Încuviinţare executare silită – competenţă teritorială

Hotărâre . din 14.03.2019


Dosar încuviinţare executare silită - declinat

Examinând cererea de încuviințare a executării silite, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei la data de 08.02.2019, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, petentul B_____ E___________ J________ASOCIAȚI D_________ SI D_________ a solicitat încuviințarea executării silite în dosarul nr. 25/2019, privind pe creditorul A________ DE P__________ ______________ debitorul M_____ D______, în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 4491 pronunțată la data de 13.06.2018 de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

Prin încheierea din data de 19.02.2019 pronunțată de Judecătoria V_____, a fost admisă excepția necompetenței teritoriale și s-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sector 6 București.

Pe rolul Judecătoriei sector 6 București, cauza a fost înregistrată la data de 04.03.2019, sub număr de dosar XXXXXXXXXXXXX.

În ședința camerei de consiliu din data de 14.03.2019, instanța a invocat excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Sectorului 6 și a rămas în pronunțare asupra excepției invocate.

Analizând excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Sectorului 6 București, instanța constată următoarele:

Potrivit art. 666 alin.(1) NCPC, î n termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) și dovada achitării taxei judiciare de timbru , iar potrivit art. 651 alin.(1 ) teza I NCPC, instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel .

În privința dovezii domiciliului, instanța reține că potrivit art. 91 alin. 1 și 2 Cod civil dovada domiciliului și a reședinței se face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate. În lipsa acestor mențiuni ori atunci când acestea nu  corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței nu va putea fi opusă altor persoane.

Astfel, pentru stabilirea competenței în prezenta cauză relevanță prezintă domiciliul debitorului, iar nu locuința în fapt a acestuia .

Instanța are în vedere că în prezenta cauză cererea de executare silită a fost depusă la organul de executare silită la data de 29.01.2019 (f. 4), dată la care debitoarea M_____ D______ avea domiciliul în Mun. V_____ (f. 19), astfel încât instanța de executare competentă teritorial să soluționeze prezenta cerere de încuviințare a executării silite este Judecătoria V_____ .

Având în vedere aceste considerente, în baza art. 132 rap . la art. 129 alin. 2 pct. 3 NCPC, instanța va admite excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Sectorului 6 București și va dispune declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei V_____.

Instanța va constata ivit conflictul negativ de competență și ca înainta  dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea conflictului negativ de competență.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite excepția necompetenței teritoriale.

Declină competența de soluționare a cauzei formulate de petentul B_____ E___________ JUDECĂTOREȘTI ASOCIAȚI D_________ SI D_________, privind pe creditorul A________ DE P__________ ______________ debitorul M_____ D______ în favoarea Judecătoriei V_____.

Constată ivit conflictul negativ de competență.

Înaintează dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea soluționării conflictului negativ de competență.

Fără cale de atac.

Pronunțată azi, 14.03.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Domenii speta