Contestație la executare admisă – societate în insolvență – Legea nr.85/2014

Sentinţă civilă .. din 28.01.2020


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANȚA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Constanța, Str. Traian Nr. 33;  Tel. 0241 / 617760; Fax. 0241/619669

Contestație la executare admisă – societate în insolvență – măsurile de executare silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenței declanșate în baza acestui temei legal vizează doar cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condițiile Legii nr.85/2014,

Dosar civil nr.11152/212/2019

SENTINȚA CIVILĂ nr.

Ședința Publică din Data de 28 Ianuarie 2020

Instanța constituită din:

Președinte: Judecător Dr. C I

Grefier: LT

Pe rol, soluționarea cauzei civile având ca obiect contestație la executare, cerere formulată de contestatoarea BT S.R.L., în insolvență, …, în contradictoriu cu intimata DG.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 18.11.2019 și au fost consemnate în încheierea de ședință din acea dată, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera și stabilind că pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, în temeiul art.396 alin.1 și alin.2 C.proc.civ.rep. (în cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 15 zile și în caz de amânare, odată cu anunțarea termenului la care a fost amânată pronunțarea, poate stabili că pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței), a amânat succesiv pronunțarea la 03.12.2019, 18.12.2019, 30.12.2019, 10.01.2020, 23.01.2020 și la 28.01.2020 când, după ce a deliberat în secret, conform art.395 C.proc.civ.rep., a pronunțat următoarea hotărâre:

I N S T A N Ț A,

I. Obiectul și istoricul cauzei.

1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 15.04.2019, sub numărul 11152/212/2019, contestatoarea BT S.R.L., în insolvență, a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța în contradictoriu cu intimata DG:

–să admită contestația la executare

–să anuleze Somația nr... și Titlul Executoriu nr...., precum și toate actele de executare subsecvente acestora, întocmite în dosarul de executare ...,

–urmare admiterii contestației, să dispună, în temeiul prevederilor art.262 alin.3 din Codul de Procedură Fiscală, încetarea executării silite începute împotriva contestatoarei

-să oblige pe intimată la plata cheltuielilor de judecată.

Motivarea în fapt

Prin încheierea nr.1095/28.08.2014, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.5143/118/2014, în temeiul prevederilor art.32 alin.1 din Legea nr. 85/2006 a fost deschisă procedura insolvenței față de societatea BT S.R.L, CI.I. ... (actualmente, ... S.P.R.L.) fiind numit în calitate de administrator judiciar. Prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței, societatea BT S.R.L. și-a declarat intenția de reorganizare, pentru ca, prin reorganizarea activității pe bază de plan, să poată acoperi, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, pasivul societății. În conformitate cu prevederile art.47 din Legea nr.85/2006, urmare declarării intenției de reorganizare, debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare.

La daza formulării prezentei acțiuni, procedura insolvenței este în perioada de observație, premergătoare depunerii planului de reorganizare, nefiind definitivat tabelul opligațiilor.

La data de 03.04.2019, societatea a primit prin corespondență Somația nr.1845810 din 22.02.2019, emisă de .... Constanța, în dosarul de executare nr..., prin care i se aducea la cunoștință, în temeiul prevederilor art.230 Cod procedură fiscală, că figurează cu obligații fiscale restante în suma de ... lei. Somația era însoțită de Titlul executoriu  nr.1845252/22.02.2019.

După cum rezultă din titlul executoriu, creanța în sumă de ... lei este născută după data deschiderii procedurii, titlurile de creanță fiind reprezentate de Decizia nr.... și, respectiv, de Procesul Verbal nr.....

Potrivit prevederilor art.36 din Legea nr. 85/2006: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepția acțiunilor exercitate în cadrul unui proces penal.

Pe de altă parte, art.64 alin.1 și alin.6 din Legea nr.85/2006 prevede: Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele npscute în procedura de faliment.

Prevederile art.36 și ale art.64 sunt în continuare aplicabile procedurii insolventei deschise față de societatea BT S.R.L., deoarece acestea își produc efecte în conformitate cu prevederile art.343 din Legea (nouă) a insolvenței nr.85/2014, potrivit cu care: Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date.

Din interpretarea coroborată a dispozițiilor legale mai sus citate, reiese indubitabil că executarea silită a debitorului aflat în insolvență este suspendată, indiferent de natura creanței executate (civilă sau fiscală), pe toata durata procedurii de insolvență, cu precizarea că, pentru creanțele născute înaintea deschiderii procedurii, acestea trebuie înscrise în tabloul obligațiilor, iar cele născute în timpul procedurii nu se înscriu, urmând a fi plătite în baza documentelor din care rezultă.

Or, ața cum rezultă din analiza titlului executoriu comunicat debitoarei, aflate în insolvență, creanțele pentru care s-a început executarea silită s-au născut după deschiderea procedurii, moment când, potrivit art.36 din Legea nr.85/2006, toate măsurile de executare silită sunt suspendate de drept. Ca urmare, toate actele de executare efectuate de către intimată în dosarul de executare nr.... (Somația nr.... și Titlul executoriu nr...., ambele emise ulterior datei deschiderii procedurii) sunt nule, executarea silită fiind suspendată de drept pe toata perioada desfășurării procedurii insolvenței.

Având în vedere cele de mai sus, se impune a constata nulitatea actelor de executare silită efectuate de către intimată în dosarul de executare silita nr...., ulterior datei de 28.08.2014, și a se dispune încetarea executării silite începute față de societate, în baza acestor acte.

În al doilea rând, dacă instanța ar trece peste motivul de nulitate al executării reglementat de art.36 din Legea nr.85/2006, contestatoarea înțelege să conteste executarea silită efectuată de către intimată în dosarul de executare silită nr...., în temeiul prevederilor art.712 alin.2 Cod procedură civilă.

Potrivit art.712 alin.2 Cod procedura civila: Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art.443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. Asa cum s-a arătat, creanța fiscală solicitată la plată prin Somația nr.... se compune din: TVA de plată – ... lei și amenzi – ... lei.

Potrivit prevederilor art.234 alin.1 lit.(a) Cod procedură fiscală, executarea silită încetează dacă s-au stins integral obligațiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligațiile de plată accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii. Or, societatea contestatoare are de recuperat de la intimată suma de ... lei (cu titlu de TVA de restituit) și suma de ... lei (reprezentând restituiri de sume dispuse prin hotărâre judecătorească). Astfel, asa cum rezulta din evidențele societății, aceasta are de recuperat de la intimată TVA în sumă de ... lei, precum și suma de ... lei, reprezentând restituiri sume (întoarcere executare silită), creanță ce trebuie actualizată cu rata inflației, conform Sentinței Civile nr...., pronunțate de Judecătoria Constanța în dosarul nr...., sume care exced cu mult sumei prevăzute în somația din 17.12.2018.

Pe de altă parte, în ceea ce privește suma de 171.735 lei, reprezentând TVA de plată, aceasta este compensată integral cu parte din sumele reprezentând TVA de recuperat. În același timp, suma de ... lei, solicitată cu titlu de amenzi, nu este datorată, soeietatea contestatoare nefiind sancționată contravențional cu amendă în cunatumul solicitat.

În măsura în care amenda pretinsă prin actele de executare contestate ar rezulta din procesul verbal nr. N .., emis de .., prin care societatea este sancționată cu amenda în sumă de 10.000 lei, această sumă care este inclusă în Somația nr.... din 17.12.2018 și menționată în Titlul executoriu nr..., ambele emise în alt dosar de executare silită (nr...) și care sunt contestate în dosarul nr.... al Judecătoriei Constanta, ca urmare, în această situație ne aflam în situația unei supraexecutări, societatea fiind executată de două ori pentru aceași creanță.

Motivarea în drept – art.712 din Codul de Procedură Civilă; art.36 și art.64 din Legea nr.85/2014; art.9, art.47, art.48, art.225, art.226, art.234 alin.1 lit.(a) și art.262 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală .

În susținere – înscrisuri anexate cererii de chemare în judecată (filele nr.19 – 45, din dosar).

Timbraj – cererea de chemare în judecată este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform Legii nr.85/2006. 

2. Întâmpinarea 

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, intimata a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

Motivarea în fapt

(1). Societatea contestatoare consideră că în mod nelegal a fost pornită executarea împotriva sa, întrucât societatea se află sub incidența Legii nr.85/2014, executarea silită pornită de AJ fiind lipsită de coerență. Contestatoarea considera că, demararea în paralel a unei executări individuale este de natură a intra în conflict cu prevederile legii nr.85/2006.

În tot cuprinsul cererii de chemare în judecată, societatea contestatoare critică într-un mod voalat modificările la legea insolvenței, cuprinse în dispozițiile O.U.G. nr.88/2018, arătând ca lipsește precizia necesară aplicării efective a executării silite între norme de același rang generate de neindentificarea sferei bunurilor asupra cărora s-ar putea demara procedura de executare individuală. Contestatoarea arată că, chiar dacă s-ar admite că executarea silită ar viza doar bunuri libere de sarcini, demararea în paralel a unei executări individuale este de natură a intra în conflict cu alte prevederi din Legea nr.85/2014. Or, executarea silită este pornită tocmai ca urmare a dispozițiilor Legii nr.85/2014, modificate prin O.U.G. nr 88/2018.

(2). Contestatoarea nu aduce nicio critică cu privire la executarea propriu zisă sau cu privire la formele de executare, ci consideră ca executarea încalcă prevederile Legii nr.85/2006, în raportare la dispozițiile constituționale.

(3). Modul de constituire și individualizare a naturii sumei rezultă din mențiunile cuprinse în titlul executoriu comunicat și necontestat, în baza căruia s-a început executarea sumei de ... lei. Cum se poate lesne observa, nu exista posibilitatea vreunei confuzii , a unei vătămări a contestatoarei în drepturile și interesele sale legitime în cadrul raportului juridic execuțional.

Obiectul somației și al titlului exeutoriu îl reprezintă sumele datorate de către societate, declarate și depuse în luna decembrie 2018, în suma de ... lei, conform declarației D300, aferente lunii decembrie 2018, precum și a amenzii contravenționale aplicate de către ..., potrivit procesului verbal de contravenție nr...., în suma de ... lei, amendă aplicată după data deschiderii procedurii insolvenței.

(4). Temeiul de drept al emiterii actelor de executare îl constituie O.U.G. nr.88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.

O.U.G. nr 88/2018 modifică articolul 143 alin.1 și alin.3, cu următorul cuprins: (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judeca de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrare la dosarul cauzei.Cererea va fi respinsă de către judecătorul sindic în situația în care creanța nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenție de plată cu acest creditor. Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență, care au o vechime mai mare de 60 de zile, se poate începe executarea silită.

În speță, executarea a început tocmai urmare a depunerii declarației 300 aferente lunii decembrie 2018. Temeiul de drept al executării începute de A.J.F.P. Constanta își are sursa în dispozițiile art.143 din legea nr.85/2014, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr.88/2018. Această dispoziție legală se încadrează în categoria măsurilor de potecție a creanțelor curente prin exercitarea unui drept acordat titularului de creanță . În temeiul acestui drept prevăzut în art.143 alin.1 din Legea nr.85/2014 permite executarea debitorului de către titularii unor creanțe născute ulterior, respectiv creanțe curente. Posibilitatea executării silite individuale introdusă prin art.143 alin.1 nu reprezintă un caz de încetare a efectelor procedurii insolvenței reglementate de Legea nr.85/2014 , respectiv o executare silită inițiată în paralel cu derularea insolvenței, ci o completare a cazurilor în care creditorii iți pot recupera individual creanța, în cadrul procedurii colective. Art.342 alin.1 prevede că dispozițiile legii nr.85/2014 se completează în măsura în care nu contravin cu cele ale Codului de procedură civilă.

Art.lX din OUG. nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, dispune: Termenele prevăzute la art.75 alin.3 și art.143 alin1 și 3, precum și prevederile art.75 alin.4 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Motivarea în drept – art.143 alin.1 din Legea nr.85/2014; O.U.G. nr.88/2018.

În susținere – înscrisuri anexate întâmpinării (filele nr.55 – 59, din dosar).

3. Probe încuviințate și administrate – proba cu înscrisuri, probă în cadrul căreia a fost atașat dosarul de executare silită.

II. Aprecierea instanței

Analizând cererea de chemare în judecată, înscrisurile depuse la dosar și normele legale invocate în susținere, instanța reține următoarele:

(A). Contestația la executare

La data de 03.04.2019, organul fiscal a comunicat contestatoarei Titlul Executoriu nr... și Somația nr...., acte de executare întocmite în dosarul de executare silită nr.... (filele nr.18 – 19, din dosar).

În ceea ce privește primul argument invocat de intimată, prin întâmpinare, instanța îl înlătură cu motivarea că intimata se află în eroare atunci când susține că societatea contestatoare se află află sub incidența Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Instanța constată că, prin Încheierea nr.1095/28.08.2014, pronunțată în dosarul nr...., Tribunalul ... (filele nr.36 – 41, din dosar):

–a admis cererea principală a debitorului S.C. BT S.R.L.

–a admis cererile conexe ale creditorilor

–în temeiul art.32 alin.1 din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2006, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de  debitoarea S.C. BT .S.R.L

–în temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2006, a desemnat pe …, în calitate de administrator judiciar provizoriu 

–în temeiul art.36 din lege, a reținut că se suspendă de drept toate acțiunile judiciare și extrajudiciare, precum și măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale

–în conformitate cu art. 47 alin.1 din Legea nr. 85/2006, a dispus că debitoarea își păstrează, în condițiile legii, dreptul de administrare constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea.

Prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței, societatea BT S.R.L. și-a declarat intenția de reorganizare, pentru ca, prin reorganizarea activității pe bază de plan, să poată acoperi, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, pasivul societății.

Față de soluția dispusă prin Încheierea nr.1095/28.08.2014, pronunțată în dosarul nr.5143/118/2014, instanța concluzionează, contrar susținerii intimatei, că societatea contestatoare se află în procedura prevăzută de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

În ceea ce privește al doilea argument invocat de intimată, prin întâmpinare, instanța reține că societatea contestatoare, în acest litigiu, nu a formulat nicio critică a executării silite pentru încalcarea prevederile Legii nr.85/2006, în raportare la dispozițiile constituționale. În plus, contrar susținerii intimatei, instanța observă că reclamanta contestatoare critică executarea silită silită pentru nelegalitatea acesteia, invocând ca argument  ignorarea, de către intimată, a prevederilor art.36 și ale art.64 alin.1 și alin.6 din Legea  nr.85/2006.

În ceea ce privește al treilea argument invocat de intimată, prin întâmpinare, instanța reține că este neconclusiv (nu este apt să conducă nici la concluzia legalității executării silite contestate, astfel cum pretinde intimata, dar nici la concluzia nelegalității acesteia, astfel cum pretinde contestatoare).

În cuprinsul celor două acte de executare, la rubrica natura obligației de plată, se menționează o creanță în cuantum de ... lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată și venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de alte instituții de specialitate. După cum rezultă din titlul executoriu, documentele în care sunt evidențiate sumele componente ale celei de plată sunt Decizia nr.... și procesul verbal de contravenție nr.....

 Conform întâmpinării depuse la dosarul cauzei de intimat, documentele în care s-a stabilit suma de plată, nominalizate în titlul executoriu, sunt:

–Decizia nr...., reprezintă, în fapt, Declarația formular 300, depusă de contestatoare, în luna decembrie 2018, prin care contestatoarea a raportat suma de ... lei TVA de plată

–procesul verbal de contravenție nr...., întocmit de ..Constanța, prin care i s-a aplicat contestatoarei o amendă în cuantum de ... lei.

Argumentul analizat este neconclusiv pentru că reclamanta nu contestă obligația de plată și, în privința sumei din Decizia nr...., nu contestă nici natura obligației de plată. Reclamanta contestă punerea în executare a acestor sume, pentru încălcarea dispozițiilor art.36  din Legea nr.85/2006, și, în ceea ce privește amenda contravențională, și pentru motivul că aceasta ar fi deja pusă în executare în cadrul unui alt dosar de executare silită.

În ceea ce privește al patrulea argument invocat de intimată, prin întâmpinare, instanța constată că intimata a susținut că temeiul de drept al executării își are sursa în dispozițiile art.143 din Legea nr.85/2014, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr.88/2018.

Instanța reamintește că reclamanta contestatoare se află sub inciența Legii nr.85/2006 și este rezonabil de prezumat că acest aspect îi este cunoscut și intimatei. Cu toate acestea, intimata invocă art.143 din Legea nr.85/2014, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr.88/2018, text care, în mod evident, nu i se aplică contestatoarei, de vreme ce contestatoarea se află în procedura insolvenței deschisă împotriva sa sub imperiul Legii nr.85/2006.

Executarea silită individuală reglementată prin art.143 alin.1 din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2018, este aplicabilă doar procedurilor de insolvență deschise după data de 2 octombrie 2018, iar măsurile de executare silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenței declanșate în baza acestui temei legal vizează doar cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condițiile Legii nr.85/2014. Argumentele care susțin această concluzie sunt următoarele:

(a). art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2018 stabilește că sunt supuse modificării și completării în baza acestei ordonanțe de urgență prevederile Legii nr.85/2014: Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: (...);

(b). nicăieri în cuprinsul ordonanței de urgență nu se face trimitere la Legea nr.85/2006 și nici nu există norme tranzitorii;

(c). art.IX alin.1 din același act normativ face trimitere, când se referă la efectul retroactiv, doar la "termenele", iar nu la "prevederile" care ar permite eventual o analiză din perspectiva dreptului de a cere executarea silită individuală și în procedurile supuse Legii nr.85/2006: Termenele prevăzute la art.75 alin.(3) și art.143 alin.(1) și (3), precum și prevederile art.75 alin.(4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art.15 alin.2 din Constituția României arată că legea dispune numai pentru viitor, în timp ce art.24 și art.25 din Codul de procedură civilă reiterează principiul conform căruia procesele începute sunt guvernate de legea existentă la momentul începerii lor.

Prin urmare, executarea silită individuală reglementată în condițiile art.143 alin.1 din Legea nr.85/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2018, este permisă doar în procesele de insolvență inițiate începând cu data de 2 octombrie 2018 (calculate de la data înregistrării cererii de deschidere a procedurii).

Cum în speță deschiderea procedurii generale a insolvenței, împotriva contestatoarei, s-a dispus la data de 28.08.2014, în temeiul dispozițiilor art.32 alin.1 din Legea nr. 85/2006, intimata nu poate demara executarea silită individuală reglementată în condițiile art.143 alin.1 din Legea nr.85/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2018. Intimata nu putea demara o procedură de executare silită întemeiată pe prevederile noii legi a insolventei, atât timp cât procedura aplicabilă societății față de care s-a declanșat executarea silită este guvernată de vechea lege insolvenței.

Instanța mai reține că, prin Decizia nr.55/11.11.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1008 din 16/12/2019, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a reținu că: Abrogarea Legii nr. 85/2006, la data intrării în vigoare a Legii nr.85/2014, nu are nicio consecință asupra proceselor începute înainte de intrarea în vigoare a acestei legi. În aplicarea principiului supraviețuirii legii vechi, prin dispozițiile cuprinse în reglementarea art.343 din Legea nr.85/2014 s-a prevăzut că Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date. Ca urmare, din perspectiva dreptului intertemporal și a intenției legiuitorului de a permite stabilirea certă a legii aplicabile întregii faze a procesului civil (în cazul analizat, întregii proceduri de insolvență), cererile formulate în legătură cu derularea procedurii insolvenței și aferente acestei proceduri trebuie supuse aceleiași legi care a guvernat deschiderea procedurii insolvenței (considerentele 59 și 60).

Concluzia ce se poate deduce din considerentele deciziei evocate este aceea că reclamantei contestatoare îi sunt aplicabile, astfel cum a susținut prin acțiunea dedusă judecății, prevederilor art.36 din Legea nr.85/2006, potrivit cărora De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepția acțiunilor exercitate în cadrul unui proces penal. În egală măsură, în ceea ce privește creanțele născute după data deschiderii procedurii insolvenței, acestora le sunt aplicabile dispozițiile art.64 alin.1 și alin.6 din Legea nr.85/2006, potrivit cărora Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele npscute în procedura de faliment.

Instanța mai reține că, în decizia evocată, în secțiunea VI Jurisprudența instanțelor naționale în materie, Î.C.C.J., centralizând datele comunicate de instanțele naționale a reținut că, cu privire la prima întrebare cu care a fost sesizată, anume dacă măsurile de executare silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenței vizează și cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condițiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, practica judiciară este unitară, în același sens fiind și opiniile teoretice exprimate de colectivele de judecători (cu o singură excepție, Tribunalul Bihor - Secția a II-a civilă), că măsurile de executare silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenței nu vizează și cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condițiile Legii nr.85/2006.

Instanța, constatând că:

–intimata a demarat împotriva contestatoarei executarea silită individuală reglementată în condițiile art.143 alin.1 din Legea nr.85/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2018

–deschiderea procedurii generale a insolvenței, împotriva contestatoarei, s-a dispus la data de 28.08.2014, în temeiul dispozițiilor art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006

și argumentând, în sensul unei practici judiciare unitare, confirmate de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr.55/11.11.2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1008 din 16/12/2019, că măsurile de executare silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenței declanșate în baza acestui temei legal vizează doar cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condițiile Legii nr.85/2014,

concluzionează că executarea silită analizată este nelegală, întrucât încalcă dispozițiile art.36 din Legea nr.85/2006, actele de executare silită fiind lovite de nulitate absolută.

Potrivit art.262 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Dacă admite contestația la executare, instanța, după caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării înseși, anularea sau lămurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

Față de considerentele expuse, instanța, în temeiul art.262 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală:

–va admite contestația la executare

–va dispune anularea Somației nr.... și a Titlului Executoriu nr...., precum și anularea tuturor actelor de executare subsecvente acestora, emise în dosarul de executare silită nr....

–va dispune încetarea executării silite în dosarul de executare silită nr.....

 

În ceea ce priveșe petitul întemeiat pe art.712 alin.2 C.proc.civ.rep., instanța observă că reclamanta contestatoare a menționat prin cererea de chemare în judecată că înțelege să conteste executarea silită dacă instanța ar trece peste motivul de nulitate al executării reglementat de art.36 din Legea nr.85/2006. Cum instanța a reținut cauza de nulitate absolută a actelor de executare silită, întemeindu-și soluția exact pe încălcarea, de către intimată, a dispozițiilor art.36 din Legea nr.85/2006, instanța va da eficiență principiului disponibilității, care guvernează procesul civil, în sensul că nu va mai analiza motivele contestației la titlu expuse prin cererea de chemare în judecată.

(B). Restituirea taxei judiciare de timbru

Instanța reține că pentru taxa judiciară de timbru achitată în cadrul unei contestații la executatre, pentru capătul de cerere privind contestația la executare, calea în drept deschisă contestatoarei, conform art.45 alin.1 lit.(f) din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, este restituirea taxei. Însă, cum reclamanta contestatoare nu a achitat taxa judiciară de timbru, fiindu-i aplicabile dispozițiile art.77 din Legea nr.85/2006, instanța va respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei privind restituirea taxei judiciare de timbru.

III. Instanța din oficiu

În temeiul art.22 alin.6 C.proc.civ.rep., în referire la art.451 C.proc.civ.rep., instanța va lua act că, în cauză:

–contestatoarea va solicita, pe cale separată, cheltuielile de judecată;

–intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Având în vedere dispozițiile legale ce succed:

–art.466 alin.1 C.proc.civ. rep. coroborate cu art.651 alin.4 C.proc.civ. rep.

–art.471 alin.1 C.proc.civ. rep.,

hotărârea este supusă apelului la Tribunal, în termen de 10 de zile, de la comunicare, cererea de apel depunându-se, sub sancțiunea nulității, la Judecătoria Constanța (instanța a cărei hotărâre se atacă).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

JUDECĂTORIA, ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea de chemare în judecată având ca obiect contestație la executare –  cerere formulată de contestatoarea BT S.R.L., în insolvență, , în contradictoriu cu intimata DG.

Anulează Somația nr...., Titlul Executoriu nr.... precum și toate actele de executare subsecvente acestora, emise în dosarul de executare silită nr.....

Dispune încetarea executării silite în dosarul de executare silită nr.....

În temeiul art.22 alin.6 C.proc.civ.rep., în referire la art.451 C.proc.civ.rep., ia act că:

–reclamanta-contestatoare va solicita, pe cale separată, cheltuielile de judecată;

–intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei privind restituirea taxei judiciare de timbru.

Cu drept de apel la Tribunal, în termen de 10 de zile, de la comunicare, conform art.718 alin.1 C.proc.civ. rep. coroborat cu art.651 alin.4 C.proc.civ. rep..

Apelul se depune la Judecătoria Constanța, sub sancțiunea nulității, conform art.471 alin.1 C.proc.civ.rep..

Pronunțată astăzi, 28.01.2020, punerea soluției la dispoziția părților fiind realizată prin mijlocirea grefei instanței, conform art.396 alin.2 C.proc.civ.rep..

Președinte,  Grefier,