Rolul activ al judecătorului. Respectarea de către instanţă a principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil

Hotărâre 177 din 17.03.2020


Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Principiile rolului activ al judecătorului şi disponibilităţii în procesul civil

Indice alfabetic: Drept procesual civil

- principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil

- principiul rolului activ al judecătorului.

Temei de drept: Cod procedură civilă, art. 9 şi art. 22 alin. 1, 6

Rolul activ al judecătorului presupune obligaţia instanţei de judecată de a stabili starea de fapt şi de drept din speţă, în scopul aflării adevărului, atunci când este învestită cu situaţii de fapt ori raporturi juridice complexe, iar părţile nu au propus probe ori probele administrate - la propunerea părţilor - sunt insuficiente.

Intervenţia instanţei în alte împrejurări ar echivala cu substituirea părţii în efectuarea unui act procedural, cu încurajarea atitudinii culpabile a părţii căreia îi revine sarcina probării pretenţiilor, ceea ce ar avea drept consecinţa ruperea echilibrului procesual, printr-o atitudine părtinitoare a instanţei, de natură a defavoriza şi prejudicia cealaltă parte în proces.

Mai mult, pentru a asigura tuturor părţilor dreptul la un proces echitabil, instanţa de judecată are obligaţia, conform art. 22 alin. 2, 6 din Codul de procedură civilă, de a respecta principiul contradictorialităţii, precum şi celelalte principii procesuale, printre care şi cele privind disponibilitatea, egalitatea părţilor, inclusiv în plan probator, precum şi de a veghea la respectarea dispoziţiilor legale cu ocazia soluţionării pricinii deduse judecăţii.

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 177/17.03.2020