Cerere de valoare redusă

Sentinţă civilă 1 din 07.01.2020


Pe rol soluţionarea cererii  de valoare redusă, formulată de reclamanta I.D.F. AG, în contradictoriu cu pârâtul C.A.având ca obiect cerere de valoare redusă.

La apelul nominal făcut în şedinţa  din camera de consiliu  se constată lipsa părţilor, pentru pârât se prezintă curator C.C. din cadrul Baroului Caraş-Severin.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, în baza art.131 Cod de procedura civilă, instanţa procedând la verificarea din oficiu a competentei, stabileşte că este competentă material şi teritorial să judece prezenta cerere în baza art.94 pct.1 Cod procedură civilă raportat la art.1027 Cod de procedură civilă.

Instanţa constată că cererea de chemare în judecată  este  legal timbrată în conformitate cu dispoziţiile art. 197 Cod procedură civilă raportat la dispoziţiile art. 6 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă  Nr. 80  din 26 iunie 2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29.06.2013, cu suma de 50 lei întrucât valoarea cererii nu depăşeşte suma de 2000 lei.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, potrivit disp. art. 392 Cod de procedură civilă, preşedintele  deschide dezbaterile  asupra fondului cauzei.

Preşedintele completului, constatând că au fost  lămurite toate împrejurările de fapt  şi temeiurile de drept ale  cauzei, în temeiul art. 394 alin. 1 Cod procedură civilă, închide dezbaterile.

INSTANTA

Deliberând, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oraviţa  la data de 06.08.2019 sub nr. 1503/273/2019  reclamanta I.D.F. AG,. a chemat în judecată pe pârâtul C.A.,  solicitând instanţei obligarea acestuia la plata sumei de 1181,38 lei, sumă compusă din: 443,15 lei reprezentând debit principal, respectiv contravaloarea  serviciilor prestate şi neachitate, 37,86 lei  reprezentând contravaloarea penalităţilor de întârziere, calculate  conform prevederilor contractuale şi 700,37 lei reprezentând daune pentru rezilierea contractului înainte de expirarea  perioadei contractuale , calculate conform contractului,  calculate conform  prevederilor contractuale şi la plata cheltuielilor de judecată  în sumă de 50 lei.

În motivarea cererii, reclamanta  a arătat că  între  Orange România SA şi  C.A., s-a încheiat contractul de prestări servicii Orange 62123908/08.06.2016.

În temeiul acestui contract orange România SA, pentru serviciile prestate au emis următoarele facturi: JAJ033856424/20.08.2016, JAJ029411226/20.07.2016, JAK003341212/20.01.2017, JAJ038330956/20.09.2016.

Societatea creditoare şi-a îndeplinit în mod corespunzător  obligaţiile contractuale, însă pârâtul  nu a înţeles să achite contravaloarea facturilor emise de către aceasta, motiv pentru care solicită obligarea pârâtei la plata sumei 1181,38 lei, sumă compusă din: 443,15 lei reprezentând debit principal, respectiv contravaloarea  serviciilor prestate şi neachitate, 37,86 lei  reprezentând contravaloarea penalităţilor de întârziere, calculate  conform prevederilor contractuale şi 700,37 lei reprezentând daune pentru rezilierea contractului înainte de expirarea  perioadei contractuale , calculate conform contractului,  calculate conform  prevederilor contractuale şi la plata cheltuielilor de judecată  în sumă de 50 lei.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.  1014 şi urm Cpr civ.

În dovedirea cererii, a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri, cererii fiindu-i ataşate fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri:copiile facturilor, contractul de prestări servicii Orange, documente doveditoare cu privire la cesiunea de creanţe, somaţia formulată în temeiul art. 1015 N.Cpr.civ., facturile fiscale şi listingurile aferente, calculul majorărilor  şi contractele de prestări servicii încheiate între părţi. 

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 50 lei taxă judiciară de timbru potrivit art. 6 din O.U.G. nr. 80/2013.

Creanţa pârâtului faţă de reclamantă  este certă, lichidă şi exigibilă fiind îndeplinite prevederile art. 1025 Cod procedura civila .

În cadrul cercetării judecătoreşti s-a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar de către reclamantă.

Examinând cererea formulată, pe baza ansamblului materialului probator existent la dosar, instanţa reţine următoarele :

La data de 15.01.2016 a fost încheiat  între reclamantă şi pârât contractul de prestări servicii Orange nr. 62123908/08.06.2016.

La data de  07.12.2017 a operat cesiunea de creanţă  între Orange România SA şi I.  D. F. AG, având ca obiect şi creanţa deţinută împotriva debitorului C.A., aferentă codului de abonat 0573292372, împreună cu toate drepturile aferente  din sau în legătură cu  contractul.

În temeiul acestui contract încheiat, reclamanta, în calitate de „operator” s-a obligat, printre altele, să furnizeze serviciile prestate, iar pârâta în calitate de utilizator  , s-a obligat, printre altele, să achite contravaloarea acestor servicii pe baza facturilor emise de către operator, în termen de 15 de zile calendaristice de la emiterea fiecărei facturi.

În art.9 din contract s-a prevăzut că facturarea se va face lunar iar în art. 15 din contract s-a prevăzut că refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

De asemenea, în contract s-a prevăzut că neachitarea facturii în termen de 30 de zile  de la data scadenţei atrage majorări de întarziere stabilite conform reglementărilor legale , iar valoarea totală a majorărilor nu va depăţi valoarea facturii.

Pentru serviciile prestate pârâtului pe perioada din facturile emise,  reclamanta a emis facturile fiscale depuse în probaţiune, facturi ce reprezintă consumul lunar al pârâtei şi care au fost acceptate în mod tacit de către pârâtă prin nedenunţarea acestora în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

Potrivit art. 662 C.pr.civ., pentru ca o creanţă să fie certă, trebuie ca existenta acesteia să rezulte din actul de creanţă emanat de la debitor; creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat prin însuşi actul de creanţă sau este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă; creanţa e exigibilă când s-a împlinit termenul de plata stabilit de către părţi.

Din analiza facturilor emise în baza contractului ante menţionat, instanţa reţine că acestea fac dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile iar pârâtul nu a făcut dovada achitării sumelor restante.

Faţă de aceste considerente, instanţa va obliga pârâtul să plătească reclamantei suma de 1181,38 lei, sumă compusă din: 443,15 lei reprezentând debit principal, respectiv contravaloarea  serviciilor prestate şi neachitate, 37,86 lei  reprezentând contravaloarea penalităţilor de întârziere, calculate  conform prevederilor contractuale şi 700,37 lei reprezentând daune pentru rezilierea contractului înainte de expirarea  perioadei contractuale , calculate conform contractului,  calculate conform  prevederilor contractuale.

În baza art.1031 Cod proc. civ. va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta debitoare I.D.F. AG,cu sediul procesual ales în Bucureşti,_______, în contradictoriu cu pârâtul C.A., domiciliat  în _____ cu obiect cerere de valoare redusă.

În baza disp. art. 1025 şi urm C.pr.civ., obligă pârâtul debitor să plătească reclamantei, suma de 1181,38 lei cu titlu de pretenții, din care 443,15 lei  obligaţie principală servicii prestate contractuale, suma de 37,86 lei penalități de întârziere, 700,37 lei daune reziliere contract.

În baza disp. art. 1031 N. C.pr.civ. obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune, inclusiv motivele, la instanţa Judecătoria Oraviţa, jud. Caraş-Severin, sub sancţiunea nulității.

Pronunţată în ședința publică de la 07.01.2020.