Înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii

Sentinţă civilă 155 din 25.01.2017


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.___/2016 la data de ____.2016, petenta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ___, prin primar, a înaintat procesele verbale de contravenţie seria ____, întocmit la data de ___2010 şi seria ____, întocmit la data de ____2009, privind pe intimatul BD, în vederea înlocuirii amenzii de 200 lei/fiecare cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În motivare, reclamantul arată că, în cauză, contravenientul nu a achitat în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii, amenda aplicată prin procesele-verbale menţionate.

 Arată că, în vederea recuperării amenzii a fost emisă somaţia nr. 1______2016.

Învederează că procesele - verbale de constatarea contravenţiei nu a fost atacate cu plângere în termen legal, acesta fiind comunicate de organul constatator Comunei ____ în vederea executării.

Mai arată că pârâtul nu are bunuri, nu lucrează şi nu beneficiază nici de ajutor social, ca atare nu exista posibilitatea executării silite a acestuia. Prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 7/2010, s-a admis recursul în interesul legii potrivit căruia dispoziţiile art. 9 alin. 3-5 din O.G. nr. 2/2001, prin raportare la dispoziţiile art.9 alin. 1 şi 2 din aceeaşi ordonanţă şi la dispoziţiile art. l din O.G. nr . 55 /2002 se interpretează în sensul admisibilităţii cererilor de înlocuire a sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, indiferent dacă contravenţiile săvârşite sunt prevăzute şi sancţionate prin legi, ordonanţe şi chiar dacă actul care stabileşte şi sancţionează contravenţiile nu prevede alternative cu sancţiunea amenzii, sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

La sesizare au fost ataşate, în  copii, proc procesele verbale de contravenţie seria ____ (fila 4-5), procesul verbal nr._____, alte înscrisuri.

În drept, au fost invocate prevederile art.9 alin.3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Instanţa a dispus citarea contravenientului pârâtului, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 4 din O.G. nr. 2/2001, însă acesta  nu s-a prezentat în faţa instanţei si nici nu a formulat întâmpinare.

În temeiul art. 258 alin. 1 N.C.proc.civ., instanţa a încuviinţat pentru petent proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei,  apreciind că acestea pot duce la dezlegarea pricinii.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesele verbale de contravenţie seria _____, pârâtul contravenient a fost sancţionat cu amenda în cuantum de 200 lei/fiecare, reţinându-se faptul că acesta a adresat injurii şi ameninţări şi a tulburat liniştea publică, fapta sa fiind prevăzută de art. 2 pct.1 din Legea nr.61/1991 republicată.

Din actele dosarului rezultă că nu există posibilitatea executării silite a contravenientului, întrucât acesta nu deţine bunuri mobile sau imobile proprietate personală şi nici disponibilităţi băneşti urmăribile în vederea finalizării procesului de executare silită conform O.G. nr.92/2003.

În drept, în baza prevederilor art. 37 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, procesul-verbal de contravenţie constituie titlu executoriu.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 5 din O.G. nr. 2/2001, în cazul în care contravenienta nu a achitat amenda, instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, fără a fi necesar acordul contravenientului.

Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale (art. 2 din O.G. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii).

Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul de muncă ori, după caz, programul şcolar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6 - 8 ore pe zi. În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore pe zi (art. 3 din O.G. 55/2002).

Potrivit alin.1 al art.39¹ din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată, iar potrivit alin.2, în cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (1), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.

 La stabilirea numărului de ore în care trebuie prestată activitatea în folosul comunităţii, instanţa va avea în vedere salariul minim brut lunar pe economie, raportat la numărul de ore de muncă ale unui salariat dintr-o lună şi maximul de ore care poate fi stabilit conform dispoziţiilor legale citate.

Faţă de considerentele expuse, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se va dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale de 400 lei aplicată intimatului ____ prin procesul-verbal de contravenţie seria _____, cu sancţiunea prestării unei munci în folosul comunităţii de câte 8 ore pentru fiecare amendă de 200 lei în parte, în total 16 ore, în favoarea unităţii administrativ–teritoriale a comunei ____, jud. Tulcea, urmând ca primarul unităţii administrativ-teritoriale să stabilească conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de intimat, condiţiile în care acesta va executa sancţiunea, precum şi programul de lucru, încunoştinţând despre măsurile luate