Alte cereri - ridicare măsuri asigurătorii

Hotărâre 155 din 13.03.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 11.09.2019, reclamanta VF a solicitat, potrivit procedurii necontencioase judiciare prev.de art.527-535 Cod proc.civilă, sa se dispună radierea (ridicarea) măsurii asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare, proprietatea sa, instituită în scopul acoperirii prejudiciului produs părţii civile AF si a cheltuielilor de judecata dispuse prin sentinţa penala nr. 152/F/l3.07.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penala, in dosar nr.4078/2/2017, definitiva prin decizia nr.282/A/31 octombrie 2018 pronunţata de I.C.C. J. - Secţia Penala. Mai solicită petenta comunicarea hotărârii privind „Radierea Măsurii Asigurătorii" către Agenţia Naţionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si către Primăria Sinaia. Fără cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii se arată de petentă că prin sentinţa penală nr.l52/F/l3.07.2018 pronunţata de Curtea de Apel Bucureşti in dosar nr.4078/2/2017, a fost condamnata alături de coinculpatul CM, pentru mai multe infracţiuni de fals, uz de fals, înşelăciune si evaziune fiscala, la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendare.

Prin aceeași sentință penala a fost obligata la plata accesoriilor sumei de 333 lei ,ce vor fi calculate începând cu data de 08.09.2016, conform Codului de Procedura Fiscala, către partea civila AF si la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

In urma apelului formulat in cauza, prin Decizia Penala nr.282/A/31 octombrie 2018 a I.C.C.J.- Secţia penala, a admis apelul: „Respinge acţiunea civila formulata de partea civila AF si constata acoperit integral prejudiciul (debit principal si accesorii) cauzat bugetului de stat in cuantum de 435 lei de către BE. Menţine celelalte dispoziţii ale Sentinţei Penale atacate.”

In urma apelului a avut de plătit către bugetul de stat suma de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, pe care le-a achitat cu chitanţa seria TS529 nr. 10000054686/13.12.2018 emisa de trezoreria Buşteni, pe care ataşează in copie.

Întrucât nu a atacat prin apel si aceasta dispoziţie privind masurile asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile prezente si viitoare, aceasta dispoziţie care a fost comunicata A.N.C.P.I. Bucureşti si tuturor O.C.P.I. din tara, precum si primăriilor din România, a rămas in vigoare, deşi este rămasa fără obiect.

Conform art.195 alin.5 din Ordinul 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara „Radierea unei menţiuni din CF se efectuează in baza unei hotărâri judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii, motive pentru care solicită admiterea cererii formulate.

In drept: Legea 7/1996, Ordinul 700/2014 si art.527-535 C.proc.civ.

Prin încheierea de şedinţă din data de 27.09.2020 a fost respinsă ca inadmisibilă cererea petentei, apreciindu-se că luarea, menţinerea sau ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse în cadrul unui proces penal este de competenţa instanţei penale care soluţionează cauza respectivă, iar aspectul ridicării măsurilor asigurătorii, în situaţia în care instanţa penală a omis să se pronunţe asupra unei astfel de solicitări, poate fi îndreptat în procedura reglementată de art. 279 Cod proc.penală, pe calea înlăturării unor omisiuni vădite.

Prin decizia civilă nr. 1588 din data de 26.11.2019, pronunţată de Tribunalul Prahova, a fost admis apelul apelul declarat de apelanta-reclamantă VF, împotriva încheierii de şedinţă din data de 27.09.2019 pronunţată de Judecătoria Sinaia, şi, în consecinţă, a fost anulată în totalitate încheierea atacată şi trimisă cauza la Judecătoria Sinaia în vederea soluţionării cererii şi introducerii în cauză în calitate de pârâtă a AF.

În considerentele deciziei sus-indicate se reţine că „pretenţiile deduse judecăţii au un caracter civil de natură contencioasă, fiind supuse procedurii contencioase reglementate de către codul de procedură civilă, motiv pentru care se impune introducerea în cauză în calitate de pârâtă a AF, în vederea soluţionării pretențiilor  în raport de această pârâtă, în calitate de reprezentantă a Statului Român în favoarea căruia  a fost instituită o creanţă certă, lichidă, exigibilă  privind  anumite  cheltuieli  judiciare, în scopul de a se stabili cu certitudine dacă reclamanta şi-a îndeplinit sau nu toate obligaţiile de plată faţă de creditor rezultate din titlul executoriu, urmând ca în funcţie de modalitatea de îndeplinire sau de neîndeplinire a acestor obligaţii să fie soluţionată şi cererea de ridicare a măsurilor asiguratorii, potrivit dispoziţiilor dreptului comun.”

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 28.01.2020, păstrând nr. unic de dosar, 1751/310/2019, augmentat cu simbolul „*”.

Pârâta AJ a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta VF, prin care precizează că prin sentința penală nr. 152/F/13.07.2018 pronunțată de Curtea de Apel București, instanța a admis în parte acțiunea civilă formulată de AF și a obligat în solidar pe VF și CM la plata accesoriilor aferente prejudiciului de 333 lei, pentru perioada 08.09.2016 14.12.2016. De asemenea, în baza art.274 alin.l din CPP, instanța i-a obligat pe inculpați la plata sumei de 2.000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Ploiești, prin adresa nr.A_EPL 5584/20.08.2018 înregistrată la SFO Bușteni cu nr.41759/26.09.2018, a comunicat sentința penală pentru calcularea accesoriilor aferente prejudiciului În sumă de 333 lei. Cu adresa nr.41890/28.09.2018, SFO Bușteni a comunicat un calcul al accesoriilor în sumă de 9 lei pentru prejudiciul de 333 lei.

Totodată, contribuabila VF figurează în baza de date cu cheltuielile judiciare în sumă de 2.000 lei, achitate cu chitanța nr. 10000054686/13.12.2018.

La data prezentei acțiuni contribuabila VF nu mai figurează cu obligații fiscale la bugetul de stat și nu figurează cu popriri sau sechestre bunuri.

Faţă de aspectele detaliate, menţionează că lasă la aprecierea instanței cu privire la ridicarea sechestrului asigurator înființat (filele 8-9 dosar rejudecare).

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătoria constată:

Prin sentinţa penală nr. 152/F/l3.07.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti in dosarul nr. 4078/2/2017, petenta VF a fost condamnata alături de coinculpatul CM, pentru săvârşirea mai multe infracţiuni de fals, uz de fals, înşelăciune si evaziune fiscala, la pedeapsa de 2 ani închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 4 ani (filele 11-24).

Prin aceeaşi hotărâre judecătorească a fost obligată petenta la plata accesoriilor sumei de 333 lei, ce vor fi calculate începând cu data de 08.09.2016, conform Codului de Procedura Fiscala, către partea civila AF si la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Totodată, prin sentinţa penală de condamnare s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile a inculpaţilor, prezente şi viitoare, în scopul acoperirii prejudiciului produs părţii civile ANAF şi a cheltuielilor judiciare.

Prin decizia penală nr. 282/A/31 octombrie 2018 a I.C.C.J.- Secţia penala, a admis apelurile declarate de inculpaţii VF şi CM, a fost desfiinţată în parte sentinţa penală nr. 152/F/l3.07.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi, rejudecând, a fost respinsă acţiunea civila formulata de partea civila AF si s-a constatat acoperit integral prejudiciul (debit principal si accesorii) cauzat bugetului de stat in cuantum de 435 lei de către BE. Totodată, au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. (f. 29-46).

După cum rezultă din cele ce preced, actul în baza căruia s-a procedat la măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale petentei VF, este o hotărâre judecătorească pronunţată în urma soluţionării dosarului penal nr. 4078/2/2017 al Curţii de Apel Bucureşti, hotărâre judecătorească desfiinţată în parte, pe calea procedurii exercitării căii de atac a apelului, doar cu privire la acţiunea civila formulata de partea civila AF si s-a constatat acoperit integral prejudiciul (debit principal si accesorii) cauzat bugetului de stat in cuantum de 435 lei de către BE. Totodată, au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate.

După cum menţionează intimata AF, reclamanta VF figurează în baza de date cu cheltuielile judiciare în sumă de 2.000 lei, achitate cu chitanța nr. 10000054686/13.12.2018, precizându-se că la data prezentei acțiuni reclamanta nu mai figurează cu obligații fiscale la bugetul de stat și nu figurează cu popriri sau sechestre bunuri.

Potrivit art.957 alin.1 C.pr.civ., instanţa poate dispune ridicarea sechestrului asigurător în situaţia în care debitorul dă creditorului garanţii îndestulătoare, prevederi legale ce se raportează la dispoziţiile art.252 ind. 4 alin. 4 din Noul Codul de procedură penală, care prevăd că, după soluţionarea definitivă a procesului penal, cererile privitoare la măsurile asigurătorii se soluţionează potrivit legii civile.

Având în vedere că a fost realizat scopul pentru care au fost instituite măsurile asigurătorii în procesul penale, şi anume achitarea integrală a prejudiciului produs bugetului de stat, cât şi a cheltuielilor judiciare suportate de stat cu desfăşurarea procedurilor judiciare penale, reclamanta VF nemafiind înregistrată cu alte obligații fiscale la bugetul de stat și nu figurează cu popriri sau sechestre bunuri, astfel cum a comunicat pârâta SB, va fi admisă cererea reclamantei VF şi se va dispune radierea (ridicarea) măsurii asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare, proprietatea reclamantei VF, instituită prin sentinţa penala nr. 152/F/l3.07.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penală, in dosarul nr.4078/2/2017, definitiva prin decizia nr.282/A/31 octombrie 2018 pronunțată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie - Secţia Penală, în măsura în care nu sunt instituite alte măsuri asigurătorii asupra bunurilor respective.