Contestaţie la executare

Hotărâre 1847 din 16.03.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 26.10.2015 sub nr.13086/180/2015 pe rolul Judecătoriei Bacău contestatoarea BREa formulat contestaţie la executare prin care a solicitat anularea adreselor de înfiinţare a popririi nr.... şi ..., anularea tuturor actelor subsecvente, să se constate că între părţi a intervenit compensarea, intimatul fiind de fapt debitorul contestatoarei, să se constate stins dreptul creditorului de a obţine executarea silită pentru debitul pretins prin adresa de înfiinţare a popririi nr...., întoarcerea executării cu privire la suma de 928 lei reţinută deja contestatoarei şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare contestatoarea a arătat că a observat la o interogare de cont lipsa unor sume de bani reţinute în baza adreselor de înfiinţare a popririi sus-menţionate.

Consideră că în ceea ce priveşte adresa de înfiinţare a popririi nr.... dreptul de a obţine executarea silită s-a prescris întrucât suma de 971,75 lei provine dintr-un titlu executoriu – sentinţă civilă din 03.02.2012.

În ceea ce priveşte compensarea arată că prin sentinţa civilă nr.4364 definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr.16 pronunţată în dosarul nr.11433/180/2010 pârâtul a fost obligat la plata unor sume de bani reprezentând cheltuieli de întreţinere în cuantum total de 30.509 lei, asupra cărora s-a început executarea silită în dosarul de executare nr.... al BEJA prin poprire împotriva pârâtului.

Apreciază cele două adrese de înfiinţare a popririi nelegale deoarece au fost emise înainte de încunoştinţarea sa astfel încât a fost în imposibilitatea de a invoca apărări, respectiv, prescripţia şi compensarea.

De asemenea, poprirea este nelegală deoarece suma reţinută de angajator a depăşit 1/3 din venit.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.705, 706, 711 şi următoarele, art.722, 723, 780 şi următoarele Cod proc. civ.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 130 lei (f.7), sumă suplimentată cu 37 de lei pentru capătul de cerere privind întoarcerea executării silite (f.133).

În dovedirea cererii au fost depuse înscrisuri (f.9-21).

La solicitarea instanţei BEJ  a depus în copie certificată actele dosarelor de executare nr.316 şi nr.1 (f.27-89).

La data de 02.02.2016 contestatoarea a depus precizări la contestaţia la executare prin care a solicitat să se constate perimată executarea în primul dosar de executare în temeiul art.697, 698 Cod proc. civ. având în vedere că ultimul act de executare a fost la data de 14.08.2013, iar cererea privind recuperarea cheltuielilor a fost formulată la data de 06.01.2015, după trecerea a mai mult de 6 luni fără ca în acel dosar să se îndeplinească alte acte de executare.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi cele solicitate din oficiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 23.07.2012 sub nr....la BEJ intimatul IC a solicitat executarea silită a sentinţei civile nr.1120 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul 16097/180/2011 având ca obiect ordonanţă preşedinţială – program de vizitare minor prin executare directă. Prin încheierea din 07.08.2012 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr.10137/180/2012 a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu. Prin încheierea din 07.08.2012 executorul judecătoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma de 971,75 lei.

În dosar s-au efectuat acte de executare până la data de 14.08.2013 când a fost emisă somaţia de la fila 85. La data de 06.01.2015 intimatul IC a formulat o cerere de recuperare a cheltuielilor de judecată., fiind emisă adresa de înfiinţare a popririi nr....către angajatorul contestatoarei pentru suma de 971,75 lei reprezentând onorar executare silită, cheltuieli de executare şi TVA–ul aferent), comunicată angajatorului la data de 09.09.2015 şi contestatoarei la data de 22.10.2015.

Potrivit art.389 Cod proc. civ. 1865 incidente în cauză raportat la data sesizării organului de executare dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.

Având în vedere că între somaţia emisă la data de 14.08.2013 şi cererea de recuperare a cheltuielilor de executare din dosarul nr.... din data de 06.01.2015 au trecut mai mult de 6 luni fără a urma alte acte de urmărire, instanţa urmează să constate că executarea s-a perimat de drept şi să desfiinţeze toate actele de executare efectuate în acest dosar, inclusiv adresa de înfiinţare a popririi nr.....

Având în vedere soluţia pronunţată instanţa nu va mai analiza celelalte motive ale contestaţiei la executare cu privire la acest dosar de executare, demersul apărând ca inutil.

Conform dispoziţiilor art.404 ind.1 alin.1 Cod proc. civ. 1865 în toate cazurile în care se desfiinţează (...) însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare. Iar potrivit art.404 ind.2 alin.1 în cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat (...) actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării.

Având în vedere adresa nr.... prin care executorul judecătoresc arată că în acest dosar de executare silită suma recuperată prin poprire este de 971,75 lei, aceasta nefiind eliberată intimatului IC, instanţa va dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară prin restituirea către contestatoare a sumei de 971,75 lei aflată la dispoziţia executorului judecătoresc.

În ce priveşte dosarul de executare nr.... al BEJ , instanţa reţine că cererea de executare silită a fost depusă de intimat la data de 07.01.2015 fiind incidente dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă. Acesta a solicitat punerea în executare a sentinţei civile nr.6128 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr.2308/180/2013 având ca obiect program de vizitare minor. Prin încheierea din data de 07.01.2015 executorul judecătoresc a admis cererea şi a încuviinţat executarea silită. Prin încheierea nr.1  executorul a stabilit cheltuielile de executare silită, iar la aceeaşi dată a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi pentru suma de 629,90 lei (reprezentând onorar de executare silită, cheltuieli de executare şi TVA-ul aferent)  către angajatorul contestatoarei, adresă comunicată la data de 09.09.2015.

Potrivit art.783 Cod proc. civ. alin.1 poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de a treia persoane arătate la art.781 alin.1, împreună cu încheierea de încuviinţare a executării. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, (...)

Rezultă că emiterea adresei de înfiinţare a popririi către terţ nu este condiţionată de o înştiinţare prealabilă a debitorului, care să atragă nulitatea actului de executare, astfel că acest motiv de contestaţie este neîntemeiat.

În ceea ce priveşte compensaţia datoriilor reciproce dintre părţi art.1617 dispune că operează de plin drept de în dată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură.

Pentru a putea opera compensaţia datoriile trebuie să fie reciproce între părţi. Deşi contestatoarea nu a depus titlul executoriu în baza căruia se face executarea silită în dosarul nr... al BEJA împotriva intimatului, din explicaţiile contestatoarei şi adresa de înfiinţare a popririi rezultă că este vorba de o sumă de bani reprezentând obligaţii de întreţinere datorate de intimat copilului minor al părţilor, nu contestatoarei, chiar dacă aceasta este reprezentantul legal al minorului. Din acest motiv datoriile nu sunt reciproce şi nu sunt îndeplinite condiţiile art.l1617 Cod civil pentru a putea opera compensarea.

În fine potrivit art.729 alin.2 Cod proc. civ. dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

În cauză este adevărat că reţinerile din veniturile salariale ale contestatoarei au depăşit cuantumul de 1/3 prevăzut în dispoziţiile art.729 alin.1 lit.b Cod proc. civ., dar fiind vorba de mai multe urmăriri, chiar dacă au acelaşi creditor, cuantumul în care se pot face reţinerile este de ½ din aceste venituri.

În concluzie instanţa va respinge ca neîntemeiate motivele de contestaţie la executare formulate în ceea ce priveşte adresa de înfiinţare a popririi şi celelalte acte de executare efectuate în dosarul nr....al BEJ şi pe cale de consecinţă va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată şi întoarcerea executării pentru sumele poprite în acest dosar de executare.

Având în vedere soluţia de admite în parte a cererii formulate, în temeiul art.453 şi următoarele Cod proc. civ. va obliga Obligă intimatul la plata către reclamantă a sumei de 598 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat.