Contestaţie la executare

Hotărâre 134 din 05.03.2020


La data de 26.11.2019 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia, sub număr de dosar 2198/310/2019, contestaţia la executare formulată de contestatorul OD, domiciliat în ..., în contradictoriu cu IL, cu sediul procesual ales la ...

 prin care a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună :

- anularea tuturor formelor  si actelor de executare silită întocmite în dosarul nr. 1232/2019 al Societăţii Civile Profesionale a Executorilor Judecătoreşti Trifina, Tănase şi Galea;

- suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

În fapt, pe calea excepției, conform art. 705 C pr civilă, a invocat excepția prescrierii dreptului la acțiune al creditoarei, având în vedere că au trecut mai mult de 3 ani de la ultima plată efectuată în cadrul contractului de credit invocat de către creditoare.

De asemenea, a arătat că nu îşi aminteşte să fi semnat un contract de credit şi din actele primite a înţeles că nu a achitat nicio rată, astfel că dreptul creditoarei de a cere executarea silită a început să curgă în urmă cu mai mult de 3 ani, interesul acesteia de a acționa nu s-a manifestat în termen legal, ci după 11 ani de la data creditării.

A mai arătat că creditoarea solicita plata integrală a contractului de credit de unde trage concluzia că în prezenta cauză creditoarea consideră că nu a achitat nicio rată a contractului de credi, însemnând că dreptul la acțiune al creditoarei s-a stins în urmă cu 10 ani.

Creditoarea nu face în niciun fel dovada aducerii la cunoștință a scadenţei anticipate a creditului, nu exista niciun document din care să rezulte momentul în care a început să curgă dreptul sau la acțiune.

A solicitat contestatorul să se aibă în vedere faptul că prescripția operează în favoarea

debitorului, deoarece creditorului bancar a stat în pasivitate prin lipsirea de puterea executorie a contractului de credit de consum. Consideră că cererea de executare silită s-a depus depăşindu-se cu mult termenul de 3 ani pus la dispoziție de legiuitor.

Din actele comunicate de executor la data de 15.11.2019 nu rezultă cu cine a încheiat contractul de credit, însă este de notorietate că creditoarea din prezenta cauză este o societate de recuperare creanțe. Ori, dacă a încheiat un contract de credit cu o unitate bancară în anul 2006, nu are cunoștință de acte de cesiune ce i-ar fi fost aduse la cunoștință.

A solicitat contestatorul ca în pronunțarea hotărârii să se aibă în vedere disp. art. 1578 din Noul Cod Civil, potrivit cu care „ Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicata debitorului ".

Intimata din prezenta cauza nu a făcut dovada acceptării sau a comunicării scrise a cesiunii către el, potrivit art. 1578 alin. 1 lit. a şi b din Noul Cod Civil.

În lipsa comunicării sau acceptării cesiunii, potrivit dispozițiilor legale, cesiunea de creanță nu produce niciun efect, deși creanța a fost deja transmisă către cesionar - contractul îşi produce efectele doar între părțile cesiunii, nu şi faţă de debitorul cedat, care reprezintă un terț specific al cesiunii de creanță. Debitorul cedat este îndreptățit să se comporte ca şi cum cesiunea nu ar exista chiar dacă știe de ea pe o altă cale decât comunicarea sau acceptarea cesiunii, raportat la prev. art. 1582 alin. 1 din Noul Cod Civil.

Prin urmare, executarea silită a fost începută şi continuată în mod nelegal, la cererea intimatei deși ne aflăm în faţa unei prescrieri a dreptului de a cere executarea silită.

Pentru aceste considerente, a solicit admiterea excepției dreptului de a cere executarea silită a contractului de credit nr. 08063009/05.01.2006.

Dacă se va trece peste excepțiile invocate, a solicitat să se observe că în fapt, prin procesul-verbal de instituire a sechestrului pentru cele două autoturisme, i se solicită plata sumei de 23607,86 lei debit principal, dobânzi şi cheltuieli de executare.

A învederat că înștiințării comunicată de executorul judecătoresc, nu sunt atașate: graficele de rambursare, extrasele de cont cu sumele achitate din contractul de credit sau alte dovezi în baza cărora s-a stabilit suma ce trebuie executată silit, motiv pentru care consideră că suma solicitată nu are caracterul unei creanțe certe, lichide şi exigibile, creditorul nefăcând nicio dovadă în acest sens.

De asemenea, a arătat că nu are cunoştinţă de conținutul acestui contract de credit pus în executare şi când a avut scadența sau când a plătit ultima dată.

În consecință, pentru toate aspectele învederate, a solicitat admiterea contestației la executare astfel cum a fost formulată şi a se dispune anularea tuturor formelor de executare din dosarul execuțional nr. 1232/2019 al BIROULUI EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TRIFINA TĂNASE şi GALEA.

În drept, contestația la executare s-a întemeiat pe disp. art. 711-719 C pr civilă.

În dovedirea susținerilor sale, a solicitat proba cu înscrisuri, în cadrul căreia să dispună atașarea copiilor din dosarul de executare silită, urmând să achite contravaloarea copierii acestora în contul indicat de executorul judecătoresc.

În conformitate cu disp, art. 411 alin. 2 C pr civilă, s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Prin rezoluția din data de 27.11.2019, instanţa a dispus comunicarea contestaţiei la executare şi a înscrisurilor anexă către intimată, pentru a formula întâmpinare în termen legal de 25 zile de la comunicare.

 La data de Intimata a formulat întâmpinare (f 18-33) prin care a solicitat respingerea ca nelegală şi netemeinică a contestaţiei la executare.

A invocat excepţiile: netimbrării acţiunii si tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

În ceea ce priveşte excepţia netimbrării acţiunii, s-a arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 148 alin. 6 NCPC, cererile adresate instanțelor judecătorești se timbrează. Aceste dispoziții legale sunt completate de prevederile art. 197 NCPC, care instituie regula conform căreia, dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii.

Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare în judecată.

Prezentele dispoziții legale se completează cu cele ale articolului 1 din O.U.G. nr. 80/2013 coroborate cu cele ale art. 32, art. 33 şi art. 34 din O.U.G. nr. 80/2013.

Faţă de aceste aspecte, a solicitat admiterea excepției şi anularea contestaţiei la executare formulată de către contestator, dacă nu au fost respectate dispozițiile legale, privind timbrarea acesteia, iar la dosarul cauzei nu se regăsește la primul termen de judecata dovada taxei judiciare de timbru datorată de către contestator, achitată la valoarea pretențiilor solicitate sau dovada insuficientei timbrări.

A precizare că o copie certificată pentru conformitate cu originalul a pretinsei dovezi de achitare a acestor taxe nu va fi acceptată de către instanță.

Cu privire la excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, s-a arătat că în conformitate cu dispozitiile art. 715 alin. 1 NCPC " Contestatia privitoare la executarea silita propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul la luat la cunoștință de actul de executare pe care îl contestă, cel interesat a primit comunicarea ori după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi, debitorul care contestă executarea însăși a primit încheierea de încuviințare a executării silite sau somația, ori de la data când a luat la cunoștința, de primul act de executare în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării şi nici somația sau executare se face fără somație."

Intimata a arătat că în prezenta cauza SCPEJ TR1FINA TANASE SI GALEA şi-a adus la îndeplinire obligațiile prevăzute de lege privind atribuțiile sale şi a comunicat debitorului din prezenta în 02.05.2019 în dosarul sau execuțional nr. 1232/2019, următoarele acte de procedură: Somație mobiliară, copie certificată pentru conformitate cu originalul a Încheierii de încuviințare copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe titlul executoriu, încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, popriri conturi. Executorul judecătoresc a depus toate diligenţele necesare pentru ca debitorul să ia la cunoștința corect şi complet de toate formele de executare exercitate asupra lui.

Contestația la executare formulată de către contestatori a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 26.11.2019, iar dovada tardivității formulării contestației la executare se regăsește însăşi pe portalul instanțelor de judecată.

Astfel, se poate observa faptul că termenul de 15 zile în care se poate introduce contestația la executare diferă după cum obiectul acesteia este reprezentat de un act de executare, ipoteză în care termenul curge de la data la care contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care-l contestă, respectiv după cum este vorba de contestarea executării însăşi, ipoteză în care termenul curge fie de la data de la care debitorul a primit Încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștința de primul act de executare, dacă acesta nu a primit încheierea de încuviințare a executării şi nici somația sau executarea se face fără somație.

Apreciază că şi în acest caz se impune respingerea contestației la executare ca tardiv introdusa, întrucât în această ipoteza instanța poate proceda, în temeiul art. 152 din NCPC, la punerea in discuția părţilor a recalificării contestației la executare îndreptată împotriva unor acte de executare ca fiind contestație împotriva executării silite însăşi.

De asemenea, apreciază că recalificarea contestației la executare se impune tocmai pentru a nu permite contestatarului să se sustragă termenului de 15 zile prevăzut de lege pentru contestarea executării silite însăși prin invocarea motivelor de nulitate ale acesteia din urmă ca pretinse motive de nelegalitate a unor acte de executare îndeplinite la un moment ulterior al executării silite.

S-a solicitat admiterea excepţiei şi respingerea contestaţiei la executare, ca tardiv formulată pentru neîndeplinirea de către debitor a obligaţiilor legale prevăzute de Codul de procedură civilă privind termenul în care acesta avea dreptul de a formula contestaţia la executare.

Pe fond, a arătat în esenţă că nu este prescris dreptul său de a solicita executarea silită considerând că debitorul contestator doreşte să se sustragă de la plata datoriei izvorâte din contractul de credit încheiat cu banca, întrucât anterior demarării procedurii executării silite creditorul a încercat în nenumărate rânduri să recupereze creanţa pe cale amiabilă şi prin contactarea telefonică a debitorului.

Astfel, nedorindu-se rezolvarea situației pe cale amiabilă, în anul 2019 a fost înregistrată pe rolul SCPEJ Trifina, Tănase şi Galea.

Chiar daca contestatorul nu a înțeles să-şi citească corespondenţa, îi este opozabilă cesiunea de creanță, societatea sa notificând acest lucru, trimițând mai multe scrisori către debitor, prin care îl informa asupra noului creditor, precum şi a sumelor pe care i le datorează, dar debitorul nu a dorit soluționarea conflictului pe cale amiabilă.

Privind invocarea de către contestator a prescripției dreptului de a cere executarea silită a arătat că debitorul a fost pus în întârziere prin nenumăratele notificări transmise acestuia începând cu data cesiunii şi până la data cererii de executare.

Consideră astfel că se aplică prevederile art. 2537 alin. 4 NCC şi art. 2540 NCC.

Întâmpinării s-a anexat notificarea de punere în întârziere trimisă contestatorului în termenul de prescripţie, prescripţia fiind întreruptă şi ulterior, a fost chemat în judecată. 

În raport de aspectele învederate, s-a solicitat să se constate că în cauză nu se poate aplica prescripţia dreptului de a cere executarea silită, întrucât a făcut dovada că debitorul a fost pus în întârziere, conform prevederilor Codului civil. 

Intimata a menţionat că înăuntrul termenului de 3 ani, contestatorul a fost notificat despre cesiunea intervenită între bancă şi ea, în vederea recuperării debitului restant.

Faţă de considerentele menționate anterior, a precizat faptul că termenul de prescripție a fost întrerupt printr-un act începător de executare, respectiv cesiunea de creanțe intervenită între creditor şi ea. În acest sens, consideră că prescripția este o sancțiune împotriva creditorului care rămâne în pasivitate. Or, în cazul de faţă, creditorului nu i se poate imputa rămânerea în pasivitate întrucât prin cesiunea de creanțe, a înțeles să înceapă executarea, în vederea recuperării debitului restant datorat de către contestator.

Analizând documentele aflate la dosarul cauzei, se va constata faptul că au fost îndeplinite dispozițiile legale cu privire la procedura executării silite, că există un titlu executoriu valabil, un contract de cesiune încheiat conform dispozițiilor legale în vigoare la data încheierii şi că contestatorul dorește, cu rea credință, să se sustragă îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Referitor la solicitarea contestatorului de a se anula actele de executare silită efectuate în dosarul execuțional ", s-a arătat că executarea silită şi toate actele de executare silită au fost întocmite de către executorul judecătoresc cu respectarea tuturor regulilor de fond şi de formă impuse de dispozițiile Codului de procedură civilă.

Cu privire la lipsa comunicării notificării cesiunii de creanţă, a menționat că cesiunea de creanţă a fost notificată, conform art. 1578 C.civ., trimiţând contestatorului notificări privind încheierea contractului de cesiune între părţi, folosind înscrisuri. Ulterior, cesiunea de creanțe a fost înscrisă în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, sub număr 2018-00049345719551-QYG, în conformitate cu dispozițiile Noului Cod de procedură civilă, cesiunea drepturilor fiind definitivă şi irevocabilă.

Debitul restant cesionat s-a actualizat cu dobânda legală, conform O.G. nr. 9/2000, O.G. nr. 13/2011.

În raport de cele precizate anterior, s-a solicitat să se constate nelegalitatea şi netemeinicia contestaţiei la executare şi să fie respinsă, ca atare, întrucât con testatorul nu a invocat şi nu a probat în niciun fel nelegalitatea actelor de executare silită.

În cazul admiterii contestaţiei la executare, în parte sau în totalitate şi a se dispune restituirea anumitor sume de bani constând în cheltuieli de judecată sau sume poprite să se pună în vedere contestatorului să comunice datele sale de contact,  în vedere efectuării viramentelor necesare sau pentru a lua legătura cu acesta.

În drept, dispozițiile menționate în cadrul întâmpinării.

S-au anexat înscrisuri (f. 34-38).

Prin rezoluţia din data de 18.12.2019, instanţa a stabilit termen de judecată la data de 30.02.2020, cu citarea părţilor, contestatorul cu întâmpinarea şi înscrisurile depuse de intimată pentru a formula răspuns  (f. 2 verso).

La data de 29.01.2020, contestatorul a depus răspuns la întâmpinare (f 112,113), prin care a solicitat respingerea apărărilor intimatei şi pe cale de consecință, admiterea contestației la executare pentru motivele învederate prin contestația la executare.

A solicitat respingerea excepției netimbrării acțiunii, ca neîntemeiat şi să se ia act că a achitat taxa de timbru, conform solicitării instanței în faza premergătoare judecării cauzei;

De asemenea, a solicitat respingerea excepţiei tardivităţii formulării contestației la executare şi să se aibă în vedere că s-a încadrat în dispozițiile legale, formulând contestația la executare în termen procedural de 15 zile de la data la care a luat cunoștință de dosarul de executare silită;

S-a mai solicitat admiterea excepției prescrierii dreptului de a solicita executarea silită, în temeiul art. 705 C pr civilă invocând excepția prescrierii dreptului la acțiune al creditoarei, având în vedere că au trecut mai mult de 3 ani de la ultima plată efectuată în cadrul contractului de credit invocat de creditoare. Deși nu îşi aminteşte să fi semnat un asemenea contract înțelege din actele primite că nu a achitat nicio rată, astfel că dreptul creditoarei de a cere executarea silită a început să curgă în urma cu mai mult de 3 ani, interesul creditoarei de a acționa nu s-a manifestat în termen legal, ci după 11 ani de la data creditării.

Contestatorul a solicitat să se aibă în vedere disp. art. 1578 din Noul Cod Civil, potrivit cu care comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului.

Astfel, intimata nu a făcut dovada acceptării sau a comunicării scrise a cesiunii către el potrivit art. 1578 alin. 1 lit. a şi b din Noul Cod Civil.

A solicitat admiterea contestației la executarea silită ce face obiectul dosarului execuţional nr. 1232/2019 aflat la BEJ TRIFINA, TĂNASE şi GALEA, în baza titlul executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. 08063009/5.01.2006 şi să se dispună anularea tuturor formelor şi actelor de executare silită întocmite în dosarul de executare.

În conformitate cu disp. art. 411 alin. 2 C.pr.civilă s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În cauză, s-a încuviinţat părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar.

 Prin Încheierea de amânare a pronunţării din data de 20.02.2020 (f 126) instanţa a respins ca neîntemeiate excepţiile : netimbrarii acţiunii si tardivităţii formulării contestaţiei la executare – invocate de intimată prin întâmpinare – pentru considerentele arătate in cuprinsul respectivei încheieri care face parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a apreciat, relativ la celălalt aspect invocat de intimată în întâmpinare, precum şi de contestator în contestaţia la executare referitor la prescrierea dreptului de a obţine executarea silită, instanţa apreciază că acest aspect se referă la apărări de fond, care va fi soluționat ca atare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Creditoarea-intimată IL a formulat la data de 25.02.2019 cerere de executare silită (f 44) împotriva debitorului-contestator OD, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit bancar nr. 08063009/05.01.2006 (f 74-75) încheiat între BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece – Sucursala Braşov  şi împrumutatul OD.

Urmarea cererii creditoarei s-a format dosarul execuţional nr. 1232/2019 al Societăţii Civile Profesionale a Executorilor Judecătoreşti Trifina, Tănase şi Galea (f 42-108). Prin Încheierea nr. 320 din data de 04.04.2019 pronunţată în dosarul nr. 671/310/2019 al Judecătoriei Sinaia (f 56) a fost încuviinţată executarea silită prin toate modalităţile de executare a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit bancar sus-menţionat pentru realizarea obligaţiei de plată a sumei de 20.762,16 lei.

Constatând că debitorul-contestator a invocat prin cererea introductivă prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, urmează ca această apărare să fie examinată cu prioritate faţă de celelalte critici expuse în contestaţia la executare. În acest sens, instanţa reţine următoarele:

Principala critică adusă de contestator a fost aceea a prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită având în vedere că titlul executoriu în temeiul căruia a fost începută executarea silită este un contract de credit bancar încheiat in urmă cu 11 ani de când s-a manifestat interesul creditoarei, aşadar cu mult peste termenul legal de 3 ani de la ultima plată (plată despre care debitorul afirmă că nu are cunoştinţă să o fi făcut); contestatorul a precizat că, de fapt, nu a achitat nicio rată aferentă acestui contract de credit, neexistând niciun document din care să rezulte momentul în care a inceput să curgă dreptul creditoarei la acţiune. A arătat si că prescripţia operează în favoarea debitorului, deoarece creditorul bancar a stat în pasivitate prin lipsirea de puterea executorie a contractului de credit de consum. Dreptul de a cere executarea silită a acestora s-a prescris, considerând contestatorul că, cererea de executare silită s-a depus depăşindu-se cu mult termenul de 3 ani pus la dispoziţie de legiuitor.

Conform art. 706 Cod pr. civilă :

(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Art. 707 Cod pr. civilă reglementează care sunt efectele împlinirii termenului de prescripţie, respectiv :

(1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.

(2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat.

Potrivit art. 708 Cod pr. civilă :

(1) Cursul prescripţiei se suspendă:

1. în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine obligarea pârâtului;

2. pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanţă sau de alt organ jurisdicţional competent;

3. cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire;

4. în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) După încetarea suspendării, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

(3) Prescripţia nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului urmăritor.

Conform Art. 709 Cod pr. civilă:

(1) Cursul prescripţiei se întrerupe:

1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice alt mod, a datoriei;

2. pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;

3. pe data depunerii cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite pornite de alţi creditori;

4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;

5. pe data depunerii cererii de reluare a executării;

6. în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripţie.

(3) Prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.

Pentru a verifica argumentul contestatorului privind prescripţia, instanţa urmează să facă o examinare referitoare la cazurile sus-menţionate de suspendare si întrerupere a cursului prescripţiei, cu raportare la speţa de faţă, pentru a reţine, în final, că dreptul creditoarei de a obţine executarea silită  este prescris.

În primul rând, reţine instanţa că între BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece – Sucursala Braşov si OD in calitate de împrumutat, s-a încheiat la data de 05.01.2006 contractul de credit bancar nr. 08063009 (f 74-75) având ca obiect acordarea unui credit pentru nevoi personale in valoare de  11,655.00 lei, durata creditului fiind de 60 de luni de la data semnării contractului, conform graficului de rambursare – Anexa nr. 1 la contract (f 76).

Iniţial, s-a mai format un dosar execuţional 257/2011 (f 77-82) pe rolul executorului judecătoresc Petcu Alexandru din Ploieşti având ca obiect executarea silită a aceluiaşi titlu executoriu, respectiv contractul de credit bancar nr. 08063009/05.01.2006 , la cererea creditoarei Banca Românească S.A. împotriva aceluiaşi debitor OD.

Prin procesul verbal încheiat în cadrul acestui dosar execuţional la data de 21.11.2012 (f 79) executorul judecătoresc Petcu Alexandru a constatat : că societatea creditoare stăruie în executarea silită a titlului executoriu, că nu au fost identificate bunuri mobile proprietatea debitorului ; conform adresei Primărie Comarnic (f 77) debitorul nu figurează cu bunuri , iar confoem adresei C.A.S. (f f78) acesta nu figurează angajat.Executorul judecătoresc a dispus să se revină cu adrese solicitare informaţii la solicitarea creditoarei.

Prin procesul verbal încheiat la data de 29.09.2014 (f 81) acelaşi executor judecătoresc a dispus : - închiderea dosarului execuţional nr. 257/2011 ca rămas fără obiect , precum şi numerotarea , şnuruirea, sigilarea şi trecerea acestuia în arhivă spre conservare ; - predarea către Banca Românească S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece a titlului executoriu în priginal, cu menţiunea constatării insolvabilităţii conform procesului de constatare din data de 29.09.2014.

Între Banca Românească S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece în calitate de vânzător si InvestCapital Malta Ltd în calitate de cumpărător s-a încheiat la data de 30.06.2016 contractul de vânzare-cumpărare  de creanţe nr. 132 (f 50-69) , care a fost înscris la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (f 46). În aceeaşi Arhivă s-a înscris si creanţa împotriva contesatatorului-debitor Oancea Dragoş Sebastian (f 47), care a fost notificat despre cesiunea de creanţe prin notificarea nr. ref. IBRO/1/11353 din data de 07.07.2016 (f 45) comunicată contestatorului la data de 12.07.2016, confirmarea de primire a acesteia fiind semnată de fratele său (f 82).

Primele forme de executare silită din dosarul execuţional nr. 1232/2019 al SCPEJ Trifina , Tănas şi Galea a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit bancar nr. 08063009/05.01.2006 (f 74-75)  au fost emise la data de 23.04.2019, respectiv somatia catre debitor (f 90) prin care i s-a pus în vedere acestuia ca, în termen de 1 (una) zi de la îndeplinirea procedurii de comunicare sau înmânare a somaţiei , să îndeplinească obligaţia prevăzută in titlul executoriu în sensul de a achita suma de 23.607,86 lei din care : suma de 20.762,16 lei debit şi suma de 2.845,70 lei cheltuieli de executare.  Somaţia împreună cu înstiinţarea declanşare executare silită, încheierea stabilire cheltuieli de executare, încheoerte încuviinţare si titlul executoriu i-au fost comunicare contestatorului- debitor la data de 02.05.2019 (f 95).Ulterior, la data de 08.11.2019 s-a întocmit procesul verbal prin care executorul judecătoresc a dispus sechestrarea autovehiculului autoutilitară marca Mitsubishi L200, cu datele de iedentificare menţionate in cuprinsului actului (f 105).Acest proces verbal a fost comunicat contestatorului-debitor, I.P.J.Prahova – Serviciul judeţean de poliţie rutieră si Consiliului Local Comarnic (f 106-108).

Nu se pot reţine ca fiind întemeiate apărările intimatei expuse in cuprinsul întâmpinării (f 23-25) referitoare la prescripţia dreptului de o obţine executarea silită a titlului executoriu, în sensul că acest drept nu este prescris, pentru următoarele motive :

-intimata afirmă (f 24) însă nu probează faptul că ar fi încercat amiabil in repetate rânduri recuperarea creanţei prin contactarea telefonică a debitorului; pe de altă parte, împrejurarea invocată nici nu este prevăzută printre cazurile de întrerupere a prescripţiei, expres şi limitativ stabilite de art. 709 Cod pr. civilă.

- intimata susţine (f 25) că s-a intrerupt cursul prescripţiei prin notificarea debitorului despre cesiunea de creanţă intervenită între Banca si intimată . Instanţa reţine că prin cesiunea creanţei nu se întrerupe cursul prescripţiei şi nu începe să curgă un nou termen de prescripţie întrucât efectul principal al cesiunii de creanţă este transmiterea dreptului de creanţă de la cedent la cesionar, iar cesionarul dobândeşte dreptul ce a aparţinut cedentului, nimic mai mult sau mai puţin. Astfel, prescripţia extinctivă a dreptului la acţiunea în realizarea creanţei se produce în termenul şi condiţiile prevăzute pentru cedent. Pe de altă parte, instanţa mai reţine şi că , cesiunea creanței nu constituie o cauză de întrerupere a termenului de prescripție, nefiind prevăzută în enumerarea limitativă de la art. 709 C.p.c.

Notificarea de cesiune de creanţă ar întrerupe prescripţia dreptului de cere executarea silită, însă numai în cursul unei executări silite care să fi fost începută deja, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 709 pct. 4 C. proc. civ. În cauză, notificarea catre debitor despre  cesiunea creanţei emisă la data de 07.07.2016 (f 45), comunicată acestuia la data de 12.07.2016 (f 82) nu este făcută în cursul unei executări silite , începută deja , din moment ce creditoarea a formulat cererea de executare silită in dosarul executional nr. 1232/2019 la data de 28.02.2019.

-la dosar nu există nicio dovadă în sensul că debitorul ar fi făcut vreun act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu în sensul art. 709 alin. 1 pct. 1 Cod pr. civilă;

În prezenta cauză se constată că initial s-a solicitat de catre Banca Românescă S.A. executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractual de credit incheiat cu debitorul , formându-se dosarul executional nr. 257/2011 al BEJ Petcu Alexandru din Ploieşti (f 77-81). La data de 29.09.2014 s-a dispus prin procesul verbal (f 81) închiderea dosarului si predarea catre creditoare a titlului executoriu in exemplarul original cu menţiunea constatării insolvabilităţii conform procesului verbal de constatare din 29.09.2014.

Ulterior, la data de 28.02.2019 s-a fomulat de catre creditoarea-intimată împotriva debitorului- contestator cererea de executare silită (f 44) a aceluiaşi titlu exectoriu, formându-se dosarul executional nr. 1232/2019 al SCPEJ Trifina , Tănase şi Galea din Ploieşti – diosar care formează obiectul constestaţie la executare de faţă.

Se constată că între datele de 29.09.2014 (cand s-a dispus înmchiderea primului dosar executional nr. 257/2011) si 28.02.2019 nu a fost efectuat niciun act intrerupător al cursului prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită , astfel cum reglementeaztă art. 709 alin. 1 Cod pr. civilă..

Pe cale de consecință, instanța apreciază că termenul de 3 ani ( prev. de art.706 alin. 1 Cod pr. civilă) de prescripție a executării silite fusese consumat la momentul depunerii cererii de executare silită la executorul judecătoresc și prin urmare :

-se va constata prescris dreptul intimatei de a obţine executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit bancar nr. 08063009/05.01.2006 - in dosarul executional nr. 1232/2019 al Societăţii Civile Profesionale a Executorilor Judecătoreşti TRIFINA, TĂNASE şi  GALEA din Ploieşti 

se va dispune anularea tuturor formelor de executare silită efectuate de Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătoreşti TRIFINA, TĂNASE şi  GALEA din Ploieşti  în dosarul de executare nr. 1232/2019.

În baza art. 720 alin. 2 C.pr.civ. prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, va fi comunicată din oficiu şi de îndată, şi executorului judecătoresc.