Anularea executării silite

Sentinţă civilă 1936 din 17.12.2019


Prin cererea înregistrată la data de … pe rolul Judecătoriei M. sub nr. de dosar … contestatoarea P.Al. D. a solicitat în contradictoriu cu intimatul I.L. R. SA şi SC A. I. SRL  ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea executării silite efectuată în cadrul dosarului de executare nr. … al SCPEJ C. şi A.

A arătat contestatoarea că în anul 2008 a încheiat un contract de leasing cu prima intimată şi a achitat ratele aferente până în anul 2010 când din motive obiective nu a mai continuat plata.

La data de 13.12.2010 s-a dispus rezilierea contractului  şi după aproximativ doi ani, respectiv la data de 04.03.2013 a primit de la executorul judecătoresc o somaţie prin care i se aducea la cunoştinţă faptul că trebuie să achite suma de 37039,38 lei în baza contractului de leasing.

A formulat contestaţia la executare împotriva acestei somaţii şi prin decizia civilă nr. … pronunţată de T. B. în dosarul nr. … a fost admisă în parte şi anulată executarea pentru suma de 1319,75 lei reprezentând taxă casco.

După un an de la data pronunţării deciziei, respectiv la data de 04.05.2017 i-a fost comunicată somaţia nr. … din … prin care i se punea în vedere să achite suma de 34836,07 lei.

Raportat la data la care a fost reluată executarea silită se constată că a fost depăşit termenul de 6 luni prevăzut de art. 389 alin. 1 Cod procedură civilă şi a intervenit perimarea executării silite.

s-a mai arătat că la data de 13.12.2010 a început să curgă termenul de prescriere a dreptului de a solicita executarea silită şi deoarece executarea silită efectuată în cadrul dosarului de executare nr. … s-a perimat, cererea ce a stat la baza acesteia nu poate avea caracter întreruptiv de prescripţie.

În aceste condiţii, dreptul de a solicita executarea silită s-a prescris, acesta fiind un alt motiv ce duce la anularea executării silite.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 371 Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii au fost depuse înscrisuri.

Intimata I.L. R. IFN SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

A arătat intimata că prin încheierea pronunţată la data de … de Judecătoria M. în dosarul nr. … s-a dispus suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a cauzei, în cazul de faţă până la pronunţarea deciziei civile nr. ..

La data de 30.05.2016 a solicitat BEJ C. continuarea executării pentru suma stabilită de instanţă prin decizia menţionată , iar la data de 21.04.2017 a revenit cu cerere de stăruire în executare.

La data de 02.05.2017 a fost comunicată somaţia contestată, iar din toate cele menţionate mai sus reiese că termenul de perimare prevăzut de lege nu s-a împlinit.

în drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 115 Cod procedură civilă.

A fost invocată din oficiu excepţia tardivităţii formulării cererii, excepţie ce a fost admisă prin sentința civilă nr. … pronunțată de Judecătoria Moinești.

Prin decizia civilă nr. … pronunțată de T. B. a fost admis recursul, a fost casată sentința, s/a constatat că ultimele acte de executare emise în dosarul de executare în care se solicita anularea întregii executări silite au fost comunicate părții cu mai puțin de 15 zile înainte de formularea cererii, astfel că nu se poate aprecia că cererea ar fi tardiv formulată.

În rejudecare nu s/au mai administrat alte probe și din actele și lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanța reține următoarele:

La data de 17.01.2013 intimata a solicitat BEJ C. F. executarea silită de contestatoarei în baza contractului de leasing nr.  …

Executarea a fost contestată, cererea a făcut obiectul dosarului nr. … a Judecătoriei M., iar prin decizia civilă nr. … a T. B. a fost admisă în parte contestaţia doar cu ce priveşte asigurarea Casco.

După pronunţarea deciziei, executarea silită a fost reluată fiind emisă somaţia din data de 02.05.2017 şi adresa de înfiinţare a popririi.

Contestatoarea invocă în prezenta cauză două motive, respectiv perimarea şi prescrierea dreptului de a solicita executarea silită.

Potrivit art. 389 alin. 1 Cod procedură civilă „dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei”.

Astfel cum am arătat mai sus , la data de 12.04.2016  s/a decis în mod irevocabil cu privire la prima contestație la executare, iar la data de 02.05.2017 a fost reluată executarea deși aceasta ar fi trebuit să fie reluată imediat după pronunțarea deciziei.

Deoarece de la data pronunțării deciziei și până la reluarea executării silite a trecut o perioadă mai mare de 6 luni de zile, perioadă în care nu a fost efectuat nici un act de executare, se va constata că a intervenit perimarea executării silite.