Completarea biletului la ordin legal emis „ în alb”, în termen de 3 ani de la emitere

Sentinţă civilă 298 din 07.03.2014


Sentinţa civilă nr. 298/07.03.2014

Contestaţie la executare.

Completarea biletului la ordin legal emis „ în alb”, în termen de 3 ani de la emitere.

Constată că prin cererea înregistrată la data de 28 august 2013 la Judecătoria Arad, intitulată contestaţie la executare, contestatoarea -, dom. în loc. -, în contradictoriu cu Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti -, cu sediul în - şi -, având sediul în loc. -, a solicitat următoarele:

-anularea biletului la ordin emis la 26.03.2008 şi scadent la 06.06.2013 în valoare

 de 82.693,69 lei şi a biletului la ordin în valoare de 34.788,48  lei emis la data de 26.03.2008, scadent la 06.06.2013;

-anularea încheierii civile nr. - şi nr. - prin care a fost încuviinţată executarea silită;

-anularea încheierilor nr. - şi nr. - emise de executorul  judecătoresc -;

-anularea somaţiilor nr. - şi nr. - emise de executorul judecătoresc ,precum şi a oricăror alte de executare  efectuate în baza titlurilor amintite;

-obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, contestatoarea arată că, în calitate de asociat unic şi administrator al

societăţii -, a încheiat la data de 26.03.2008 cu intimata -, prin sucursala Arad, contractul de credit pe termen scurt - linie de credit nr. - şi contractul pentru acordarea unui descoperit autorizat de cont pe  card business nr.-. Contractele au fost încheiate pe o perioadă de 364 respectiv 365 zile. Pentru garantarea acestor împrumuturi, contestatoarea arată că a semnat,  în favoarea băncii,  bilete la ordin în alb. În septembrie 2008 a cesionat toate părţile sociale pe care le-a deţinut în firmă, numiţilor - şi -, fiind revocată şi din funcţia de administrator, modificări înscrise în registrul comerţului.  Mai arată contestatoarea că în data de 12.09.2008 a predat noului administrator toate documentele de evidenţă contabilă, precum şi gestiunea pieselor de schimb pentru autovehicule prealabil acestor operaţiuni, având acordul scris al băncii cu privire la modificarea fidejusorului din cele două contracte de credit.

Susţine contestatoarea că, potrivit art. 63 din Legea 58/1934 este îndrituită a opune posesorului biletelor la ordin, excepţia prescripţiei la acţiune. Conform art. 94 din legea amintită, orice acţiuni cambiale se prescriu într-un termen de 3 ani, socotiţi de la data scadenţei or, în cazul său, ambele împrumuturi au fost acordate pentru un an, astfel că, de la data scadenţei martie 2009 şi până în iulie 2013, banca a stat în pasivitate ceea ce înseamnă că sancţiunea este prescripţia, cu toate consecinţele ce decurg dintr-o astfel de situaţie.

Mai arată contestatoarea că şi din perspectiva raportului juridic fundamental se impune anularea biletelor la ordin, din moment ce banca şi-a manifestat acordul în vederea schimbării garantului obligaţiilor de plată, iar părţile sociale din firmă au fost cesionate, împrejurări ce denotă că nu mai există raport juridic obligaţional care să justifice executarea vreunei garanţii împotriva sa. În atare situaţie în care se impune anularea biletelor la ordin, în mod firesc acest lucru atrage şi  anularea actelor subsecvente.

De asemenea, se mai arată că, încheierile de încuviinţare a executării silite au fost emise de o instanţă necompetentă teritorial, iar încheierile şi somaţiile executorului judecătoresc au fost comunicate la o adresă ce nu corespunde domiciliului actual al contestatoarei.

În drept, s-au invocat prev.art.62 alin.1 din Legea 58/1934.

Ataşat contestaţiei la executare promovate, contestatoarea a depus în copie certificată  o serie de înscrisuri constând în: contract de credit nr. -; contract nr. -; somaţie; încheiere civilă nr. -; încheiere nr. -; încheiere -; adresă -; hotărârea nr. -; proces-verbal; extras registrul comerţului.

Părţile intimate Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti -, precum şi - nu au depus întâmpinare.

Judecătoria Arad,  prin sentinţa civilă nr. -,  şi-a declinat competenţa în favoarea acestei instanţe, pe considerentul că  Judecătoria Mediaş este instanţa de executare, întrucât a încuviinţat executarea silită.

Prin urmare, cauza a fost trimisă acestei instanţei, fiind primită şi înregistrată la data de 29.01.2014.

După declinare,  părţile nu au formulat alte cereri. Instanţa din oficiu a solicitat copie certificată a dosarului execuţional.

Aşadar, din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit înscrisurilor aflate la filele 8-26 dosar/Jud. Arad/, contestatoarea în calitate de administrator al societăţii comerciale -, a încheiat, semnând,  cu -, două contracte de credit nr. -, respectiv nr. -. Pe baza acestor contracte au fost emise două bilete la ordin, unul în data de 26.03.2008 pentru suma de 82.693,69 lei, cu scadenţă la 06.06.2013 – fila 29 dosar, şi celălalt la data de 26.03.2008, pentru suma de 34.788,48 lei - fila 35 dosar, cu scadenţă la aceeaşi dată 06.06.2013. Ambele bilete la ordin au fost emise de societatea -, în beneficiul băncii, fiind avalizate de contestatoare.

La data de 11 iulie 2013, intimata - a formulat cerere pentru declanşarea procedurilor de executare silită împotriva contestatoarei pentru recuperarea creanţei sale rezultate din biletele la ordin mai sus-menţionate, iar executorul judecătoresc intimat a solicitat încuviinţarea executării silite.

Prin încheierile  nr. - şi respectiv nr. - - filele 30, 36 dosar, Judecătoria Mediaş a încuviinţat executarea silită solicitată.

Pe baza încuviinţării primite, executorul judecătoresc a procedat la stabilirea cheltuielilor cu executarea şi emiterea somaţiei de executare nr. - – fila 27 dosar, respectiv nr. - – fila 34 dosar.

Prin cererea  promovată, contestatoarea/debitoare  a solicitat anularea biletelor la ordin pe considerentul că  acţiunea băncii este prescrisă, şi nu mai există raport juridic fundamental între dânsa, ca avalist, şi bancă, faţă de împrejurarea că aceasta din urmă şi-a dat acordul cu privire la schimbarea fidejusorului.

Cu privire prescripţia dreptului la acţiune, art. 94 din Legea 58/1934, prevede întocmai după cum însăşi contestatoarea a arătat în cadrul motivelor cererii sale, că termenul de 3 ani începe să curgă de la data scadenţei or, în cauză, ambele titluri, biletele la ordin, au avut scadenţa stabilită la data de 06.06.2013, fapt ce denotă în mod evident că nu se pune  problema prescripţiei.

Referitor la cel de-al doilea motiv invocat se constată că adresa băncii exprimă  într-adevăr acordul cu privire la modificarea fidejusorului, însă acest fapt nu are semnificaţia unei renunţări, iar potrivit pct.11.5 din contractul nr. - respectiv art. 14.3 din contractul nr. -, orice modificare a contractelor iniţiale se putea realiza numai pe baza unor acte adiţionale, ceea ce în cazul dat nu s-a realizat, iar între timp, societatea debitoare a  fost radiată din registrul comerţului, operaţiune efectuată în data de 29.12.2011 – fila 45 dosar. Cele două împrumuturi garantate de contestatoare au fost obţinute în timpul cât contestatoarea a fost asociatul unic al firmei beneficiare şi administratorul ei - filele 51,52 dosar, cesionând părţile sociale către alte persoane mai înainte de rambursarea creditelor respective şi fără ca în privinţa contractelor amintite să fi intervenit vreo modificare, prin act adiţional.

În ceea ce priveşte încheierile de încuviinţare a executării silite, se constată că ordinul emis priveşte domiciliul contestatoarei din localitatea -, adresă  menţionată de altfel şi în cele două contracte de credit, localitate care din punct de vedere teritorial se circumscrie Curţii de Apel Alba – Iulia. Din dovada de la fila 28 dosar, rezultă că, la comunicare,  agentul procedural a identificat la adresa mai sus-arătată cutia poştală aparţinând contestatoarei fapt ce denotă  că,  la adresa respectivă,  aceasta deţine bunuri, aşa încât sunt incidente prev.alin.2 al art. 651 C. pr. civilă ce atribuie  competenţă oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă curţile de apel în cazul în care bunurile urmăribile  se află în circumscripţiile mai multor curţi.

În consecinţă, motivele invocate de contestatoare se dovedesc neîntemeiate, fapt  pentru care  contestaţia promovată urmează a fi  respinsă.