Civil - contestaţie la executare

Decizie 80 din 20.03.2014


DECIZIA CIVILĂ NR. 80

Şedinţa publică de la data de

TRIBUNALUL,

Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Sector 5 Bucureşti, la data de ..şi înregistrată sub nr…/…/… – contestatoarea SC X SA a formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu SC Y SRL (actuală SC …..SRL) şi executorul judecătoresc x,  împotriva actelor de executare silită întocmite de executorul judecătoresc x în dosar executare nr.628/2012, respectiv:

-a executării silite propriu-zise a titlului executoriu SC nr.9467/09.11.2012 pronunţată de Judecătoria Piteşti;

-a titlului executoriu însuşi;

-a executării silite propriu-zise şi a titlului executoriu constând în proces-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare.

De asemenea, contestatoarea a solicitat întoarcerea executării şi restabilirea situaţiei anterioare prin obligarea intimaţilor să restituie sumele ce vor fi virate executorului judecătoresc precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Contestatoarea a mai solicitat şi suspendarea executării silite.

În fapt, contestatoarea a arătat că executorul judecătoresc a pornit executarea silită prin înfiinţarea popririi asupra conturilor bancare deschise la sucursala Tulcea a BCR şi la alte sucursale din Tulcea a altor societăţi bancare, la data de 11.01.2013. Un prim aspect de nelegalitate invocat este acela că executorul judecătoresc a efectuat actele de executare fără să aibă competenţa teritorială şi fără a fi somată în prealabil. De asemenea, s-a arătat că înfiinţarea popririi s-a efectuat asupra unei sume mai mari decât cea stabilită în titlul executoriu. Referitor la cheltuielile de executare, s-a arătat că acestea încalcă legislaţia în vigoare, cuprinzând şi un onorariu de executare, excesiv. Privitor la cererea de suspendare a executării silite, s-a învederat că blocarea conturilor bancare aduce prejudicii în derularea activităţii comerciale.

Prin Sentinţa civilă nr…/.. s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

În acest context, la data de .. s-a înregistrat dos.././..

Intimata SC …….SRL (fostă SC Y SRL) a formulat întâmpinare. S-a învederat că BEJ x a fost investit numai pentru executare silită prin poprire. Astfel, BEJ x, având în vedere faptul că până la data de 23.04.2013 nu a recuperat nicio sumă de bani pe calea popririi a emis Alonja prin care declină competenţa către BEJ y. S-a mai arătat că BEJ x a emis certificatul de grefă nr.628 prin care învederează că până la această data nu s-au recuperate sume de bani. S-a mai învederat că, executarea s-a efectuat în mod corect în baza titlului executoriu, respectiv sentinţa civilă nr.9467 din 09.11.2012 emisă de Judecătoria Piteşti în dosar nr.14560/280/2009. Ulterior emiterii alonjei, în luna 22 august 2013, B.E.J. x a recuperat suma de 5501,92 lei. S-a mai învederat că, executorul judecătoresc x a procedat la reducerea cheltuielilor de executare la jumătate. Titlul executoriu aflat la BEJ x , a fost depus la BEJ y. La dosarul de executare nr.70/2013 al BEJ y a fost depus procesul verbal de constatare nr. 628/22.08.2013, prin care executorul x, învederează cu privire la fracţia recuperată în cuantum de 5.591,92 lei precum şi cu privire la reducerea onorariului său

la jumătate.

BEJ x a formulat note scrise prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, arătând în esenţă că, părţile în cadrul procedurii de executare silită sunt: creditorul şi debitorul. Organul de executare silită este învestit cu autoritate de stat pentru  a impune debitorului urmărit sau terţilor care deţin bunurile acestuia, obligaţia de a executa dispoziţiile din titlul executoriu. S-a arătat că în sensul celor expuse s-a pronunţat Decizia Curţii Constituţionale nr.225/03.06.2003.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite –aceasta a fost respinsă ca inadmisibilă, prin Încheierea de şedinţă din data de 23.10.2013.

Judecătoria Tulcea prin sentinţa civilă nr. 3847 din data de 13 noiembrie 2013 a admis  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ x şi a respins  X SA, în contradictoriu cu intimaţii Birou Executor Judecătoresc x,  şi  SC ……SRL ( fostă Sc Y  SRL)- prin administrator judiciar …..

A anulat în parte procesul-verbal nr.628/11.01.2013 şi procesul-verbal din data de 22.08.2013, întocmite de BEJ x în dos.executare nr.628/2012, în sensul diminuării cheltuielilor de executare la suma de 1411,64 lei şi a respins cererea de întoarcere a executării silite, ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa în sensul celor de mai sus prima instanţă a reţinut referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ x că acesta nu are calitate procesuală pasivă, executorul judecătoresc fiind o persoană juridică de drept public, investită prin lege să îndeplinească acte de autoritate publică pentru executarea silită a oricărui titlu executoriu.

A reţinut prima instanţă că executorul judecătoresc acţionează ca şi un mandatar al creditorului, astfel că actele acestuia sunt actele creditorului însuşi.

Pe fondul cauzei prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr../.. pronunţată de Judecătoria Piteşti în dos. nr…/../.. – SC X SA a fost obligată la plata sumei de 63520 lei, din care: 62700 lei cu titlu de penalităţi de întârziere şi 820 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată – către SC Y SRL.

Hotărârea a rămas definitivă prin Decizia civilă nr../.. pronunţată de Tribunalul Argeş (prin care s-a respins recursul contestatoarei, ca nefondat).

Urmare a cererii formulată de administratorul judiciar ….. al creditoarei SC Y SRL – executorul judecătoresc x a format dosarul de executare nr.628/2012 din data de 10.12.2012.

Executarea silită a fost încuviinţată prin:

-Încheierea din data de 20.12.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului nr.2 Bucureşti, în dos. ./../… (pentru executarea ce urmează a se realiza pe raza acestei instanţe); 

-Încheierea din data de 18.12.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului nr.1 Bucureşti, în dos…/…/..(pentru executarea ce urmează a se realiza pe raza acestei instanţe); 

- Încheierea din data de 07.01.2013 pronunţată de Judecătoria Sectorului nr.3 Bucureşti, în dos…/…/..(pentru executarea ce urmează a se realiza pe raza acestei instanţe); 

I.Referitor la aspectul că, executarea silită a fost efectuată în baza unei hotărâri judecătoreşti care nu era irevocabilă –  prima instanţă a constat  că acest fapt nu atrage nelegalitatea actelor de executare.

Litigiul care a făcut obiectul dos. nr…/../.. avea caracter comercial, părţile disputând contractul de vânzare-cumpărare nr.526/01.03.2007 privind furnizarea unor agregate minerale către contestatoare.

Or, hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială, sunt executorii (conform dispoz. art.720 ind.8 Cod proc.civ.).

Titlul executoriu s-a consolidat prin respingerea recursului, dispusă prin Decizia civilă nr…./.a Tribunalului Argeş.

II.Referitor la aspectul că, executarea silită a fost efectuată fără ca debitoarea-contestatoare să fi fost somată la executarea Sentinţei civile nr…/.. s-a reţinut următoarele:

Potrivit art.387 alin.1 Cod proc.civ. - în afară de cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o somaţie …

Potrivit art.454 alin.1 - poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane … înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată.

Prin urmare, necomunicarea somaţiei nu atrage nelegalitatea actelor de înfiinţare a popririi (acestea încadrându-se în „cazurile de excepţie prev. de art.387 alin.1 raportat la  art.390 alin.1 Cod proc.civ.) .

III. Cu privire la competenţa executorului judecătoresc prima instanţă a reţinut următoarele:

Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit – conform dispoz. art.453 alin.1 Cod proc.civ.

Verificând adresele de înfiinţare a popririi, s-a constatat că acestea au fost efectuate la unităţile bancare aflate în raza de competenţă a Judecătoriilor Sector 1,2 şi 3.

Cum, executorul judecătoresc are plenitudine de competenţă în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, conform prevederilor art.8 din Legea nr.188/2000 – denotă că, (deşi are sediul în circumscripţia Judecătoriei Sector 5 Bucureşti) poate îndeplini acte de executare pe tot cuprinsul municipiului Bucureşti.

Faptul că, poprirea s-a efectuat asupra conturilor bancare deţinute de către debitoarea-contestatoare, la sucursalele tulcene – nu înseamnă că actele de înfiinţare a popririi au fost efectuate cu încălcarea normelor de competenţă.

Sucursala, constituie potrivit art.7 pct.31  din OUG 99/2006 - orice unitate operaţională dependentă din punct de vedere juridic de o instituţie de credit sau de o instituţie financiară, care efectuează în mod direct toate sau unele dintre activităţile acesteia.

Prin urmare, fiind înfiinţată poprirea asupra unităţii bancare centrale, aceasta se extinde şi asupra sucursalelor acesteia.

IV.Referitor la suma care a făcut obiectul executării silite prima instanţă a reţinut următoarele:

Executorul judecătoresc a procedat la înfiinţarea popririi pentru suma de 76634,58 lei, ce se compune după cum urmează:

-63520 lei – reprezintă creanţa ce derivă din Sentinţa civilă nr.9467/09.11.2012;

-13114,58 lei – reprezintă cheltuieli de executare, stabilite conform procesului-verbal nr.628/11.01.2013 şi care constituie titlu executoriu, conform art.371 ind.7 alin.ultim Cod proc.civ.

Contestatoarea face vorbire despre faptul că, din creanţa ce derivă din titlul executoriu Sentinţa civilă nr…./…, s-a recuperat prin executarea silită efectuată de executor …suma de 3869,71 lei, iar această sumă nu a fost dedusă.

Aceste susţineri însă, nu sunt dovedite prin niciun mijloc de probă şi prin urmare nu pot fi valorificate(mai mult decât atât, intimata-creditoare susţine că această sumă nu are nicio legătură cu această executare; face obiectul unei alte executări silite, iniţiată în baza unui alt titlu executoriu).

Din creanţa urmărită a fost executată doar suma de 5591,92 şi abia la data de 22.08.2013, ocazie cu care  BEJ x a întocmit şi procesul-verbal de constatare(pag.81-82).

V.Referitor la cuantumul cheltuielilor de executare s-a reţinut că, potrivit art.3717 alin.1 şi 2 Cod proc.civ. -  cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel; debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară.

Prin procesul-verbal nr. 628/11.01.2013 – executorul judecătoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma de 13114,58 lei, din care:

6702,94 lei – onorariu executor; 150 lei-taxe poştale, taxe judiciare şi timbre judiciare; 261,64 lei-cheltuieli de executare silită; 6000 lei, onorariu de avocat.

Prin procesul-verbal de constatare din data de 22.08.2013 – executorul judecătoresc consemnează faptul că a redus la jumătate, cuantumul onorariului la care era îndreptăţit, conform OMJ 2550/2006 (ceea ce înseamnă 3351,47 lei).

Potrivit art. 399 alin.3 Cod procedură civilă - în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

În contextul acestor prevederi legale, prima instanţă a apreciat că are dreptul să cenzureze atât onorariul executorului judecătoresc cât şi onorariul de avocat pretins prin procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, în măsura în care acestea apar nejustificate în raport de obiectul şi de complexitatea actelor de executare.

În ceea ce priveşte onorariul executorului judecătoresc:

Potrivit art.39 alin.(1) lit.b din Legea nr.188/2000 şi pct.4 din Anexa nr.1 din Ordinul MJ nr.2550/2006 - în cazul executării silite a creanţelor în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

Onorariul maxim ce putea fi perceput de executorul judecătoresc (pentru creanţa de 63520 lei) era de : 5000 lei + 405,60 lei, adică 5405,60 lei.

Rezultă în mod evident că, executorul judecătoresc a stabilit în mod incorect onorariul acestuia la suma de 6702,94 lei (fiind depăşit pragul maximal prevăzut de lege).

Creditorul este îndreptăţit de a recupera cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, însă doar în măsura în care s-a stabilit realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al acestora, aşa cum de altfel s-a statuat şi în jurisprudenţa CEDO.

Onorariul executorului judecătoresc trebuie să fie proporţional cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de acesta.

Or, având în vedere că actele întreprinse de executorul judecătoresc au constat în esenţă, doar în adrese de înfiinţare a popririi, prima instanţă a apreciat  ca fiind excesivă chiar şi valoarea de 3351,47 lei (cea stabilită prin procesul-verbal din data de 22.08.2013).

Referitor la onorariul de avocat, din cursul executării silite s-a reţinut că, potrivit art.371 ind.7 alin.3 Cod proc.civ. – sumele ce urmează să fie plătite, se stabilesc de executorul judecătoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată.

În dosarul de executare silită, există împuternicirea avocaţială nr.944336 din data de 07.12.2012, potrivit căreia av. … va asigura servicii de asistare şi reprezentare în vederea executării silite a SC X SA, în baza SC nr…/…. 

Cu toate acestea, la dosarul de executare nu există dovada plăţii onorariului de avocat, iar în aceste condiţii suma de 6000 lei nu poate fi pretinsă, nefiind îndeplinită cerinţa prev. de art.371 ind.7 alin.3 Cod proc.civ.

Cât priveşte cererea de întoarcere a executării silite,  aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată, prima instanţă constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele art.404 ind.1 alin.1 Cod proc.civ., în cauză nefiind dispusă desfiinţarea executării silite.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal a formulat recurs intimata

SC …SRL (fostă SC Y SRL), în faliment,  prin lichidator ….IPURL, criticând-o sub aspectul nelegalităţii şi al netemeiniciei, solicitând admiterea recursului, modificarea în parte a sentinţei atacate, în sensul menţinerii procesului verbal nr. 628/11.01.2013, precum  şi a  procesului verbal din data de 22 august 2013 întocmite de BEJ x în dosarul de executare nr. 628/2012, cu menţinerea cheltuielilor de judecată la suma de 13.114,58 lei. 

Pe cale de excepţie, recurenta a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, învederând că, anterior a mai fost soluţionată o contestaţie la executare formulată de S.C. X S.A., în dosarul nr…./…/.. aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, prin decizia civilă nr. ./.. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea formulată de SC X T SA, ca neîntemeiată.

La data de 22.01.2013, intimata-contestatoare a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite a sentinţei civile nr. 9467/09.11.2012 pronunţată de Judecătoria Piteşti şi a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, solicitând anularea formelor de executare întocmite, restabilirea situaţiei anterioare executării prin întoarcerea executării şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată, în contradictoriu cu SC ….SRL şi  BEJ x, contestaţie înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 sub nr. .././.

Prin contestaţia la executare ce face obiectul dosarului, înregistrată la data de 01.02.2013, intimata a contestat executarea silită propriu-zisă a titlului executoriu sentinţa civilă nr. …/. pronunţată de Judecătoria Piteşti, a titlului executoriu însuşi, a executării silite propriu - zise şi a titlului executoriu constând în procesul - verbal de stabilire a cheltuielilor de executare.

Prin decizia civilă nr. .. pronunţată la data de .. de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul nr. .././.., instanţa a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 430 alin. 1 C. proc. civ. „Hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată,,.

Instanţa a analizat cauza pe fond respingând contestaţia ca neîntemeiată la data de 05.07.2013, dosarul fiind soluţionat în data de 06.11.2013.

Potrivit art. 432 C. proc. civ. „ Excepţia autorităţii de lucru judecat poate fi invocată de instanţă sau de părţi, în orice stare a procesului, chiar înaintea instanţei de recurs.,,;

Pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au înregistrat până la această dată un număr de 4 contestaţii la executare împotriva aceluiaşi titlu executoriu (ds. ../../.. Judecătoria Sector 5; ds…/../.. Judecătoria Sector 3;ds. ../../.. Judecătoria Sector 3; ds. ../…/.. Judecătoria Tulcea.

Pentru aceste considerente, recurenta a solicitat admiterea excepţiei autorităţii de lucru de judecat.

Pe fondul cauzei, în ceea ce priveşte cuantumul onorariului executorului judecătoresc, recurenta a arătat că  instanţa nu a aplicat în mod corect dispoziţiile legale la care face referire în cuprinsul sentinţei, având în vedere că nu a calculat TVA-ul aferent onorariului stabilit de executor, reţinând în mod greşit că a fost depăşit pragul maximal prevăzut de lege.

Astfel cum a reţinut şi Judecătoria Sectorului 1 la onorariul în cuantum de 5405,6 lei, se adaugă suma de 1297,344 lei reprezentând TVA de 24%, rezultând 6702,94 lei, aceasta din urmă fiind suma stabilită ca onorariu de executor, prin procesul verbal de cheltuieli de executare nr. 628/11.01.2013.

Referitor la diminuarea onorariului executorului judecătoresc raportat la activitatea desfăşurată,  recurenta a solicitat să se aibă  în vedere că onorariul a fost stabilit conform O.M.J. nr. 2550/2006 modificat prin O.M.J. 2561/2012.

S-a  început executarea silită împotriva SC X SA Tulcea, în temeiul sentinţei ../., prin poprire şi  având în vedere că BEJx, până la data de 23.04.2013 nu a recuperat nicio sumă de bani a emis Alonja prin care declină competenţa, în ceea ce priveşte executarea silită asupra bunurilor mobile/imobile către BEJ y,

Recurenta a mai precizat că, prin procesul - verbal de constatare încheiat la data de 22.08.2013, ora 10:00 s-a constat faptul că a fost recuperate suma de 5.591,92 Iei, reprezentând fracţie creanţă, ce a fost virată creditorului, BEJ x reducând la jumătate onorariul la care era îndreptăţit conform O.M.J. nr. 2550/06, „pentru a crea condiţiile legalmente favorabile, BEJ y de a obţine satisfacţia financiară corespunzătoare pentru serviciul prestat, în condiţiile punerii în executare a titlului executoriu, anterior amintit, prin modalitatea mobiliară /imobiliară pe raza de competentă a tuturor băncilor.,.

Prin urmare, deşi potrivit O.M.J. nr. 2550/2006, executorului ii revenea un onorariu în cuantum de 6.702,94 lei, acesta a procedat la reducerea onorariului, solicitând doar suma de 3351,47 lei.

De asemenea, recurenta a solicitat a se avea în vedere, faptul că Biroul Executor Judecătoresc x a efectuat adrese la Primaria Tulcea (Taxe şi Impozite), Serviciul Circulaţie din cadrul Poliţiei Rutiere precum şi un număr de peste 10 adrese de poprire şi având în vedere valoarea creanţei, activitatea desfăşurată de executor, complexitatea cauzei nu se impune reducerea onorariului executorului judecătoresc.

Legal citată, intimata SC X SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Legal citat, intimatul Biroul Executorului Judecătoresc x nu a formulat întâmpinare.

Examinând sentinţa atacată în raport de motivele de recurs formulate tribunalul constată că recursul este nefondat.

În speţă, recurenta nu a indicat motivele de nelegalitate din art. 304 C..pr.civilă pe care îşi întemeiază recursul şi nu a formulat nici critici care să poată fi încadrate din oficiu în vreunul din cazurile de casare sau modificare prevăzute de art. 304 C.pr.civilă.

Astfel, în cuprinsul cererii de recurs deduse judecăţii nu se regăsesc critici propriu zise ale sentinţei, care fac obiectul recursului, ceea ce ar fi presupus indicarea punctuală de către recurentă a motivelor de nelegalitate prin raportare la soluţia pronunţată în fond şi la argumentele folosite de instanţă în fundamentarea acesteia.

Modalitatea de motivare a recursului constă practic în redarea cererilor formulate şi a probelor administrate la instanţa de fond, fără însă a arăta în concret în ce constă greşeala primei instanţe.

Întrucât nu se poate reţine nici din oficiu vreo critică susceptibilă de a fi încadrată în cazurile de modificare ori casare prevăzute limitativ de art. 304 C.pr.civilă, în limita cărora să se poată exercita controlul judiciar, recursul se consideră a fi nefondat.

Pe de altă parte, instanţa de fond, în raport de actele dosarului, a pronunţat o sentinţă legală şi temeinică.

Cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat tribunalul constată că în prezenta cauză nu există autoritate de lucru judecat motivat de lipsa unui element dintre cele trei elemente şi anume cauza supusă judecăţii în speţă care are ca obiect procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, nu instituirea popririlor ce a făcut obiectul unui alt dosar  al Judecătoriei sector 1 Bucureşti.

Prin sentinţa civilă nr.9467 din 9 noiembrie 2012 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosar nr. 14560/280/2009 SC X SA a fost obligată la plata sumei de 63520 lei, din care 62700 lei cu titlu de penalităţi de întârziere şi suma de 820 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către SC Y SRL actualmente SC ….SRL.

Această sentinţă a rămas definitivă prin decizia civilă nr. 1322 din 21 mai 2013, pronunţată de Tribunalul Argeş şi prin care s-a respins recursul contestatoarei ca nefondat.

Urmare a cererii formulate de administratorul judiciar al creditoarei SC ….SRL, executorul judecătoresc x a format dosarul de executare nr. 628/2012.

Titlul executoriu s-a consolidat prin respingerea recursului dispusă prin decizia civilă nr. … din …a Tribunalului Argeş prin care s-a respins recursul contestatoarei ca nefondat.

Potrivit art. 387 alin.1 C.pr.civilă în afară de cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o somaţie, iar potrivit art. 454 alin.1 C.pr.civilă, poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane….înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată.

Rezultă din aceste texte de lege că necomunicarea somaţiei nu atrage nelegalitatea actelor de înfiinţare a popririi.

Referitor la suma care a făcut obiectul executării silite aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă, executorul judecătoresc a procedat la înfiinţarea popririi pentru suma de 76634,58 lei care se compune din suma de 63520 lei, reprezentând creanţă ce derivă din sentinţa civilă nr. .. din ..; suma de 13114,58 lei ce reprezintă cheltuieli de executare, stabilite conform procesului verbal nr. 628 din 11 ianuarie 2013 şi care constituie titlu executoriu, conform art. 371 ind.7 alin. ultim C.pr.civilă.

Din creanţa urmărită a fost executată doar suma de 5591,92 lei şi la data de 22 august 2013 executorul judecătoresc x a întocmit şi procesul verbal de constatare.

Potrivit art. 3717 alin.1 şi 2 C.pr.civilă, cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel; debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară.

Prin procesul verbal nr. 628 din 11 ianuarie 2013 executorul judecătoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma de 13114,58 lei, din care onorariul executoriului era în sumă de 6702,94 lei, suma de 150 lei taxe poştale, taxe judiciare şi timbre judiciare, suma de 261,64 lei cheltuieli de executare silită şi 6000 lei onorariu avocat.

Prin procesul verbal de constatare din data de 22 august 2013 executorul judecătoresc consemnează faptul că a redus la jumătate cuantumul onorariului la care era el îndreptăţit, ceea ce înseamnă suma de 3351,47 lei.

Potrivit art. 399 alin. 3 C.pr.civilă în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Faţă de aceste prevederi legale şi Tribunalul apreciază că instanţa are dreptul să cenzureze atât onorariul executoriului judecătoresc cât şi onorariul avocatului solicitat prin procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare.

Dar în ceea ce priveşte onorariul executoriului judecătoresc, potrivit art. 39 alin.1 lit.b) din Legea nr.188/2000 şi pct.4 din Anexa nr.1 din Ordinul MJ nr. 2550/2006, în cazul executării silite a creanţelor în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

În concluzie, onorariul maxim ce putea fi perceput de executorul judecătoresc pentru creanţa de 63520 lei era de 5000 lei + 405,60 lei adică 5405,60 lei.

Creditorul este îndreptăţit de a recupera cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, însă doar în măsura în care s-a stabilit realitatea, necesitatea şi caracterul rezonabil al acestora aşa cum a statuat şi jurisprudenţa CEDO.

Faţă de aceste considerente văzând că prima instanţă a aplicat în mod corect dispoziţiile legale pronunţând o sentinţă corectă urmează ca recursul să fie respins ca nefondat şi a se menţine sentinţa atacată ca legală şi temeinică.