Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 4224 din 16.05.2011


Obiect: plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin adresa nr. …. din data de …., Inspectoratul General al Poliţiei Române a înaintat spre competentă soluţionare plângerea contravenţională formulată de către CI împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr. ….. din data de ……

În motivarea plângerii contravenţionale, petentul a arătat faptul că, în ziua de ….. fiind opri în trafic a prezentat la control permisul de conducere italian categoria B şi permisul de conducere românesc categoriile C, D, E.

Petentul a mai menţionat faptul că, nu a ştiut că nu este legal a deţine două permise de conducere.

Petentul a mai arătat are …de ani şi este pensionar şi are o pensie mică este conducător auto din anul ….. şi nu are nici o abatere la regimul rutier.

În drept, plângerea nu a fost motivată.

În susţinerea plângeri petentul a depus la dosarul cauzei exemplarul nr. 3 al procesului verbal de contravenţie seria CC nr. …. din data de …. (f. 4).

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 raportat la cele ale art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997.

În termen legal, intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat menţinerea procesului verbal.

În motivarea întâmpinării, intimatul a precizat faptul că, la data de ….., petentul a condus autovehiculul marca …cu nr. de înmatriculare …. pe DN 2, localitatea ….., iar la controlul efectuat în trafic s-a constatat faptul că, petentul deţinea simultan două permise de conducere, unul emis de autorităţile române şi unul emis de autorităţile din Italia, fiind astfel încălcate prevederile art. 102 alin. 1 pct. 8 din O.U.G. 195/2002.

Intimatul a mai indicat cp, aplicarea sancţiunilor şi întocmirea procesului verbal de contravenţie s-a făcut în mod nemijlocit „ex propriis sensibus” în conformitate cu prevederile art. 109 alin. 1 din OUG 195/2002.

Intimatul a mai menţionat faptul că, petentul avea obligaţia să predea autorităţilor competente din România sau Italia unul din permisele de conducere.

În drept, au fost invocate prevederile art. 115-118 Cod procedură civilă, H.G. 1391/2006, O.U.G. 195/2002, O.G. 2/2001.

În susţinerea întâmpinării au fost depuse următoarele înscrisuri: exemplarul nr. 1 al procesului verbal seria CC nr…. din data de …. (f. 11), raport din data de …. (f. 12).

În baza art. 167 Cod procedură civilă a încuviinţat proba cu înscrisuri  aflate la dosarul cauzei apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie CC nr. ….din data de …. de către intimata Inspectoratul de Poliţie al Judeţului …., petentul fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 603 de lei pentru săvârşirea faptei prevăzute şi sancţionate de art. 102 alin. 1 pct. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002.

S-a reţinut în sarcina petentului faptul că în data de ….., ora 10, 25, DN 2, ….., a condus autoturismul marca …. cu nr. de înmatriculare ….  pe DN 2 deţinând simultan două permise de conducere, românesc şi italian.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 102 alin. 1 pct. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 care prevăd faptul că constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa apreciază că aceasta corespunde realităţii.

Instanţa reţine din susţinerile petentului formulate pe calea plângerii contravenţionale, că acesta recunoaşte faptul că în data …., a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare ….  pe DN 2, deţinând simultan două permise de conducere, românesc şi italian, fiind întrunite elementele faptei contravenţionale reţinute în sarcina în actul sancţionator.

Cu privire la individualizarea sancţiunii aplicate pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute şi sancţionate de art. 102 alin. 1 pct. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002, instanţa are în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, sancţiunea contravenţională constând în avertisment poate fi aplicată chiar şi în cazul în care actul normativ care reglementează respectiva contravenţie nu ar prevedea o astfel de sancţiune.

Deşi petentul se face vinovată de săvârşirea contravenţiei având în vedere gradul de pericol social redus al faptei săvârşite, circumstanţele personale ale petentului, faptul că a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei contravenţionale, precum şi faptul că aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale nu respectă principiul proporţionalităţii consacrat de art. 21 alin. 3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, se impune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 603 lei cu avertisment.

Instanţa urmează să atragă atenţia petentului asupra necesităţii de a respecta dispoziţiile legale.

Având în vedere cele expuse mai sus instanţa, instanţa va admite în parte plângerea contravenţională şi va dispune înlocuirea amenzii contravenţionale în cuantum de 603 lei cu avertisment, menţinând celelalte dispoziţii ale procesului verbal.