Civil.acţiune în constatare

Sentinţă civilă 1 din 05.03.2020


ACŢIUNE ÎN CONSTATARE

Deliberând asupra prezentei cauze,  instanţa constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.... /200/2018, la data de 24.10.2018, reclamanta PS, a chemat în judecată civilă pe pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI ... PRIN PRIMAR, solicitând, n contradictoriu, pronunţarea  unei hotărâri prin care să se constate existenţa dreptului de proprietate al PS cu sediul în ..., pe calea uzucapiunii de lungă durată asupra următoarelor imobile: Teren al PS cu sediul ..., cu destinaţia cimitir aflat în ... în suprafaţă totală de 1.765mp., T 202, P.47 învecinat la N si E cu drum, şi la S şi V cu teren proprietate particulară; Teren al PS cu sediul în ..., cu destinaţia cimitir aflat în ... în suprafaţă totală de 2.273mp., T 50, învecinat la N şi V cu drum, la S şi E cu teren proprietate particulară; Teren al PS cu sediul în ..., cu destinaţia cimitir aflat în ... în suprafaţă totală de 4.307mp., T 240 învecinat la N, S-parţiat drum ,V şi E cu teren proprietate particulară; Teren al PS cu sediul în ..., cu destinaţia cimitir aflat în ... în suprafaţă totală de L234mp., T 7, învecinat la N cu teren proprietate biserică, la S şi E cu S.C.E.L.I.F., şi la V cu drum; Teren al PS cu sediul în ..., cu destinaţia Casa Parohială aflată în, ... în suprafaţă totală de 2.230mp., T 7 învecinat la N cu drum, la S şi V cu teren proprietate particulară, şi la E cu biserica ...; Casa parohială a PS cu sediul în ...(Cl),in suprafaţă totală de 71mp.aflată pe terenul menţionat la litera. Toate aceste dimensiuni au fost stabilite prin măsurători cadastrale la faţa locului si schiţe întocmite de ing. BE, executant autorizat.

Solicită această hotărâre pentru a ţine loc de titlu de proprietate in vederea întocmirii şi intabulării cărţii funciare. Fără cheltuieli de judecată.

In fapt, se arată că PS a fost înfiinţată în anul 1860 având ctitori pe locuitorii .... Biserica a fost refăcută şi consolidată în mai multe rânduri de către locuitorii comunei, iar în decursul vremurilor a suferit o serie de modificării şi reparaţii, precum şi adăugarea unor construcţii necesare bisericii.

Această parohie funcţionează legal cu personalitate juridică in subordinea Arhiepiscopiei Buzăului si Vrancei in baza legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor din România, coroborat cu prevederile Statutului pentru organizarea si funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române aprobat de Guvernul României prin HG. nr ... din ... . Toate terenurile au fost donate din vechime de credincioşi.

Întrucât in decursul timpului toate aceste suprafeţe s-au modificat şi nu mai corespund nici vecinii şi nici inventarele, iar legislaţia in vigoare ne obligă ca pentru orice lucrare de construcţie sau reparaţie să prezentăm cartea funciară intabulată si pe altă parte aceste inventare nu sunt luate in considerare ca acte autentice de proprietate, este nevoie de o hotărâre judecătorească pentru constatarea dreptului de proprietate al parohiei asupra imobilelor susmenţionate, conform schiţelor actuale si evidenţiate in planul de amplasament cadastral anexat.

Terenurile menţionate nu au constituit obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate sau de instituire a unor masuri reparatorii conf. Legilor: 18/1991 si 10/2001 Totodată precizăm că nici parohia nu revendică ceva de la cineva.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.482,492 şi art. 1.847-l890 Vechiul Cod Civil, următoarele privind posesia şi accesiunea, Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, HG53/2008, privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

În dovedirea cererii a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, sens în care a depus  înscrisurile aflate la filele 7 – 38, martoro şi expertiză de specialitate.

Prin rezoluţia judecătorului din data de 09.05.2013 cererea s-a comunicat pârâtei, pentru ca în termen de 25 zile să formuleze şi să depună întâmpinare.

La data de 27.11.2019,  pârâta prin care a  solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, având în vedere următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă reclamanta PS a chemat în judecată civilă pe pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei ... prin primar pentru ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să se constate dreptul de proprietate prin construire, pe calea uzucapiunii de lungă durată, asupra construcţiilor situate în comuna ..., reprezentând:

Referitor la PS, în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că aceasta a fost înfiinţată încă din anul 1860 Terenurile descrise mai sus sunt stăpânite de către PS continuu, paşnic, în mod public, netulburat si sub nume de proprietar din anii 1968, potrivit extraselor din inventarele PS, fiind întrunite condiţiile legale pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra acestora ca urmare a uzucapiunii de lungă durată.

Potrivit cererii de chemare în judecată, reclamanta PS a precizat că în anul 1903 s-a construit casa parohială din curtea bisericii din ..., în suprafaţă de 64 mp, pe un teren donat de enoriaşi în suprafaţă de 1363 mp. în timp, s-au executat diverse lucrări de renovare, în prezent suprafaţa construită a acesteia fiind, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, de 71 mp. în ceea ce priveşte suprafeţele de terenuri acestea au fost majorate, faţă de cele menţionate în listele de inventar prin donaţii ale enoriaşilor, fără acte, având în prezent suprafaţa totală de 2230 mp (762 mp - curţi construcţii, 1468 mp teren arabil).

De asemenea, potrivit listei de inventar anexate cererii de chemare în judecată, nr. 5 din 15 iulie 1968 - ..., fila 2, Capitolul D. - Cimitire, nr. crt. 1, respectiv nr. crt. 2, PS figurează ca având în proprietate terenul situat în extravilanul ..., în vecinătatea „Proprietăţii CAP Progresul ..." cu destinaţia cimitir în suprafaţă de 1200 mp, respectiv în punctul „Schit" cu destinaţia cimitir în suprafaţă de 832 mp.

După această dată, situaţia celor două cimitire ale bisericii si satul ... se prezintă astfel:

-suprafaţa iniţială de 1200 mp a fost majorată prin donaţia enoriaşilor, fără acte, în prezent având 4307 mp, aşa cum este edificată în planul de amplasament si delimitare a bunului imobil (cimitir - extravilan ..., punctul Gropiţă, tarlaua 240, parcela 59), prin donaţii ale enoriaşilor, fără acte,

-suprafaţa iniţială de 832 mp a fost majorată prin donaţia enoriaşilor, fără acte, în prezent având 1765 mp, aşa cum este edificată în planul de amplasament si delimitare a bunului imobil (cimitir - extravilan ..., punctul Schit, tarlaua 202, parcela 47), prin donaţii ale enoriaşilor, fără acte.

Privitor la Biserica Parohială din satul Gura Văii, potrivit listei de inventar nr. .. din ..., Cap. D. - Cimitire, nr. inventar 14, figurează înscrisă suprafaţa de 500 mp cu destinaţia cimitir, donat de enoriaşi, situat în afara satului, se observă de asemenea o majorare a acesteia la 2273 mp, aşa cum este edificată în planul de amplasament si delimitare a bunului imobil (cimitir - extravilan ...), prin donaţii ale enoriaşilor, fără acte.

În ceea ce priveşte situaţia cimitirului aflat în vecinătatea Bisericii Parohiale Bondrea, potrivit listei de inventar nr. ...din ..., Cap. D. Cimitire, nr. inventar 21, figurează înscrisă suprafaţa de 4200 mp cu destinaţia cimitir cumpărat de obştea credincioşilor în anul 1936 situat în afara satului, se observă o diminuare a acesteia la 1234 mp, dar pe acelaşi amplasament, aşa cum este edificată în planul de amplasament si delimitare a bunului imobil (cimitir - extravilan ... - sat ...).

Se arată că, în prezent toate suprafeţele la care s-a făcut referire mai sus sunt îngrădite, iar la nivelul instituţiei noastre nu se cunoaşte să fi existat litigii referitoare la proprietatea terenurilor stăpânite de PS.

Având în vedere că uzucapiunea constituie un mod originar de dobândire a dreptului de proprietate, apreciază că în prezenta cauză se poate aplica prescripţia achizitivă de 30 de ani întrucât posesia reprezintă o stare de fapt ce nu trebuie să fie transmisă printr-un act autentic.

 Astfel, potrivit art.489 si următoarele din codul civil, proprietarul terenului este si proprietar al construcţiilor edificate pe acest teren.

Faţă de aceste precizări si situaţia de fapt, apreciem că legea aplicabilă raportului juridic dedus judecăţii este codul civil de la 1864 întrucât posesia a început înaintea intrării în vigoare a noului cod civil. Uzucapiunea este definită ca un mod de dobândire a dreptului de proprietate prin posedarea neîntreruptă a unui lucru în timpul fixat de lege, fiind privită si ca o sancţiune a pasivităţii proprietarului care nu s-a mai interesat de bunul său. Termenul cerut de lege pentru dobândirea dreptului de proprietate ca urmare a stăpânirii bunului este de 30 ani, potrivit art. 1890 cod civil. Apreciem că sunt îndeplinite condiţiile pentru dobândirea dreptului de proprietate prin stăpânirea bunului o perioada de peste 30 ani, acesta exercitând o posesie sub nume de proprietar, fără a fi viciată sau întreruptă în această perioadă, fiind avute în vedere si dispoziţiile art. 1854 cod civil de la 1864, potrivit cărora posesorul este presupus că poseda pentru sine, sub nume de proprietar, dacă nu este probat că a început a poseda pentru altul.

În drept, se constată incidenţa în cauză a prevederilor art. 35 Cod procedură civilă conform căruia cel care are interes poate să ceară constatarea existentei unui drept, în cazul în care nu poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.

Îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 205 alin (2) şi următoarele din Codul de procedură civilă.

În baza art.255 raportat la art.258 Ncpc,  instanţa  a incuviintat si administrat probatoriul incuviintat.

Analizând prezenta cauza, instanţa  retine următoarele:

In fapt, reclamanta Parohia ... a formulat prezenta acţiune, solicitând instanţei, în contradictoriu cu parata UAT ... prin Primar, jud.Buzau, constatarea dreptului de proprietate asupra terenurilor  PS cu sediul în Comuna ..., judeţul Buzău, cu destinaţia cimitir aflat în Comuna ..., judeţul Buzău în suprafaţă totală de 1.765mp., T 202, P.47 învecinat la N si E cu drum, şi la S şi V cu teren proprietate particulară; Teren al PS cu sediul în Comuna ..., judeţul Buzău, cu destinaţia cimitir aflat în Comuna ..., judeţul Buzău în suprafaţă totală de 2.273mp., T 50, învecinat la N şi V cu drum, la S şi E cu teren proprietate particulară; Teren al PS cu sediul în Comuna ..., judeţul Buzău, cu destinaţia cimitir aflat în Comuna ..., judeţul Buzău în suprafaţă totală de 4.307mp., T 240 învecinat la N, S-parţiat drum ,V şi E cu teren proprietate particulară; Teren al PS cu sediul în Comuna ..., judeţul Buzău, cu destinaţia cimitir aflat în Comuna ..., judeţul Buzău în suprafaţă totală de L234mp., T 7, învecinat la N cu teren proprietate biserică, la S şi E cu S.C.E.L.I.F., şi la V cu drum; Teren al PS cu sediul în Comuna ..., judeţul Buzău, cu destinaţia Casa Parohială aflată în, Comuna ..., judeţul Buzău în suprafaţă totală de 2.230mp., T 7 învecinat la N cu drum, la S şi V cu teren proprietate particulară, şi la E cu biserica ...; Casa parohială a PS cu sediul în Comuna ..., judeţul Buzău(Cl),in suprafaţă totală de 71mp.aflată pe terenul menţionat la litera.

Sub aspectul legii aplicabile acţiunii de faţă, promovată la data de 24.10.2018, după intrarea în vigoare a noului Cod civil, instanţa apreciază că sunt incidente dispoziţiile Codului civil din 1864, având în vedere, pe de o parte, dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit cărora actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor, iar pe de altă parte, prevederile art. 82 din aceeaşi lege, conform cărora dispoziţiile art. 930 - 934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia, pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată fiind aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei, iar în cazul imobilelor pentru care, la data începerii posesiei, nu erau deschise cărţi funciare, rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.

Acţiunea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune poate fi intentată de posesorul imobilului împotriva proprietarului nediligent. Instanţa constată că, în speţă, se pune in discutie dreptul de proprietate asupra terenurilor  mai sus precizate., chiar în lipsa unui titlu de proprietate materializat într-un instrumentum probationis, pentru argumentele ce urmează a fi expuse în continuare.

Astfel, potrivit art. 477 din Codul civil din 1864, „toate averile vacante şi fără stăpâni, precum şi ale persoanelor care mor fără moştenitori, sau ale căror moşteniri sunt lepădate, sunt ale domeniului public”, iar potrivit art. 646 Cod civil, bunurile fără stăpân sunt ale statului. Art. 25 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că prin sintagma „domeniu public” cuprinsă în art. 477 din Codul civil, se înţelege „domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz”.

Art. 4 din aceeaşi lege stabileşte că domeniul privat al municipiilor (unităţi administrativ-teritoriale conform art. 1 alin. 2 lit. i din Legea nr. 215/2001) este alcătuit din toate bunurile aflate în proprietatea lor, care nu fac parte din domeniul public, aşa cum acesta este expres şi limitativ stabilit prin art. 136 alin. 3 din Constituţie, art. 3 alin. 1 şi 4 şi pct. III din Anexa la Legea nr. 213/1998.

Potrivit art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, dreptul de proprietate privată al unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate privată al unităţilor administrativ-teritoriale sunt toate cele admise de lege, neexistând ca în cazul celor aflate în domeniul public o enumerare exhaustivă (art. 7). Prin urmare, acestea dobândesc dreptul de proprietate asupra unui imobil fără stăpân conform art. 477 şi 646 Cod civil.

Art. 1890 din Codul civil din 1864, care reglementează uzucapiunea de lungă durată, stabileşte o singură condiţie pentru dobândirea dreptului de proprietate prin efectul acesteia, şi anume exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte asupra imobilului, în termenul prevăzut de lege, de 30 de ani. Potrivit art.1847 Cod civil, pentru a fi considerată utilă, posesia trebuie să fie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar.

În cauza a fost  administrată  proba  testimonială, fiind audiati martorii RM si IOG din rezultă in mod concordant că terenurile  asupra cărora se  solicită constatarea dreptului de proprietate au fost in posesia Parohiei ... de cel  putin  30 de ani si nicio persoană  nu  a emis  pretentii  asupra  acestora.

In speta, instanta constata, pe baza planului de situatie  si delimitare a imobilului intocmit de MD  (fila 95-101), că terenurile  pentru care părţile s-au  judecat au suprafetele asa cum au fost  identificate în raportul de expertiză care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Totodată  se retine că  terenurile  in  litigiu  nu  sunt înregistrate în inventarul  bunrilor care  apartin  domeniuluii public  sau privat al  comunei,  nu  fac  obiectul vreunei solicitări în baza legilor  fondului funciar si  nu există nici un litigiu cu privire la  întinderea suprafetei si vecinătătile acesteia, conform celor comunicate prin intâmpinarea formulată de către pârâtă.

Prin urmare, faţă de probatoriul administrat în cauză, instanţa constată că reclamanta a exercitat o posesie utilă asupra terenului ce face obiectul litigiului cel putin din anul 1968, fiind indeplinite astfel conditiile uzucapiunii de lungă durată de 30 de ani.

Cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului casa  parohială va constata că  reclamanta a dobândit prin accesiune  imobiliară dreptul de  proprietate asupra Casa  Parohială a Parohiei ... cu sediul in  comuna ..., judetul Buzau, in  suprafată totală de 71 mp, aceasta fiind edificată conform probatoriului  administrat de cel putin 30 de ani.

Conform art.453  raportat la art.9 alin.2 din Noul C.proc.civ.,  instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Prezenta hotărare se va comunica organului fiscal competent si catre OCPI Buzau, la data rămanerii definitive.