Contestaţie la executare. Lipsa posibilităţii instanţei de a analiza în cadrul contestaţiei la executare prescripţia dreptului de a stabili şi respectiv de a executa creanţele fiscale.

Sentinţă civilă 6231/27.05.2015 din 27.05.2015


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Constanţa sub nr. (…)/212/2014, contestatorul C.S a solicitat în contradictoriu cu intimata Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa anularea executării silite înseşi începute în dosarul de executare silită nr. (…) în temeiul titlului executoriu nr. (…), anularea titlului executoriu menţionat şi a somaţiei nr. (…), cu cheltuieli de judecată.

În motivare, se arată că prezenta executare silită este subsecventă emiterii deciziei de încetare a executării silite care a fost anulată anterior în mod irevocabil de instanţa de judecată.

Astfel, contestatorul a formulat şi s-au soluţionat favorabil contestaţii la executare având ca obiect procesul-verbal de sechestru şi executarea silită ce a făcut obiectul dosarului de executare nr. (…)/2010, somaţia şi titlul executoriu nr. (…) emise în dosarul de executare nr. (…), adresa de înfiinţare a popririi nr. 5087 emisă în dosarul nr. (…)/14.01.2014.

La data de 16.06.2014, s-a emis de către intimată decizia de încetare a măsurilor de executare silită întrucât titlurile executorii au fost desfiinţate prin sentinţe judecătoreşti irevocabile.

În prezenta contestaţie, este vorba de alte acte de executare, respectiv alte titluri executorii însă de aceeaşi executare silită începută în dosarul de executare silită nr. 5087, unde instanţa a dispus anularea executării silite înseşi.

Se invocă excepţia prescrierii dreptului de a stabili şi respectiv de a executa creanţele fiscale, potrivit art. 91 al. 1 şi 2 C.pr.fiscală, având în vedere că baza de impunere care a generat obligaţiile fiscale ale contestatorului  precum şi creanţa fiscală s-au născut în anul 2001. De asemenea, accesoriile sunt calculate pentru debite principale, pentru care s-a prescris dreptul de a începe executarea silită.

În susţinere, au fost depuse înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, ca neîntemeiată.

În motivare, se arată că titlul de creanţă în baza căruia s-a demarat executarea silită – decizie de calcul accesorii, a fost emis la data de 31.12.2013 şi s-a comunicat contestatorului prin poştă însă plicul s-a întors cu menţiunea „expirat termen de păstrare”. Ca urmare, s-a procedat la comunicarea acestuia prin publicitate.

Arată intimata în continuare că se invocă apărări de fond cu privire la însuşi titlul de creanţă însă pentru aceasta legea prevede o cale de atac distinctă – contestaţia fiscală.

În ceea ce priveşte somaţia şi titlul executoriu, acestea respectă toate condiţiile prevăzute de lege. Decizia de încetare a măsurilor de executare silită nr. (…)/16.06.2014, priveşte obligaţiile fiscale restante în sumă totală de 81.581 lei, la bugetul general consolidat, ce au fost înscrise în popririle nr. (…)/28.06.2010 şi nr. (…)/14.01.2014, cauza încetării fiind desfiinţarea irevocabilă a acestor titluri executorii în dosarul nr. (…)/212/2013. Titlurile de creanţă în baza cărora a fost demarată executarea silită analizată în acest dosar au fost reprezentate de decizii de calcul accesorii din 2005-2006, respectiv 2007-2010.

La solicitarea instanţei, intimata a depus dosarul de executare (…).

În cauză, a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin somaţia nr. (…)/30.09.2014, intimata i-a pus în vedere contestatorului ca în termen de 15 zile de la comunicare să achite suma de 2629 lei, datorate în baza titlului executoriu nr. (…).

Din analiza titlului executoriu menţionat, rezultă că natura obligaţiei fiscale este reprezentată de impozit pe venituri din activităţi independente iar documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată – titlul de creanţă este decizia de calcul accesorii nr. (…)/31.12.2013.

Instanţa nu poate reţine susţinerile contestatorului, potrivit cărora este vorba despre aceeaşi executare silită începută tot în dosarul de executare silită nr. 5087, unde instanţa a dispus anularea executării însăşi.

În realitate, după cum rezultă din considerentele sentinţei civile nr. (…)/16.10.2013, intrate în puterea lucrului judecat, titlurile de creanţă în baza cărora s-a demarat procedura execuţională în dosarul de executare nr. (…)/2010 au fost reprezentate de deciziile de calcul accesorii din 2005-2006 şi respectiv din perioada 2007-2010. Reţinând că aceste titluri de creanţă nu au fost comunicate în mod legal contestatorului, instanţa a anulat în mod irevocabil actele de executare emise în temeiul acestor titluri de creanţă – somaţii, titluri executorii şi proces-verbal de sechestru, precum şi executarea silită însăşi.

Ca urmare, a fost emisă de către intimată Decizia de încetare a măsurilor de executare silită nr. (…)/16.06.2014 care priveşte exclusiv executarea silită demarată în baza titlurilor de creanţă menţionate, ajunse la scadenţă.

Or, în speţa de faţă, executarea silită se desfăşoară în temeiul unui nou titlu de creanţă ajuns la scadenţă, respectiv decizia de calcul accesorii emisă în decembrie 2013.

Constată instanţa că nu au fost invocate şi nu se identifică neregularităţi privind somaţia şi titlul executoriu emise la data de 30.09.2014 şi nici motive de nelegalitate ale executării silite demarate în baza noului titlu de creanţă ajuns la scadenţă.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului de a stabili şi respectiv de a executa creanţele fiscale, instanţa apreciază că aceasta se raportează la titlul de creanţă - decizia de calcul accesorii (…)/31.12.2013 şi nu poate fi analizată în cadrul contestaţiei la executare ci în procedura contestaţiei reglementată de art. 205 şi următoarele din O.G. nr. 92/2003, cu posibilitatea atacării deciziei emise în soluţionarea acesteia la instanţa de contencios administrativ.

În concluzie, reţinând că titlul de creanţă nu a fost desfiinţat iar executarea silită demarată în temeiul acestuia precum şi actele de executare contestate respectă dispoziţiile legale în materie, instanţa va respinge contestaţia la executare, ca neîntemeiată.