Contestație la executare – Prescripția dreptului de a cere executarea silită

Sentinţă civilă .. din 26.02.2018


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANȚA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Constanța, Str. Traian Nr. 33;  Tel. 0241 / 617760; Fax. 0241/619669

Contestație la executare – Prescripția dreptului de a cere executarea silită

Dosar civil nr.4825/254/2016*

SENTINȚA CIVILĂ nr.

Ședința Publică din Data de 26 Februarie 2018

Instanța constituită din:

Președinte: Judecător Dr.

Grefier:

Pe rol, soluționarea cererii având ca obiect contestație la executare – acțiune formulată de contestatorii XX S.R.L., BC, în contradictoriu cu intimata ZZ S.a.R.L. și cu introdusul în cauză CC.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 11.01.2018 și au fost consemnate în încheierea de ședință din acea dată, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera și stabilind că pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, în temeiul art.396 alin.1 și alin.2 C.proc.civ.rep. (în cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 15 zile și în caz de amânare, odată cu anunțarea termenului la care a fost amânată pronunțarea, poate stabili că pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței), a amânat succesiv pronunțarea la 25.01.2018, 07.02.2018, 14.02.2018 și la 26.02.2018 când, după ce a deliberat în secret, conform art.395 C.proc.civ.rep., a adoptat următoarea hotărâre:

I N S T A N Ț A,

I. Obiectul și istoricul cauzei.

Deliberând, constată următoarele:

1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei M la data de ..., sub numărul ..., înregistrată pe rolul Judecătoriei C, după soluționarea conflictului de competență, sub numărul ...*, contestatorii XX S.R.L., BC au solicitat instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța în contradictoriu cu intimata BC S.A. prin cesionar mandatar ....:

1.să admită contestația la executare;

2.să constate perimată executarea silită care face obiectul Dosarului de Executare nr...., instrumentat de B.E.J. ...;

3.să constate ca fiind prescris dreptul creditoarei de a cere executarea silită;

4.să anuleze executarea silită însăși și, implicit, toate actele de executare, care fac obiectul Dosarului de Executare nr...., instrumentat de B.E.J. ...;

5.să anuleze Încheierea nr...., pronunțată în dosarul civil nr...., prin care Judecătoria Constanța a încuviințat executarea silită;

6.să dispună restituirea taxei judiciare de timbru;

7.să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată.

Motivarea cererii de chemare în judecată

(1). Perimarea executării silite

La data de 21.08.2013, le-au fost comunicate contestatorilor actele de executare silită întocmite în Dosarul de Executare nr…, instrumentat de B.E.J. …, respectiv:

–Încheierea din data de 01.07.2013 privind înregistrarea cererii de executare silită și deschiderea dosarului de executare

–Încheierea din data de 21.08.2013 privind stabilirea cheltuielilor de executare

–Adresa de înființare a popririi din data de 21.08.2013

însoțite de:

–copia titlului executoriu reprezentat de Contractul de Credit, încheiat cu BC S.A.

–copia Încheierii nr...., pronunțată în dosarul civil nr...., prin care Judecătoria C a încuviințat executarea silită.

La data de 09.11.2016, în cadrul aceluiași dosar de executare, li s-au comunicat contestatorilor: 

–Somația din data de 20.10.2016

–copia titlului executoriu reprezentat de Contractul de Credit

–copia Încheierii nr...., ....

Între actele de executare îndeplinite în anul 2013 și Somația din data de 20.10.2016, comunicată la data de 09.11.2016, executarea silită nu a mai continuat în niciuna dintre formele prevăzute de lege, motiv pentru care, față de dispozițiile art.698 alin.1 C.proc.civ.rep., se impune a constata intervenită perimarea executării silite, cu consecința anulării tuturor actelor de executare silită.

(2). Prescripția dreptului de a cere executarea silită

Din coroborarea dispozițiilor contractului anterior menționat, rezultă că, în caz de culpă, respectiv în cazul neplății ratelor timp de două luni consecutiv, toate obligațiile debitorului devin scadente anticipat. Potrivit art.10.3 din contract, creditul se va rambursa lunar, prin alimentarea contului de card, iar potrivit art.10.6 din același contract, dacă deținătorul nu efectuează nicio alimentare a contului de card pe perioada de două luni consecutive, Banca este îndreptățită să înceapă procedura legală de recuperare a obligațiilor de plată, considerând creditul exigibil (art.11.3 din contract).

Împrumutatul contestator a achitat ultima rată în noiembrie 2009 și, în condițiile articolului din contract care stabilește consecințele juridice ale neachitării la scadență a oricărei obligații, orice neplată timp de două luni consecutive atrage declararea imediată a scadenței anticipate a întregului credit. Prin urmare, dreptul creditorului de a cere executarea silită s-a născut în luna ianuarie 2010.

Raportat la data nașterii dreptului de a cere executarea silită, respectiv, luna ianuarie 2010, termenul de prescripție s-a împlinit în luna ianuarie 2013. Cum cererea de executare silită a fost depusă la 01.07.2013, urmează că a fost depășit termenul de trei ani, consecința fiind aceea a prescrierii dreptului creditorului de a mai iniția executarea silită. În egală măsură, prescripția a operat și în raport cu Somația din data de 10.10.2016, față de ultimul act de executare emis la 21.08.2013, respectiv față de adresa de înființare a popririi.

Având în vedere dispozițiile art.706 și ale art.707 C.proc.civ.rep., se impune concluzia că a intervenit prescripția dreptului creditorului de a mai iniția executarea silită, consecința fiind aceea că titlul și-a pierdit puterea executorie. 

(3). Neîndeplinirea condițiilor impuse de art.663 C.proc.civ.rep.

Creanța nu îndeplinește exigențele art.663 C.proc.civ.rep., întrucât nu s-a făcut dovada sumei solicitate, nefiind atașat niciun mod de calcul al creanței.

(4). Eventuala cesiune a creanței nu este opozabilă contestatorilor, întrucât nu le-a fost comunicată.

În drept, contestatorii au invocat art.663, art.705, art.707 și art.698 alin.1 C.proc.civ.rep.; art.1391 – art.1398, art.1400 – art.1404 Cod Civil din 1864.

În susținerea cererii, contestatorii au depus la dosarul cauzei, înscrisuri (filele nr.10 – 48, vol.1 dosar).

Cererea a fost legal timbrată, conform art.10 alin.2 din O.U.G. nr.80/2013, cu taxă judiciară de timbru de ... lei, achitată conform chitanței Seria/Nr./Data ....(fila nr.4, vol.1 din dosar).

2. Cadrul procesual pasiv al acțiunii

La termenul de judecată din 18.12.2017, în temeiul art.38 rap. la art.645 alin.2 C.proc.civ.rep., instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de intimat, a societății  TF S.a.R.L., în locul BC S.A. și a BC S.A prin cesionar mandatar APS; scoaterea din citativ a intimatei inițiale; citarea societății TF S.a.R.L., în calitate de intimat.

În motivarea acestei soluții, instanța a reținut că societatea TF S.a.R.L. a dobândit calitatea de creditor al creanței, urmare a cesiunii acesteia, de către Banca; că, la dosarul cauzei s-au depus:

–Contractul de Cesiune de Creanțe încheiat între (filele nr.13 – 29, vol.2 dosar);

–de către cesionar, cerere de introducere în cauză, în calitate de intimat-pârât, în locul cedentului (filele nr.11 și nr.12, vol.2 dosar). 

De asemenea, instanța a mai reținut că, în dosarul de executare silită, cesionarul a formulat cerere de continuare a executării silite (fila nr.172, vol.2 dosar).

3. Incidența înspeță a dispozițiilor art.78 C.proc.civ.rep.

La termenul de judecată din 11.09.2017, în temeiul art.78 alin.1 și alin.3 C.proc.civ.rep., instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de introdus în cauză, a numitului CC, având în vedere că din analiza actelor de executare rezulta că executarea silită a fost pornită atât împotriva împrumutatului, contestatoarea S.C. TI S.R.L., cât și împotriva fidejusorilor BCG (contestatoare, în cauză) și CC.

4. Întâmpinarea 

La data de 07.12.2016, societatea TF S.a.R.L. a depus la dosarul cauzei întâmpinare. Instanța nu va reține apărările expuse prin actul de procedură evocat, observând că, la data de 07.12.2016, societatea nu avea calitate procesual pasivă în cauză.

De asemenea, instanța constată că, după introducerea sa în cauză, în calitate de intimat, societatea TF S.a.R.L. nu a mai depus întâmpinare la dosarul cauzei și nici vreun înscris prin care să solicite valorificarea apărărilor expuse prin actul de procedură depus la 07.12.2016.

5. Dosarul de executare

Prin rezoluție, instanța a dispus atașarea Dosarului de Executare nr…., instrumentat de B.E.J. ….

6. Probe încuviințate și administrate

În cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri.

II. Aprecierea instanței

Analizând cererea de chemare în judecată, înscrisurile depuse la dosar și normele legale invocate în susținere, instanța reține următoarele:

1. Asupra contestației la executare

1.1. Analiza dosarului de executare:

Între contestatoarea S.C. TI S.R.L., în calitate de împrumutat (deținător principal de card), și BC S.A., în calitate de împrumutător, s-a încheiat Contractul de Credit ... (filele nr.79 – 84, vol.1 dosar). Având în vedere prevederile Capitolului 3 Garanții, art.3.1 pct.(b) din contractul menționat, pentru garantarea rambursării creditului în valoare de ... de lei, a dobânzilor, comisioanelor și altor speze și cheltuieli  ale contractului, între Bancă, în calitate de creditor, și numiții ..., ambii în calitate de fidejusor, s-a încheiat Contractul de Fidejusiune ... (fila nr.85, vol.1 dosar).

Prin împuternicirea autentificată de B.N. Confides, sub numărul 3325/09.09.20111, BC S.A. a mandatat S.C. CR S.R.L. să acționeze în vederea recuperării, pe calea executării silite, a creanțelor deținute de Bancă împotriva clienților săi (filele nr.87 – 88, vol.1 dosar).

La data de 01.07.2013, BC S.A., prin mandatar S.C. CR S.R.L., s-a adresat B.E.J. ... cu cerere de începere a executării silite a debitorilor

–...

pentru recuperarea unui debit restant în cuantum de ... lei, în temeiul titlurilor  executorii reprezentate de (fila nr.78, vol.1 dosar):

–Contract de Credit

–Contract de Fidejusiune.

Prin Încheierea din data de 01.07.2013, executorul judecătoresc a admis cererea formulată de formulată de creditoarea  BC S.A., prin mandatar S.C. CR S.R.L., a dispus înregistrarea cererii de executare silită în registrul general al biroului și a dispus deschiderea dosarului de executare silită nr.... (fila nr.90, vol.1 dosar).

Judecătoria Constanța a încuviințat executarea silită prin Încheierea nr...., pronunțată în dosarul civil nr.... (filele nr.95 – 96, vol.1 dosar).

Prin Încheierea din data de 05.08.2013 au fost stabilite cheltuieli de executare în cuantum total, la momentul procedurii, de … lei cu TVA inclus (fila nr.98, vol.1 dosar).

Prin Somația din data de 05.08.2013, debitorilor li s-a pus în vedere ca, în termen de o zi, să achite suma de … lei, din care … lei – creanță creditor și … lei –  cheltuieli de executare (fila nr.97, vol.1 dosar).

Contrar susținerilor contestatorilor, instanța observă că nu la 21.08.2013, ci la 09.08.2013 le-au fost comunicate Somația din data de 05.08.2013, încheierea din data de 05.08.2013 privind stabilirea cheltuielilor de executare, încheierea din data de 01.07.2013 privind înregistrarea cererii de executare silită și deschiderea dosarului de executare,  Încheierea nr...., pronunțată în dosarul civil nr...., precum și copia titlului executoriu (fila nr.103 și fila nr.105, vol.1 dosar). Pentru introdusul în cauză, comunicarea actelor de executare evocate și a titlului executoriu s-a realizat la 14.08.2013 (fila nr.114, vol.1 dosar).

La data de 30.08.2013, executorul judecătoresc a comunicat celor trei debitori adresa de înființare a popririi din 21.08.2013, încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din 21.08.2013, încheierea din data de 01.07.2013 privind înregistrarea cererii de executare silită și deschiderea dosarului de executare,  Încheierea nr.10204/11.07.2013, pronunțată în dosarul civil nr.17396/212/2013, precum și copia titlului executoriu (filele nr.119 – 121, vol.1 dosar).

O nouă adresă de înființare a popririi și o înștiințare privind instituirea măsurii au fost emise la 06.09.2013, pentru veniturile realizate de fidejusorul BCG, în calitate de angajat al terțului poprit S.C. SA S.R.L.. De asemenea, prin încheierea din 06.09.2013, executorul judecătoresc a procedat la recalcularea cheltuielilor de executare, față de noul stadiu al procedurii execuționale, fiind stabilite cheltuieli de executare în cuantum de 2.091,10 lei (fila nr.125, vol.1 dosar).

La data de 13.09.2013, executorul judecătoresc a comunicat fidejusorului BCG adresa de înființare a popririi și încheierea de stabilirea a noului cuantum al cheltuielilor de executare silită.

O nouă încheiere privind calcularea cheltuielilor de executare, raportată la stadiul procedurii execuționale, a fost emisă de executorul judecătoresc 21.11.2013 (fila nr.147, vol.1 dosar).

În anul 2014, executorul judecătoresc a emis și comunicat fidejusorului BCG, la 14.10.2014, următoarele acte execuționale:

–Adresa de Înființare a Popririi din data de 01.10.2014 (fila nr.154 rap. la fila nr.158, vol.1 dosar);

–Încheierea din data de 01.10.2014 prin care au fost actualizate cheltuielile de executare (fila nr.155, rap. la fila nr.158, vol.1 dosar);

–Înștiințarea privind instituirea măsurii popririi din data de 01.10.2014 (fila nr.156, rap. la fila nr.158, vol.1 dosar).

În anul 2015, executorul judecătoresc a emis și comunicat ambilor fidejusori, la 27.11.2015, alte trei acte execuționale:

–Adresa de Înființare a Popririi din data de 09.11.2015 (fila nr.168 rap. la filele nr.1172 – 173, vol.1 dosar);

–Încheierea din data de 09.11.2015 prin care au fost actualizate cheltuielile de executare (fila nr.171, rap. la filele nr.1172 – 173, vol.1 dosar);

–Înștiințarea privind instituirea măsurii popririi din data de 09.11.2015 (fila nr.169, rap. la filele nr.1172 – 173, vol.1 dosar).

 Prin adresa nr.77145/20.09.2016, societatea TF S.a.R.L. comunica executorului judecătoresc că, având în vedere stadiul procedurii execuționale în dosarul de executare nr.... și dobândirea calității sale de cesionar al creanței debitoarei S.C. TI S.R.L., înțelege să insiste în executarea silită, pentru recuperarea unei creanțe în cuantum de ... lei (fila nr.186, vol.1 dosar).

După depunerea la dosarul de executare a menționatei adrese, în anul 2016, executorul judecătoresc a emis și comunicat fidejusorului BCG, la 10.11.2016, următoarele acte execuționale:

–Adresa de Înființare a Popririi din data de 20.10.2016 (fila nr.188 rap. la fila nr.195, vol.1 dosar);

–Încheierea din data de 20.10.2016 prin care au fost actualizate cheltuielile de executare (fila nr.192, rap. la fila nr.195, vol.1 dosar);

–Înștiințarea privind instituirea măsurii popririi din data de 20.10.2016 (fila nr.191, rap. la fila nr.195, vol.1 dosar).

De asemenea, tot după depunerea la dosarul de executare a menționatei adrese, în anul 2016, prin Somația din data de 20.10.2016, comunicată contestatorilor la 10.11.2016, li s-a pus în vedere ca, în termen de o zi, să achite suma de ... lei, din care ... lei – creanță creditor și ... lei –  cheltuieli de executare (fila nr.187, rap. la filele nr.196, nr.198 și nr.199, vol.1 dosar).

În cadrul actelor de executare emise în anul 2016, s-a reținut calitatea de crecitor a BC S.A..

Prin Încheierea din 17.11.2016, pronunțată în dosarul civil nr.4826/254/2016, Judecătoria Mangalia a dispus suspendarea provizorie a executării silite (fila nr.206, vol.1 dosar).

Prin Contractul Cadru de Cesiune de Creanțe din data de ..., BC S.A., în calitate de cedent, a cesionat, transmis și vândut către cesionarul TF S.a.R.L. (companie înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților Comerciale din Luxemburg), un portofoliu de creanțe pe care cedentul le deținea până la acel moment împotriva debitorilor săi, printre care se află și creanța deținută împotriva debitorului contestator, decurgând din Contractul de Credit (filele nr.82 – 95, vol.2 dosar). La data de 08.06.2016, prin actul adițional la contractul cadru, cedentul și cesionarul au actualizat lista cu debitorii cedați, fără a fi modificată situația contestatoarei S.C. TI S.R.L. (filele nr.13 – 32, vol.2 dosar).

1.2. Analiza argumentelor invocate de părți:

1.2.1. Perimarea executării silite:

(1). În drept:

Potrivit art.697 alin.1 C.proc.civ.rep., în cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept.

(2). În speță:

Instanța observă că modalitatea în care contestatorii au înțeles să argumenteze perimarea executării silite este în concordanță cu condițiile impuse în materie de art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865. Instanța nu va reține aceste argumente întrucât, conform art.3 alin.1 din Legea nr.76/2012, executarea silită contestată cade sub incidența dispozițiilor Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă – astfel că analiza acestei susțineri trebuie raportată la condițiile impuse de art.697 alin.1 C.proc.civ.rep., precitat.

Este real că, potrivit art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865, termenul de perimare începea să curgă de la ultimul act de executare efectuat. Însă, art.697 alin.1 C.proc.civ.rep. prevede că termenul va curge de la data la care executorul a comunicat în scris creditorului solicitarea îndeplinirii unui act sau a efectuării unui demers, necesare executării silite. Observă instanța că, situația premisă care trebuie îndeplinită în speță, pentru a curge termenul de perimare, în condițiile art.697 alin.1 C.proc.civ.rep., este aceea ca executorul judecătoresc să fi solicitat creditorului, în scris, un act sau un demers care, neîndeplinite fiind și sub condiția ca termenul de șase luni să se fi epuizat, face ca perimarea să intervină din culpa exclusivă a creditorului, iar nu din culpa comună a acestuia și a executorului. Se impune, deci, concluzia că perimarea exectării analizate nu intervine prin simplul fapt al interpunerii unei perioade de 6 luni între două acte de executare succesive, fiind necesar ca executorul să îl fi înștiințat în scris pe creditor despre obligația de îndeplinire a unui act sau a unui demers.

Concluzionând și raportat la analiza dosarului de executare silită, expusă în precedent, instanța reține că, termenul de 6 luni a curs între două acte de executare succesive (a se vedea actele emise în 2014 față de ultimul act emis în 2013 – 01.10.2014 față de 21.11.2013, și, similar, cele din 2015 față de ultimul din 2014 – 01.10.2014 și 09.11.2015), așa cum au argumentat și contestatorii, dar condiția, deși necesară, nu este și suficientă pentru a opera perimarea, întrucât actele dosarului execuțional probează că executorul judecătoresc nu l-a  înștiințat, în scris, pe creditor cu privire obligația acestuia de a îndeplini vreun act sau vreun demers necesare executării silite. Așa fiind, instanța reține că nu a început să curgă termenul de perimare a executării contestate în cauză și, pe cale de consecință, perimarea nu a operat.

1.2.2. Prescripția dreptului de a cere executarea silită:

Conform art.3 alin.1 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, dispozițiile Codului (nou) de procedură civilă se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare

Executarea silită contestată în cauză a început după intrarea în vigoare a Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă. Prin urmare, instanța nu va reține motivarea drept material, substanțial expusă de contestatori cu privire la prescripția extinctivă, ci textele aplicabile prescripției dreptului creditorului de a cerere executarea silită, prevăzute în Codul de Procedură Civilă.

 (1). În drept:

Art.706 C.proc.civ.rep. : (1) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. ….. (2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Art.707 C.proc.civ. rep.: (1) Prescripția nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. (2) Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepția autorității de lucru judecat.

Art.709 C.proc.civ. rep.: (1) Cursul prescripției se întrerupe:

1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei;

2. pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;

3. pe data depunerii cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți creditori;

4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;

5. pe data depunerii cererii de reluare a executării;

6. în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripție.

(3) Prescripția nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunțat la ea.

(2). În speță:

Pe fondul contestației la executare, prescripția dreptului de a cere executarea silită invocată de către contestator nu este, în contextul executării silite, o excepție propriu-zisă, ci o apărare de fond, o critică adusă demersului execuțional – ceea ce înseamnă că trebuie să fie analizată în planul criticilor de legalitate a executării, iar nu în planul excepțiilor procesuale.

Este aprecierea instanței că apărarea contestatorilor referitoare prescripția dreptului creditorului de a cere executarea silită este o critică întemeiată.

Prescripția curge doar de la scadența fiecărei rate în cazul în care părțile convin și se și menține un grafic de rambursare a ratelor. Calculul termenului de prescripție nu mai urmează acest algoritm atunci când creditorul, declarând scadent anticipat întregul credit,  solicită plata integrală a acestuia. Decăderea din beneficiul termenului face ca obligația să devină de îndată exigibilă (art.1418 Cod Civil / art.1025 Cod Civil din 1864). Prin urmare, termenul în discuție va fi calculat față de data declarării exigibilității anticipate a creditului.

Prin adresa dispusă la termenele de judecată din 11.09.2017 și din 23.10.2017, instanța a solicitat BC S.A., să precizeze data la care a declarat scadența anticipată a creditului contractat de contestatorul persoană juridică și garantat de fidejusori (contestator și introdus în cauză) potrivit Contractului de Credit și să depună la dosarul cauzei dovada comunicării către împrumutat a menționatei declarații. Constatând că Banca a formulat un răspuns incomplet, la termenul de judecată din 18.12.2017, instanța a dispus a se reveni cu o nouă adresă.

Potrivit adresei nr.336912/04.01.2018, comunicate de BC S.A., conform extrasului de cont aferent lunii …, la data de 08.06.2016, a cesionat creanța în cuantum total de … lei către TF S.a.R.L., astfel că nu a declarat scadența anticipată a creditului (fila nr.178, vol.2 dosar).

În acord cu contestatorii, innstanța constată că, potrivit art.10.1 – 10.7 din contractul de credit, în caz de culpă, respectiv în cazul neplății ratelor timp de două luni consecutive, toate obligațiile debitorului devin scadente anticipat. Potrivit art.10.3 din contract, creditul se va rambursa lunar, prin alimentarea contului de card, iar potrivit art.10.6 din același contract, dacă deținătorul nu efectuează nicio alimentare a contului de card pe perioada de două luni consecutive, Banca este îndreptățită să înceapă procedura legală de recuperare a obligațiilor de plată, considerând creditul exigibil (art.11.3 din contract).

Prin urmare, în condițiile clauzelor contractuale enunțate, orice neplată timp de două luni consecutive atrage declararea imediată a scadenței anticipate a întregului credit.

Prin adresa nr…., BC S.A. a comunicat instanței că împrumutatul a efectuat ultima rambursare de credit la data de 27.11.2009 (fila nr.62, vol.2 dosar). Raportând data ultimei rambursări, confirmată de Bancă, la clauzele contractuale evocate, instanța reține, în acord cu contestatorii, că dreptul creditorului de a cere executarea silită s-a născut începând cu 28 ianuarie 2010.

Dacă 28.01.2010 este data începând cu care Banca avea dreptul să declarare scadența anticipată a creditului, urmează că, pentru creanța rezultată din contractul de credit în discuție, termenul de trei ani impus de art.706 C.proc.civ.rep., s-a împlinit la 28.01.2013. Cum cererea de începere a executării silite formulată de intimată a fost înregistrată în evidențele B.E.J. .... sub nr....., la data de 01.07.2013, rezultă că formularea acesteia nu a întrerupt cursul prescripției, neputându-se  reține incidența în speță a art.709 alin.1 pct.2 C.proc.civ.rep..

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei nu rezultă incidența altor cauze de întrerupere a cursului prescripției și nici a unor cauze de suspendare a cursului acesteia. Pe de altă parte, nici prin cesiunea creanței nu s-a întrerupt cursul prescripției și nu a început să curgă un nou termen de prescripție întrucât efectul principal al cesiunii de creanță este transmiterea dreptului de creanță de la cedent la cesionar, iar cesionarul dobândește dreptul ce a aparținut cedentului, nimic mai mult sau mai puțin. Prescripția dreptului de a cere executarea silită a creanței se produce în termenul și condițiile prevăzute pentru cedent.

Prin urmare, instanța reține, în acord cu contestatorii, că executarea silită care face obiectul dosarului de executare nr....., instrumentat de B.E.J. ..., poartă asupra unei creanțe pentru care dreptul creditorului de a o pune în executare era deja prescris la data formulării cererii sale privind începerea executării silite a debitorului contestator. Ca efect al împlinirii termenului de prescripție, față de dispozițiile art.707 alin.2 C.proc.civ.rep., instanța constată că, la data formulării cererii de executare silită, dreptul BC S.A. și, prin urmare, și al intimatei de a obține executarea silită era stins prin prescripție, titlul executoriu pierzându-și puterea executorie, începând cu data de 28.01.2013, inclusiv în privința creanței pretinse de intimată în executarea silită analizată.

1.2.2. Neîndeplinirea condițiilor impuse de art.632 alin.1 și de art.663 alin.1 – alin.4 C.proc.civ.rep.

Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu (art.632 alin.1 C.proc.civ.rep.). Așadar, pentru declanșarea executării silite, intimata trebuia să se afle în posesia unui titlu executoriu. Condiția nu poate fi apreciată ca fiind îndeplinită câtă vreme, astfel cum s-a argumentat în precedent, la data formulării cererii de executare silită, contractul de credit își pierduse puterea executorie.

În egală măsură, executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă. Creanța este certă când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul executoriu. Creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elementele care permit stabilirea lui. Creanța este exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată (art.663 alin.1 – alin.4 C.proc.civ.rep.). Pentru același argument, respectiv pierderea puterii executorii a titlului, instanța opinează în sensul că suma pusă în executare nu îndeplinește criteriul certitudinii, analiza celorlalte două criterii fiind de prisos câtă vreme prima dintre condiții nu este îndeplinită. 

Instanța constată că nici în cererea de executare silită și nici în actele de executare nu se regăsește vreo mențiune referitoare la structura creanței (debit principal, comisioane, dobânzi, etc.). Pe de altă parte, dacă suma ar fi inclus și dobânzi, se impunea a fi precizată perioada pentru care au fost calculate, respectiv baza de calcul la care s-a aplicat. Astfel,  instanța constată că prin cererea de executare silită s-a solicitat o creanță în cuantum de 11.701,19 lei, care, fără justificare în dosarul execuțional, a ajuns la 19.514,39 lei, conform somației din 20.10.2016, în condițiile în care, prin adresa nr..../20.09.2016, cesionarul comunica executorului judecătoresc că înțelege să insiste în executarea silită, pentru recuperarea unei creanțe în cuantum de 159.292,01 lei. În egală măsură, instanța reține că, prin adresa arătată, cesionarul indica un alt dosar de executare, decât cel analizat în cauză, respectiv dosarul de executare nr.346/2013.

1.3. Soluția instanței:

1.3.1. În drept:

Art.712 alin.1 și alin.3 C.proc.civ.rep.: împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale.

Art.720 alin.1 C.proc.civ.rep.: Dacă admite contestația la executare, instanța, ținând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseși, va anula ori lămuri titlul executoriu.

1.3.2. În speță:

În baza considerentelor de fapt și de drept expuse anterior, instanța:

–în temeiul art.706 C.proc.civ.rep., va constata că executarea silită care face obiectul dosarului de executare nr…. instrumentat de B.E.J. … poartă asupra unei creanțe pentru care dreptul creditoarei de a o pune în executare era deja prescris la data formulării cererii privind începerea executării silite împotriva debitorului contestator

–va admite contestația la executare

–în temeiul art.720 alin.1 C.proc.civ.rep., va dispune anularea executării silite înseși, care face obiectul dosarului de executare nr…. instrumentat de către B.E.J. … și, implicit, anularea tuturor actelor de executare emise în dosarul execuțional menționat.

Întrucât efectele soluției dispuse se întind asupra tuturor actelor de executare emise de B.E.J. … în Dosarul de executare silită nr…., instanța apreciază că nu se impune a se pronunța, în mod distinct, asupra fiecărui act de executare în parte.

Însă, față de dispozițiile art.712 alin.3 C.proc.civ.rep., potrivit cu care cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum și a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condițiilor legale, și față de împrejurarea că executarea silită s-a făcut cu nesocotirea art.663 C.proc.civ.rep., instanța se va pronunța distinct asupra anulării încheierii privind încuviințarea executării silite, și va dispune, în consecință, anularea Încheierii nr...., pronunțate în dosarul civil nr...., prin care Judecătoria C a încuviințat executarea silită.

2. Având în vedere petitele formulate de contestatori în referire la executarea silită contestată, cererea de chemare în judecată, în ansamblul său, urmează a fi admisă doar în parte.

3. Cu privire la restituirea taxei judiciare de timbru:

3.1. În drept:

Art.45 alin.1 lit.(f) și alin.2 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru:

Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, în următoarele situații:

f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;

În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) și i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporțional cu admiterea contestației. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluționat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

3.2. În speță:

Pentru capătul de cerere privind contestația la executare, contestatorii au achitat … lei cu titlul taxă judiciară de timbru, conform art.10 alin.2 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (chitanța Seria/Nr./Data ... – fila nr.4, vol.1 din dosar).

Având în vedere soluția dispusă în privința contestației la executare raportată la art.45 alin.1 lit.(f) din O.U.G. nr.80/2013, instanța :

–va admite capătul de cerere formulat de contestatori privind restituirea taxei judiciare de timbru;

–sub condiția rămânerii definitive a hotărârii, va dispune restituirea sumei de … lei, achitate de contestatori cu titlul taxă judiciară de timbru (aferentă petitului privind contestația la executare), conform chitanței Seria/Nr./Data .... 

III. Instanța din oficiu:

Cu ocazia cuvântului pe fondul cauzei, contestatorii, prin reprezentant convențional, au învederat că vor solicita, pe cale separată, cheltuielile de judecată.

În temeiul art.22 alin.6 C.proc.civ.rep. în referire la art.453 C.proc.civ.rep.,  instanța va lua act că:

–contestatorii vor solicita, pe cale separată, cheltuielile de judecată;

–introdusul în cauză și intimata nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Având în vedere dispozițiile legale ce succed:

–art.466 alin.1 C.proc.civ.rep. coroborate cu art.651 alin.4 C.proc.civ.rep.

–art.471 alin.1 C.proc.civ.rep.,

–art.720 alin.4 C.proc.civ.rep.,

- hotărârea este supusă numai apelului la Tribunal, în termen de 10 de zile, de la comunicare, cererea de apel depunându-se, sub sancțiunea nulității, la Judecătoria Constanța (instanța a cărei hotărâre se atacă).

- hotărârea, rămasă definitivă, va fi comunicată, din oficiu și de îndată, și B.E.J. ….

PENTRU ACESTE MOTIVE,

JUDECĂTORIA, ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea de chemare în judecată, având ca obiect contestație la executare – acțiune formulată de contestatorii XX S.R.L., BC, în contradictoriu cu intimata ZZ S.a.R.L. și cu introdusul în cauză CC.

Constată că executarea silită care face obiectul dosarului de executare nr...., instrumentat de B.E.J. ...., poartă asupra unei creanțe pentru care dreptul creditorului TF S.a.R.L. de a o pune în executare era deja prescris la data formulării cererii privind începerea executării silite împotriva debitorilor S.C. TI S.R.L., BCG și CC. 

Anulează executarea silită însăși, care face obiectul dosarului de executare nr...., instrumentat de către B.E.J. ..., și, implicit, anulează toate actele de executare emise în dosarul execuțional menționat.

Anulează Încheierea nr...., pronunțată de Judecătoria C, în dosarul civil nr.....

În temeiul art.22 alin.6 C.proc.civ.rep., în referire la art.453 C.proc.civ.rep.,  ia act că:

–introdusul în cauză și intimata nu au solicitat cheltuieli de judecată;

–contestatorii vor solicita, pe cale separată, cheltuielile de judecată.

Sub condiția rămânerii definitive a hotărârii, dispune restituirea către contestatori a sumei de ... lei, achitate de către acesta cu titlul taxă judiciară de timbru, conform chitanței Seria/Nr./Data .... 

Hotărârea se comunică, din oficiu și de îndată ce va rămâne definitivă, către B.E.J. ..., conform art.720 alin.4 C.proc.civ.rep..

Cu drept de apel la Tribunal, în termen de 10 de zile, de la comunicare, conform art.718 alin.1 C.proc.civ. rep. coroborat cu art.651 alin.4 C.proc.civ.rep..

Apelul se depune la Judecătoria Constanța, sub sancțiunea nulității, conform art.471 alin.1 C.proc.civ.rep..

Pronunțată astăzi, 26.02.2018, punerea soluției la dispoziția părților fiind realizată prin mijlocirea grefei instanței, conform art.396 alin.2 C.proc.civ.rep..

Președinte, Grefier,