Revocarea/suspendarea executarii pedepsei

Hotărâre 33 din 29.04.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 27.04.2020, Serviciul de Probațiune Prahova a sesizat instanța de executare referitor la situația juridică a intimatului RF, arătându-se că acesta a fost condamnat la pedeapsa la pedeapsa închisorii cu o durată de 1 (un) an, pentru săvârșirea infracțiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național dintr-o pădure situată în arie naturală protejată de interes național.

În raportul  de evaluare s-a arătat că numitulRF locuieşte împreună cu concubina sa GF şi cu fiul acesteia GF la adresa din ..., proprietatea concubinei sale.

S-a mai arătat că imobilul este proprietatea personală a concubinei sale, fiind format din 4 camere, baie, bucătărie, fiind racordat la apă, energie electrică, încălzirea realizându-se cu lemne.

Referitor la situația financiară a intimatului, s-a arătat că acesta a declarat că desfășoară activități lucrative ocazionale, fără forme legale, transportând cu propria căruță diverse bunuri, obținând aproximativ 50 lei pe transport.

În ceea ce privește pregătirea școlară se remarcă că persoana supravegheată a absolvit 5 clase în cadrul Școlii Gimnaziale din Comarnic, abandonând cursurile din cauza situației financiare precare existentă în familiei. Motivează acest comportament școlar datorat lipsei resurselor financiare de la nivelul familiei sale, nereprezentând o prioritate pentru aceasta.

Cu privire la comportamentul adictiv, nu s-a constatat un consum de alcool, tutun sau alte substanțe psihotrope.

Referitor la experiența lucrativă, acesta susține că a acumulat 14 ani de experiență în domeniul forestier, neavând însă forme legale.

Prin sentința penală nr. 25/13.04.2018, definitivă prin neapelare la 03.05.2018 a Judecătoriei Sinaia, s-a dispus față de RF pedeapsa de 1 an închisoare, iar în baza art. 91 C.P. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere de 2 ani. Acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

Referitor la fapta comisă, persoana supravegheată susține că a fost rugat de numitul BT, administrator al SC să îl ajute în vederea tăierii unor arbori unde acesta avea partidă în exploatare, partidă care se învecinează cu partida de unde a tăiat cei trei arbori. Având în vedere marca ce reprezenta hotarul dintre parcela numitului BT și parcela ce aparține Ocolului Silvic Sinaia, a început să taie arborii marcați, iar la un moment dat și-a pierdut orientarea, a depășit hotarul dintre cele două parcele și a tăiat cei trei arbori care aveau marcaje asemănătoare cu cele din parcela ce trebuia exploatată, deși cu o zi înainte, martorul BT i-a indicat locul pe care îl avea în exploatare. S-a constatat că cele afirmate nu corespundeau cu faptele existente la locul faptei, arborii la care făcea referire persoana supravegheată fiind deja tăiați. Sus-numitul susține că dacă s-ar afla în fața unei decizii asemănătoare, exclude vehement o ulterioară implicare.

Principalii factori care au favorizat implicarea numitului RF au fost lipsa resurselor financiare, lipsa abilităților de a conștientiza faptul că implicarea în astfel de fapte sunt cele care transced legea penală, cauzate de lipsa importanței acordate implicării în sfera educațională și în sfera profesională.

Comportamentul pe perioada executării pedepsei/Riscul de săvârșire a unor infracțiuni

Persoana supravegheată, RF, a respectat, până la acest moment, dispozițiile sentinței penale nr. 25/13.04.2018. S-a prezentat la datele stabilite la sediul Serviciului de Probațiune Prahova, a prezentat documentele solicitate și a colaborat cu consilierul de probațiune manager de caz în vederea respectării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse de instanța de judecată.

A executat cele 120 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, conform formularului de ore cu nr.1750/08.06.2018. Referitor la cea de-a doua obligație, aceea de a participa la un program de reintegrare socială desfășurat de către Serviciul de Probațiune Prahova, raporat la nevoile identificate, s-a stabilit includerea în cadrul programului de grup, Deprinderi Sociale-Abilitatea de a comunica și Abilitatea de a ne comporta corespunzător cu autoritățile, pe care l-a frecventat în perioada 24-31.12.2019.

În temeiul sentinței penale mai sus menționate, (ari. 93, alin. (5), Cod penal trebuie să achite integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, în cuantum de 7138,3 lei către civilă Direcția Silvică Prahova - Ocolul Silvic Sinaia, reprezentând prejudicial produs și nerecuperat, suma de 150 de lei achitată de inculpate fiind dedusă din valoarea totală a prejudiciului.

RF a susținut, încă de la începerea procesului de supraveghere, că îi va fi greu sau chiar imposibil să execute această obligație, pe fondul veniturilor care se situează la limita subzistenței.

Până în prezent a achitat 150 ron, în ziua de 19.01.2018, consemnându-se în hotărârea de judecată, iar în data de 09.01.2019, a achitat 50 ron la Regia Autonomă a Pădurilor Romsilva - Punct de lucru-Sinaia. în data de 03.02.2020, când a fost telefonat cu privire la evaluarea necesară întocmirii raportului de informare către instanță, RF a declarat faptul că există o promisiune de angajare, urmând să achite în cadrul lunii respective o sumă de bani. în data de 03.03.2020, data întocmirii prezentului raport, a declarat faptul că promisiunea de angajare nu s-a concretizat încă, dar că va începe să achite imediat ce se va angaja.

A primit, în cadrul întrevederilor de la sediul Serviciului de Probațiune Prahova, consiliere cu scopul înțelegerii și asumării nevoii de reparare a prejudiciului produs, precum și a consecințelor asupra situației sale juridice a neachitării obligațiilor civile dispuse prin sentință.

Factori proiectivi:

-existența planurilor de viitor care exclud implicarea în activități infracționale;

-implicarea acestuia în vederea respectării măsurilor de supraveghere în integralitate, precum și a obligațiilor de a presta 120 ore de muncă în folosul comunității și de a frecventa un program de reintegrare social;

-implicarea în activități constructive ce-i asigură anumite venituri.

Factori de risc:

-lipsa unui loc de muncă stabil care să-l asigure un venit constant.

Din analiza informațiilor obținute, apreciem că în prezent, riscul de recidivă pe care persoana supravegheată îl prezintă este mic.

În raport cu cele expuse, se evidențiază că, pe perioada derulării supravegherii, numitul RF a respectat măsurile de supraveghere, adoptând un comportament adecvat pe durata termenului de supraveghere.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (2) din Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, coroborat cu art. 94 alin. (4) lit. c) C.p., s-a înaintat raportul de evaluare cu rol de sesizare ca urmare a neachitării obligațiilor civile în vederea aplicării dispozițiilor prevăzute de art. 96 alin. (2) C.p.

La termenul  de judecată de astăzi 29 Aprilie 2020,  avocatul din oficiu al intimatului a învederat  faptul că condamnatul a depus dovada achitării  parțiale a despăgubirilor  fiind depuse chitanțele la dosar, condamnatul având o situație financiara precara deoarece nu a reușit  pe timp de  criză să-și găsească loc  de munca  .

Analizând actele și lucrările dosarului, sub aspectul probelor administrate și al dispozițiilor legale incidente în cauză, instanța a reținut următoarele:

Conform Sentinței penale nr. 25/13.04.2018, definitivă prin neapelare la 03.05.2018 a Judecătoriei Sinaia, intimatul RF a fost condamnat  la pedeapsa de 1 an închisoare, iar în baza art. 91 C.P. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere de 2 ani.în dosarul penal având  nr. 1373/310/2017

Totodată persoana supravegheată RF  a avut  de respectat pe perioada supravegherii măsurile prevăzute de art. 93 alin. 1 și următoarele obligații: de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității muncă pe o perioadă de 60 de zile la Primăria or. Comarnic - întreținere spații verzi/igienizare spații publice, în condiții ce se vor stabili de Serviciul de Probațiune Prahova

Condamnatul RF  a avut  de achitat cu titlul de obligații civile astfel: 900 de lei către partea civilă Direcția Silvică Prahova - Ocolul Silvic Sinaia  suma de 7138,3 lei, reprezentând prejudiciu produs și nerecuperat, suma de 150 lei achitată de inculpat fiind dedusă din valoarea totală a prejudiciului.

Instanță retine dispozițiile art. 583 alin.2 Cod proc. penală care statuează: „dacă, până la expirarea termenului prevăzut de art. 93 alin.5 din Codul penal, condamnatul nu a respectat obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, serviciul de probațiune competent sesizează instanța care a pronunțat în primă instanța suspendarea, în vederea revocării acesteia”, iar art. 96 alin.2 Cod penal dispune: „dacă până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească”.

După cum rezultă din dispozițiile legale sus-menționate, art.96 alin.2 Cod penal, condiționează revocarea suspendării executării pedepsei închisorii de dovedirea existenței posibilităților materiale ale condamnatului și, implicit, de refuzul acestuia de a executa obligațiile civile stabilite prin hotărâre, deși are aceste mijloace materiale de a le executa.

O astfel de conduită relevă, în concret, reaua-credință a condamnatului, iar reaua-credință, sub aspect penal, presupune existența mijloacelor materiale ale condamnatului și refuzul acestuia de a obligațiile civile la care executarea cărora a fost obligat prin hotărârea de condamnare .

Instanță retine ca din raportul de evaluare a rezultat ca persoana condamnata a finalizat programul de reintegrare, a prestat munca in folosul comunității, dar si-a îndeplinit parțial obligațiile civile, așa cum a rezultat din înscrisurile depuse la dosar.

În cauza de fata nu s-a dovedit reaua-credință a persoanei condamnate, din raportul de evaluare rezultând ca  la debutul termenului de supraveghere, principala sursă de venit era reprezentată de activități  sporadice , condamnatul are  5 clase școlare, și efectua  transport ocazional cu căruța , transportând la cerere diverse produse. Prin urmare, condamnatul nu a realizat venituri salariale , situația financiară a acestuia se situează la limita subzistenței. . 

În prezent, conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, rezultă clar ca condamnatul nu are  contract de munca , nefiind angajat nicăieri .

Prin urmare, acesta la acest moment  nu are posibilități financiare  sa achite suma de suma de 7138,3 lei, reprezentând prejudiciu  către Direcția Silvică Prahova - Ocolul Silvic Sinaia  , conform hotărârii penale.

 In consecință, instanța, in temeiul disp. art. 96 Cod penal va respinge sesizarea  de revocare sau anularea a suspendării executării pedepsei formulată de SERVICIUL DE PROBAŢIUNE PRAHOVA în contradictoriu cu persoana condamnată, RF . În baza art. 275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul avocatului din oficiu in cuantum de 313 lei.

Domenii speta