Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5479 din 19.03.2012


Dosar nr. .../318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 5479/2012

Sedinta publica de la 19 Martie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol  fiind judecarea actiunii pauliene (revocatorie) formulata de reclamantul ....., în contradictoriu cu pârâtii ....

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat reclamantul asistat de avocat Groza Constantin, pârâtul ...,  fiind lipsa ...., reprezentati de avocat Pupazan Laviniu, precum si pârâta ....

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa acre, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, constatându-se cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat Groza Constantin, pentru reclamant a solicitat admiterea actiunii asa cum a  fost precizata prin notele  de sedinta depusa la filele 90-92 dosar, cu cheltuieli de judecata, conform notei depusa de reclamant la ultimul termen de judecata.

Avocat Pupazan Laviniu pentru pârâti a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamant.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, sub nr. .../318/2011, reclamantul ..., a solicitat instantei ca, în contradictoriu cu  ...., prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea contractului de vânzare cumparare cu clauza întretinerii , autentificat sub nr. 595/23.02.2011, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a avut un proces civil pentru pretentii cu familia .... si la data de 27.01.2011 a ramas în pronuntare, iar prin sentinta civila nr. .... , ramasa definitiva prin decizia civila nr. .... a Tribunalului Gorj, pronuntata în dosarul ...., pârâtii au fost obligati la plata sumei de 35.000 lei plus dobânda legala aferenta cu titlu de împrumut nerestituit pâna la data platii efective, cât si la cheltuieli de judecata în suma de 3000 lei.

A precizat reclamantul ca prin contractul de vânzare cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr. 595/23.02.2011, familia ..... au înstrainat toate bunurile imobile (apartament în Tg-Jiu, casele din satul Frâncesti, comuna Pestisani si terenurile) cu scopul de a sustrage bunurile imobile de la executarea silita  a s.c. nr. ... pronuntata în dosarul nr. ....al Judecatoriei Tg-Jiu.

Reclamantul a mai aratat ca la cererea sa în luna august 2010 a fost notat litigiul în registrul de comandamente sub nr. 391/27718/2010 si în Cartea funciara nr. 36260 C1 U1, asupra imobilului apartament individualizat prin numarul cadastral 1009/4; 8 având ca obiect pretentii dar la începutul lunii martie 2011 a luat cunostinta de încheierea actului notarial si de asemenea ..... i-a confirmat ca a încheiat actul respectiv pentru a salva bunurile de la executare silita precizând ca daca doreste poate sa-i puna poprire pe pensia de 480 lei si ca nu are nimic împotriva daca familia ...este de acord sa-i achite suma respectiva.

Acelasi reclamant a aratat ca în urma discutiilor purtate cu ...., acesta a fost de acord sa-i achite sumele respective dar sa astepte solutionarea recursului, motivând ca doamna .... nu mai recunoaste în totalitate împrumutul dar dupa încheierea litigiului a încercat de mai multe ori sa i-a legatura cu partile contractante si acestia au refuzat orice dialog .

În drept, reclamantul nu si-a întemeiat cererea principala..../27.01.2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul ..., încheierea nr., ... emisa de O.C.P.I. Gorj, extrasul de carte funciara nr. 36260 - C1-U1, anexa nr.1 la acest extras.

În sedinta publica din 7.09.2011 pârâtul ... a precizat valoarea contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. ... ca fiind de 146.000 lei si a aratat ca a achitat numai 35.000 lei, restul reprezentând contravaloare întretinere.

Ulterior, reclamantul a depus chitanta privind achitarea taxei de timbru în suma de 4531 lei si timbru judiciar de 5 lei, iar pârâta ... a depus la dosar contractul de vânzare cu clauza întretinerii autentificat sub nr. 595/23.02.2011, la BNP Popescu Nicolae Bejat.

În cauza a fost încuviintata proba cu martori la solicitarea reclamantului si la aceasta proba nu s-a opus nici pârâta ..., astfel ca au fost audiati ca martori ..., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei la filele 38 si 41.

Aparatorul pârâtilor .... au depus la dosar întâmpinare însotita de înscrisuri doveditoare,a cestea fiind anexate la filele 51- 86 dosar.

În sedinta publica din 25.01.2012, reclamantul a solicitat un termen scurt pentru a-si preciza actiunea si a insistat asupra faptului ca respectivul contract de vânzare cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr. 595/23.02.2011 a fost facut cu rea credinta, deoarece la data încheierii acestuia litigiul asupra imobilului era notat în cartea funciara si se cunostea acest aspect de catre ambele parti.

Reclamantul prin avocat Groza Constantin, a depus la dosar o precizare la actiune prin care a învederat instantei ca prezenta actiune este de fapt o actiune pauliana (revocatorie) formulata în temeiul art. 275 C.civ. vechi cu trimitere la decizia 261/2005 a Curtii Constitutionale publicata în Monitorul Oficial al României nr. 482/2005, îndreptata împotriva celor 4 pârâti urmarind prin aceasta constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare cumparare cu clauza întretinerii autentificat sub nr. 595/23.02.2011 si repunerea partilor în situatia anterioara pentru a-si putea valorifica în acest mod creanta certa, lichida si exigibila pe care o are fata de acestia.

Acelasi reclamant prin aparator a subliniat ca la 23.02.2011 era notat la O.C.P.I. Gorj litigiul dintre el si pârâtii debitori pentru recuperarea creantei, iar pârâtii cumparatori pe nume de ...au cumparat pe riscul lor cunoscând despre datoria de 35.000 lei, si-au asumat obligatia sa-i achite ei creanta de 35.000 lei lucru pe acre în prezent refuza sa-l mai faca.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine  urmatoarele.

Actiunea formulata de reclamant este de fapt o actiune pauliana (revocatorie) întemeiata pe disp. art. 975 din vechiul Cod.civil ( art. 1562 noul Cod civil) , în conformitate cu care "creditorii în numele lor personal pot sa atace actele viclene facute de debitor în prejudiciul drepturilor lor".

În speta de fata s-a facut dovada faptului ca reclamantul ... , în calitate de creditor avea o creanta certa, lichida si exigibila, împotriva debitorilor ..., în suma de 35.000 lei plus dobânzi legale reprezentând împrumut acordat acestora prevazuta în s.c. nr. 658/2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, ramasa irevocabila prin d.c. nr. 1320/2011 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosar ..., dovada producerii unui prejudiciu creditorului în sensul ca s-a marit starea de insolvabilitate a debitorilor prin încheierea contractului de vânzare cumparare cu clauza întretinerii autentificat sub nr. 595/23.02.2011,precum si dovada fraudei debitorilor în complicitate cu tertii .... deoarece chiar din cuprinsul actului de vânzare cumparare reiese ca vânzatorii au declarat la încheierea actului ca asupra imobilului descris la punctul 1 s-a notat litigiul sub nr. 391/27718/2010, având ca obiect pretentii si parti în proces ... dupa cum rezulta din extrasul de carte funciara 7900/2011 eliberat de O.C.P.I. Gorj, aspect pe care îl cunosteau si tertii cumparatori ( a se vedea decizia nr. 4073/13.12.2011 pronuntata în recurs de Sectia a II-a Civila a Înaltei Curtii de Casatie si Justitie .

Fata de aceste considerente si de dispozitiile textelor de lege mentionate mai sus urmeaza a se admite actiunea pauliana (revocatorie) formulata de reclamant asa cum a fost precizata prin cererea depusa la fila 90 dosar, a se desfiinta contractul de vânzare cumparare cu clauza întretinerii autentificat sub nr. 595/23.02.2011 la BNP Nicolae Popescu Bejat din Tg-Jiu si a fi repuse partile în situatia anterioara încheierii contractului.

În baza art. 274 C.pr.civ. urmeaza a fi obligati pârâtii în solidar la 5156 lei cheltuieli de judecata fata de reclamant, reprezentând taxa timbru si onorariu avocat conform notei de cheltuieli depusa la dosar si chitantelor nr. 92586/2011 si 1662/2012.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea civila pauliana (revocatorie ), formulata de reclamantul ... domiciliat în  Tg-Jiu, jud., Gorj, împotriva pârâtilor  ..., domiciliati în Tg-Jiu, str. ......jud, Gorj, domiciliati în comuna ...jud. Gorj.

Desfiinteaza  contractul de vânzare cumparare cu clauza întretinerii autentificat sub nr. 595/23.02.2011 la BNP Nicolae Popescu Bejat din Tg-Jiu.

Repune  partile în situatia anterioara încheierii contractului.

Obliga  pârâtii în solidar la 5156 lei cheltuieli de judecata fata de reclamant.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 19 Martie 2012

PRESEDINTEGREFIER

Red.D.I.

V.M. 29 Martie 2012

Ex.8

1