Restituire taxa auto

Sentinţă civilă 1342 din 13.07.2010


Prin sentinta civila nr. 1342 din 13 iulie 2010 a Tribunalului Arad, în dosarul nr. 1173/108/2010, s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii si a fost respinsa actiunea în contencios în contencios administrativ exercitata de reclamant.

În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata reclamantul a solicitat anularea deciziei emisa de pârâta, obligarea acesteia din urma la restituirea taxei pe poluare care sa fie actualizata cu dobânda legala de la data platii pâna la restituirea efectiv.

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, conform art. 4 din OUG nr. 50/2008, obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România (lit. a) si la repunerea în circulatie a unui autovehicul dupa încetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 9 (lit. b).

Art. 5 alin. 1 si art. 7 din OUG nr. 50/2008 stabileste obligatia de calculare a taxei în sarcina autoritatii fiscale competente, precum si cea de verificare, colectare si executare silita a acesteia, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili. Alin. 4 al art. 5 prevede obligatia contribuabilului de a plati taxa pe poluare într-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu. Art. 5 alin. 5 din acelasi act normativ conditioneaza înmatricularea autoturismului de dovada platii taxei.

Conform art. 3 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 50/2008 aprobate prin HG nr. 686/2008, taxa se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si anume: organul fiscal la care persoana este înregistrata ca platitor de impozite si taxe, în cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere (lit. a) si, respectiv, organul fiscal în a carui raza teritoriala persoana fizica îsi au domiciliul fiscal persoanele fizice (lit. b).

În aceste împrejurari, vazând ca Administratia Finantelor Publice a Mun. Arad este organul fiscal caruia îi revine obligatia de a stabilii taxa pe poluare aferenta autoturismului reclamantului, ce are domiciliul fiscal în mun. Arad, precum si obligatia de colectare a taxei, potrivit dispozitiilor legale de mai sus, iar, în plus, este emitentul deciziei de calcul al taxei pe poluare nr. 209745/ad/03.12.2009 contestata de reclamant, decizie ce are valoare de act administrativ fiscal, în conditiile art. 41 din Codul de procedura fiscala, tribunalul constata ca pârâta Administratia Finantelor Publice a Mun. Arad are legitimare procesuala pasiva, existând identitate între calitatea sa de pârâta si cea de emitent al primului act administrativ contestat, astfel ca va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei. 

Conform copiilor contractului de vânzare – cumparare, a certificatului de înmatriculare partea a II-a eliberat de autoritatea germana si a certificatului de înmatriculare eliberata de autoritatile române, reclamantul a înmatriculat pe numele sau, în România, la data de 11.12.2009 autoturismul cu datele de identificare indicate în actiune, prima înmatriculare a acestuia fiind la 27.11.2006 în Germania. Pârâtele nu au contestat faptul ca reclamantul a achizitionat autoturismul respectiv în Germania.

Prin decizia de calcul al taxei de poluare emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Arad i s-a calculat reclamantului pentru autoturismul de mai sus taxa de poluare, retinându-se ca autoturismul se încadreaza în categoria M1 norma de poluare E4, fiind fabricat în 2006 si înmatriculat pentru prima data la 27.11.2006.

Reclamantul a achitat taxa pe poluare la data de 10.12.2009, conform copiei chitantei de la dosar.

Reclamantul a depus cererea de restituire a taxei, trimisa postal la 21.01.2010 si înregistrata la AFP a Mun. Arad, fara a solicita anularea deciziei de calcul a taxei pe poluare.

Prin adresa pârâta AFP a Mun. Arad i-a comunicat reclamantului raspunsul sau, aratând ca taxa a carei solicitare o pretinde a fost stabilita în baza deciziei de calcul al taxei pe poluare, astfel ca în vederea solutionarii cererii sale îi solicita sa depuna documente din care sa rezulte ca decizia de mai sus a fost contestata si anulata total sau partial.

Din starea de fapt descrisa mai sus rezulta urmatoarele elemente esentiale în solutionarea pricinii: reclamantul nu a formulat contestatie împotriva deciziei de calcul al taxei de poluare emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Arad, solicitând prin cerere doar restituirea taxei achitate, fara a ataca deci actul administrativ care a stabilit în sarcina sa obligatia de a plata a acesteia. Pe de alta parte, plata taxei pe poluare a fost realizata în data de 10.12.2009, iar cererea de restituire a taxei a fost depusa la 21.01.2010, deci dupa mai mult de 30 de zile fata de termenul de contestare a deciziei de calcul al taxei pe poluare mentionat în actul administrativ de stabilire a taxei, act de care reclamantul a luat cunostinta la 03.12.2008. Astfel, termenul de 30 d zile e mai sus a expirat la 03.01.2010.

Decizia de calcul al taxei de poluare emisa pe seama reclamantului constituie act administrativ-fiscal, conform art. 41 din Codul de procedura fiscala, fiind un „act emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei privind stabilirea drepturilor si obligatiilor fiscale”, dar si raportat la dispozitiile art. 7 din OUG nr. 50/2008, ce prevad ca stabilirea, verificarea, colectarea si executarea silita, inclusiv, solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili se realizeaza de catre autoritatea fiscala competenta potrivit OUG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala. În consecinta, OUG nr. 50/2008 a stabilit în mod expres faptul ca persoana nemultumita de modul de calcul al taxei de poluare sau de însasi aplicarea acestei taxe de poluare are obligatia de a formula în prealabil contestatia prevazuta de art. 205 si urm. din Codul de procedura fiscala

Termenul de 30 de zile de contestare a deciziei este mentionat în actul administrativ depus de reclamanta la dosar, acesta împlinindu-se la 03.01.2009, adica dupa expirarea celor 30 de zile de la comunicarea actului, ce a avut loc la 03.12.2008. Or, reclamantul nu a formulat niciodata contestatie împotriva deciziei de calcul a taxei pe poluare. Pe de alta parte, dupa expirarea datei de 03.01.2010, aceasta a fost decazuta din dreptul de a mai formula contestatie împotriva actului administrativ de mai sus, conform art. 207 alin. 1 din Codul de procedura fiscala raportat la art. 103 alin. 1 din Codul de procedura civila.

Astfel, prezenta actiune este prematura, dar, în acelasi timp, si inadmisibila, întrucât reclamantul nu a contestat decizia de calcul în termenul de 30 de zile de la comunicarea sa.