Principiul motivării actelor administrative referitor la necesitatea motivării în fapt şi în drept a fost statuat cu valoare de principiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Sentinţă civilă 444 din 19.06.2019


Titlu: Principiul motivării actelor administrative referitor la necesitatea motivării în fapt şi în drept  a fost statuat cu valoare de principiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Tip speţă: Sentinţă civilă

Număr speţă: 444

Dată speţă: 19.06.2019

Domeniu  asociat: Acte ale autorităţilor publice

Pe rol judecarea cauzei în Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta ... şi pe pârâta  ..., având ca obiect anulare act  certif. ....

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică  s-au prezentat  reclamanta personal asistată de avocat  ...  şi  consilier juridic  ... pentru pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Reclamanta procedează la semnarea cererii de chemare în judecată, în faţa instanţei şi a părţilor prezente.

Avocat  ... pentru reclamantă şi consilier juridic  ... pentru pârâtă având pe rând cuvântul  învederează instanţei că nu mai au excepţii de invocat sau alte cereri de formulat. 

Tribunalul, ia act că nu mai sunt cereri noi de formulat sau alte incidente de solu?ionat, declară dezbaterile închise, conform art.394 alin.1 Noul Cod de procedură civilă şi acordă cuvântul părţilor asupra fondului cauzei.

Avocat  ... având cuvântul pentru reclamantă solicită anularea certificatului  de încadrare în grad de handicap pentru că este emis în văditul dispreţ al legii şi al normelor deontologice.  Reclamanta s-a mai plâns odată de emiterea unui certificat  de încadrare în grad de handicap iar CAB a admis solicitarea acesteia şi a anulat acest certificat, pentru că pe el nu se fac  nici un fel de men?iuni cu privire la motivele care au stat la baza retrogradării reclamantei din certificat de încadrare în grad de handicap accentuat în certificat de încadrare în grad de handicap cu  grad mediu. În întâmpinare se fac tot felul de referiri la un raport de evaluare, la un protocol cu privire la un CT în care se vorbeşte despre nişte determinări secundare, care nu ar exista şi care ar fi determinat  retrogradarea în grad de handicap. Se poate observa din actele depuse la dosar că nici când a avut gradul mediu de  handicap  nu au existat determinări secundare şi totu?i  reclamanta  a fost încadrată în gradul de handicap mediu. Prin urmare, nici în momentul de faţă aceste determinări  secundare  nu pot constitui motivul determinant pentru care să se facă retrogradarea iar dacă  au  existat  aceste determinări  secundare  pentru care  se face  retrogradarea să i se  explice  care este temeiul juridic după care aceste determinări secundare ar constitui motiv pentru retrogradarea în grad de handicap. Situaţia clinică a reclamantei nu numai că este la  fel ci s-a  înrăută?it pentru că suferă  de o boală foarte  gravă şi este  şi nelegal  şi imoral  ca  reclamanta  să fie retrogradată cu  un diagnostic aşa cum este „cancer mamar” să fie retrogradată în loc să fie ajutată să-şi rezolve problemele medicale şi să poată avea cât de cât nişte sume de bani cu care să-şi plătească cheltuielile foarte mari  necesare pentru  întreţinerea unei astfel de boli, dimpotrivă este oprită în a-şi  rezolva  aceste probleme. Prin urmare, aceste documente la care se face referire, acel protocol, acel CT, acel raport de evaluare nu sunt documente relevante şi din care să rezulte cu certitudine că este necesară retrogradarea reclamantei de la gradul accentuat la gradul mediu. În ultim aspect,  precizează că aceste documente trebuiau să fie precizate pe în?elesul omului aşa cum spune CAB, în certificatul de handicap să se explice care este motivul pentru care a fost retrogradată aşa cum a stabilit cu putere de lucru judecat CAB. Solicită anularea certificatului, fără cheltuieli de  judecată.

 Consilier juridic  ... având cuvântul pentru pârâtă, arată că  ...  a anulat certificatul nr. ... şi a emis un certificat nou  de  încadrarea în grad de  handicap  ... grad mediu, cod 2 somatic, valabilitate 24 de luni, care cuprinde motivarea actului administrativ conform solicitării instanţei de judecată, după reanalizarea documentelor medicale depuse în dosarul medico-psiho-social. Pentru  aceste motive şi pentru cele expuse în întâmpinare solicită respingerea cererii reclamantei.

Tribunalul reţine cauza  în pronunţare şi  în urma deliberării, pronunţă următoarea sentinţă:

 

INSTANŢA;

Deliberând asupra cauzei de faţă;

Prin cerere înregistrată la  ... la data de  ... sub nr. ... reclamanta  ..., domiciliată în  ..., a chemat în judecată pe pârâta  ..., cu sediul în  ..., pentru ca prin hotărârea  judecătorească ce se va pronunţa să se dispună anularea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ..., grad mediu, cod 2 c somatic cu valabilitate  24 de luni .

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că în anul  ...  a fost diagnosticată cu un neoplasm mamar la Institutul Oncologic  ...  Tot în  ...  s-a adresat  ... si a primit un certificat de încadrare în handicap în gradul mediu dar pentru că starea sa de sănătate s-a agravat , în  ...  a fost încadrata într-un grad de handicap mai grav si anume în gradul de handicap accentuat.

A arătat de asemenea  reclamanta  că, deşi starea sa de sănătate nu s-a îmbunătă?it, mai mult s-a deteriorat, în anul  ..., aceeaşi comisie de expertiză medicală, din judeţul  ..., a retrogradat-o de la gradul de handicap accentuat la gradul de handicap mediu, fără să motiveze aceasta reîncadrare. A contestat în instanţa acest certificat si în final Curtea de Apel  ..., a anulat acest certificat si a obligat pârâta sa emită un nou certificat motivat.

Menţionează  reclamanta totodată că la data de  ..., a primit prin poştă  mai multe documente de la  ..., printre care si un certificat de încadrare în grad de handicap, nr. .... De?i Curtea de Apel  ...  ceruse comisiei să motiveze retrogradarea sa din gradul de handicap accentuat in gradul de handicap mediu, aceasta nu s-a conformat deciziei instanţei, emiţând un al doilea certificat de handicap în acelaşi grad şi în aceleaşi condiţii pe care 1-a emis pe cel din  ...  . Arată  reclamanta că  alături de certificatul de încadrare în handicap pe care 1-a primit prin poştă, a primit si o adresă de înaintare. In aceasta adresă se precizează că este vorba de un nou certificat de încadrare în handicap nr. .... In realitate este vorba de un certificat emis in  ... Aceasta denotă lipsa de interes a celor care emit astfel de certificate faţă de cetăţeni; că expertiza  ... a anulat certificatul anterior  ..., când în realitate acel certificat a fost anulat de către instanţa, comisia neavând ce sa anuleze si , mai mult , nu ar fi avut competenta legală să anuleze un astfel de certificat; că a primit un certificat de încadrare in handicap , "care cuprinde motivarea actului administrativ ". Afirmaţia este nehotărâtă, întrucât certificatul de încadrare in grad de handicap nr. ...  , nu cuprinde o menţiune a integrării sale de la gradul de handicap accentuat  la gradul de handicap mediu .

Având in vedere ca în speţa, ... nu a respectat dispoziţia Curţii de Apel  ..., anume cererea de a motiva un nou certificat de încadrare în grad de handicap motivat , reclamanta solicită anularea certificatului nr. ... şi emiterea unui alt certificat în care să arate concret motivele pentru care a fost retrogradată la gradul de handicap mediu.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 8 din Lg.554/2004 si art.87 din OUG 51 /2017.

A solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi a depus la dosar înscrisuri medicale din care rezulta ca este depistată cu neoplasm mamar, înscrisuri medicale din care rezulta ca din  ...  si până în prezent starea sa de sănătate nu numai că nu s-a îmbunătăţit ci s-a agravat, copii după certificate de încadrare în grad de handicap -  ..., adresa de înaintare din  ... a  ..., decizie civilă nr. ... pronunţată în dosarul nr. ... al Curţii de Apel  ....

 Prin întâmpinarea formulată în cauză la data de  ..., pârâta  ... solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării pârâta a arătat că la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ... grad mediu, cod 2 somatic, valabilitate 24 de luni a stat decizia civilă nr. ... pronunţată de Curtea de Apel  ...  în dosarul nr. ... punând în aplicare decizia civilă mai sus menţionată şi în acest sens a anulat certificatul nr. ... şi a emis un nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ..., grad mediu, cod 2 (somatic), valabilitate 24 luni, care cuprinde motivarea actului administrativ conform solicitării instanţei de judecată, după reanalizarea documentelor medicale depuse în dosarul medico-psiho-social care au stat la baza emiterii certificatului contestat atunci, respectiv certificatul nr. ....

Precizează  de asemenea pârâta că încadrarea în grad şi tip de handicap s-a făcut în baza Referatului nr. ... eliberat de  ... semnat şi parafat de  ... medic specialist oncologie medicală cu diagnosticul: „neoplasm mamar stâng operat T0N0M0" a Protocolului de examinare CT nr. ..., unde se exclude prezenta determinărilor secundare şi infirmă suspiciunile din Protocolul nr. ...  din  ... dar şi a gradului de dependenţă rezultat din ancheta socială nr. ... care denotă un grad de autonomie crescut şi, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.762/1992/2007 a MSP şi MMFES publicate în MO nr.885/27.12.2007, Capitolul 6- Funcţiile urogenitale. Subcapitolul II - Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor urogenitale au determinat încadrarea în grad mediu de handicap, încadrarea în gradul accentuat fiind posibilă conform prevederilor mai sus enunţate numai dacă existau determinări secundare.

Având în vedere susţinerile reclamantei  ... cu privire la nerespectarea deciziei instanţei de judecată în ceea ce priveşte motivarea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ...,  pârâta  arată că ..., în anexa certificatului la rubrica „motivarea încadrării în grad şi tip de handicap", a făcut o trimitere la capitolul şi subcapitolul de lege în care sunt stipulate criteriile care trebuie să fie îndeplinite pentru încadrarea în grad accentuat de handicap, respectiv „neoplasme mamare inoperabile în faza de generalizare, sau operate cu recidive locale sau/şi la distanţă". Astfel, având în vedere menţiunile din Referatul nr. ... eliberat de  ... semnat şi parafat de dr. ... medic specialist oncologie medicală cu diagnosticul: „neoplasm mamar stâng operat T0N0M0" şi Protocolul de examinare CT nr. ..., unde se exclude prezenţa determinărilor secundare şi infirmă suspiciunile din Protocolul nr. ... a hotărât încadrarea susnumitei în grad mediu de handicap.

În sensul celor precizate mai sus, pârâta consideră susţinerile reclamantei  ... ca fiind neîntemeiate, încadrarea în grad de handicap bazându-se pe documente medicale de specialitate şi pe criterii medico-psiho-sociale eligibile, reglementate de prevederile Ordinului nr.762/ 1992/2007 al M.S.P. şi M.M.F.E.S. publicate în Monitorul Oficial nr.885/27.12.2007 şi prevederile Ordinului nr.707/2014.

Pe cale de consecinţă, apreciază pârâta că Certificatul nr. ... de încadrare a adultului  ...  în grad şi tip de handicap respectă întocmai condiţiile de formă şi de fond prevăzute de lege, motiv pentru care solicită respingerea acţiunii formulate de reclamanta  ... ca neîntemeiată.

În dovedirea sus?inerilor, pârâta a propus proba cu înscrisuri.

În  drept pârâta a invocat dispoziţiile art. 205 N.C.P.C., H.G. 430/2008 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 2298/2012 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.762/1992/2007 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.707/2014 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.762/31.08.2007 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.1992/19.11.2007 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice dispoziţii legale invocate sau incidente în speţa de faţă.

A solicitat judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art.223 alin.3 din Codul de Procedură Civilă şi art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de Procedură Civilă

Analizând cererea formulată, raportat la ansamblul materialului probator administrat în cauză şi la susţinerile părţilor, tribunalul reţine că prin decizia civilă  ... a Cur?ii de Apel  ... a fost obligată pârâta să emită în favoarea reclamantei un certificat motivat de încadrare în gradul de handicap.

Principiul motivării actelor administrative, referitor la necesitatea motivării în fapt ?i în drept, într-o măsură suficientă ?i de natură a permite mai apoi exercitarea neîngrădită a controlului judiciar al instan?ei de judecată, a fost statuat cu valoare de principiu de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie.

Din practica constantă a instanţei supreme rezultă faptul că puterea discre?ionară conferită unei autorită?i nu poate fi privită, într-un stat de drept, ca o putere absolută ?i fără limite, căci exercitarea dreptului de apreciere prin încălcarea drepturilor ?i libertă?ilor fundamentale ale cetă?enilor prevăzute de Constitu?ie, ori de lege, constituie exces de putere, în contextul în care Constitu?ia României prevede în art. 31 alin. 2 obliga?ia autorită?ilor publice de a asigura informarea corectă a cetă?eanului asupra treburilor publice, dar ?i asupra problemelor de interes personal, prin urmare, orice decizie de natură a produce efecte privind drepturile ?i libertă?ile fundamentale trebuie motivată nu doar din perspectiva competen?ei de a emite acel act, ci ?i din perspectiva posibilită?ii persoanei ?i a societă?ii de a aprecia asupra legalită?ii măsurii, respectiv asupra respectării grani?elor dintre puterea discre?ionară ?i arbitrariu, fiindcă a accepta teza potrivit căreia autoritatea nu trebuie să-?i motiveze deciziile echivalează cu golirea de con?inut a esen?ei democra?iei ?i a statului de drept bazat pe principiul legalită?ii, cu alte cuvinte în condi?iile în care autorită?ile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetă?enilor asupra problemelor de interes personal ale acestora ?i în condi?iile în care deciziile acestor autorită?i sunt supuse controlului judecătoresc pe calea contenciosului administrativ, nu se poate sus?ine, cum pare că ar dori institu?ia pârâtă, că este permisă absen?a motivării explicite a actului administrativ atacat.

În lipsa motivării explicite a actului administrativ, posibilitatea atacării în justi?ie a actului respectiv este iluzorie, de vreme ce judecătorul nu poate specula asupra motivelor care au determinat autoritatea administrativă să ia o anumită măsură ?i absen?a acestei motivări favorizează emiterea unor acte administrative abuzive, de vreme ce absen?a motivării lipse?te de orice eficien?ă controlul judecătoresc al actelor administrative, prin urmare motivarea reprezintă o obliga?ie generală, aplicabilă oricărui act administrativ, ea reprezintă o condi?ie de legalitate externă a actului, care face obiectul unei aprecieri in concreto, după natura acestuia ?i contextul adoptării sale, iar obiectivul său este prezentarea într-un mod clar ?i neechivoc a ra?ionamentului institu?iei emitente a actului ?i în ra?ionamentul instanţei, motivarea urmăre?te o dublă finalitate; îndepline?te, în primul rând, o func?ie de transparen?ă în profitul beneficiarilor actului, care vor putea, astfel, să verifice dacă actul este sau nu întemeiat; permite, de asemenea, instan?ei să realizeze controlul său jurisdic?ional, deci în cele din urmă permite reconstituirea ra?ionamentului efectuat de autorul actului pentru a ajunge la adoptarea acestuia; desigur ea trebuie să figureze chiar în cuprinsul actului ?i să fie realizată de autorul său.

A?adar, a motiva implică a face cunoscute cu claritate elementele de fapt ?i de drept care permit în?elegerea ?i aprecierea legalită?ii sale, iar importan?a acestei exigen?e depinde în mod considerabil de natura actului, de contextul juridic în care el intervine, precum ?i de interesele pe care destinatarii actului ar putea să le aibă în primirea acestor explica?ii ?i deci motivarea trebuie să permită judecătorului să exercite un control asupra elementelor de fapt ?i de drept care au servit drept bază de exercitare a puterii de apreciere, deci trebuie realizată într-un mod suficient de detaliat, prin indicarea în spe?a de fa?ă a motivelor pentru care autoritatea emitentă a ajuns la concluzia necesită?ii emiterii deciziei ca act administrativ, cu alte cuvinte, motivarea trebuia să fie efectivă, respectiv completă, precisă ?i circumstan?ială.

Motivarea unui act administrativ are două laturi esen?iale, respectiv indicarea textelor legale aplicabile situa?iei date, precum ?i, în al doilea rând, indicarea împrejurărilor de fapt pe baza cărora s-a re?inut aplicabilitatea acelor texte legale ?i din această perspectivă. Prin urmare, se conchide, ca o regulă generală, că nu numai, dar în special, actele administrative individuale care sunt defavorabile unei persoane trebuie motivate, în contextul în care motivarea constituie o garan?ie contra arbitrariului administra?iei publice ?i numai aceasta face posibilă exercitarea efectivă a dreptului la apărare.

Tribunalul reţine că deşi pârâta a fost obligată prin decizia  ... a Cur?ii de Apel  ..., aflată la filele 4-5 ale dosarului, să emită reclamantei un certificat motivat de încadrare în gradul de handicap, aceasta nu a înţeles să se conformeze, certificatul aflat la fila 7 fiind în mod evident nemotivat.

Pentru aceste motive, văzând şi prevederile Legii 554/2004, urmează a admite cererea formulată de reclamanta  ... în contradictoriu cu pârâta  ...

Va anula certificatul de încadrare în grad ?i tip de handicap  ..., grad mediu, cu valabilitate 24 de luni.

Va obliga pârâta să emită un alt certificat de handicap, conform  deciziei civile  ...  a Cur?ii de Apel  ....

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Admite cererea formulată de reclamanta  ..., domiciliată în  ... în contradictoriu cu pârâta  ..., cu sediul în  ....

Anulează certificatul de încadrare în grad si tip de handicap  ..., grad mediu, cu valabilitate 24 de luni.

Obligă pârâta să emită un alt certificat de handicap conform deciziei civile  ... a Cur?ii de Apel  ....

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se va depune la Tribunalul  ....

În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 2 Cod procedură civilă, pronun?area hotărârii se va face prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei astăzi, ....