Anulare forme de executare, nelegalitatea actului administrativ fiscal

Sentinţă civilă 602 din 25.03.2013


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU,JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.602/2013

Şedinţa publică din data de 25 martie 2013

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă privind contestaţia la executare precizată, formulată de contestatorul I D împotriva intimatelor A F P oraş Ineu şi C A SArad, pentru anulare forme de executare, nelegalitatea actului administrativ fiscal.

La apelul nominal se prezintă contestatorul I D, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că s-a depus la dosar prin biroul de registratură copii certificate ale dosarului de executare nr. /2008 emis de C A S Arad.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual pasive ridicată de intimata CAS Arad, contestatorul apreciază că acesta are calitate procesuală, în raport de precizarea contestaţiei la executare, precum şi a ridicării excepţiei nelegalităţii actului administrativ  fiscal nr.6786-90 din 12.06.2012, şi solicită respingerea excepţiei.

Instanţa, având în vedere concluziile părţilor cu privire la lipsa calităţii procesual pasive a intimatei CAS Arad,  faţă de capătul de cerere din precizare contestaţiei la executare formulată la data de 26.02.2013, instanţa respinge ca neîntemeiată excepţia lipsa calităţii procesual pasive a intimatei CAS Arad.

Contestatorul I D arată că susţine excepţia nelegalităţii actului administrativ fiscal reprezentat de Decizia privitoare la obligaţiile de plată a contribuţiei la FNUASS şi a obligaţiilor  fiscale accesorii nr.6786-90 din 12.06.2012, precum şi contestaţia la executare aşa cum a fost formulată, arătând că nu mai are alte probe.

Instanţa, constatând că nu mai sunt alte cereri, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul  pentru dezbaterea cauzei pe fond.

Contestatorul D I solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată iar cu privire la excepţia de nelegalitate solicită admiterea, cu cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

 Contestaţia la executare este legal timbrată cu suma de 194 lei şi timbru judiciar mobil în valoare de 3 lei.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei de faţă, constată că prin contestaţia la executare înregistrată la această instanţă la data de 24 ianuarie 2013, precizată la data de 26 februarie 2013, legal timbrată, contestatorul I D domiciliat în … a solicitat în contradictoriu cu intimatele A FP oraş Ineu cu sediul în … şi C A SArad cu sediul în …, ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se  dispună anularea tuturor formelor de executare silită pornită împotriva  contestatorului  de către intimata în dosarul de executare nr….; nr. …, constatând nulitatea absolută a titlului executoriu nr…. din data de … emis de către intimată, ca nelegal şi netemeinic.

Prin excepţia de nelegalitate, întemeiată pe disp.art.4 din Legea nr.554/2004 modificată, a solicitat a se constata nelegalitatea actului administrativ fiscal reprezentat de Decizie privitoare la obligaţiile de plată a contribuţiei la FNUASS şi a obligaţiilor fiscale accesorii nr. … din 12.06.2012.

Cu obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivele de fapt ale contestaţiei la executare, contestatorul arată că  dosarul execuţional menţionat în petitul cererii, s-a pornit execuţia silită împotriva contestatorului, pentru creanţa de 3.212 lei reprezentând majorări de întârziere pe perioada 05.04.2007 la plata de contribuţii de asigurări sociale de sănătate de către persoane care realizează venituri din activităţi independente în baza aşa zisului Titlu executoriu mai sus menţionat care nu i s-a comunicat  anterior somaţiei de plată, şi de care a luat la cunoştinţă la data de 14.01.2013, când i s-a comunicat şi somaţia de executare silită.

Având în vedere faptul că intimata a preluat prerogativele legale de a încasa contribuţiile  de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente la data de 01 iulie 2012,  consideră că  avea abilitatea legală de a emite titlul executoriu şi somaţia pe o perioada anterioară în care intervine şi prescripţia extinctivă, astfel că titlurile de care se prevalează intimata nu i-au fost comunicate în condiţiile prevăzute de prevederile Codului de procedură fiscală, nu îndeplinesc condiţiile de a fi titlul executoriu, întrucât anterior, trebuia să fie comunicate deciziile de impunere pentru sumele datorate, fapt ce nu s-a întâmplat.

Titlul emis de către intimată este nul, întrucât nu avea dreptul să emită acest titlu pentru o perioadă în care nu avea dreptul să încaseze acest drept fiind al CAS Arad şi mai mult acest titlu nu este semnat, ştampilat de către organul emitent şi nu intimata trebuia să se substituie în drepturile CAS Arad, pentru perioada anterioară de a încasa când nu avea prerogativele legale, în acest sens.

Mai arată contestatorul că întrucât intimata nu a respectat prev.art.43 alin.2 lit.g din c.pr.fiscală, lipsa persoanelor împuternicite ale organului fiscal, a ştampilei, lipsa deciziilor de impunere şi comunicarea lor este sancţionată cu nulitatea  actului administrativ conform art.46 c.pr.fiscală.

Cu privire le excepţia de nelegalitate a actului administrativ fiscal, contestatorul a arătat că prin Decizia privitoare la obligaţiile de plata a contribuţiei la FNUASS şi a obligaţiilor fiscale accesorii nr. … din 12.06.2012 a fost stabilită în sarcina contestatorului suma de 7424 lei cu titlu de penalităţi de întârziere (393 lei) şi dobânzi de întârziere (7079 lei) pentru neplata la termen a contribuţiei la FNUASS.

Decizia nu a fost comunicată niciodată acestuia, luând la cunoştinţa despre existenţa unui asemenea act, doar cu ocazia demarării executării silite împotriva sa, procedură contestată în cadrul prezentului dosar.

Mai arată că decizia ce face obiectul excepţiei de nelegalitate este vădit nelegală şi netemeinică, deoarece decizia nu îndeplineşte exigentele minimale şi, în acelaşi timp esenţiale, prevăzute de art. 87 c. pr. fiscală, prin raportare la prevederile art. 43 c. pr. fiscală.

În acest sens, arată că potrivit art. 87 c. pr. fiscală, decizia de impunere trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute la art. 43 c. pr. fiscală şi, de asemenea, să menţioneze baza de impunere precum şi cuantumul obligaţiei fiscale, pentru fiecare perioadă impozabilă, pe lângă motivele de fapt şi de drept.

Ori, din examinarea Deciziei se poate observa faptul că nu îndeplineşte cerinţa motivării actului, a indicării bazei de impunere asupra cărora a fost stabilite accesoriile pentru fiecare perioada impozabila în parte.

De asemenea că, motivarea actului administrativ reprezintă în sine un element indispensabil pentru valabilitatea şi legalitatea Deciziei, acest element lipsind în întregime în ceea ce priveşte actul contestat.

În cuprinsul Deciziei nu se regăseşte o motivare minimală în ceea ce priveşte starea de fapt-motivele de fapt ce fundamentează actele administrative atacate ceea ce, în mod evident, aduce o atingere gravă a dreptului la apărare a contribuabilului.

Contestatorul mai arată că, sub aspectul motivării în drept şi în fapt, doctrina de specialitate a arătat că motivarea oricărui act este obligatorie, iar motivarea superficială cuprinsă în Decizie nu este de natură a satisface sub nici o formă exigenţele art. 31 din Constituţie şi, cu atât mai puţin, nu poate asigura transparenţa procedurii de percepere a sumelor datorate la F.N.U.A.S.S. astfel cum nu asigură contribuabilului vizat de actul administrativ în discuţie, posibilitatea de a aprecia asupra temeiniciei acestuia.

Totodată, Decizia a fost emisă cu nerespectarea prevederilor imperative ale art. 9, c. pr. fiscală, privind audierea contribuabilului, fără a se urma în prealabil această procedură obligatorie prevăzută de legislaţia fiscală.

De asemenea, audierea contribuabilului, ca procedură prealabilă emiterii actului administrativ, este obligatorie astfel cum aceasta obligativitate rezulta fără îndoiala din formularea prevederilor art. 9 c. pr. fiscală potrivit cărora înaintea luării deciziei organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei.

Decizia nu indică categoria de venit în privinţa căreia au fost calculate accesorii ori perioada de timp avuta în vedere pentru calcul accesoriilor şi nivelul accesoriilor aplicat pentru fiecare perioadă, cu atât mai mult cu cât, valorile accesoriilor, în general, în reglementarea Codului de procedura fiscală, au suferit modificări legislative până la data emiterii Deciziei.

În acelaşi sens, prin menţiunile contradictorii şi neclare referitoare la calculul sumelor ce fac obiectul Deciziei, este adusă atingere dreptului esenţial la apărare al contestatorului întrucât în cuprinsul Deciziei sunt stabilite accesorii în cuantum de 7424 lei în condiţiile în care, în aceeaşi Decizie, se menţionează că contestatorul înregistrează valoarea 0 cu titlu de contribuţie la F.N.U.A.S.S.

Nu în ultimul rând, mai arată că toate aceste lipsuri ale Deciziei trebuie raportate la momentul emiterii acestui act şi la forma pe care acest act o are la momentul emiterii sale şi nu pot fi suplinite de explicaţiile pe care le-ar prezenta CAS Arad ulterior emiterii actului, întrucât nulitatea se apreciază în raport de momentul emiterii actului şi conţinutul concret al acestuia de la momentul emiterii fără ca aceasta să poată fi acoperită în vreun fel de aspecte prezentate ulterior de către organul emitent.

În drept, s-au arătat prevederile art. 4 din Legea 554/2004, art. 6 c. pr. fiscală, art. 43 şi urm. c. pr. fiscală, art. 87 şi urm. c. pr. fiscală.

Prin întâmpinarea depusă la f.8-15 dosar, intimata A F P a Oraşului …, a solicitat respingerea contestaţiei la executare, respectiv menţinerea ca temeinice şi legale a actelor de executare silită.

În acest sens, arată că  suma de 3.212 lei, pentru care reclamantul a fost somat reprezintă accesoriile calculate prin Decizia referitoare la obligaţii de plata accesorii nr. …, emisa de C A S Arad ca urmare a neachitării în termen a contribuţiei de asigurări de sănătate în sumă de 6.568 lei.

În această situaţie debitele neachitate la termen - aspect necontestat nici un moment de către contestator - generează accesorii în condiţiile art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 Cod procedură fiscală “ Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv,,.

De asemenea, intimata mai arată că Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. … a fost comunicată contestatorului de către C  A S Arad prin poştă, conform confirmării de primire din 18.06.2012.

Având în vedere că acesta nu a contestat Decizia în condiţiile art. 205 - 206 din O.G. nr. 92/2003. titlul de creanţă nu mai poate fi contestat pe calea unei contestaţii la executare, acesta devenind executoriu prin neplata la termen a accesoriilor.

Prin urmare, cum contestatorul nu şi-a achitat debitul în sumă de 3.212 lei, depăşindu-se astfel termenul de scadenţă şi anume iulie 2012, plata nefăcându-se de bună voie, s-a declanşat procedura de executare silită şi pentru accesorii prin emiterea somaţiei nr…. şi a titlului executoriu nr. … pentru suma de 3.212 lei.

Faţă de susţinerile contestatorului, că nu a fost înştiinţat de actul de impunerea arată că aceste susţineri sunt nefondate, executarea silită respectând întocmai prevederile art. 141 coroborate cu art. 145 din O.G. nr. 92/2003.

Cu privire la susţinerile contestatorului că debitele pentru care a fost somat sunt prescrise, intimata arătă că acesta se află în eroare deoarece accesoriile au fost stabilite în anul 2012 prin Decizia referitoare la obligaţii de plata accesorii nr…, emisă de C A S Arad.

Mai mult, arătă că accesoriile vizează suma de 6.568 lei - debit principal, sumă care a fost stabilită prin Raportul de inspecţie fiscală nr… de către C A S Arad şi a cărei executare silită s-ar fi prescris în 31.12.2012. însă acest termen a fost întrerupt prin emiterea înăuntrul termenului de prescripţia a Somaţiei nr. … potrivii prevederilor art. 131 alin. 1 şi art. 133 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 92/2003.

În fine, susţinerile contestatorului cu privire la faptul că somaţia nr. … şi titlul executoriu nr. … nu poartă semnătura şi ştampila organului emitent, sunt de asemenea nefondate, acestea respectând  prevederile art. 43 şi art. 46 din O.G. nr. 92/2003 Cod procedură fiscală.

Intimata C A S Arad, prin întâmpinare depusă la f.42-45 dosar, a solicitat respingerea excepţiei de nelegalitate a actului administrativ fiscal Decizia nr…. emisă de C.A.S. Arad, ca neîntemeiată.

Astfel, intimata arată că Decizia nr…. emisă de C.A.S. Arad cuprinde obligaţiile de plată restante la data de 31.05.2012, astfel cum a rezultat din evidenţele intimatei la acea dată.

Privind aspectele formale, se poate observa prin simpla consultare a deciziei, că au fost respectate cerinţele impuse de art.43 din c.pr.fiscală, privind conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal.

Este evident şi faptul că nu lipseşte din cuprinsul deciziei nici unul dintre elementele enumerate la art.46 cod pr. fiscală, a căror lipsă ar putea atrage nulitatea actului administrativ fiscal. Menţiunile privind audierea contribuabilului nu fac parte din categoria elementelor a căror absenţă ar putea conduce la anularea deciziei.

În ceea ce priveşte aspectele de fond, intimata arată că pentru stabilirea obligaţiei de plată a contribuţiei la F.N.UAS.S, contestatorul a făcut obiectul unei inspecţii fiscale, având ca obiect verificarea modului de plată a obligaţiilor privind contribuţia la F.N.UAS.S. aferent veniturilor realizate în perioada trimestrului I 2002-trim. I 2007 din exercitarea profesiei de avocat.

Inspecţia fiscală s-a finalizat prin emiterea Raportului de inspecţie fiscală nr…. în sarcina contestatorului  fiind stabilită obligaţia de plată a sumei de 10.828 lei, din care: 6,568 lei reprezentând contribuţie restantă la F.N.U.AS.S, 3.867 lei reprezentând majorări de întârziere şi 393 lei penalităţi de întârziere.

Împotriva acestui raport, contestatorul a formulat o contestaţie administrativă sub nr…., soluţionată prin Decizia C.A.S. Arad nr….. decizie motivată în fapt şi în drept, anexată întâmpinării.

Împotriva acestei decizii, contestatorul nu a uzat de calea de atac împotriva acestei decizii, respectiv contestatorul nu a promovat o acţiune în temeiul dispoziţiilor Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, situaţie în care Raportul de inspecţie fiscală nr…. a rămas valabil, la fel ca şi creanţa stabilită conform acestui act administrativ fiscal.

Cu privire la celelalte susţineri ale contestatorului, intimata mai arată că actele de executare silită privind creanţa în sumă de 10.828 lei au fost emise prin grija C.A.S. Arad, la data de 05.03.2008, respectiv Titlul executoriu nr…. şi Somaţia nr…., ambele comunicate contestatorului, sub semnătură de primire, iar urmare a acestor demersuri, contestatorul a efectuat plata sumei de 6.568 lei, reprezentând debitul principal, cu o întârziere de peste 1 an de zile, respectiv la data de 16.07.2008.

Potrivit normelor legale aplicabile, obligaţiile de plată accesorii (majorările de întârziere) sunt datorate pentru toată perioada de nerespectare a scadenţei obligaţiilor de plată, calculul acestora efectuându-se conform prevederilor art. 120 c.pr.fiscală, până la data stingerii sumei datorate inclusiv, în speţă data de 16.07.2008.

În această situaţie, cuantumul majorărilor de întârziere datorate de contestator, aferent debitului principal stabilit prin raportul de inspecţie fiscală s-a majorat cu o sumă de 3.211,75 lei, stabilită prin aplicarea procentului de majorare pentru un număr de 489 de zile de întârziere (perioada:15.03.2007-l6.07.2008).

Având în vedere aceste apărări, intimata consideră că sunt neîntemeiate susţinerile contestatorului referitoare la provenienţa sumelor de plată şi a categoriei de venit pentru care datorează aceste sume, precum şi cele referitoare la lipsa comunicării acestor înscrisuri.

Menţionează de asemenea că, inclusiv Decizia nr. … a fost comunicată contestatorului cu confirmare de primire la data de 18.06.2012, situaţie în nu este pertinentă nici susţinerile contestatorului că a luat act de această decizie doar la data demarării executării silite pornite de A F P ….

Aceiaşi intimată a ridicat excepţia privind lipsa calităţi procesuale pasive, excepţie ce a fost respinsă în şedinţa publică din 25 martie 2013.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar înscrisuri : titlu executoriu f.3,51, 22,somaţie f.4,21,50, întâmpinare f.8-15,19-20,42-46,4 cerere de probaţiune f.16, decizie f.23, 46,47-49, copie raport de inspecţie fiscală f.24, răspuns la întâmpinare f.26,28-31, chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru f.27, excepţie de nelegalitate f.32-34, note de şedinţă f.35-36,39, înscris f.52, copie dosar execuţional nr.530 f.55-72 dosar.

Din ansamblu probelor administrate, instanţa reţine în fapt următoarele :

Intimata A F P Oraş … a procedat la emiterea titlului executoriu nr…. la  data de … în dosar de executare nr….; nr. … din …, fila 3 dosar, în sarcina contestatorului I D, pentru suma de 3.212,00 lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente, în baza Deciziei accesorii nr…. din 12.06.2012.

La aceiaşi dată, în baza acestui titlu executoriu intimata a emis şi somaţie, potrivit art.145 din OG nr.92/2003 republicată, fila 4 dosar.

Împotriva acestui titlu executoriu, precum şi a executării silite înseşi, contestatorul a formulat contestaţie la executare, solicitând în principal a se constata nulitatea titlului executoriu precum şi anularea formelor de executare silită din dosarul execuţional menţionat, pentru motive de nelegalitate.

Astfel, după cum s-a arătat punctual în considerentele contestaţiei la executare, contestatorul arată că  nu i s-a comunicat obligaţia de plată a debitului, intimata nu avea abilitatea de a emite titlul executoriu ce face obiectul contestaţiei, iar pe de altă parte că nu s-au respectat cerinţele de formalitate prevăzute de art.43, alin.2, lit.g, din OG nr.92/2003 republicată, privind codul de procedură fiscală.

 În considerarea prevederilor art. 4, din Legea 554/2004, contestatorul a ridicat excepţia de nelegalitate a actului administrativ fiscal reprezentat de Decizia privitoare la obligaţiile de plată a contribuţiei la FNUASS şi a obligaţiilor fiscale accesorii nr. … din 12.06.2012, pentru considerentele de nelegalitate expuse în cuprinsul motivării excepţiei.

În raport de excepţia de nelegalitate a actului administrativ fiscal,  se reţine că potrivit art. 4 din Legea 554/2004 modificată, legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde soluţionarea litigiului pe fond, este competentă să se pronunţe asupra excepţiei.

Astfel, instanţa reţine că, prin Decizia nr…. emisă de C.A.S. Arad copie fila 46 dosar, în sarcina contestatorului I. D. s-a stabilit  cuprinde obligaţia de plată restantă la data de 31.05.2012 contribuţie FNUASS în cuantum de 7472 lei, stabilită astfel:dobânzi de întîrziere 7079 lei şi penalităţi de întîrziere de 393 lei.

Cu privire la nerespectarea cerinţelor de formalitate, instanţa reţine că potrivit prevederilor art.43 din OG nr.92/2003 republicată sunt prevăzute cerinţele de formă ale actului  administrativ fiscal astfel: ,,forma scrisă,  şi cuprinde următoarele elemente: denumirea organului fiscal emitent;data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele; datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz; obiectul actului administrativ fiscal; motivele de fapt; temeiul de drept; numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; ştampila organului fiscal emitent;posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia; menţiuni privind audierea contribuabilului.

Actul administrativ fiscal emis prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie.,,

La art.46 din acelaşi act normativ se arată că ,, lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia actului administrativ fiscal emis prin intermediul unui centru de imprimare masivă, atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.,,

Examinându-se conţinutul actului administrativ fiscal ce face obiectul excepţiei de nelegalitate, instanţa reţine că s-au respectat cerinţele de formalitate impuse de art.43 din OG nr.92/2003 republicată, inclusiv sub aspectul conţinutului

Referitor la susţinerile contestatorului că nu a fost audiat sub aspectul lămuririi conţinutului actului, este de observat că dispoziţiile legale mai sus citate, nu prevăd această obligaţie, în absenţa căreia să se constate nulitatea actului, astfel că aceste susţineri sunt neîntemeiate.

Pe de altă parte, contestatorul are deschisă calea contestaţiei la executare, potrivit prevederilor art.172-173 OG nr.92/2003 republicată .

În ceea ce priveşte obligaţia de plată a contribuţiei la F.N.U.A.S.S. stabilită în sarcina contestatorului în cuprinsul aceleiaşi Decizii, instanţa reţine că , contestatorul a făcut obiectul unei inspecţii fiscale, privind cerificarea modului de plată a obligaţiilor privind contribuţia la F.N.UAS.S. aferent veniturilor realizate în perioada trim. I 2002-trim. I 2007, din exercitarea profesiei de avocat.

Inspecţia fiscală s-a finalizat prin emiterea Raportului de inspecţie fiscală nr…. potrivit căruia, suma de plată stabilită în sarcina contestatorului a fost de 10.828 lei, din care: 6,568 lei reprezentând contribuţie restantă la F.N.U AS.S,, 3.867 lei reprezentând majorări de întârziere şi 393 lei penalităţi de întârziere.

Împotriva acestui Raport de inspecţie fiscală, contestatorul a formulat contestaţie administrativă sub nr…., contestaţie soluţionată prin Decizia C.A.S. Arad nr…., în copie la fila 47 dosar, această decizie nefiind contestată în temeiul dispoziţiilor Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ.

În această situaţie, Raportul de inspecţie fiscală nr…. a rămas valabil, la fel ca şi creanţa stabilită conform acestui act administrativ fiscal.

Ulterior, actele de executare silită a creanţei în sumă de 10.828 lei au fost emise prin grija C.A.S. Arad, la data de 05.03.2008, respectiv Titlul executoriu nr…. şi Somaţia nr…., filele 50-51 dosar, ambele comunicate contestatorului, sub semnătură de primire.

Urmare a acestor demersuri, contestatorul a efectuat plata sumei de 6.568 lei. reprezentând debitul principal, cu o întârziere de peste 1 an de zile, respectiv la data de 16. 07.2008,

Potrivit prevederilor art.261, art.262 din Legea nr.95/2006, precum şi ale art.119 din OG nr.92/2003 republicată, obligaţiile de plată accesorii (majorările de întârziere) sunt datorate pentru toată perioada de nerespectare a scadenţei obligaţiilor de plată, calculul acestora efectuându-se conform prevederilor art. 120 OG nr.92/2003 republicată, mai precis până la data stingerii sumei datorate inclusiv, în cazul contestatorului data de 16.07.2008.

În această situaţie, cuantumul majorărilor de întârziere datorate de contestator, aferent debitului principal stabilit prin Raportul de inspecţie fiscală menţionat, s-a majorat cu o sumă de 3.211,75 lei, stabilită prin aplicarea procentului de majorare pentru un număr de 489 de zile de întârziere aferent perioadei 15.03.2007-l6.07.2008.

Astfel, raportat la susţinerile contestatorului, instanţa apreciază că în speţă nu sunt întrunite condiţiile pentru constatarea nelegalităţii actului  administrativ fiscal.

În ceea ce priveşte contestaţia la executare, instanţa mai reţine că, debitul cuprins în somaţia nr…., emisă de intimata A F P oraş …, a fost preluată de la C A S Arad, odată cu dosarul de executare silită nr…..

Ori, suma de 3.212 lei cuprinsă în somaţia nr…., emisă de intimata A F P oras …, reprezintă accesoriile calculate prin Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. …, emisă de C A S Arad, stabilită în condiţiile examinate mai sus, respectiv ca urmare a neachitării în termen a contribuţiei de asigurări de sănătate în sumă de 6.568 lei.

În acesta situaţie, şi cum contestatorul nu a combătut acest aspect, debitele neachitate la generează accesorii în condiţiile art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 republicată.

În acest sens arătăm că Decizia referitoare la obligaţii de plata accesorii nr. … a fost comunicată contestatorului de către C A S Arad prin poştă, conform confirmării de primire din 18.06.2012, fila 23 dosar, acesta nefiind contestată conform art. 205 - 206 din O.G. nr. 92/2003, republicată.

Astfel, titlul de creanţă, mai precis Decizia referitoare la obligaţii de plata accesorii nr. … nu mai poate fi contestat pe calea contestaţiei la executare, acesta devenind executoriu prin neplata la termen a accesoriilor, şi prin urmare, după cum just arată intimata A F P …, constatând neachitarea debitului în sumă de 3.212 lei la scadenţă mai precis iulie 2012, s-a declanşat procedura de executare silită şi pentru accesorii prin emiterea somaţiei nr…. şi a titlului executoriu nr. …. pentru suma de 3.212 lei.

Mai mult, nici susţinerile contestatorului că nu i s-au comunicat actele de impunere şi actele de executare silită nu pot fi reţinute ca pertinente, comunicarea acestora realizându-se conform prevederile art. 141, art. 145 din O.G, nr. 92/2003 republicată.

Nu poate fi reţinută nici prescrierea debitelor, în condiţiile în care accesoriile ce fac obiectul executării silite au fost stabilite în anul 2012, prin Decizia referitoare la obligaţii de plata accesorii nr. …, emisă de CASArad.

Aceste accesorii vizează suma de 6.568 lei - debit principal, stabilită prin Raportul de inspecţie fiscală nr. … de către intimata C A SArad şi a cărei executare silită s-ar fi prescris într-adevăr la data de 31.12.2012, însă acest termen a fost întrerupt prin emiterea înăuntrul termenului de prescripţie de cinci ani, a Somaţiei nr. …potrivit prevederilor art. 131 alin. 1, art. 133 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 92/2003 republicată.

În fine, cum somaţia nr. … şi titlul executoriu nr. … sunt emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă, fiind valabile şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplinesc cerinţele legale aplicabile în materie,  conform prevederilor art. 43 alin.3 şi art. 46 din O.G. nr. 92/2003 republicată, nu sunt primite nici criticile referitoare la cerinţele de formă ale acestora.

Contestaţia la executare fiind o cale de atac contra măsurilor de executare nelegale, astfel că, cel ce recurge la acest mijloc procedural nu poate invoca decât vicii şi neregularităţi ale actelor de executare, însă în speţă neexistând îndoială cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile  art. 43, art. 46, art. 131, art. 133, art. 141, 145, 205 şi art. 206 din O.G. nr. 92/2003, precum şi ale art.4 din Legea nr.554/2004 modificată, urmează a se respinge contestaţia la executare aşa cum a fost precizată, având ca obiect anularea formelor de executare silită pornită în dosar de executare nr….; nr. …, constatarea nulităţii absolute a titlului executoriu nr…. din data de … emis de către intimată şi de asemenea a se respinge excepţia de nelegalitate a actului administrativ fiscal Decizie privitoare la obligaţiile de plată a contribuţiei la F.N.U.A.S.S. şi a obligaţiilor fiscale accesorii nr. 6786-90 din 12.06.2012.

Văzând că intimatele nu au solicitat cheltuieli de judecată, potrivit prevederilor art.274 c.pr.civilă, nu se vor acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii

 H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge contestaţia la executare precizată, formulată de contestatorul I. D.domiciliat în oraşul … împotriva intimatelor A.F. P. oraş … cu sediul în … şi C. A. S. Arad cu sediul în …, având ca obiect anularea formelor de executare silită pornită în dosar de executare nr….; nr. …, constatarea nulităţii absolute a titlului executoriu nr…. din data de … emis de către intimată.

Respinge excepţia de nelegalitate a actului administrativ fiscal Decizie privitoare la obligaţiile de plată a contribuţiei la FNUASS şi a obligaţiilor fiscale accesorii nr. … din ….

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 25 martie 2013.

Preşedinte   Grefier

Red.

Tehnored.

5 exp/3 com/

Se comunică cu:

contestatorul I. D. domiciliat în

intimatele - A F P oraş … cu sediul în …

- CAS Arad cu sediul în …