce priveste nerespectarea disp. art. 454 alin. 1 c.pc. se constata ca , prin  adresa de  nr. ………/13.07.2011( f. 5-6),  a fost înstiintat contestatorul despre înfiintarea popririi prin urmare,  sustinerile contestatorului ca nu a fost înstiintat  apar ca neîntemeiate.

În ce priveste contestatia la titlu  se retine ca  potrivit art. 399 alin. 3 C.p.civ. „In cazul in care executarea  silita se  face în temeiul unui titlu executoriu care nu este  emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca  în contestatia la executare aparari de fond  împotriva  titlului executoriu.

Astfel, contestatorul arata ca între SC C. IFN SA ( CREDITORUL INITIAL ) si intimata  creditoare SC T. I. IFN SA  a intervenit un contract de cesiune de creanta, cesiune ce nu i-a fost notificata în conditiile legii.

În cazul unei cesiuni de creanta cesionarul – în speta intimata SC T. I. IFN SA devine creditorul debitorului cedat  în locul cedentului.

Pâna la efectuarea formalitatilor cerute de lege cerute pentru opozabilitatea cesiunii de creanta debitorul cedat poate sa o ignore ( art. 1393 c.civ. 1864).

 Sustinerile contestatorului ca intimata nu este îndreptatita sa-i ceara  achitarea debitului contractat cu cedentul deoarece nu a fost îndeplinite formalitatile cerute de lege pentru opozabilitate sunt neîntemeiate din moment ce , din înscrisul de la fila 56,  se retine ca cedentul SC C. IFN  a notificat contestatorului cesiunea de creanta ( confirmare de primire f. 57).

În vederea  solutionarii cererii contestatorului de lamurire a întelesului contractului de credit nr……..  în sensul de a se clarifica daca dobânda aplicata sumei datorate este conforma conditiilor contractuale si dispozitiilor legale si de a se stabili care este suma pe care o datoreaza  în urma deducerii ratelor achitate timp de trei ani  instanta, la termenul din data de 14.10.2011, a pus în discutie din oficiu  proba cu expertiza tehnica de specialitatea contabilitate, a fost numit prin tragere la sorti expertul T. S. D. .

Prin încheierea de sedinta din data de 11.11.2011, având în vedere solicitarea contestatorului de a se continua judecata cauzei fara administrarea probei cu expertiza tehnica de specialitate ( f.76)  tinând cont si de  faptul ca acesta nu a achitat onorariul de expert stabilit prin încheierea din data de 14.10.2011  instanta, în baza art. 170 c.p.c., a aplicat sanctiunea decaderii din proba încuviintata.

Fata de acestea, instanta constatând ca partea si-a asumat consecintele ce decurg din neadministrarea probei cu expertiza tehnica de specialitate contabila , proba absolut necesara pentru stabilirea întinderii sumei datorate si a modului de calcul al dobânzilor, vazând si disp. art. 1169 c.civ. 1864 , va respinge contestatia la titlu ca neîntemeiata.

Prin urmare , pentru considerentele mai sus aratate, instanta va respinge contestatia la executare formulata de contestatorul D.A..