Nulitate titlu de proprietate, solicitare de obligare a comisiilor la punerea în posesie şi emiterea titlului pentru o suprafaţă mai mare decât cea validată.

Sentinţă civilă 1999 din 06.11.2019


Prin cererea înregistrată la data de 04.10.2018 sub nr. ..../866/2018 pe rolul Judecătoriei P., reclamantul D.G. a chemat în judecată pe pârâţii Comisia locală P., Primarul municipiului P. şi Comisia judeţeană Iaşi, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

- nulitateaabsolută parţială a titlului de proprietate nr. 384128/24.05.2016 pentru suprafaţa de 950 mp arabil intravilan P., situată în T 27 parcele 834/1/141/1, având ca vecinătăţi: nord - A 834/1/141/2; est - SV sud - PV; vest - str. P.

- obligarea Comisiei locale de fond funciar P. de a îl pune în posesie cu o suprafaţă de 1577 mp teren, situată în intravilan G  -P., judeţul Iaşi, sector cadastral 23, parcelele CC 1041, CC 1042, A 1043, având următoarele vecinătăţi: N - str. C  - Nr. cad. 65421, V – R  C. - Nr. cad. 63973, E – D  1. - Nr. cad. 63625, Prop. U. I., şi la S - str. P  S  - Nr. cad. 65445 şi de a întocmi întreaga documentaţie necesară emiterii titlului de proprietate pentru această suprafaţă;

- obligarea Comisiei judeţene Iaşi de a emite titlul de proprietate pentru suprafaţa de 1577 mp teren;

- obligarea Primarului oraşului P. la plata de daune cominatorii în sumă de 50 lei pe fiecare zi de întârziere la întocmirea documentaţiei, din momentul înregistrării prezentei acţiuni şi până în momentul întocmirii efective şi depunere la Comisia judeţeană Iaşi.

Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamantul arată că datorită Legii nr. 247/2005 i s-a stabilit dreptul de proprietate prin Hotărârea Comisiei judeţene nr. 2722/04.10.2006 pentru suprafaţa totală de 0,61 ha prevăzute în tabelul anexă nr. 25, la poziţia nr. 471, întocmit conform regulamentului de aplicare a legii fondului funciar afişat public, eliberându-se în acest sens adeverinţa nr. 36/13.08.2015, aceasta constituind dovada dreptului de proprietate până la eliberarea titlului de proprietate.

S-a prezentat la Primăria P., la Camera Agricolă, a semnat o serie de documente însă a avut convingerea că semnează pentru suprafaţa sa de teren tip grădină, situată în localitatea G. - P., pe str. P.S., având ca vecinătăţi: nord - Str. C.; sud – P. S.; vest – U. l.; est – R. C., însă în momentul în care a fost sunat de reprezentantul Biroului Agricol al Primăriei P. şi i s-a înmânat titlul de proprietate nr. 384128/24.05.2016 a aflat cu surprindere că este vorba de o suprafaţă de teren de 950 mp, situată în intravilan P. - în str. P. nr. 43.

Precizează că nu are nicio legătură cu această suprafaţă de teren. Din verificările pe care le-a întreprins rezultă că această suprafaţă de teren este deţinută de numitul N. V..

În prezent stăpâneşte suprafaţa de 1577 mp teren situată în intravilan G. şi este singura suprafaţă de teren pe care nu o are trecută în titlurile de proprietate pe care le-a obţinut până în acest moment.

Întrucât are o vârstă înaintată a avut convingerea că suprafaţa de 1577 mp teren G.se află pe vreunul din titlurile de proprietate pe care le are, însă în momentul în care a început demersurile pentru obţinerea cărţii funciare aferentă suprafeţei, a aflat că deţine suprafaţa de teren doar în fizic, nefiind trecută pe niciun titlu de proprietate. Din raportul de expertiză ce a fost efectuat în dosarul nr. ..../866/2016 al Judecătoriei P. rezultă în mod indubitabil faptul că suprafaţa de 1577 mp este în posesia sa de mai mulţi ani, iar suprafaţa de 950 mp ce se află în titlul său de proprietate, suprafaţă pentru care solicită să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nu se află în posesia sa, fiind în posesia numitului N.V., această suprafaţă fiind delimitată.

Consideră că din eroare voită a reprezentanţilor comisiei locale de fond funciar P. s-a trecut pe titlul său de proprietate suprafaţa de 950 mp arabil intravilan P., situată în T 27 parcele 834/1/141/1, având ca vecinătăţi: nord A 834/1/141/2; est - S V; sud – P. G.; vest - str. P

, care se află în posesia lui N. V., începând din anul 1991. Nu are niciun fel de pretenţii vis-a-vis de această suprafaţă de teren.

Pe rolul Judecătoriei P. a fost înregistrat dosarul nr. 4215/866/2016, în care în urma precizărilor formulate a solicitat rectificarea titlului de proprietate, însă prin faptul că prin rectificarea pe care a solicitat-o s-a constatat că se schimbă amplasamentul, în acest caz fiind vorba de o nulitate parţială de titlu şi nicidecum de rectificare.

Precizez că s-a adresat Comisiei judeţene de fond funciar Iasi pentru a fi anulat titlul de proprietate în ceea ce priveşte suprafaţa de 950 mp, însă răspunsul acestei comisii a fost acela că titlul de proprietate se va elibera conform adeverinţei nr. 6599/29.05.1992. Întrucât pe acea adeverinţă este menţionată suprafaţa de 1577 mp teren curte G., a sperat că această suprafaţă de teren va fi menţionată şi în titlul de proprietate nr. 384128/24.05.2016, însă după ce a fost cu acest titlu de proprietate la persoana fizică autorizată ce urma să îi facă carte funciară pentru suprafaţa de 1577 mp din G., care spre surprinderea sa, i-a adus la cunoştinţă că suprafaţa de teren de 950 mp înscrisă în titlul de proprietate se află în intravilan P., str. P. nr. 43, nicidecum în str. P. S..

Este evident că reprezentanţii comisiei de fond funciar îi nesocotesc un drept dobândit în temeiul Legii 247/2005, drept garantat şi de Constituţia României, şi că în mod eronat au trecut o altă suprafaţă de teren.

Tergiversarea soluţionării cererilor sale de punere în posesie, indubitabil că va avea ca efect pierderea posesiei asupra terenului, fapt ce l-ar prejudicia profund.

Iniţial, în momentul înregistrării acţiunii ce a făcut obiectul dosarului nr. 4215/866/2016 al Judecătoriei P., reclamantul a solicitat să se întocmească titlul de proprietate pentru suprafaţa de 2317 mp, însă cu ocazia efectuării expertizei în acel dosar s-a constatat faptul că are în posesie suprafaţa de 1577 mp, suprafaţă care nu este menţionată în niciunul din titlurile de proprietate pe care le deţine.

După cum a mai precizat, suprafaţa de 950 mp menţionată în titlul său de proprietate, înscrisă cu amplasamentul în intravilan PUG Municipiul P., str. P. nr. 43, T 27, parcela A 834/1/141/1, nu i-a aparţinut niciodată, nici lui şi nici autorilor săi, a fost o manoperă dolozivă a reprezentanţilor Camerei Agricole P. şi nu are nicio legătură cu menţionarea acestei suprafeţe de teren în titlul de proprietate, şi în consecinţă solicită excluderea acestei suprafeţe de teren din titlul său de proprietate.

Solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să fie obligată Comisia locală P. de a-l pune în posesie cu suprafaţa de 1577 mp teren intravilan şi de a întocmi întreaga documentaţie necesară emiterii titlului de proprietate pentru această suprafaţă, obligarea Comisiei judeţene laşi de a emite titlul de proprietate pentru suprafaţa de 1577 mp teren.

Având în vedere că deţine terenul în fizic însă nu are titlu de proprietate şi, practic este prejudiciat în dreptul său de proprietar să dispună pe deplin de suprafaţa de 1577 mp teren, în sensul că nu poate valorifica această suprafaţă prin intermediul unei vânzări, solicită obligarea Primarului oraşului P. la plata de daune cominatorii în sumă de 50 lei pe fiecare zi de întârziere la întocmirea documentaţiei, din momentul înregistrării prezentei acţiuni şi până în momentul emiterii titlului de proprietate.

Pârâţilor li s-au comunicat cererea de chemare în judecată şi înscrisurile anexate, iar la data de 29.10.2018 pârâta Comisia judeţeană Iaşi a depus întâmpinare în care arată că potrivit art.5 lit.i) din H.G. nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale "pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin".

Potrivit art.34 alin.(l) din acelaşi act normativ „Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. (...)", iar conform alin.(4) "Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr.19, şi prin semnarea acestuia", procesul-verbal fiind un act-condiţie în absenţa căruia comisia judeţeană nu poate emite titlul de proprietate

De asemenea, art.36 alin.(l) din H.G.nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare prevede că "Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele- verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20."

Art.27 alin.(l) din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede că: „(1) Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile." iar potrivit art.116 alin.(l) şi (2) din acelaşi act normativ „(1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite potrivit prevederilor art.12, vor efectua lucrările şi operaţiunile stabilite de lege, din competenţa lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor judeţene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.

(2) Comisiile prevăzute la alin.(l) vor efectua operaţiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale pe care le vor înainta comisiilor judeţene."

Astfel, este evident că comisia judeţeană de fond funciar are competenţe doar în ceea ce priveşte stabilirea întinderii dreptului de proprietate, iar în ceea ce priveşte stabilirea şi identificarea amplasamentului terenului pentru care se face punerea în posesie si se emite titlul de proprietate, competenta aparţine în mod exclusiv comisiilor locale de fond funciar.

Mai mult chiar, art.14 alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede: "Atribuirea efectivă a terenurilor se face, în zona colinară, de regulă, pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe sole stabilite de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii, în cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de producţie,"

În cazul în care, în urma probatoriului administrat în cauză, se va constata că titlul de proprietate contestat a fost emis cu nerespectarea prevederilor legale, roagă instanţa să aibă în vedere şi faptul că art.58 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede: "Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeţeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa."

Cu privire ia capătul de cerere referitor la obligarea Comisiei judeţene de fond funciar Iaşi la emiterea titlului de proprietate menţionează că titlul de proprietate se emite pentru suprafaţa de teren pentru care a fost reconstituit/ constituit dreptul de proprietate în urma procedurii speciale prevăzute de legislaţia funciară, prin hotărâre a comisiei judeţene de fond funciar.

Aşa cum a arătat mai sus, potrivit prevederilor art.36 din H.G. nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, comisia judeţeană de fond funciar emite titlurile de proprietate pe baza documentaţiilor întocmite de comisiile locale de fond funciar (procese-verbale de punere în posesie, ş.a.) care se depun de către aceste comisii la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară ce efectuează verificările cadastrale şi completează titlurile de proprietate.

Titlurile, completate la nivelul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iaşi şi semnate de directorul acestei instituţii, sunt înaintate la Instituţia Prefectului-judeţul Iaşi pentru semnarea lor de către Prefect, preşedinte al Comisiei judeţene de fond funciar Iaşi şi Subprefect, secretar al acestei comisii. După semnare, aceste titluri sunt returnate Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi care, după datare, le transmite comisiilor locale, de unde sunt ridicate de către persoanele în drept, pe bază de semnătură.

Prin urmare, până în momentul în care Comisia locală P. va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi documentaţia prealabilă emiterii titlului de proprietate, corect întocmită (verificată inclusiv de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi din punct de vedere tehnic), iar titlul va fi completat şi semnat de directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi înaintat instituţie, Comisia judeţeană de fond funciar Iaşi se află în imposibilitatea emiterii titlului de proprietate.

De asemenea, menţionează că legislaţia în materie funciară, prevede o procedură specială în ceea ce priveşte punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate, cu atribuţii clar stabilite şi bine delimitate, atât pentru comisiile locale de fond funciar, cât şi pentru comisiile judeţene de fond funciar.

Astfel, comisiile judeţene de fond funciar nu au posibilitatea legală de a îndeplini atribuţiile specifice comisiilor locale de fond funciar şi nici de a interveni în aceste activităţi.

Referitor la solicitarea privind plata cheltuielilor de judecată, în ipoteza admiterii acţiunii, având în vedere cele mai sus expuse, solicită ca instanţa să reţină că nu există culpa procesuală a Comisiei judeţene Iaşi şi să nu dispună obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată conform art. 453 C.pr.civ..

Pârâţii Comisia locală P. şi primarul municipiului P. au depus întâmpinare la data de 06.11.2018.

Arată aceştia că reclamantul a avut cunoştinţă despre faptul că terenul din tarlaua T27, parcela 834/1/141/1 va fi înscris în titlul de proprietate întrucât deţinea procesul-verbal de punere în posesie nr. 8212/23.04.2013. În baza acestuia a fost încheiată promisiunea bilaterală de schimb autentificată sub nr. 1680/07.09.2013 prin care pârâtul primeşte de la L. E., suprafaţa de teren de 950 mp din T22 A 822/1/2, în schimbul suprafeţei de teren din T27 A 834/1/141/1.

Referitor la capătul de cerere privind obligarea comisiei municipale la punerea în posesie şi întocmirea documentaţiei necesare eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1577 mp, aduce în atenţia instanţei faptul că prin sentinţa civilă nr.511/2018 pronunţată în dosarul nr. 4215/866/2016, s-a stabilit de către instanţa ce a judecat fondul că: pentru suprafaţa de 2228 mp, parte reprezentând reconstituiri valabile altor persoane, instanţa nu poate dispune includerea acesteia în titlul de proprietate, chiar şi în condiţiile în care ar constitui fost amplasament al reclamantului, având în vedere că nu a făcut obiectul unei proceduri de reconstituire."

Aşadar, fără existenţa unei reconstituiri a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren, comisia locală nu poate proceda la întocmirea documentaţiei prealabile emiterii titlului de proprietate, neexistând o bază legală în acest sens.

Referitor la capătul de cerere privind plata de daune cominatorii de câte 50 lei/zi întârziere în caz de neexecutare a obligaţiilor de a face, solicită respingerea sa având în vedere faptul că Legea nr. 18/1991, prin art. 64, alin. (1) şi (2), instituie expres şi limitativ două situaţii în care se pot aplica acestea, şi anume, în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate sau punerea efectivă în posesie. Astfel, nici una din aceste situaţii nu se încadrează în speţa de faţă.

Mai mult decât atât, prin art. 907 al Codului de procedură civilă, legiuitorul interzice acordarea de daune cominatorii pentru neexecutarea obligaţiilor de a face sau a nu face.

Având în vedere cele menţionate, solicită respingerea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul D.G..

La data de 16.11.2018 reclamantul a depus răspuns la întâmpinări.

Solicită admiterea capătului de cerere ce vizează nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 384128/2016 pentru suprafaţa de 950 mp. Pornind de la susţinerea formulată de Comisia judeţeană Iaşi, din care rezultă în mod indubitabil faptul că „comisiile locale pun în posesie ... persoanele îndreptăţite să primească terenul ... ", precizează că  nu este persoana îndreptăţită să primească suprafaţa de 950 mp teren arabil intravilan P., situată în T 27, parcelele 834/1/141/1 având ca vecinătăţi: N - A 834/1/141/2; E – S. V.; S – P. G.; V - Str. P..

A precizat că reclamantul este o persoană în vârstă şi în momentul în care a fost chemat să semneze procesul verbal de punere în posesie, nu a ştiut pentru ce suprafaţă. Convingerea sa a fost că semnează pentru punerea în posesie şi întocmirea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1577 mp situat în intravilan G..

In ceea ce priveşte emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 950 mp teren a existat o manoperă dolozivă între fostul lucrător al Camerei Agricole P., dna. G. şi familia N., ce ocupau de mai mult timp o suprafaţă de teren din intravilanul localităţii P., zona A. şi profitând de vârsta reclamantului, aceştia i-au solicitat să semneze.

La un moment dat a primit o adresă prin care i se solicita să achite impozit pentru o suprafaţă de teren din intravilan, respectiv str. P., şi atunci a aflat despre ceea ce s-a întâmplat în realitate.

Nici la notariat, atunci când a semnat, nu i s-a spus că promisiunea bilaterală vizează o suprafaţă de teren de 950 mp din zona A..

În momentul în care a aflat că pe titlul său de proprietate va figura o suprafaţă de teren din intravilan P. de 950 mp, a făcut mai multe intervenţii către Comisia judeţeană Iaşi, dar cu toate acestea s-a eliberat extrem de repede titlul de proprietate a cărui nulitate absolută parţială o solicită.

Instanţa va trebui să constate că titlul de proprietate a fost emis cu nerespectarea prevederilor legale şi că se impune emiterea unei hotărâri judecătoreşti, prin care instanţa să anuleze parţial titlul de proprietate pentru suprafaţa de 950 mp.

Nici reclamantul şi nici vreun autor de-al său nu au avut teren pe amplasamentul celor 950 mp.

Având în vedere raportul de expertiză depus la dosar, solicită admiterea cererii, capătul 2 din acţiune ce vizează obligarea Comisiei judeţene Iaşi pentru a emite titlul de proprietate pentru suprafaţa de 1577 mp teren.

Să se aibă în vedere că pârâta Comisia judeţeană Iaşi este de acord cu acţiunea promovată, în condiţiile în care instanţa va constata că s-au comis erori în ceea ce priveşte eliberarea titlului de proprietate.

In întâmpinarea formulată  de comisia locală P. se fac referiri vis-a-vis de promisiunea bilaterală de schimb autentificată sub nr. 1680/07.09.2013, însă precizează că nu a ştiut ce semnează la notar.

Nu se poate pune problema unei reconstituiri a dreptului de proprietate

asupra suprafeţei de 950 mp teren întrucât nu a avut niciodată amplasamentul pe care l-a menţionat în petitul acţiunii referitor la această suprafaţă de teren.

Întrucât a solicitat de mai multe ori să fie pus în posesie cu suprafaţa de 1577 mp teren s-a efectuat o expertiză în specialitatea topografie şi rezultă în mod indubitabil faptul că acesta este vechiul amplasament pe care îl solicită, se impune admiterea acţiunii formulată în contradictoriu cu Comisia locală P. (capătul 2 şi capătul 4 al acţiunii).

La solicitarea instanţei comisia judeţeană şi OCPI Iaşi au înaintat la dosar documentaţia ce a stat la baza emiterii titlului contestat.

La termenul din 15.05.2019 instanţa a încuviinţat reclamantului proba cu înscrisuri şi interogatoriu, a respins proba cu expertiza topocadastrală ca nefiind utilă cauzei şi a dispus decăderea acestuia din proba testimonială.

Analizând probatoriul administrat în cauză, prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

La data de 24.05.2016 a fost emis titlul de proprietate nr. 384128 pe numele D.G. pentru suprafaţa totală de 6100 mp teren, din care o suprafaţă de 950 mp teren arabil intravilan situat în T 27 parcela 834/1/141/1.

Din documentaţia înaintată de către comisia judeţeană Iaşi rezultă faptul că acest titlu a fost emis având la bază anexa de validare nr. 25 poziţia 471 la legea 247/2005 şi hotărârea comisie judeţene Iaşi nr. 2722/04.10.2006.

Prin hotărârea comisie judeţene Iaşi nr. 2722/04.10.2006 s-a dispus radierea din anexa nr. 39 ( despăgubiri ) poziţia 44 a municipiului P. a suprafeţei de 0,23 ha reprezentând cota de diminuare din suprafaţa de 3,71 ha şi înscrierea în anexa 25 a acestei suprafeţe pe numele D. G..

De asemenea, s-a reconstituit în fizic dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0,38 ha reprezentând cota de diminuare din suprafaţa de 3,71 ha înscrisă în registrul agricol din 1959-1963 şi s-a dispus înscrierea în anexa 25 a numitului D. G.

Prin urmare, instanţa constată că titlul de proprietate contestat a fost emis exact pentru suprafaţa de teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate în fizic prin hotărârea nr. 2722/2006, adică 0,61 ha teren.

La data de 13.01.2016 reclamantul a fost pus în posesie potrivit procesului verbal nr. 7401 cu suprafaţa de 6100  mp teren, din care 950 mp terenul intravilan în litigiu. Acest proces verbal de punere în posesie a fost semnat de către reclamant.

La data de 23.04.2013, în baza anexei nr. 25 poziţia 471 la legea 247/2005 reclamantul a fost pus în posesie potrivit procesului verbal nr. 8212  ( f. 157) cu suprafaţa de 950 mp teren intravilan situat în T 27 parcela 834/1/141/1. Acest proces verbal de punere în posesie a fost semnat de către reclamant.

Prin promisiunea bilaterală de schimb autentificată sub nr. 1680/07.06.2013 ( f. 158-160) reclamantul a promis să dea în deplină proprietate şi posesiune numitei L. E. suprafaţa de 950 mp teren intravilan proprietatea sa situat în T 27 parcela 834/1/141/1. S-a menţionat în acest înscris faptul că reclamantul a dobândit terenul prin reconstituire şi a fost pus în posesie în baza procesului verbal de punere în posesie nr. 8212/23.04.2013. Semnătura reclamantului de pe această promisiune este similară cu cea de pe procesul verbal de punere în posesie nr. 8212/2013.

Din cuprinsul sentinţei civile nr. 511/2018 a Judecătoriei P. rezultă că suprafaţa de 950 mp teren înscrisă în titlul reclamantului se află într-adevăr în posesia numitului N. V., însă aceasta datorită faptului că numitul N. V. este ginerele numitei L. E. cu care reclamantul a încheiat promisiunea bilaterală de schimb, pe rolul instanţei aflându-se şi dosarul nr. ...../866/2016 ce are ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic în baza promisiunii încheiate între reclamant şi L. E..

Prin urmare, instanţa constată că anterior emiterii titlului de proprietate reclamantul a fost pus în posesie cu suprafaţa de 950 mp teren pe amplasamentul în litigiu şi a încheiat şi o promisiune bilaterală de schimb cu privire la aceasta, acesta fiind motivul pentru care în prezent terenul se află în posesia numitului N.V.după cum şi reclamantul precizează.

Având în vedere faptul că în anul 2013 reclamantul a fost pus în posesie cu suprafaţa de 950 mp teren situat în T 27 parcela 834/1/141/1 şi în acelaşi an acesta a încheiat şi promisiunea bilaterală de schimb cu privire la acest teren, instanţa constată că în mod corect această suprafaţă a fost ulterior înscrisă în titlul de proprietate contestat, nefiind incident în cauză vreunul dintre cazurile de nulitate absolută invocate de reclamant.

Mai mult decât atât, reclamantul solicită constatarea nulităţii absolute a titlului său pentru suprafaţa de 950 mp şi obligarea celor două comisii la punerea în posesie şi emiterea titlului pentru o suprafaţă de 1577 mp în condiţiile în care titlul contestat este emis exact pentru suprafaţa reconstituită, respectiv 6100 mp teren.

D.G.a figurat în registrul agricol din perioada 1959-1962 cu suprafaţa totală de 3,71 ha teren.

Potrivit menţiunilor din adeverinţa nr. 6899/1992 acestuia i s-ar fi stabilit dreptul de proprietate în baza legii 18/1991 pentru suprafaţa de 3,10 ha teren, însă în anexa de validare nr. 2a ( f. 110) acesta figurează cu suprafaţa reconstituită de 2,97 ha din 3,71 ha solicitată.

În cererea formulată în baza legii 247/2005 ( f. 95) reclamantul a solicitat restituirea suprafeţei de 0,78 ha reprezentând diminuarea de 20 %, precizând că pentru suprafaţa de 3,10 ha au fost întocmite titluri de proprietate, respectiv titlul nr. 178197/17.06.1996 pe numele său, titlul nr. 178153/12.06.1996 pe numele soţiei sale, U.V.şi un titlu d proprietate pe numele fiului soţiei,U.D..

Într-adevăr, pe numele reclamantului este emis titlul nr. 178197/1996 pentru suprafaţa de 1,05 ha teren, iar pe numele U.V. titlul nr. 178153/1996 pentru suprafaţa de 1 ha teren. Din documentaţiile depuse la dosar rezultă că titlul reclamantului a avut la bază anexa de validare nr. 2a poziţia 111, iar titlul soţiei a avut la bază anexa de validare nr. 2a poziţia 306.

Comisia judeţeană Iaşi a comunicat însă că numita U.V.nu figurează în anexa de validare nr. 2a, iar reclamantul însuşi arată că terenul din titlul emis pe numele soţiei sale face parte din suprafaţa de 3,71 ha teren înscrisă în registrul agricol anterior colectivizării pe numele său.

Prin urmare, din coroborarea probelor administrate rezultă că în baza legii 18/1991 reclamantul are reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 2,97 ha teren, fiindu-i emis titlu doar pentru 1,05 ha, titlul emis pe numele soţiei sale fiind în mod evident eliberat cu încălcarea dispoziţiilor legale în condiţiile în care aceasta nu a obţinut reconstituirea dreptului de proprietate şi nu figurează în anexa de validare.

Prin urmare, în cauza de faţă s-a dovedit faptul că în baza legii 18/1991 reclamantul a obţinut reconstituirea  pentru suprafaţa de 2,97 ha ( aceasta fiind suprafaţa cu care figurează în anexa de validare aflată în arhiva comisiei judeţene şi nu suprafaţa de 3,10 cum se menţionează în adeverinţă), fiindu-i emis titlu doar pentru suprafaţa de 1,05 ha, iar în baza legii 247/2005 a obţinut reconstituirea pentru suprafaţa de 0,61 ha teren, fiindu-i emis titlul contestat exact pentru această suprafaţă.

Prin urmare, se constată că reclamantul nu are emis titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă de teren reconstituită în baza legii 18/1991, emiterea unor titluri pe numele soţiei sale sau a fiului acesteia ( acest din urmă fapt nefiind nici măcar dovedit în cauza de faţă ) fiind în mod evident contrară dispoziţiilor legale în materie, nefiind posibil şi legal ca în baza reconstituirii obţinute de o persoană să fie emise titluri pe numele altor membri ai familiei acesteia. 

Faţă de considerentele expuse, instanţa constată că cererea de faţă, astfel cum a fost formulată, este neîntemeiată şi va fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea formulată de reclamantul D.G. în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală P., Primarul municipiului P., Comisia judeţeană Iaşi.

Cu drept de apel care se depune la Judecătoria P. în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, .......

PREŞEDINTE, GREFIER,