Divort

Sentinţă civilă 588 din 08.04.2019


Asupra procesului civil de fata ;

Prin actiunea civila legal timbrata si înregistrata la aceasta instanta sub nr. .. din 7.01.2019 reclamanta .. a chemat în judecata pe pârâtul .. solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei încheiata la data de 27.12.1978, la Primaria or. Babadag, jud. Tulcea si înregistrata sub nr. 86 din aceeasi data,  reclamanta sa-si pastreze numele dobândit în timpul casatoriei acela de"C".

În actiune, se arata ca partile s-au casatorit la data de, 27.12.1978 la Primaria or. Babadag,  jud. Tulcea, casatoria  fiindînregistrat în Registrul Starii Civile sub nr. 86 din aceeasi data .

Se mai arata ca au avut ultimul domiciliu comun în or. Macin, jud. Tulcea si nu au copii minori.

Mai arata reclamanta, ca relatiile dintre ea si pârât sunt iremediabil vatamate. Pe fondul consumului de alcool pârâtul a devenit foarte violent si agresiv atât verbal cât si fizic. Ulterior a plecat de acasa iar în prezent doarme pe strazi. Este si bolnav psihic.

Se mai sustine ca sunt despartiti în fapt de mai bine de 30 ani timp în care nu au reluat convietuirea.

Din casatoria celor doi  au rezultat 3 copii care în prezent sunt majori.

În dovedire a solicitat proba înscrisuri si proba testimoniala cu martorul ...

Actiunea nu este motivata în drept.

Legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanta si nu a depus întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, partile s-au casatorit la data de 27.12.1978, conform actului de casatorie nr. 86/27.12.1978 înregistrat în Registrul starii civile al Primariei orasului Babadag, iar potrivit sustinerilor reclamantei au împreuna trei copii care în prezent sunt majori.

Din declaratia martorului .., rezulta ca a fost vecin cu partile de circa 30 de ani, iar relatiile dintre soti au fost bune pâna în anul 1988.

A afirmat martorul ca dupa acea data comportamentul pârâtului s-a schimbat, a devenit foarte agresiv, producea scandal permanent, pârâtul parasind locuinta familiei, iar în prezent se afla pe strazi.

În drept, potrivit art. 373 lit. b din Codul civil, divortul poate avea loc "atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila", iar în conform prevederilor art. 379 alin. 1, în acest caz divortul se poate pronunta "daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti în destramarea casatoriei".

Totodata, potrivit art. 934 alin. 1 din Codul de procedura civila "instanta va pronunta divortul din culpa sotului pârât atunci când, din cauza unor motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila".

Instanta retine ca prin probatoriul administrat în cauza s-a facut dovada faptului ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila, vina apartinând pârâtului care a fost extrem de agresiv si a parasit domiciliul comun.

În aceste conditii, în temeiul art. 379 alin. 1 din Codul civil, instanta va dispune desfacerea casatoriei din culpa pârâtului.

Referitor la cererea reclamantei de pastrare a numelui dobândit prin casatorie, instanta are în vedere dispozitiile art. 383 alin. 2 din Codul civil, potrivit carora "pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soti sau de interesul superior al copilului, instanta poate sa încuviinteze ca sotii sa pastreze numele purtat în timpul casatoriei, chiar în lipsa unei întelegeri între ei".

Legiuitorul nu a definit notiunea de "motivele temeinice" pentru care sotul divortat poate sa poarte numele dobândit prin casatorie, dar în doctrina s-a retinut ca orice interes de natura morala sau materiala care ar putea fi prejudiciat de schimbarea numelui este motiv temeinic pe care instanta îl poate avea în vedere în ipoteza în care încuviinteaza o astfel de cerere, chiar si în lipsa unei întelegeri a partilor.

Din aceasta perspectiva, în cauza este relevant faptul ca partile s-au casatorit în urma cu 41 de ani, perioada de timp extrem de îndelungata în care reclamanta a devenit cunoscuta cu actualul nume de familie, iar o eventuala schimbare a acestuia ar avea consecinte negative de ordin moral asupra sa, prin perceptia acestei situatii în comunitate.

Pe de alta parte, instanta are în vedere si pozitia procesuala a pârâtului, care nu a formulat întâmpinare, nu s-a prezentat la termenele de judecata si nu a exprimat vreo opinie contrara cererilor reclamantei.

Prin urmare, instanta apreciaza ca sustinerile reclamantei constituie motive temeinice în sensul dispozitiilor art. 383 alin. 2 din Codul civil, sens în care se va dispune ca aceasta sa îsi pastreze numele avut în timpul casatoriei si dupa pronuntarea divortului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite actiunea civila având ca obiect având ca obiect divort formulata de reclamanta .. -CNP- ..1, domiciliata în or. .., jud. Tulcea în contradictoriu cu pârâtul .. domiciliata în or. Macin, str. ..., jud. Tulcea.

Desface casatoria încheiata la data de 27.12.1978 si înregistrata sub nr. 86/27.12.1978 în Registrul starii civile al Primariei orasului Babadag, judetul Tulcea, din culpa pârâtului.

Dispune ca reclamanta sa pastreze numele purtat în timpul casatoriei acela de "C".

În temeiul art. 18 din O.U.G. nr.51/2008, obliga pârâtul la plata sumei de 100 lei catre stat reprezentând ajutor public judiciar.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata astazi 08.04.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei. 

 PRESEDINTE ,  GREFIER,

Domenii speta