Plângere contravenţională - depozitat deşeuri - admisă

Hotărâre . din 29.05.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.04.2019 sub nr. …., petenta …, în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, a solicitat anularea procesului - verbal seria .. nr. .., respectiv să se dispună înlocuirea sancţiunii aplicată prin procesul verbal contestat cu avertisment.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că, în data de 27.03.2019, i-a fost comunicat prin poştă procesul - verbal seria .. nr. .. întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, prin care agentul constatator a reţinut: „a fost identificată ca fiind persoana care a depozitat deşeuri scoase în urma curăţeniei din balcon pe domeniul public, mai exact pe aleea pietonală din spatele imobilului unde locuieşte, în vederea ridicării lor de către ag. de salubritate”, faptă prevăzută de art. 27 alin. 2 lit. e din HCGMB 120/2010 şi sancţionată de art. 42 Ut. e din HCGMB nr.120/2010 şi a stabilit amendă în cuantum de 2.000 lei.

Petenta a solicitat instanţei să dispună înlocuirea amenzii cu avertisment pentru următoarele considerente:

În această primăvară au început lucrările de anvelopare a blocului în care locuiesc împreună cu mama sa, în vârstă de 87 de ani. În data de 22.03.2019, au fost nevoite să elibereze balconul apartamentului întrucât, urma să fie montate geamurile termopan, astfel că au dus la ghena de gunoi deşeuri rezultate în urma curăţeniei, printre care şi o cutie de carton pe care există o etichetă în care erau menţionate datele sale de contact (nume, adresă şi număr de telefon), cutie în care primise un colet din străinătate.

În data de 22.03.2019, ora 12:20, petenta a fost sunată de o doamnă care s-a recomandat a fi agent al poliţiei locale şi care a întrebat-o dacă a lăsat cutia de carton pe care erau scrise datele sale în faţa ghenei de gunoi a blocului, i-a răspuns agentului de poliţie că acea cutie i-a aparţinut şi că, în urma curăţeniei efectuate în balconul apartamentului, a dus-o împreună cu alte deşeuri în ghena de gunoi, la care au acces numai locatarii din bloc şi agenţii de salubritate. Agentul de poliţie i-a comunicat că această cutie a fost găsită în faţa ghenei şi nu în ghenă. Petenta nu a avut nici o explicaţie pentru acest fapt întrucât, ştia că nu a lăsat-o pe domeniul public. Cel mai probabil, o altă persoană a scos din ghenă cutia şi a lăsat-o în faţa uşii ghenei din neatenţie.

Petenta a precizat că nu a mai fost sancţionată contravenţional până în prezent şi a respectat întotdeauna regulile de convieţuire într-un imobil colectiv de locuinţe, precum şi regulile de igienă şi salubritate, neprovocând până în prezent neplăceri vecinilor de bloc sau de stradă.

Având în vedere aceste motive şi conduita sa până în prezent, petenta a solicitat instanţei să constate că sancţiunea aplicată este excesivă şi că aplicarea unui avertisment este suficientă pentru îndeplinirea rolului sancţionator,  petenta urmând a avea o conduită prudentă şi corectă, aflându-se de altfel la prima abatere de acest fel şi nu a urmărit eludarea dispoziţiilor legale din domeniul igienei şi al salubrităţii. Nu în ultim rând, petenta a solicitat instanţei să constate că sancţiunea avertismentului este suficientă pentru ca aceasta să aibă o conduită corespunzătoare pe viitor, având în vedere şi veniturile reduse lunare ale sale, beneficiară a unei pensii de invaliditate în cuantum lunar de 640 lei.

În drept, petenta a invocat dispoziţiile  OG nr.2/2001.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar în copie, procesul verbal de constatare a contravenţiei contestat, cartea sa de identitate, talon plată pensie, acte medicale, Decizia nr. ..din data de ...

Prin compartimentul registratură, la data de 25.04.2019, intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat instanţei să respingă ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată împotriva procesului verbal cu seria ...

În fapt, la data şi ora menţionate în procesul verbal, poliţistul local din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a identificat-o pe sus-numita ca fiind persoana care a depozitat deşeuri menajere pe domeniul public, respectiv pe aleea pietonală de la adresa din ….., sector 6.

Intimata a precizat că fapta este incriminată ca fiind contravenţie de art. 27 alin.2 lit. e din HCGMB nr. 120/2010 - anexa 1 şi sancţionată de art. 42 lit. e din acelaşi act normativ cu amendă de la 2000 la 5000 lei.

Pentru fapta săvârşită de reclamantă, agentul constatator a aplicat în concret amenda în cuantumul minim de 2000 lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din minimul prevăzut de actul normativ, respectiv 1000 lei.

În ce priveşte legalitatea procesului verbal, acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute de art.16 şi 17 din OG nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, fapt care îi conferă valabilitate, iar fapta a fost corect încadrată, aceasta fiind prevăzută drept contravenţie de actul normativ sus-menționat.

În ce priveşte temeinicia procesului verbal contestat, intimata a menţionat că, din economia art. 34 al OG nr. 2/2001, rezultă că acesta se bucură de o prezumţie relativă de temeinicie şi face dovada până la proba contrară, sarcina dovedirii contrariului celor consemnate în procesul-verbal revenind reclamantei.

În ce priveşte încadrarea faptei şi sancţiunea aplicată, intimata a considerat că fapta a fost corect încadrată, iar sancţiunea a fost individualizată în mod corect şi legal, faţă de gradul de pericol social al faptei şi împrejurările de săvârşire a acesteia, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute de art. 21 alin. 3 din OG nr.2/2001, iar sancţiunea aplicată se încadrează în limitele prevăzute de lege.

Intimata a precizat că limitele amenzii contravenţionale pentru contravenţia săvârşită de reclamantă au fost modificate prin HCGMB nr. 181/2017. 

În ce priveşte descrierea faptei reţinute în sarcina reclamantei, intimata a solicitat instanţei să constate că aceasta a fost realizată în mod corespunzător de poliţistul local cu indicarea elementului material al faptei, a datei, orei, locului în care a fost săvârşită şi cu menţionarea inclusiv a tipului de deşeuri pe care contravenienta le-a depozitat pe domeniul public.

Intimata a solicitat ca instanţa să constate că reclamanta nu a invocat cauze de nulitate absolută a procesului verbal de constatare a contravenţiei, dintre cele prevăzute de dispoziţiile art. 17 din OG nr. 2/2001 şi nici nu a probat existenţa vreunei vătămări ce nu ar putea fi înlăturată altfel decât prin anularea actului sancţionator.

În ce priveşte solicitarea de înlocuire a amenzii aplicate, intimata a solicitat instanţei să o respingă ca neîntemeiată, având în vedere că sancţiunea aplicată se încadrează în limitele stabilite de actul normativ care sancţionează fapta reţinută în sarcina reclamantului, agentul constatator aplicând în concret amenda în cuantumul minim, cu posibilitatea achitării a jumătate din acesta.

Mai mult decât atât, intimata a solicitat a se ţine cont şi de faptul că legiuitorul a stabilit amenda contravenţională în cuantumuri ridicate tocmai pentru a sublinia gravitatea faptei si importanta respectării normelor legale de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, în vederea asigurării unui climat sănătos şi curat.

De asemenea, intimata a solicitat a se avea în vedere şi faptul că reclamanta nu s-a manifestat în sensul că regretă săvârşirea faptei, astfel încât sancţiunea avertismentului nu îşi va atinge funcţia preventivă şi nu va împiedica reclamanta pe viitor să săvârşească noi contravenţii.

Nu în ultimul rând, intimata a solicitat a se observa că nu s-a făcut dovada existenţei vreunei circumstanţe care să conducă la dispunerea de către instanţă a reindividualizării sancţiunii contravenţionale.

În concluzie, în aceste condiţii, intimata a solicitat instanţei să constate că o sancţiune pur simbolică, precum cea a avertismentului, nu este adecvată gravităţii încălcării constatate.

Intimata a considerat că instituţia acesteia, prin probele administrate şi prezumţiile invocate, a făcut dovada celor susţinute în apărare iar, în ceea ce priveşte situaţia de fapt expusă în cererea de chemare în judecată, a solicitat ca instanţa să constate că nu s-au produs dovezi în sensul existenţei unei alte situaţii decât cea descrisă în actul de constatare şi sancţionare.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile Codului de procedură civilă, Legea nr.155/2010, OG nr. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr.120/2010 şi celelalte dispoziţii menţionate în cuprinsul prezentei întâmpinări.

În susţinerea întâmpinării, intimata a anexat în copie, procesul verbal de constatare a contravenţiei contestat, confirmare de primire, raport de activitate din data de 22.03.2019, planşe fotografice.

Petenta a depus la dosar note scrise.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenției seria …. de către un agent constatator din cadrul Poliției Locale Sector 6 București, petenta … a fost sancționată, în temeiul art. 42 lit. a din HCGMB nr. 120/2010, cu amenda în cuantum de 2000 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 27 alin. 2 lit. e din același act normativ.

În sarcina petentei s-a reținut faptul că la data de  22.03.2019, pe ….. sector 6, a fost identificată ca fiind persoana care a depozitat deşeuri scoase de pe urma curăţeniei din balcon pe domeniul public, mai exact pe aleea pietonală din spatele imobilului unde locuieşte, în vederea ridicării de către firma de salubritate.

Instanța reține faptul că procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se bucură de o prezumție relativă de legalitate și temeinicie, fiind un act întocmit de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în limitele competenței sale.

Referitor la această prezumție, astfel cum s-a stabilit în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (cauza Anghel c. României), sarcina instanței este aceea de a asigura proporționalitatea între scopul urmărit de autoritățile statului de a sancționa acțiunile antisociale și respectarea dreptului la apărare al persoanei sancționate contravențional. De asemenea, în cauza N. Gheorghe c. României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat faptul că în orice sistem de drept există prezumții de fapt și de drept și că, în principiu, convenția nu se opune acestora, însă, în materie penală, obligă statele contractante să nu depășească un anumit prag. S-a arătat că, în special, art. 6 p. 2 din Convenție impune statelor să încadreze astfel de prezumții între limite rezonabile, ținând cont de gravitatea faptelor și protejând dreptul la apărare.

Examinând plângerea contravențională sub aspectul legalității procesului-verbal, instanța are în vedere faptul că, potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

Prin raportare la cauza dedusă judecății, instanța constată că actul contestat cuprinde toate elementele prevăzute în mod expres de dispozițiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001 și, totodată, nu există alte motive de nelegalitate care să atragă constatarea nulității absolute a acestuia.

Cu privire fapta contravențională imputată petentei este sancționată cu amenda cuprinsă între 2000 și 5000 lei, în temeiul dispozițiilor art. 42 lit. e) din Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 120/2010, modificată prin HCGMB nr. 181/2017.

Pe cale de consecință, instanța concluzionează că procesul-verbal seria …. din data de 18.05.2018 a fost întocmit cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

În continuare, analizând temeinicia plângerii contravenționale, instanța constată că procesul-verbal legal încheiat se bucură de o prezumție relativă de temeinicie și reține că aceasta nu contravine prezumției de nevinovăție a persoanei sancționate contravențional, câtă vreme, chiar pe calea procedurii plângerii contravenționale, cel sancționat poate face proba contrară situației de fapt consemnate de agentul constatator. Cu privire la limitele până la care poate fi invocată prezumția de temeinicie a procesului-verbal, instanța constată că aceasta operează doar în măsura în care aspectele consemnate în actul sancționator au fost constatate de către lucrătorul de poliție prin propriile sale simțuri.

De asemenea, prezintă relevanță și prevederile art. 27 alin. 2 lit. e) din Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 120/2010, potrivit cărora persoanelor fizice și juridice le este interzisă aruncarea biletelor de călătorie, a resturilor de țigări, a hârtiilor și a altor tipuri de deșeuri pe domeniul public ori în locuri publice. Având în vedere elementul material al acestei contravenții, respectiv acțiunea de aruncare a deșeurilor pe domeniul public, instanța constată că trebuie stabilită o legătură nemijlocită între persoana căreia i se impută săvârșirea faptei contravenționale și obiectele găsite de către agentul constatator pe domeniul public.

Prin raportare la situația de fapt dedusă judecății, instanța reține că, astfel cum rezultă din planșele fotografice atașate dosarului (filele 27-28), la locul săvârșirii contravenției, polițistul local a constatat existența mai multor cutii şi cartoane, aflate pe domeniul public. Cu toate acestea, aruncarea acestor obiecte de către petentă nu a fost constatată de către agent prin propriile sale simțuri, iar imaginile surprinse la locul faptei nu o prezintă pe contravenientă în ipostaza depozitării deșeurilor în locul interzis. Într-o atare situație, instanța reține că prezumția relativă a temeiniciei procesului-verbal nu poate fi invocată cu succes de către intimată, întrucât, în acest caz, sarcina probei revine organului constatator. Astfel, agentul constatator este cel care fi trebuit să susţină, cu alte mijloace de probă, faptul că depozitarea pe domeniul public a acestor obiecte de hârtie este consecinţa pretinsei conduite culpabile a persoanei sancționate contravențional din moment ce acţiunea ce reprezintă elementul material la laturii obiective a faptei contravenţionale presupune manifestarea de voinţă concretă de aruncare a hârtiilor şi a altor tipuri de deşeuri pe domeniul public ori in locuri publice.

Pe cale de consecință, instanța concluzionează în sensul că împrejurările de fapt privind săvârșirea contravenției prevăzute de art. 27 alin. 2 lit. e) din Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 120/2010 de către petentă, nefiind constatate prin propriile simţuri de către agentul constatator, nu sunt susţinute de alte probe administrate de intimată. Pentru aceste motive, reținând prevalența prezumției de nevinovăție a petentei, în temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanța va admite plângerea contravențională formulată și va dispune anularea procesului-verbal de constatare a contravenției seria ……, precum și exonerarea petentei de la plata amenzii contravenționale în cuantum de 2000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea formulată de petenta …. în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Orhideelor nr. 2d, sector 6.

Anulează procesul verbal ……9.

Exonerează petenta de plata amenzii aplicate în cuantum de 2000 lei.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 29.05.2019