Contravenţii, individualizarea sancţiunii aplicate

Decizie 18/R din 20.01.2009


Contravenţii, individualizarea sancţiunii aplicate

Dosar nr. 1248/258/2008 – decizia civilă nr.18/R din 20.01.2009

Individualizarea sancţiunii aplicate pentru contravenţia reţinută prin procesul-verbal de contravenţie, potrivit art.5 alin.5 din O.G. nr.2/2001 raportat la art.21 alin.3 din acelaşi act normativ.

Sub nr.1248/258 din 09.05.2008, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Miercurea Ciuc plângerea contravenţională formulată de petenta OM împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria JR nr.0454079 din 04.05.2008 încheiat de intimata UM 0586 Miercurea Ciuc.

În motivarea plângerii contravenţionale, petenta a arătat că s-a deplasat cu sora ei să cumpere ţigări de la un bar, iar în drum spre casă au fost legitimaţi de 4 lucrători de jandarmerie. Neavând asupra lor cartea de identitate i-au oferit agentului constatator că una dintre ele va aduce de îndată cartea de identitate, fapt pe care însă nu i-au permis, fiind întocmit actul contestat,  pe care l-a semnat fără să cunoască conţinutul acesteia.

Petenta arată că se aflau defapt la ieşirea din localitate şi  aşteptau cu sora ei o ocazie să se deplaseze în comuna Micfalău, unde locuieşte fratele şi sora lor.

Mai relatează petenta şi despre  conduita abuzivă ale lucrătorilor jandarmeriei, din cauza căreia fiind intimidate au indicat date eronate cu privire la identitatea lor, însă nicidecum nu au refuzat să prezinte cartea lor de identitate, pe care însă momentan nu avea asupra lor. 

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, arătând în apărare că în data sus precizată, în jurul orelor 02,00, petenta se afla în localitatea Băile Tuşnad în zona sediului CEC-ului, într-o îmbrăcăminte neadecvată, fapt ce a atras atenţia echipajului de jandarmi care efectuau serviciul de patrulare în aceea zonă.  La solicitarea agentului de a se identifica, petenta furnizând de mai multe ori date fictive a încercat să îl inducă în eroare,  fapt constatat în urma verificării prin dispecerat la evidenţa populaţiei a identităţii petentei.

Prin sentinţa civilă nr.1623 din 06.10.2008, pronunţată de Judecătoria Miercurea Ciuc în dosarul nr.1248/258/2008, s-a dispus respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în urma examinării procesului-verbal, a reţinut că acesta  îndeplineşte condiţiile de fond şi de formă reglementate de OG nr.2/2001 modificată,  în speţă neexistând nici una din cauzele de nulitate prevăzute de art.16 alin.7 şi art.17 din acest act normativ, motiv pentru care a trecut la cercetarea fondului cauzei.

Cu privire la starea de fapt se reţine că petentei i-a fost întocmită Procesul-verbal  seria JR nr. 0454079 din data de 04.05.2008, încheiat de agentul constatator al intimatei,  prin care i-a fost aplicată sancţiunea contravenţională a amenzii în sumă de 100 lei, pentru refuzul de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se ligitima cu actul de identitate, faptă  prevăzută de art. 2.pct.33 şi sancţionată de art. 3 (1) lit.a. din legea nr. 61/1991 republicată.

Prima instanţă a arătat că petiţionara în data de 04.05.2008, în jurul orelor 02,00,  fiind identificată  în localitatea Băile Tuşnad, de către agentul constatator al intimatei, nu avea asupra ei cartea de identitate, iar datele furnizate de ea au fost eronate, fapt ce s-a constatat deîndată în urma verificării prin dispecerat la evidenţa populaţiei a identităţii petentei.

Deşi în actul contestat este menţionată că petenta recunoaşte şi regretă fapta comisă, ulterior prin plângerea depusă precum şi personal în faţa instanţei arată că nu se face vinovată de cele reţinute în sarcina sa, ea neavând intenţia inducerii în eroare a agentului constatator.

Conform art. 2.pct.33 din Legea nr. 61/1991 R. constituie contravenţie „refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate ...”.

Din raportul agentului constatator se desprind împrejurările comiterii contravenţiei, acesta arătând că doar după ce se afla petenta împreună cu sora ei în maşina intimatei, i-a furnizat datele corecte privind identitatea ei, anterior în repetate rânduri încercând să-l inducă în eroare.

Prin semnarea actului întocmit petenta  a recunoscut fapta comisă,  astfel a fost răsturnată prezumţia ei de nevinovăţie,  garanţie specifică în materia penală din art. 6 Convenţia europeană a drepturilor omului.

S-a mai reţinut de către Judecătorie că petenta prin răspunsul depus la întâmpinarea intimatei, relatează altă stare de fapt şi anume faţă de susţinerea ei din plângerea iniţială în care arată că tocmai se deplasa spre casa ei din Băile Tuşnad,  a două oară arată că de fapt împreună cu sora ei aşteptau o ocazie cu care urma să se deplaseze în comuna Micfalău. Prin plângerea ei iniţială nu face nici o referire la abuzul din partea organului constatator,  ulterior axându-şi apărarea primordial pe evidenţierea acestui comportament neadecvat al agentului intimatei.

Aceste motivări contradictorii denotă nesinceritatea ei şi intenţia de a se sustrage de la răspunderea contravenţională.

Greutăţile ei materiale familiale au rămas nedovedite, nedepunând nici un act din care ar rezulta incapacitatea ei de muncă, ori starea ei materială.

Instanţa de fond a apreciat că aplicarea sancţiunii amenzii în cuantumul minim prevăzut de lege, este justă şi proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta OM. Acesta a fost înregistrat la Judecătoria Miercurea Ciuc la data de 10.11.2008.

Recurenta a solicitat admiterea recursului şi anularea sancţiunii contravenţionale stabilite.

În cadrul motivelor, recurenta a arătat că nu corespunde realităţii faptul că a refuzat să se legitimeze şi să dea relaţii referitoare la identitatea sa; susţine că nu a încălcat nicio normă de convieţuire socială, ordinea sau liniştea publică.

Intimata UM 0586 Miercurea Ciuc a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că petenta a declarat de fiecare dată altă stare de fapt, ceea ce denotă nesinceritatea acesteia şi intenţia de a se sustrage răspunderii contravenţionale.

Analizând cererea de recurs, Tribunalul constată că motivul expus de recurentă în cererea sa este cel prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată prin prisma motivului de recurs invocat, precum şi sub toate aspectele legalităţii şi temeiniciei în sensul prevăzut de art.304/1 Cod procedură civilă, constată că recursul este întemeiat doar în parte.

În acest sens, Tribunalul reţine că prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria JR nr.0454079 din 04.05.2008 recurenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 100 lei pentru faptul că a refuzat să dea relaţii pentru stabilirea identităţii sale şi de a se legitima cu actul de identitate.

Situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fostă răsturnată de către recurentă prin proba contrară, recurenta recunoscând, de altfel, fapta în cuprinsul actului constatator.

Însă, Tribunalul consideră că, în cauză, instanţa de fond nu a făcut o justă individualizare a sancţiunii aplicate pentru contravenţia reţinută prin procesul-verbal de contravenţie seria AY nr.2183181 din 04.03.2007. Astfel, potrivit art.5 alin.5 din O.G. nr.2/2001 „Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite”, iar potrivit art.21 alin.3 din acelaşi act normativ, la stabilirea în concret a pericolului social se ţine seama de mai multe elemente, cum ar fi: împrejurările în care a fost săvârşită fapta, modul de comitere, scopul urmărit, urmarea produsă, circumstanţele personale ale contravenientului.

Raportând aceste elemente la prezenta speţă, este de observat împrejurarea că recurenta a recunoscut săvârşirea faptei, este la prima abatere de acest fel, agentul constatator nefăcând dovada existenţei şi a altor fapte pentru care să fi fost sancţionată recurenta, din care să rezulte perseverenţa acesteia în săvârşirea de fapte ce contravin legii şi ordinii publice.

În faza recursului, s-a depus la dosar adeverinţa nr.3094/2008 eliberată de Primăria oraşului Băile Tuşnad (f.8) din care rezultă că recurenta beneficiază de ajutor social în cuantum de 150 lei lunar, ceea ce evidenţiază situaţia materială precară a acesteia.

Având în vedere aceste constatări, Tribunalul consideră că, în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art.7 alin.2 din O.G. nr.2/2001: ”Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă” şi ale art.7 alin.3 din acelaşi act normativ: ”Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune”.

Prin urmare, în temeiul art.312 alin.3 Cod procedură civilă, Tribunalul va admite recursul, va modifica sentinţa civilă nr.1623 din 06.10.2008 a Judecătoriei Miercurea Ciuc şi, pe cale de consecinţă, va admite în parte plângerea contravenţională şi va modifica procesul-verbal de contravenţie seria JR nr.0454079 din 04.05.2008, în sensul înlocuirii amenzii contravenţionale în cuantum de 100 lei cu sancţiunea avertismentului, exonerând petenta de la plata acesteia; va atrage atenţia petentei ca, pe viitor, să respecte dispoziţiile legii şi normele de convieţuire socială, în caz contrar expunându-se unor sancţiuni mai severe; va menţine, în rest, celelaltedispoziţii ale procesului-verbal atacat.