Vânzarea unei suprafeţe

Sentinţă civilă 1874 din 04.12.2019


Prin cererea de valoare redusă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 22.05.2019 sub număr de dosar 2248/260/2019, reclamantul B. F., în contradictoriu cu pârâta D. A. a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună perfectarea vânzării unei suprafețe de 1700 mp teren arabil situat în satul Șesuri, com. Măgirești, jud. Bacău, ce face parte din suprafața totală de 4661 mp, T 50, P 1333/33 inclusă în titlul de proprietate nr. 7096/15.07.1994 eliberat pe numele autoarei pârâtei, defuncta A. I.

În motivarea cererii reclamantul a arătat, în esenţă, că în anul 2012 a cumpărat suprafața de teren indicată de la defuncta A. I., contra sumei de 1500 de lei, în prezența a doi martori iar din cauza bolii promitentei-vânzătoare nu a mai avut posibilitatea să încheie actul de vânzare în formă autentică.

În drept, nu au fost invocate prevederile legale aplicabile.

În dovedirea cererii, a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri,

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciara de timbru în valoare de 105,6 lei, potrivit art. 3 din OUG 80/2013.

Pârâta D. A., prin apărător ales, a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia dreptului material la acţiune, excepția inadmisibilității iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În motivare, a arătat că, în ceea ce privește excepția prescripției dreptului material la acțiune, beneficiarul unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare solicită instanței să pronunțe o hotărâre care să țină loc de act autentic este supusă termenului general de prescripție, chiar dacă bunul la care se referă convenția este un imobil. În continuare, a menționat că, de asemenea,  potrivit art. 1669 alin. (2) C.civ., dreptul la acțiune în materia promisiunii de vânzare-cumpărare se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat.

Astfel, a precizat că, față de data încheierii presupusului antecontract, 15.07.2012, la momentul introducerii acțiunii era împlinit termenul de prescripție extinctivă prevăzut de lege.

A arătat pârâta faptul că în înscrisul sub semnătură privată depus la dosar nu se face nicio mențiune despre preluarea posesiei terenului pe care reclamantul pretinde că l-a cumpărat, acesta neavând niciodată posesia acestui teren întrucât fusese vândut anterior, în anul 1991, unei alte persoane, care a și preluat posesia.

Cu referire la excepția inadmisibilității, a arătat pârâta că nu sunt îndeplinite în cauză condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, terenul în discuție fiind situat în extravilanul comunei Măgirești.

În ceea ce privește fondul cauzei, a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată întrucât antecontractul încheiat la data de 15.07.2012 pe care reclamantul își întemeiază acțiunea prezintă mai multe neregularități, neîndeplinind regulile generale stabilite de art. 1179 și următoarele C.civ.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriu și testimonială.

La termenul din data de 26.11.2019, instanţa a încuviințat administrarea probei cu înscrisuri și interogatoriul reclamantului și a rămas în pronunțare pe excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Analizând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. (1) C.proc.civ., excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâta D. A., instanţa o va admite după cum urmează: 

În fapt, la data de 15.07.2012, între autorul pârâtei D. A., defuncta A. I., în calitate de promitent-vânzător şi reclamantul B. F. în calitate de promitent-cumpărător, s-a încheiat un antecontract de vânzare sub forma unui înscris sub semnătură privată, denumit de părţi ”contract de vânzare-cumpărare”, având ca obiect obligaţia de a transmite prin vânzare dreptul de proprietate a suprafaţei de 1720 mp teren, care face parte din suprafața totală de 4661 mp, T 50, P 1333/33 inclusă în titlul de proprietate nr. 7096/15.07.1994, cu vecini la N – drum de exploatare, E – C. C., S – M. C., V – moștenitori L. E., prețul stabilit fiind de 1500 de lei (f. 6).

Antecontractul de vânzare-cumpărare a unui imobil este o promisiune bilaterală de a contracta; în caz de neexecutare a obligației asumate, răspunderea este contractuală, iar executarea silită în natură, a obligației de a face, se asigură prin acțiunea personală având ca obiect pronunțarea unei hotărâri care ține loc de act de act autentic, supusă termenului de prescripție prevăzut de 1669 alin. (2) C.civ., respectiv 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat. În antecontractul reprezentat de înscrisul sub semnătură privată depus la dosar părțile nu au prevăzut un termen pentru încheierea contractului în formă autentică, astfel că termenul de prescripție a început să curgă de la data de 15.07.2012, data încheierii contractului.

Termenul prescripției curge, așadar, din momentul încheierii contractului, însă în situația în care promitentul cumpărător a preluat imobilul, deținerea lui, cu acordul promitentului-vânzător, echivalează cu recunoașterea dreptului acestuia, astfel că ar fi operat întreruperea termenului de prescripție extinctivă, astfel cum prevede art. 2537 C.civ.

Cu toate acestea, din probele administrate, respectiv înscrisurile depuse la dosar de pârâtă (f. 32-42) și interogatoriul reclamantului, mai precis răspunsul la înterbarea nr. 3 (f. 46), instanța reține că reclamantul nu a intrat în posesia terenului indicat în acțiune după încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare.

Prin urmare, la data formulării prezentei acțiuni, 22.05.2019, se împlinise termenul de prescripție a dreptului material la acțiune.

Justificarea acestei reguli este impusă de însăși finalitatea prescripției extinctive, constând în stimularea titularilor drepturilor subiective de a-și valorifica drepturile lor într-un termen cât mai scurt, pentru asigurarea certitudinii și stabilității circuitului civil.

În temeiul art. 453 C.proc.civ. va obliga reclamantul la plata către pârâtă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.500 de lei reprezentând onorariu avocațial (f. 45).