Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 679/2011 din 13.09.2011


Dosar nr. 1438/828/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 679/2011

Şedinţa publică din data de 15 Septembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE : L. E. - judecător

GREFIER : I. S.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta S.C. T. S.R.L. şi pe

intimatul IGPR-SPA B.A1, având ca obiect „plângere contravetionala”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns administratorul

petentei, lipsă fiind intimatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că

la dosarul cauzei s-au depus prin registratura instanţei întâmpinare şi înscrisuri

de către intimată.

Instanţa procedează la verificarea identităţii administratorului petentei, P.

G., care prezintă C.I. seria … nr. …, domiciliat în comuna A., sat. A., judeţul V,

CNP..

Se comunică copia întâmpinării, în şedinţă publică, administratorului

petentei.

Administratorul petentei depune la dosar un set de înscrisuri şi arată că

nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de

judecată şi acordă cuvântul în dezbateri de fond.

Administratorul petentei solicită admiterea plângerii contravenţionale,

anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei.

INSTANŢA

Constată că la data de 21.06.2011, petenta S.C. T.  S.R.L. a formulat în

contradictoriu cu intimatul IGPR-SPA B.A1, plângere contravenţională

împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria CC

nr.8705497/20.05.2011, solicitând anularea procesului-verbal de constatare şi

sancţionare a contravenţiei.

Motivând plângerea, petenta a arătat faptul că prin procesul verbal de

constatare a contravenţiei seria CC nr.8705497/20.05.2011 s-a reţinut de

agentul constatator culpa sa pentru efectuarea presupusului transport rutier de

marfă pe autostrada A1, km.80, având în vedere faptul că nu au fost respectate

prevederile O.U.G.nr.109/2005.

Sub acest aspect, petenta a arătat faptul că procesul verbal de constatare

a contravenţiei prezintă numeroase vicii de formă, fiind încălcate prevederile

O.G.nr.2/2001 potrivit cărora la art.16 alin.1 se prevede în mod expres că

procesul verbal trebuie să cuprindă în mod obligatoriu arătarea tuturor

împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei. 

În acest sens, agentul constatator a descris insuficient presupusa faptă

constatată, fără a verifica elementele esenţiale cu privire la tipul de transport

efectuat la data şi ora controlului. A mai arătat petenta şi faptul că agentul

constatator nu a consemnat obiecţiunile conducătorului auto P. G., în sensul că

autovehiculul nu efectua o cursă regulată de transport marfă, ci se deplasa în

cursă ocazională, personală, astfel încât situaţia reţinută de agentul constatator

este rezultatul unei constatări eronate şi abuzive a agentului de poliţie.

În raport de considerentele mai sus arătate, petenta a solicitat constatarea

nulităţii absolute a procesului verbal de contravenţie şi pe cale de consecinţă

anularea procesului verbal ca netemeinic şi nelegal şi exonerarea sa de la plata

amenzii în cuantum de 10.000 lei.

La data de 14.09.2011, intimatul a depus la dosarul cauzei întâmpinare

potrivit disp.art.115 din Codul de procedură civilă, învederând instanţei faptul

că procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost încheiat cu respectarea

prevederilor disp.art.16 şi disp.art.17 din O.G.nr.2/2001, având în vedere faptul

că s-au consemnat toate menţiunile prevăzute de disp.art.16 şi disp.art.17 din

O.G.nr.2/2001, iar potrivit documentelor prezentate agentului constatator

transportul efectuat nu era unul în cont propriu, aşa cum rezultă şi din avizul de

însoţire a mărfii nr.04645879/19.05.2011. A mai arătat intimatul şi faptul că

petenta nu a făcut dovada faptului că transportul efectuat se încadrează în

excepţiile stabilite de disp.art.2 din O.U.G.nr.109/2005, iar procesul verbal de

constatare a contravenţiei se bucură de prezumţia relativă de adevăr instituită de

disp.art.34 alin.1 din O.G.nr.2/2001, împrejurare în raport de care a solicitat

respingerea plângerii ca neîntemeiată.

În vederea soluţionării cauzei s-a administrat proba cu înscrisuri.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC

nr.8705497/20.05.2011 s-a dispus sancţionarea petentei cu amendă

contravenţională în cuantum de 20.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei

prev.de art.57 indice 2 lit.a) din O.U.G.nr.109/2005.

S-a reţinut de organul constatator, în cuprinsul procesului verbal de

constatare a contravenţiei, împrejurarea că în urma controlului efectuat în data

de 20.05.2011, pe autostrada A1, conducătorul auto P. G., a condus ansamblul

rutier format din autotractorul marca Scania având numărul de înmatriculare

VL-06-CYL ce tracta semiremorca cu numărul de înmatriculare VL-06-CRO,

fără a deţine licenţă de transport.

De asemenea, prin procesul verbal din data de 20.05.2011 s-a dispus de

către agentul constatator IGPR-SPA B.A1, reţinerea plăcuţelor cu numărul de

înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare pentru autovehiculul cu

numărul de înmatriculare VL-06-CYL.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului verbal de constatare a

contravenţiei, instanţa reţine următoarele:

Potrivit disp.art.16 alin.1 din O.G.nr.2/2001 republicată, procesul verbal

de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde

este încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte

agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul

numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului, descrierea

faptei contravenţională, indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită

fapta, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea

gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului

normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea

societăţii de asigurări în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui

accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate

din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o

asemenea posibilitate, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se

depune plângerea.

De asemenea, potrivit disp.art.17 din acelaşi act normativ, lipsa

menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator,

numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa

denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau

a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului verbal.

Din conţinutul procesului verbal de constatare a contravenţiei ce face

obiectul prezentei plângeri contravenţionale, rezultă faptul că acesta cuprinde

datele şi împrejurările prevăzute de disp.art.16 şi 17 din O.G.nr.2/2001, astfel

încât instanţa reţine faptul că agentul constatator a dispus întocmirea procesului

verbal de constatare a contravenţiei cu respectarea dispoziţiilor legale.

În ceea ce priveşte netemeinicia procesului verbal de constatare a

contravenţiei, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC

nr.8705497/20.05.2011 ce face obiectul prezentei plângeri contravenţionale, s-a

dispus sancţionarea petentei pentru săvârşirea contravenţiei prev.de disp.art.57

indice 2 lit.a) din O.U.G.nr.109/2005 republicată, reţinându-se de organul

constatator împrejurarea că în urma controlului efectuat în data de 20.05.2011,

pe autostrada A1, conducătorul auto P. G., a condus ansamblul rutier format

din autotractorul marca Scania având numărul de înmatriculare VL-06-CYL ce

tracta semiremorca cu numărul de înmatriculare VL-06-CRO, fără a deţine

licenţă de transport.

Sub acest aspect, instanţa reţine faptul că potrivit disp.art.57 ind.2 lit.a)

din O.U.G.nr.109/2005 republicată constituie contravenţie, dacă nu este

considerată infracţiune potrivit legii penale, efectuarea transportului rutier sau a

activităţilor conexe acestuia fără a deţine licenţă de transport, certificat de

transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe, licenţă de traseu sau

autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul

de persoane prin servicii ocazionale, respectiv retrase, expirate sau declarate

pierdute, după caz.

Deşi prin plângerea contravenţională petenta a învederat faptul că la data

de 20.05.2011 ansamblul rutier ce a fost supus controlului în trafic nu efectua o

cursă de transport de marfă, ci o cursă ocazională personală, instanţa reţine

faptul că potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei de organul constatator în

dovedirea situaţiei de fapt reţinută prin procesul verbal de constatare a

contravenţiei, rezultă faptul că petenta efectua la data de 20.05.2011 activitate

de transport fără a deţine licenţă de transport.

Astfel, în conformitate cu avizul de însoţire a mărfii

nr.04645879/19.05.20115 rezultă s-a efectuat o operaţiune de transport pentru

cantitatea de 26,5 tone de lignit sortat pentru cumpărătorul S.C.N. L. Gh. (fila

28 a dosarului).

Prin urmare, la data constatării contravenţiei, conducătorul auto P. G.

efectua transport rutier public de mărfuri ce implica existenţa unei licenţe de

transport.

Sub acest aspect, instanţa reţine faptul că şi în actul constitutiv al petentei

este menţionată la capitolul II, ca obiect de activitate, activitatea de transport

terestru (fila 31 a dosarului).

Împrejurarea că după data constatării contravenţiei petenta a obţinut

licenţă pentru transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional şi

certificat de competenţă profesională pentru transportul rutier naţional şi

internaţional de marfă, nu poate determina înlăturarea răspunderii sale

contravenţionale.

În acest sens, licenţa pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic

internaţional seria LTM nr.0679825 este valabilă pentru perioada 05.07.2011 -

04.07.2016, iar certificatul de competenţă profesională pentru transportul rutier

naţional şi internaţional de marfă este emis la data de 25.06.2011 (filele 34, 35

ale dosarului).

În raport de probele administrate în cauza dedusă judecăţii se reţine că

activitatea desfăşurată de petentă se circumscrie operaţiunilor susceptibile de a

fi licenţiate sau certificate conform dispoziţiilor O.U.G.nr. 109/2005 privind

activitatea de transport rutier şi activităţile conexe acestuia ce  atrag incidenţa

disp.art.57 ind.2 lit.a) din O.U.G.nr.109/2005 republicată.

Astfel, este cert că, sub aspectul laturii obiective fapta comisă se

circumscrie conţinutului constitutiv al contravenţiei, iar în ceea ce priveşte

latura subiectivă, fiind comisă cu formă de vinovăţie prevăzută de lege, justifică

angajarea răspunderii contravenţionale.

De evidenţiat este şi faptul că, potrivit disp.art.34 din O.G.nr.2/2001

republicată, procesul verbal de constatare a contravenţiei face dovada deplină

asupra situaţiei de fapt şi de drept până la proba contrară, iar în procedura

contravenţională sarcina probei revine petentului care trebuie să răstoarne

prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului verbal de constatare a

contravenţiei.

Sub acest aspect instanţa reţine faptul că prin probele administrate în

cauza dedusă judecăţii, petenta nu a făcut dovada unei situaţii de fapt distincte

de cea reţinută în cuprinsul procesului verbal de contravenţie, de organul

constatator.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus reţinute, urmează ca

instanţa să constate că procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC

nr.8705497/20.05.2011 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în

materie, împrejurare în raport de care urmează să respingă ca neîntemeiată

plângerea contravenţională.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. T. 

S.R.L, cu sediul în comuna A., sat A., judeţul V. în contradictoriu cu intimatul

I.  G.  P.  R. - S.P.A. - B A 1, cu sediul în mun.Bucureşti, str.George Coşbuc,

nr.83-85, sector 5.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţa publică, azi, 15.09.2011.

Preşedinte,

L.E.

Grefier,

I.S.

Red.L.E.

Dact.E.D.

Ex.4/12.10.2011

Domenii speta