Contestaţie la executare – respinsă ca tardivă, putere de lucru judecat.

Sentinţă civilă 1514 din 12.08.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.07.2018 cu nr. 4362/866/2018, contestatoarea ................................... în contradictoriu cu intimaţii ......................., a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul  dosarului nr. 1634/2015 al BEJA Dominte şi Asociaţii, solicitând anularea tuturor formelor de executare silită, inclusiv a publicaţiei de vânzare, a procesului-verbal de licitaţie din data de 09.07.2018 şi a actului de adjudecare, anularea încheierii de încuviinţare a executării silite, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatoarea a arătat că nu i-a fost comunicat niciun act de executare în Spania pe parcursul executării silite, unde avea domiciliul de foarte mulţi ani, deşi creditoarea cunoştea acest aspect conform certificatului de moştenitor aflat în dosarul de executare

Susţine că întreaga executare silită este nulă raportat la încălcarea dispoziţiilor art. 155 alin. l pct.13 C.proc.civ., conform cărora „ persoanele care se află în străinătate, altele decât cele prevăzute la pct. 12, dacă au domiciliul sau reşedinţa cunoscută, printr-o citaţie scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la poşta română, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă a îndeplinirii procedurii, dacă prin tratate sau convenţii internaţionale la care este parte România ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel. Dacă domiciliul sau reşedinţa celor aflaţi în străinătate nu este cunoscut/cunoscută, citarea se face potrivit art. 167. În toate cazurile, dacă cei aflaţi în străinătate au mandatar cunoscut în ţară, va fi citat numai acesta din urmă."

De asemenea, raportat la dispoziţiile art. 155 alin. l pct.13 C.proc.civ., întreaga executare silită este nulă, fiind încălcate dispoziţiile art. 667 alin. l si 2 C.proc.civ., dispoziţii care sancţionează cu nulitatea absolută necomunicarea somaţiei şi a titlului executoriu. „Înştiinţarea debitorului (l) Dacă cererea de executare a fost încuviinţată,  executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie.(2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării."

În sprijinul admiterii contestaţiei la executare, s-a mai arătat că întreaga executare silită este nulă raportat la Decizia Curţii Constituţionale nr. 895/2015,  decizie prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 666 Cod procedură civilă, coroborată cu dispoziţiile Deciziei nr. 77/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,  articol care prevedea că încuviinţarea executării silite se face de către executorul judecatoresc. Ori, având în vedere aceste dispoziţii declarate neconstituţionale prin decizia menţionată întreaga executare silită este nulă în lipsa unei încheieri de încuviinţare a executării silite legale. În ceea ce priveşte procesul verbal de licitaţie din data de 09.07.2018 şi actul de adjudecare aferent, s-a arătat că acestea nu au fost comunicate către contestatoare în niciun fel, sens în care consideră că au fost încălcate dispoziţiile art. 840 Cod Procedură civilă.  „Comunicarea publicațiilor de vânzare(1) Câte un exemplar din publicația de vânzare se va comunica, potrivit dispozițiilor pentru comunicarea și înmânarea citațiilor: a) creditorului urmăritor și debitorului, precum și, după caz, terțului dobânditor, coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în legătură cu bunul imobil scos la vânzare;b) creditorilor ipotecari înscriși în cartea funciară, precum și celor care au înscrieri provizorii sau notări în legătură cu vreun drept real, dacă înscrierile sau notările sunt anterioare notării urmăririi. Comunicarea se va face, pentru creditorii ipotecari, la domiciliul ales în actul prin care s-a constituit dreptul de ipotecă, iar în lipsă, la domiciliul sau sediul real;c) organelor fiscale locale.(2) În cazul în care se urmărește imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicție judecătorească, o copie de pe publicația de vânzare a imobilului se comunică și la parchetul de pe lângă instanța de executare.”

Executarea silită este nelegală şi raportat la faptul că creanţele solicitate nu sunt certe, lichide şi exigibile. Astfel, contestatoarea nu a primit din partea creditoarei niciun înscris din care să rezulte declararea scadenţei anticipate a contractului de credit ce constituie titlu executoriu. În ceea ce priveşte certitudinea creanţelor solicitate, creditoarea nu a depus la dosarul de executare niciun încris din care să rezulte modul de calcul al acestora.

În drept, contestaţia la executare a fost întemeiată pe disp. art. 712 – art. 720 C.proc.civ. .

În dovedire, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Deşi legal citată în calitate de creditoare, Bancpost SA nu a formulat întâmpinare.

Legal citat, intimatul ........................... a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, a arătat că data de 14.07.2015 a fost înregistrată cererea de executare silită la BEJA DOMINTE și Asociații. La data de 21.07.2015 s-a prezentat la sediul BEJA DOMINTE și Asociații intimatul ....................... (fratele contestatoarei) care a declarat în fața dlui executor Tufeanu Vasile Bogdan că tatăl său este decedat, că va depune certificatul de deces si certificatele de moștenitor, dar și că dorește să achite în mod eșalonat debitul din dosarul de executare nr. 1634/2015. Aceste aspecte au fost consemnate în Procesul verbal de constatare încheiat la data de 21.07.2015. La data de 30.09.2015 intimata C............................. (mama contestatoarei) a semnat un angajament de plată prin care s-a obligat să achite debitul și cheltuielile de executare silită în mod eșalonat, câte 1800 lei/lună pe data de 30 a fiecărei luni începând cu luna octombrie. A mai precizat că deține imobile așa cum rezultă din certificatele de moștenitor depuse la dosarul de executare. La câteva zile distanță s-a prezentat la BEJA DOMINTE și Asociații  și intimatul ..................., prilej cu care a întocmit un înscris olograf prin care aduce la cunoștința executorului judecătoresc că sora sa ........................... (contestatoare în prezenta cauză) are domiciliul în Spania dar că mama sa, ..........este mandatara ei și solicită comunicarea actelor la adresa din ........................................

În aceste condiții executorul judecătoresc a făcut aplicarea dispozițiilor art. 155 alin.1 pct.13 Cod procedură civilă  prin care se stabilește că ,,Vor fi citați: 13. persoanele care se află în străinătate, altele decât cele prevăzute la pct. 12, dacă au domiciliul sau reședința cunoscută, printr-o citație scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la poșta română, în cuprinsul căreia vor fi menționate actele ce se expediază, ținând loc de dovadă a îndeplinirii procedurii, dacă prin tratate sau convenții internaționale la care este parte România ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel. Dacă domiciliul sau reședința celor aflați în străinătate nu este cunoscut/cunoscută, citarea se face potrivit art. 167. În toate cazurile, dacă cei aflați în străinătate au mandatar cunoscut în țară, va fi citat numai acesta din urmă;”

Prin urmare, intimatul apreciază că actele de procedură au fost comunicate la adresa mandatarului contestatoarei .......................................... Jud. Iași, așa cum s-a solicitat, procedura de comunicare fiind corect îndeplinită.

În privința susținerilor potrivit cărora întreaga executare ar fi nulă deoarece încuviințarea executării silite s-ar fi făcut de către executorul judecătoresc, în baza art.666 CPC, articol declarat neconstituțional prin Decizia nr. 895/2015, consideră că a intervenit tardivitatea. Prin Deciziei nr. 895/17 decembrie 2015 pronunțată de Curtea Constituțională, s-a admis excepția de neconstituționalitate a art. 666 C. proc. civ., care privea, în esență, încuviințarea executării silite de către executorul judecătoresc, iar prin O.U.G. nr. 1/2016, legiuitorul a  modificat  Codului de procedură civilă  în sensul că a pus în acord întreaga procedură de încuviinţare a executării silite cu dispoziţiile Constituţiei.  Chiar dacă prin O.U.G nr.1/2016 a fost modificat art. 666 CPC, legea nouă de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea în vigoare a actului normativ, așa cum rezultă cu claritate din dispozițiile art. 24 și 25 C.proc.civ. Art. 24.-Dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Art. 25. - (1) Procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. (2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenței instanțelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanțe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispozițiile legale privitoare la competență, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile. (3) În cazul în care instanța învestită este desființată, dosarele se vor trimite din oficiu instanței competente potrivit legii noi. Dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile.

Este evident, în aceste condiții, că susținerile contestatoarei sunt neîntemeiate impunându-se respingerea contestației la executare și cu privire la acest aspect.

In privința susținerilor că executarea silită ar fi nelegală raportat la faptul că creanțele solicitate nu sunt certe lichide si exigibile și că nu ar fi primit din partea creditoarei niciun înscris din care să rezulte declararea scadenței anticipate a contractului de credit, intimatul face trimitere la argumentele de mai sus și solicită instanţei să constate că toate actele de procedură au fost comunicate contestatoarei la domiciliul ales din ..........................., Jud. Iași.

În drept, întâmpinarea este întemeiată pe disp. art. 205 şi urm. C.proc.civ. şi art. 712 şi urm. C.proc.civ. .

La data de 16.10.2018, contestatoarea a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea tuturor apărărilor invocate de către intimatul ................ şi, pe cale de consecinţă, admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, anularea tuturor formelor de executare silită, ca fiind netemeinice şi nelegale; anularea încheierii de încuviinţare a executării silite ca fiind netemeinică şi nelegală; obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea răspunsului la întâmpinare, contestatoarea a arătat că în data de 11.07.2018 a aflat că în dosarul de executare 1634/2015 a fost vândut la licitaţie publică bunul imobil apartament situat în ............................ Deşi avea domiciliul în Spania de foarte mulţi ani, iar creditoarea cunoştea acest aspect conform certificatului de moştenitor, nu a primit la domiciliul său din Spania niciun act de executare. Susţinerile intimatului cu privire la tardivitatea contestaţiei la executare nu pot fi primite atât timp cât nu au fost respectate dispozitiile art. 155 alin.1 pct.13 Cod Procedură civilă „ persoanele care se află în străinătate, altele decât cele prevăzute la pct. 12, dacă au domiciliul sau reședința cunoscută, printr-o citație scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la poșta română, în cuprinsul căreia vor fi menționate actele ce se expediază, ținând loc de dovadă a îndeplinirii procedurii, dacă prin tratate sau convenții internaționale la care este parte România ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel. Dacă domiciliul sau reședința celor aflați în străinătate nu este cunoscut/cunoscută, citarea se face potrivit art. 167. În toate cazurile, dacă cei aflați în străinătate au mandatar cunoscut în țară, va fi citat numai acesta din urmă.”

Faptul că fratele său a solicitat în numele său comunicarea actelor de procedură în Paşcani, fără a avea vreo împuternicire în acest sens, nu îl scutea pe executorul judecătoresc de obligaţia de a comunica contestatoarei actele de executare în Spania.

Sustinerile intimatului cu privire la faptul ca Decizia CCR se aplică numai executărilor silite viitoare nu pot fi primite, atât timp cât prin Decizia 77/2017 ICCJ a stabilit că  „Admite sesizarea formulată de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 13.765/299/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea în timp a dispozițiilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă, forma anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2017, efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 895 din 17 decembrie 2015, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 februarie 2016, se produc și asupra încheierilor de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc anterior publicării acestei decizii, dacă motivul de nulitate decurgând din necompetența executorului judecătoresc a fost invocat în cadrul contestației la executare formulate în termen, după publicarea deciziei instanței constituționale în Monitorul Oficial al României.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 6 noiembrie 2017.”. Ori având în vedere decizia menţionata rezultă fără putinţă de tăgadă că încheierea de încuviinţare a executării silite este nulă.

În urma verificărilor efectuate în RECOM, s-a stabilit că Bancpost SA a fuzionat prin absorbţie cu Banca Transilvania (fl. 59 vol. IV).

În probaţiune, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probatoriu administrat în prezenta cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de executare silită înregistrată pe rolul BEJA Dominte şi Asociaţii la data de 14.07.2015 (fl. 108 vol. I), creditoarea Bancpost SA a solicitat declanşarea procedurii de executare silită imobiliară/mobiliară şi prin poprire împotriva debitorului ................. şi a codebitorului ................ în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. HL 17051/11.01.2007, modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/28.04.2011.

Prin încheierea din data de 17.02.2015 (fl. 112 vol. I), pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 1005/300/2015, a fost admisă cererea formulată de petenta Bancpost SA şi a fost învestit cu formulă executorie titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr. HL 17051/11.01.2007, modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/28.04.2011.

Prin încheierea nr. 1634/14.07.2015 (fl.144-145 vol. I), îndreptată prin încheierea din data de 21.07.2015 (fl. 155 vol. I), BEJA Dominte şi Asociaţii a admis cererea formulată de creditoarea Bancpost SA şi a încuviinţat executarea silită, prin toate formele de executare, poprire împotriva debitorului.................... şi a codebitorului ........, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. HL 17051/11.01.2007, modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/28.04.2011.

La data de 16.10.2012, debitorul ..................... a decedat la Viena, Austria, aşa cum rezultă din certificatul de deces de la fl. 179 vol. I.

Conform certificatului de moştenitor suplimentar nr. 82/18.06.2014 (fl. 180-182 vol. I) şi certificatului de moştenitor suplimentar nr. 19/03.03.2015 (fl. 175-178 vol. I), de pe urma defunctului ............., decedat la data de .................., au rămas moştenitorii legali ......................(soţie supravieţuitoare), ................... (fiică) şi ............................. (fiu).

În ambele certificate de moştenitor suplimentare este menţionat că .......................are domiciliul în Spania, fiind precizată adresa completă. În certificatul de moştenitor suplimentar nr. 82/18.06.2014 (fl. 180-182 vol. I), notarul public a consemnat că interesele numitei ..................sunt reprezentate de mandatara ...................., în baza procurii înregistrate sub nr. 266/04.04.2013.

La data de 30.09.2015, numita ..................... a semnat un angajament de plată prin care s-a obligat să achite debitul şi cheltuielile de executare silită în mod eşalonat, câte 1.800 lei/lună pe data de 30 a fiecărei luni începând cu luna octombrie. A mai precizat că deţine imobile aşa cum rezultă din certificatele de moştenitor depuse la dosarul de executare (fl. 183 vol. I).

La data de 21.07.2015, s-a prezentat la sediul BEJA Dominte şi Asociaţii intimatul .................... care a declarat în faţa dlui executor Tufeanu Vasile Bogdan că tatăl său este decedat, că va depune certificatul de deces si certificatele de moştenitor, dar şi că doreşte să achite în mod eşalonat debitul din dosarul de executare nr. 1634/2015. Aceste aspecte au fost consemnate în procesul verbal de constatare încheiat la data de 21.07.2015 (fl. 156 vol. I).

La data de 05.10.2015, intimatul ........................... a depus la executorul judecătoresc în dosarul nr. 1634/2015 un înscris olograf prin care a adus la cunoştinţa executorului judecătoresc că sora sa, ...................... are domiciliul în Spania, dar că  este mandatara ei şi solicită comunicarea actelor la adresa din Paşcani,.......................... A solicitat ca şi pentru celelalte două persoane comunicarea să se facă la aceeaşi adresă (fl. 196 vol. I).

La data de 09.07.2018, BEJA Dominte şi Asociaţii a încheiat un proces-verbal de licitaţie în care a consemnat că numitul .............................., în calitate de mandatar al intimatului .............., îşi menţine oferta de cumpărare a imobilului situat în Pascani, ............................ Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale, executorul judecătoresc a consemnat că apartamentul care a făcut obiectul licitaţiei publice a fost adjudecat de intimatul ............... (fl. 200 vol. III).

Ulterior, la data de 12.07.2018, BEJA Dominte şi Asociaţii a emis actul de adjudecare a imobilului situat în Pascani, .................

Pe rolul Judecătoriei Paşcani a mai fost înregistrat şi dosarul nr. 4935/86672018.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 4935/866/2018 la data de 09.08.2018, contestatorii........................ în contradictoriu cu intimatul ..................... au formulat contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul  dosarului nr. 276/L/2018 al BEJA Sandu Cristian, Darie Andreea şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian, solicitând anularea tuturor formelor de executare silită, ca fiind netemeinice şi nelegale, suspendarea  executării  silite până  la  soluţionarea prezentei contestaţii la executare, anularea încheierii de încuviinţare a executării silite ca fiind netemeinică şi nelegală, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acestei cereri, s-a arătat că la data de 08.09.2018 s-a comunicat la domiciliul din Paşcani al contestatorilor ........................somaţia emisă în dosarul 276/1/2018 al BEJA Sandu Cristian, Darie Andreea şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian, prin care li s-a pus în vedere predarea către creditor a bunului imobil adjudecat situat în Paşcani,......................judeţul Iaşi, întabulat în cartea funciară nr. 60180-C1-U11- Paşcani, cu număr cadastral 510/1 ;2;7 constând în apartament cu 3 camere şi dependinţe. Contestatorii au considerat că întreaga executare este nelegală. Printre alte motive, contestatorii au susţinut că, deşi numita  .......................are domiciliul în Spania de foarte mulţi ani, iar creditoarea cunoştea aceste aspecte conform certificatului de moştenitor aflat în dosarul de executare din care provine titlul executoriu şi din dosarul 4362/866/2018 al Judecătoriei Paşcani, dosar în care a fost contestat actul de adjudecare, aceasta nu a primit la domiciliul din Spania niciun act de executare. În acest sens, s-a invocat nerespectarea disp. art. 155 alin. l pct.13 C.proc.civ. .

Prin încheierea nr. 99/12.12.2018, îndreptată prin încheierea din data de 03.04.2019, ambele pronunţate de Judecătoria Paşcani în dosarul nr. 4935/866/2018, a fost respinsă contestaţia formulată de contestatorii ............................ toţi cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat .........., în contradictoriu cu intimatul ..................., cu domiciliul procedural ales la Cabinet de avocat ....................

În considerentele încheierii nr. 99/12.12.2018, instanţa a constatat că debitor .................. actele de executare le-au fost comunicate la domiciliul acestora, iar debitoarei ........................., care are domiciliul în Spania, actele i s-a comunicat la domiciliul mandatarului din România, respectiv mama sa, .................... Mai mult decât atât, chiar debitorul .................... a solicitat executorului judecătoresc ca pentru toţi cei trei debitori actele să fie comunicate la adresa din Paşcani, ............................jud. laşi. Prin urmare, instanţa învestită cu soluţionarea dosarului nr. 4935/866/2018 a constatat că au fost respectate dispoziţiile legale în materie.

Prin decizia civilă nr. 1740/12.06.2019, Tribunalul Iaşi a respins apelul declarat de contestatorii ..................(fl. 91-92).

Conform art. 430 1, 2 şi 4 C.proc.civ., hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată. Autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă. Când hotărârea este supusă apelului sau recursului, autoritatea de lucru judecat este provizorie.

În temeiul art. 431 C.proc.civ., nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect. Oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă.

Analizând obiectul celor două contestaţii la executare se reţine că acesta este diferit, respectiv priveşte două dosare de executare diferite.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.07.2018 cu nr. 4362/866/2018, contestatoarea ..................în contradictoriu cu intimaţii ..........................., a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul  dosarului nr. 1634/2015 al BEJA Dominte şi Asociaţii, solicitând anularea tuturor formelor de executare silită.

Pe de altă parte, prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 4935/866/2018 la data de 09.08.2018, contestatorii ..........................., în contradictoriu cu intimatul .................. au formulat contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul  dosarului nr. 276/L/2018 al BEJA Sandu Cristian, Darie Andreea şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian, solicitând anularea tuturor formelor de executare silită.

Deşi prin cele două contestaţii de executare, s-a solicitat anularea tuturor formelor de executare silită din două dosare de executare diferită, se reţine că, în parte, argumentele invocate au fost similare.

Astfel, în ambele contestaţii la executare s-a invocat nerespectarea disp. art. 155 alin. l pct.13 C.proc.civ. .Deşi numita  ..........................are domiciliul în Spania de foarte mulţi ani, iar creditoarea cunoştea aceste aspecte conform certificatului de moştenitor aflat în dosarul de executare din care provine titlul executoriu, aceasta nu a primit la domiciliul din Spania niciun act de executare.

În considerentele încheierii nr. 99/12.12.2018, s-a constatat că debitorilor ..................... actele de executare le-au fost comunicate la domiciliul acestora, iar debitoarei ............................, care are domiciliul în Spania, actele i s-a comunicat la domiciliul mandatarului din România, respectiv mama sa, .................. Mai mult decât atât, chiar debitorul .................................. solicitat executorului judecătoresc ca pentru toţi cei trei debitori actele să fie comunicate la adresa din Paşcani, .............................. jud. laşi. Prin urmare, prima instanţă a stabilit că au fost respectate dispoziţiile legale în materie.

În temeiul art. 431 alin. 2 C.proc.civ., oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă.

Prezenta instanţă apreciază că nu poate proceda la o nouă analiză pe fond a acestor motive. Prevederile art. 431 alin. 2 C.proc.civ. au ca finalitate respectarea securităţii raporturilor juridice şi urmăresc evitarea pronunţării unor eventuale hotărâri judecătoreşti cu  dispoziţii contrare. Nu ar fi posibilă coexistenţa unor hotărâri judecătoreşti diferite, în care o instanţă să constate că procedura de comunicare actelor de executare silită a fost legal îndeplinită şi o altă instanţă să constate, de exemplu, contrariul.

Pentru aceste motive, având în vedere considerentele încheierii nr. 99/12.12.2018, în aplicarea disp. art. 431 alin. 2 C.proc.civ., instanţa învestită cu soluţionarea prezentei contestaţii la executare va constata că procedura de comunicare a actelor de executare silită a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale în ceea ce o priveşte pe contestatoarea ..........

Potrivit art. 715 C.proc.civ., dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

După cum am arătat mai sus, la data de 05.10.2015, intimatul ..................... a depus la executorul judecătoresc în dosarul nr. 1634/2015 un înscris olograf prin care a adus la cunoştinţa executorului judecătoresc că sora sa, ..............are domiciliul în Spania, dar că ......................... este mandatara ei şi solicită comunicarea actelor la adresa din Paşcani, ........................., jud. laşi. A solicitat ca şi pentru celelalte două persoane comunicarea să se facă la aceeaşi adresă (fl. 196 vol. I).

În consecinţă, având în vedere, pe de o parte, că după data de 05.10.2015 toate actele de executare silită au fost comunicate contestatoarei la domiciliul ales din mun. Paşcani şi pe de altă parte, că pe rolul Judecătoriei Paşcani contestaţia la executare a fost înregistrată la data de 12.07.2018, urmează a fi respinsă ca tardiv formulată contestaţia la executare propriu-zisă.

Faţă de constatarea tardivităţii nu se va mai proceda la analiza contestaţiei la executare propriu-zise pe fond.

Prin Decizia nr. 77/2017, publicată în Monitorul Oficial în data de 10.01.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept a statuat că, în interpretarea şi aplicarea în timp a dispoziţiilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă, forma anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2017, efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 895 din 17 decembrie 2015, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 februarie 2016, se produc şi asupra încheierilor de încuviinţare a executării silite date de executorul judecătoresc anterior publicării acestei decizii, dacă motivul de nulitate decurgând din necompetenţa executorului judecătoresc a fost invocat în cadrul contestaţiei la executare formulate în termen, după publicarea deciziei instanţei constituţionale în Monitorul Oficial al României.

După cum reiese cu claritate din partea finală a frazei, prin ipoteză, contestaţiile la executare propriu-zise trebuie introduse în termenul legal de 15 zile. Or, în prezenta cauză s-a constatat depăşirea termenului de 15 zile pentru formularea contestaţiei la executare propriu-zise, astfel că Decizia nr. 77/2017 nu devine aplicabilă.

Pe de altă parte, având în vedere că procesul-verbal de licitaţie a fost încheiat la data de 09.07.2018 şi actul de adjudecare la data de 12.07.2018, iar contestaţia la executare a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.07.2019, se constată că a fost respectat termenul de 15 zile pentru formularea contestaţiei împotriva acestor acte de executare silită.

Prin contestaţia la executare, în ceea ce priveşte procesul verbal de licitaţie din data de 09.07.2018 şi actul de adjudecare aferent, s-a arătat că acestea nu au fost comunicate către contestatoare în niciun fel, sens în care consideră că au fost încălcate dispoziţiile art. 840 Cod Procedură civilă.  „Comunicarea publicațiilor de vânzare(1) Câte un exemplar din publicația de vânzare se va comunica, potrivit dispozițiilor pentru comunicarea și înmânarea citațiilor: a) creditorului urmăritor și debitorului, precum și, după caz, terțului dobânditor, coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în legătură cu bunul imobil scos la vânzare;b) creditorilor ipotecari înscriși în cartea funciară, precum și celor care au înscrieri provizorii sau notări în legătură cu vreun drept real, dacă înscrierile sau notările sunt anterioare notării urmăririi. Comunicarea se va face, pentru creditorii ipotecari, la domiciliul ales în actul prin care s-a constituit dreptul de ipotecă, iar în lipsă, la domiciliul sau sediul real;c) organelor fiscale locale.(2) În cazul în care se urmărește imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicție judecătorească, o copie de pe publicația de vânzare a imobilului se comunică și la parchetul de pe lângă instanța de executare.”

Contrar susţinerilor contestatoarei, instanţa constată că la data de 02.07.2018 au fost comunicate la domiciliul ales din mun. Paşcani următoarele acte de procedură: încheiere reluare executare, încheiere cheltuieli suplimentare, încheiere stabilire termen, înştiinţare vânzare imobil, publicaţie de vânzare (fl. 190 vol. III).

 În ceea ce priveşte împrejurarea că executarea silită ar fi fost suspendată la cererea creditoarei Bancpost SA la momentul la care a fost efectuată vânzarea la licitaţie publică, instanţa reţine că prin adresă  nr. 2577/21.06.2018 Bancpost SA a solicitat reluarea executării silite imobiliare (fl. 167 vol. III). Prin încheierea din data de 26.06.2018,  BEJA Dominte şi Asociaţii a dispus reluarea executării silite  împotriva debitorilor (fl. 168 vol. III). Cu privire la cererile de suspendare de la fl. 28, 29 vol. IV, BEJA a comunicat că acestea au fost ataşate unui email cu următorul conţinut: „Vă rog să regăsiţi ataşat cererea de suspendarae executare silită imobiliară în cazul în care aveţi doar oferte de licitaţie sub preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii sau nu sunt oferte de participare, dosar nr. 1285/2014 şi 1634/2015.” (fl. 47, 48 vol. IV). Aşadar, cererea de suspendare era valabilă doar în anumite condiţii, în funcţie de preţul oferit la licitaţia publică.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare având ca obiect actele de executare silită reprezentate de procesul-verbal de licitaţie încheiat la data de 09.07.2018 şi actul de adjudecare încheiat la data de 12.07.2018.

În temeiul art. 451 şi urm. C.proc.civ., având în vedere soluţia care urmează a se pronunţa în prezenta cauză, în aplicarea principiului accesorium sequitur principale, instanţa va amite cererea intimatului .................. de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată şi o va obliga pe contestatoarea ................. la plata către intimatul ...............a sumei de 2.000 lei, reprezentând onorariu avocat (fl. 101 vol. I).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca tardivă contestaţia la executare propriu-zisă formulată de contestatoarea .....................................şi cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat Nechita Ionuţ, ......................... în contradictoriu cu intimaţii ........................................................., cu domiciliul procedural ales la Cabinet de avocat Bicu Claudia, cu sediul în Iaşi, ....................şi Banca Transilvania (fostă Bancpost SA, societate comercială absorbită), ........................, jud. Cluj.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare având ca obiect actele de executare silită reprezentate de procesul-verbal de licitaţie încheiat la data de 09.07.2018 şi actul de adjudecare încheiat la data de 12.07.2018

Admite cererea intimatului .................. de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă contestatoarea .................... la plata către intimatul ............... a sumei de 2.000 lei, reprezentând onorariu avocat (fl. 101 vol. I).

Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Paşcani în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.08.2019.

Preşedinte,Grefier,

A.D.M. P.A.D.