Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5250 din 03.07.2013


Dosar nr. 7907/318/2013Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ NR. 5250

Şedinţa publică din 03.07.2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ALEXANDRU BOGDAN POPESCU

GREFIER: NEGRILĂ LUCIANA IONELIA

Pe rol fiind judecarea cererii având ca obiect contestaţie la executare, formulată de către contestatorul C.C., în contradictoriu cu intimaţii ...., B.E.J. ....şi cu intervenientul  accesoriu B.L.C..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimata .... prin consilier juridic D.M., intervenientul accesoriu B.L.C. personal şi asistat de avocat P.R., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nefiind cereri prealabile, instanţa acordă cuvântul în probaţiune.

Consilier juridic D.M. pentru intimata .... şi avocat P.R. pentru intervenientul accesoriu B.L.C. solicită instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosarul cauzei.

În temeiul art. 167 Cod pr. civ., considerând-o pertinentă, concludentă şi utilă, instanţa încuviinţează pentru părţi proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei.

Din oficiu, instanţa invocă excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în privinţa publicaţiei de vânzare, a procesului-verbal de cheltuieli şi a raportului de evaluare,  precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. Drăgan Costinel Romeo, punând excepţiile invocate din oficiu în discuţia părţilor.

Consilier juridic D.M. pentru intimata .... şi avocat P.R. pentru intervenientul accesoriu B.L.C. formulează concluzii de admitere a excepţiilor formulate din oficiu.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul în dezbateri pe fondul cauzei, asupra contestaţiei la executare şi cererii de intervenţie accesorie.

Consilier juridic D.M. pentru intimata .... şi avocat P.R. pentru intervenientul accesoriu B.L.C. solicită respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei la executare şi admiterea cererii de intervenţie accesorie, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. 7907/318/2013, contestatorul C.C., în contradictoriu cu intimaţii .... şi B.E.J. …, a formulat contestaţie la executare împotriva procesului-verbal de licitaţie nr. 395/E/2012 emis la data de 22.04.2013, a procesului-verbal de  cheltuieli, a actului de adjudecare emis la data de 07.05.2013, a publicaţiei de vânzare ce a stat la baza licitaţiei şi a raportului de evaluare, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună anularea acestor acte execuţionale şi suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei.

În motivare, contestatorul a arătat că a garantat cu imobil situat în comuna … creditul debitorului principal I.N., acesta neachitând creditul, iar imobilul fiind scos la vânzare de către creditoarea Bank … fără a i se comunica publicaţia de vânzare.

A mai arătat că adjudecatarul are posibilitatea întoarcerii executării de la creditor, iar preţul adjudecării imobilului este unul derizoriu, impunându-se ca executorul să procedeze la o nouă evaluare, cu respectarea procedurii de publicitate prevăzută de lege, solicitând totodată ataşarea dosarului de executare nr. 395/E/2012 al B.E.J. ....şi a dosarului nr. 16572/318/2012 al Judecătoriei Târgu-Jiu.

În drept, contestatorul a invocat disp. art. 242, art. 399 şi urm. Cod pr. civ.

În dovedire, contestatorul a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 204 lei şi timbru judiciar în valoare de 3 lei (fila 14).

În cauză, intimata .... a formulat  întâmpinare, prin care a solicitat instanţei respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, arătând în motivare că executorul judecătoresc a respectat procedura prevăzută de art. 500 şi urm. Cod pr. civ., că nu este dovedit prin niciun înscris că bunul imobil a fost adjudecat în cadrul procedurii execuţionale la un preţ derizoriu şi neserios, învederând totodată că a mai fost formulată contestaţie la executare, respinsă definitiv şi irevocabil prin decizia nr. 756/21.03.2013 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 16572/318/2012, împrejurare în raport de care se pune în discuţie tardivitatea formulării contestaţiei.

A mai susţinut că cererea de executare silită formează obiectul dosarului de executare nr. 395/E/2012 al B.E.J. …, ca urmare a neachitării la scadenţă a creditului contractat de debitorul I.N. şi declarării exigibilităţii anticipate a acestuia, în vederea garantării rambursării obligaţiilor de plată fiind constituită ipotecă prin contractul nr. 418/28.06.2006, asupra bunului imobil proprietatea contestatorului, acesta cunoscând că în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în contractul de credit şi în contractul de ipotecă se va proceda la executarea silită a garanţiei, în vederea recuperării creanţei şi a accesoriilor, potrivit art. 371 ind. 1 alin. 3 Cod pr. civ.

A precizat intimat că preţul de pornire la licitaţie de 103.500 lei nu este modic,  fiind neîntemeiată susţinerea contestatorului în acest sens, mai ales că la prima licitaţie nu au existat ofertanţi care să adjudece imobilul, acesta fiind ulterior adjudecat la preţul de 77.625 lei, reprezentând 75% din preţul de evaluare, stabilit conform art. 509 Cod pr. civ., de către intervenientul accesoriu B.L.C..

În drept, intimata a invocat disp. art. 115-118 Cod pr. civ.

În dovedire, intimata a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, iar în susţinere a depus la dosarul cauzei, în copie certificată, publicaţie de vânzare şi proces-verbal cu dovezi de comunicare, sentinţă civilă, extras portaljust (filele 22-29).

La data de 18.06.2013, adjudecatarul bunului imobil B.L.C. a formulat cerere de intervenţie accesorie în favoarea intimaţilor, prin care a solicitat amendarea contestatorului pentru rea-credinţă.

În motivare, a arătat că prin actul de adjudecare nr. 395/E/07.05.2013 a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în comuna …, făcând obiectul dosarului de executare ale cărui proceduri sunt contestate în prezenta cauză.

A susţinut că formularea contestaţiei la executare este făcută cu rea-credinţă, contestatorul neînţelegând să-şi respecte obligaţiile asumate privind garantarea creditului, acesta având mai multe astfel de litigii pe rolul instanţelor, întrucât contractează credite pe care ulterior nu le mai rambursează, executarea silită fiind efectuată potrivit legii.

În drept, intervenientul accesoriu a invocat disp. art. 61 şi urm Cod pr. civ.

În dovedire, intervenientul accesoriu a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 19.06.2013, B.E.J. ....a înaintat instanţei, în copie certificată, dosarul de executare nr. 395/E/2012, solicitat în baza 402 alin. 1 Cod pr. civ.

Prin încheierea din şedinţă publică de la data de 19.06.2013, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea contestatorului de suspendare a executării silite şi a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie accesorie în favoarea intimaţilor.

Analizând ansamblul materialului probator, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu art. 137 alin. 1 Cod pr. civ., instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond invocate în cauză, şi anume asupra excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei în privinţa publicaţiei de vânzare, a procesului-verbal de cheltuieli şi a raportului de evaluare şi asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. ….

În privinţa primei excepţii invocate din oficiu, arată instanţa că, potrivit art. 401 alin. 1 lit. a Cod pr. civ., contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat la cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă.

Aşa fiind, din analiza dosarului de executare nr. 395/E/2012 al B.E.J. … rezultă că publicaţia de vânzare i-a fost comunicată contestatorului la data de 28.03.2013 (fila 50 verso), procesul-verbal de cheltuieli i-a fost comunicat la data de 28.09.2012 (fila 101, iar raportul de evaluare i-a fost comunicat la data de 18.02.2013 (fila 67 verso), faţă de 13.05.2013 data expedierii prin poştă la instanţă a contestaţiei la executare (fila 3), aşa încât termenul legal pentru contestarea acestor acte de executare a fost depăşit, în consecinţă urmând a fi admisă excepţia tardivităţii invocată din oficiu şi respinsă contestaţia împotriva acestor acte de executare, ca tardiv formulată.

În privinţa celei de-a doua excepţii, invocată din oficiu de către instanţă, calitatea procesuală pasivă presupune identitatea între persoana chemată în judecată şi subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecăţii.

Astfel, reţinându-se că, potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 188/2000, executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public, aşa încât nu pot avea calitatea de parte într-o contestaţie la executare în care raporturile juridice sunt stabilite între creditor şi debitor, excepţia invocată din oficiu va fi admisă, în consecinţă urmând a fi respinsă contestaţia faţă de B.E.J. …, ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă.

Pe fondul cauzei, arată instanţa că, potrivit art. 399 alin. 1, 2 Cod pr. civ., împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, iar nerespectarea dispoziţiilor privind executarea silită însăşi sau efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

Prin cererea de faţă, contestatorul a solicitat instanţei anularea procesului-verbal de licitaţie nr. 395/E/2012 emis la data de 22.04.2013, a procesului-verbal de  cheltuieli, a actului de adjudecare emis la data de 07.05.2013, a publicaţiei de vânzare ce a stat la baza licitaţiei şi a raportului de evaluare, acte de executare efectuate în dosarul nr. 395/E/2012 al B.E.J. …, fiind admisă excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în privinţa publicaţiei de vânzare, a procesului-verbal de cheltuieli şi a raportului de evaluare.

În ceea ce priveşte procesul-verbal de licitaţie nr. 395/E/2012 emis la data de 22.04.2013, comunicat contestatorului la data de 30.04.2013 (fila 41 verso) şi actul de adjudecare emis la data de 07.05.2013, reţine instanţa că întocmirea acestor acte de executare respectă disp. art. 500 şi urm. Cod pr. civ., respectiv disp. art. 516 şi urm. Cod pr. civ., fiind astfel lipsită de orice temei şi suport probator susţinerea contestatorului în sens contrar.

Aşa fiind, constatându-se că actele de executare contestate respectă dispoziţiile legale, contestaţia la executare de faţă se priveşte ca neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare.

În privinţa cererii de intervenţie accesorie, văzând şi disp. art. 49  Cod pr. civ., potrivit cărora oricine are interes poate interveni într-o pricină dintre alte persoane, intervenţia fiind în interesul uneia dintre părţi atunci când sprijină numai apărarea acesteia, instanţa urmează să o admită, faţă de soluţia de respingere a cererii principale, aşa încât apărarea intervenientului accesoriu a fost utilă intimatului, care nu a căzut în pretenţii.

Instanţa însă va respinge capătul de cerere al intervenţiei accesorii privind amendarea contestatorului, văzând şi disp. art. 404 alin. 2 Cod pr. civ., potrivit cărora, în cazul respingerii contestaţiei la executare exercitate cu rea-credinţă, contestatorul va putea fi amendat, la cerere, întrucât intervenientul accesoriu nu a răsturnat prin probe prezumţia relativă de bună-credinţă, aşa încât este lipsită de suport probator susţinerea acestuia în sensul relei-credinţe a contestatorului.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod pr. civ., instanţa va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în privinţa publicaţiei de vânzare, a procesului-verbal de cheltuieli şi a raportului de evaluare, invocată din oficiu de către instanţă, şi respinge contestaţia împotriva acestor acte de executare, ca tardiv formulată.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. …, cu  sediul în …, invocată din oficiu de instanţă, şi respinge contestaţia faţă de acesta ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de către contestatorul C.C., domiciliat în  …, în contradictoriu cu intimata ...., cu  sediul în ..

Admite cererea de intervenţia accesorie, formulată de intervenientul accesoriu B.L.C., domiciliat în …

Respinge capătul de cerere al intervenţiei accesorii privind amendarea contestatorului.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.07.2013, la Judecătoria Târgu-Jiu.

PREŞEDINTE:

ALEXANDRU BOGDAN POPESCU

GREFIER:

NEGRILĂ LUCIANA IONELIA

Red. A.B.P./09.07.2013

Tehn. A.B./ex. 6