Contravenţie

Sentinţă civilă 1882 din 05.12.2019


Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 3445/260/13.08.2018, petentul xxx a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie seria xxx nr. xxx din 09.07.2019, emis de intimata xxx, solicitând anularea acestuia.

Petentul a arătat, în esență, că a înstrăinat autoturismul depistat în trafic circulând fără rovinietă.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 31, 32 din O.G. nr. 2/2001.

În susţinerea plângerii petentul a depus la dosar înscrisuri.

Intimata xxx  a depus prin serviciul registratură întâmpinare solicitând respingerea plângerii contravenționale, ca nefondată.

Intimata a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma dispoziţiilor legale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În fapt, prin procesul-verbal de contravenţie seria xxx nr. xxx din 09.07.2019 emis de intimata xxxx, petentul a fost sancţionat contravenţional, în baza art. 8 alin. 32 din O.G. nr. 15/2002, cu amendă pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 8 alin. (1) din OG nr. 15/2002.

În drept, potrivit art. 34 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie, pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta.

Astfel, sub aspectul legalităţii, instanţa constată că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din O.G. 2/2001, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei conţinând menţiunile privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator. De asemenea, plângerea a fost introdusă în termenul legal.

Sub aspectul temeiniciei instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 8 din O.G. nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în vigoare la data întocmirii procesului verbal, fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă. Cuantumul amenzilor este prevăzut în Anexa 2 la O.G. nr. 15/2002.

Conform art. 7 din O.G. nr. 15/2002, responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

 Conform dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ, prin utilizatori se înţelege persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

Prin urmare, în cazul neachitării tarifului de utilizare a drumurilor publice, legea prevede sancţionarea proprietarului sau a celui ce poate folosi vehiculul în baza unui drept legal, după caz.

Scopul art. 8 din O.G. nr. 15/2002 este, fără dubii, acela de a sancţiona persoana responsabilă pentru fapta de a circula cu un autovehicul fără a deţine rovinietă valabilă.

Din contractul de vânzare cumpărare pentru un vehicul folosit rezultă că petentul a vândut, la data de 10.05.2014, autoturismul cu numărul de înmatriculare xxxxx.(f.12) În baza convenţiei, petentul a procedat la radierea autovehiculului de pe numele său, astfel cum reiese din menţiunile efectuate în certificatul de atestare fiscală depus la dosar.

Or, prin transmiterea dreptului de proprietate al vehiculului, s-a transmis şi dreptul de folosinţă a acestuia în favoarea noului proprietar care, pentru a putea circula în data de 29.04.2019, pe reţeaua de drumuri naţionale, trebuia să achite rovinietă corespunzătoare.

Mai mult, potrivit art. 11 alin. (4) din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Astfel, obligaţia solicitării autorităţii competente a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate, revine cumpărătorului, sens în care nu se poate reţine nicio culpă în sarcina petentului.

Fostul proprietar al unui vehicul înmatriculat nu are nicio posibilitate de a obţine menţionarea încetării calităţii sale de titular al înmatriculării, întrucât aceasta se face concomitent cu transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar, numai la cererea acestuia din urma.

Prin urmare, reţinând că la data de 29.04.2019, data săvârşirii faptei, petentul nu mai avea calitatea de utilizator al autoturismului cu număr de înmatriculare xxxx şi deci nu avea obligaţia de a deţine rovinietă valabilă pentru acesta, instanţa va admite plângerea formulată, va anula procesul-verbal de contravenţie şi va exonera petentul de sancţiunile aplicate.