Hotarare care tine loc de act autentic

Sentinţă civilă 35 din 13.01.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. ...../207/2019,  reclamantul S...... A...... V......a chemat în judecată pe pârâţii N..... G......., N..... S....... şi P..... A......., solicitând instanţei să constate valabilitatea convenţiei încheiată între părţi la data de 01.07.2018, privind vânzarea-cumpărarea suprafeţei de 6729 mp teren extravilan, situat pe raza comunei Fălcoiu, sat Fălcoiu, judeţul Olt, iar hotărârea ce se va pronunţa să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.

În motivarea acţiunii, reclamantul arată că printr-un antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între părţi la data de 01.07.2018, pârâtii i-au  vândut suprafaţa de 6729 mp teren extravilan, situat pe raza comunei Fălcoiu, sat Fălcoiu, judeţul Olt în T 22/2, P 28, cu vecini: N – P. M., E – Cn211, S – G. T. şi V – De 519/1, cu preţul de 3500 lei.

Se arată că preţul vânzării a fost achitat pârâtilor de către reclamant la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare, dar ulterior aceastia au refuzat să se prezinte la Notariat în vederea perfectării contractului în formă autentică, deşi au stabilit ca termen in acest sens data de 07.08.2018.

Avand in vedere ca pârâtii refuză în mod nejustificat să-şi respecte obligatia asumata, reclamantul solicita admiterea actiunii formulate.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 1279 şi art. 1699 cod.civ.

În dovedirea cererii, s-au solicitat probele cu înscrisuri şi martori.

Reclamantul  a depus înscrisuri, respectiv: antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi la data de 01.07.2018, TP nr. 19759/43 din 26.05.1993,  sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, acte de stare civilă şi de identitate ale părtilor din litigiu, adeverinţa nr. 2915/29.06.2018 emisa de Primaria com. Fălcoiu,  încheiere de certificare nr. 3566/07.10.2019 incheiata la SPN C. P., C. C.- Ş. şi M.R.,  certificat de atestare fiscală, împuternicire avocaţială şi taxa judiciara de timbru.

Pârâtii  nu au formulat întâmpinare în termenul prevăzut art.201 alin. 2 Cpc.

În şedinţa publică din 13.01.2020, instanţa a solicitat reclamantului să depună la dosar cartea funciară şi avizul final privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru suprafaţa de teren ce a facut obiectul antecontractului de vanzare-cumpărare.

Reclamantul a învederat instanţei că nu a urmat procedura prevazuta de Legea nr. 17/2014.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa în raport de dispoziţiile Legii nr. 17/2014, reţine următoarele:

Reclamantul  S...... A...... V......a chemat în judecată pe pârâţii N..... G......., N..... S....... şi P..... A......., solicitând instanţei să constate valabilitatea convenţiei încheiată între părţi la data de 01.07.2018, privind vânzarea-cumpărarea suprafeţei de 6729 mp teren extravilan, situat pe raza comunei Fălcoiu, sat Fălcoiu, judeţul Olt, iar hotărârea ce se va pronunţa să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.

Potrivit disp. art. 5  alin. 1 din Legea nr. 17/2014 modificata prin Legea nr. 68/12.05.2014, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

Dispozitiile alin. 2 prevad ca cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege.

În speţă, reclamantul nu a făcut dovada existenţei avizului final privind exercitare dreptului de preemţiune emis de structura teritoriala, conf. disp. art.  9  din Legea nr. 17/2014 care prevad ca avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către structura centrală.

De asemenea, reclamantul nu a facut dovada existenţei cărţii funciare pentru suprafaţa ce a facut obiectului promisiunii de vânzare-cumpărare.

Prin urmare faţă de considerentele expuse, instanţa constată că acţiunea este ca inadmisibilă urmând să dispună respingerea acesteia.

Postat 28.01.2020