Colectare t.v.a.

Decizie 340 din 11.06.2020


Societate care are ca obiect colectare şi valorificare deşeuri metalice,  având anulată înregistrarea în scopuri de TVA, a depăşit plafonul prevăzut de art. 310 din Legea nr.  227/2015. Astfel nu a solicitat înregistrarea ca plătitor de TVA şi nu a colectat TVA aferent livrărilor de bunuri, invocând faptul că sunt aplicabile disp.art.331 din  Legea nr. 227/2015 privind aplicarea  taxei inverse, apreciind că nu se impunea colectarea de TVA.

  Decizia nr. 340/11.06.2020 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată la Tribunalul … iniţial sub nr. 1353/113/2018, reclamantul … a solicitat anularea Deciziei de impunere nr. 46 din 28.02.20218 şi a Raportului de inspecţie fiscală.

Prin sentinţa nr. 410/19.09.2018 a Tribunalului … a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesual active invocate de pârâta DRFP … prin AJFP … şi, respinsă cererea formulată de  contestatorul …, în calitate de asociat al …, în contradictoriu cu pârâta DGRFP … - prin A.J.F.P.  …, şi pârâta AJFP … - DGRFP …, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesual activă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs …, în calitate de asociat al ….

Prin decizia nr. 109 din 07.02.2019 a Curţii de Apel … s-a admis recursul, s-a casat sentinţa recurată şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a reţinut că „recurentul-reclamant, asociat şi fost administrator al societăţii, are un interes legitim privat în accepţiunea art. 2 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 554/2004, derivând din posibilitatea de a-i fi atrasă răspunderea personală pentru creanţele societăţii în situaţia în care societatea ar intra în insolvenţă, iar pe de altă parte interesul reclamantului în contestarea respectivelor acte administrative fiscale rezidă şi în împrejurarea că organele de inspecţie fiscală au verificat inclusiv calcularea, evidenţierea şi declararea impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.

De asemenea, interesul acţionarilor/asociaţilor de a contesta actele prin care se micşorează patrimoniul societăţii rezultă şi din prevederile art. 260 alin. 11 din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora după lichidarea şi radierea societăţii „Bunurile rămase din patrimoniul societăţii radiate din registrul comerţului, în condiţiile prezentului articol, revin acţionarilor/asociaţilor, în condiţiile legii.”

Prin urmare, contrar celor reţinute de către instanţa de fond, asociatul societăţii ... este o persoana vătămată într-un interes legitim privat cu privire la emiterea unei Decizii de impunere prin care se tinde la micşorarea patrimoniului societăţii.”

În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub nr. 1353/113/2018*.

La dosarul cauzei s-au depus acte, facturi fiscale.

Prin sentinţa nr. 429 din 04.11.2019 Tribunalul … a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant invocată de pârâtă DGRFP … - prin AJFP …, a admis în parte cererea formulată de contestatorul …,  în calitate de asociat al ..., în contradictoriu cu pârâta DGRFP … - prin AJFP  … şi pârâta AJFP … - DGRFP …, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal, a anulat Decizia nr. 655/13 07 2018 emisă de pârâta DGRFP … şi, a anulat în parte Decizia de impunere  ... 46/28. 02.2018 emisă de pârâta DGRFP … - AJFP …, în ceea ce priveşte suma de 22942 lei reprezentând TVA aferent anului 2017.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

„Faţă de excepţia lipsei calităţii de reprezentant instanţa urmează să o respingă având în vedere Decizia de casare nr. 109/07 02 2019 a Curţii de Apel … pronunţată în dosarul nr. 1353/113/2018 prin care a reţinut calitatea procesual activă a reclamantului în temeiul art. 1 al. 2 şi art. 2 al. 1 lit. p din Legea nr. 554/2004.

Pe fondul cauzei se reţine că prin Decizia de impunere  ... 46/28.02.2018 emisă de pârâtă s-au stabilit în sarcina reclamantului obligaţii fiscale astfel:

- 1402 cu titlu de TVA,

- 202 492 cu titlu de TVA,

- 6194 cu titlu de impozit pe venituri din dividende PF f 207.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie reclamantul, care a fost respinsă prin Decizia nr. 655/13 07 2018, ca fiind formulată de o persoană fără calitatea de a contesta.

Din Raportul de inspecţia fiscală  nr. ... 45/28 02 2018 rezultă că în luna ianuarie 2013, agentului economic ... i-a fost anulată înregistrarea în scopuri TVA potrivit art. 316 al. 11 lit. h C fiscal, ca urmare a înregistrării în registrul comerţului a stării de inactivitate (suspendarea activităţii din 09.01.2013).

În luna februarie 2016 agentul economic îşi reia activitatea şi solicită înregistrarea în scopuri TVA prin patru cereri, care au fost respinse.

În perioada ulterioară, când societatea a avut anulat codul de înregistrarea în scopuri TVA  a realizat venituri astfel:

În perioada 06.02.2016 – 25.04.2017 suma de 914498 lei compusă din livrarea deşeurilor metalice şi venituri din vânzări mijloace fixe (autoturisme).

În perioada 26.04.2017-30.06.2017 suma de 116856 lei compuse din livrarea deşeurilor metalice şi venituri din vânzări mijloace fixe (autoturisme).

Din dispoziţiile art. 11 al 6 şi 8 C fiscal rezultă că ... nu beneficia, în perioada anulării înregistrării în scopuri TVA, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate, dar era supusă obligaţiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VII, aferentă operaţiunilor taxabile desfăşurate. Acest lucru rezultă şi din dispoziţiile art. 324 al. 10 lit. a C fiscal.

Nu se pot reţine motivele referitoare la măsura de simplificare în domeniu TVA - taxarea inversă deoarece dispoziţiile legale invocate – art. 331 C. fiscal - Măsuri de simplificare se adresează furnizorului şi beneficiarul  înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 Cod Fiscal ori agentul economic nu face parte din această categorie.

Instanţa mai reţine că veniturile obţinute de ... în perioada 06.02.2016 – 25.04.2017 respectiv suma de 914498 lei depăşesc plafonul de scutire prevăzut de art. 310  C. fiscal de 220000 lei aferent anilor 2016, 2017.

În schimb veniturile obţinute de ... în 26.04.2017 – 30.06.2017 respectiv suma de 116856 lei nu depăşeşte acest plafon, fapt pentru care agentul economic beneficiază de regimul special de scutire prevăzut de art. 310 C. fiscal.

Se constată că suma de 116856 lei reprezintă un procent de 11% din baza impozabilă TVA stabilită suplimentar de 1031356 lei. Aplicând acest procent la suma de plată cu titlu de TVA de 202492 lei se constată că a fost stabilită în plus cu titlu de obligaţie fiscală reprezentând TVA de plată suma de 22942 lei aferent anului 2017.

Se mai reţine că pentru suma de 6194 lei vizând impozitul pe profit  nu s-au formulat critici.

De asemenea, pentru suma de 1402 lei reprezentând TVA datorată anterior anulării înregistrării în scopuri TVA – 01.09.2012 – 09.01.2013 nu au fost depuse documentele justificative în dovedirea realităţii tranzacţiilor efectuate.

Din precizările depuse la dosar rezultă că reclamantul nu mai solicită anularea Raportului de Inspecţie fiscală. Se mai reţine că totodată că, clarificarea situaţiei fiscale, respectiv verificarea legalităţii  sumelor impuse şi repararea pagubei, deşi sunt prezentate ca petite ale cererii sunt în fapt efecte ale analizei Deciziei de impunere sub aspectul legalităţii.

Faţă de aceste considerente se va admite în parte cererea, şi în consecinţă se va anula Decizia nr. 655/13.07.2018 şi se va anula în parte Decizia de impunere  ... 46/28.02.2018, în ceea ce priveşte suma de 22942 lei  reprezentând TVA aferent anului 2017.”

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs, în termen legal, atât reclamantul ... asociat în cadrul ... cât şi pârâta DGRFP … prin AJFP …, ambii apreciind-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

În esenţă, recurentul reclamant … a arătat că în mod eronat au fost aplicate dispoziţiile art. 331 C.fiscal, având în vedere că operaţiunea de vânzare a deşeurilor metalice este supusă măsurii de taxare inversă, şi nu reglementează ca persoanele juridice să fie plătitoare de TVA sau nu.

Principala critică a recurentului vizează faptul că prin sentinţa recurată se menţine în sarcina ..., obligaţia de plată a TVA aferent anului 2016, în sumă de 170.000 lei, ceea ce duce la micşorarea patrimoniului societăţii, cât timp sunt incidente măsurile simplificate prev. de art. 331 C.fiscal, atât în anul 2016 cât şi în anul 2017.

Recurentul … a mai precizat că societatea execută numai operaţiuni de vânzare a deşeurilor colectate de la populaţie şi astfel nu era obligată la emiterea facturilor cu TVA şi la plata TVA, ci numai beneficiarul conform art. 331 C.fiscal.

Prin vânzarea mijloacelor fixe, a două autoturisme folosite, recurentul a precizat că ... nu a colectat TVA la vânzarea acestora.

Pentru lucrările pe teritoriul României, o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA va emite factura cu TVA colectată, dacă livrarea se efectuează către o persoană neînregistrată în scopuri de TVA, iar pentru livrarea către persoane înregistrate în scopuri de TVA va emite factura în regim de taxare inversă. Taxarea inversă reprezintă o modalitate de simplificare a plăţii taxei. Prin aceasta nu se efectuează nicio plată de TVA între furnizorul şi beneficiarul livrării, acesta din urmă datorând, pentru operațiunile efectuate, taxa aferentă intrărilor şi având posibilitatea, în principiu, să deducă taxa TVA.

Or, ... nu a cumpărat deșeuri din fier vechi de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în anul 2016 şi anul 2017 când a avut înregistrarea în scopuri de TVA anulată, respectiv perioada când a fost neînregistrată în scopuri de TVA astfel să fie emise facturi cu TVA colectată către ... ci, dimpotrivă, a cumpărat deșeuri metalice feroase şi neferoase numai de la populație care nu emite facturi cu TVA colectată şi nici forma cerută de către legiuitor pentru borderoul de achiziție emis pentru colectare de la populație nu este cu TVA colectată, cât timp populația nu este persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în Romania.

Prin urmare, ... în calitate de vânzător de deșeuri metalice colectate de la populație cu borderouri de achiziție şi neînregistrat în scopuri de TVA ori cu înregistrarea în scopuri de TVA anulată în anul 2016 şi anul 2017, nu are o asemenea obligație impusă de către legiuitor cf.art.331 din Codul fiscal de a emite factura cu TVA necolectată pentru vânzarea deșeurilor metalice în anul 2016, iar în anul 2017 o obligație diferită, respectiv de a emite factura fără TVA pe motiv că depășește ori nu depășește un anume plafon impus pentru scutire de la TVA la vânzarea de bunuri şi servicii, deoarece legiuitorul prin textul de lege incident art.331 din Codul fiscal în vigoare în anul 2016 şi anul 2017 nu impune ca obligație legală emiterea facturilor cu TVA necolectată pentru vânzarea de deșeuri metalice pentru persoanele juridice care vând deșeuri feroase şi neferoase care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA ci aceasta obligație este impusă de către legiuitor numai persoanelor impozabile care vând bunuri şi servicii şi au înregistrarea în scopuri de TVA anulată.

Or, ... are înregistrarea în scopuri de TVA anulată în anul 2016 şi anul 2017 tocmai de către pârâte, cum arată pârâtele prin întâmpinare care refuză nelegal să reînregistreze pe ... în scopuri de TVA pentru înlăturarea situației care a dus la anularea - suspendarea temporară a activității la registrul comerțului, deşi ... a depus 4 cereri prin care a arătat că a fost înlăturată suspendarea activităţii la registrul comerțului - cauza pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

Recurentul a mai precizat că este discriminat, în condiţiile în care în anul 2012 este înregistrat în scopuri de TVA, beneficiarul deşeului este obligat la plata de TVA, iar în anul 2016 şi 2017, având înregistrarea în scopuri de TVA anulată respectă obligaţia de a factura deşeuri feroase şi neferoase fără TVA, folosind forma facturilor fără rubrica TVA, împreună cu persoanele juridice exceptate de la plata TVA, iar pentru anul 2017 instanţa aplică disp. art. 331 C.fiscal şi pentru anul 2016 nu mai are în vedere aceste prevederi.

Astfel, în opinia recurentului, .... nu este beneficiar, ci vânzător de deşeuri feroase şi neferoase, nu are obligaţia legală de a plăti TVA ca vânzător de deşeuri, cu înregistrarea în scopuri de TVA anulată.

De asemenea, în mod eronat s-a reţinut de instanţa de fond că nu a solicitat şi anularea raportului de inspecţie fiscală.

Recurentul … a arătat că în calitate de vânzător al deşeurilor colectate de la populaţie, nu are obligaţia plăţii TVA-ului, întrucât, conform art. 331 alin. 1 C.fiscal, legiuitorul a instituit obligaţia plăţii TVA-ului numai în sarcina beneficiarului, motiv pentru care hotărârea recurată este lipsită de temei legal, fiind dată cu aplicarea greşită a legii, conform art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ.

Pârâta DGRFP ..., prin AJFP ... a declarat recurs, precizând că  hotărârea recurată a fost pronunțată cu încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material, respectiv a prevederilor art.11 alin.(6) și alin.(8), art. 310, art. 324, alin. 10 lit. a din Legea nr. 227/2015, motiv de recurs prevăzut la art. 488 pct. 8 N.C.P.C.

Instanța de fond nu a precizat faptul că ... a încălcat prevederile art.11 alin. (6) și alin. (8) respectiv, art. 324 alin. 10 lit.a) din Legea nr. 227/2015, în sensul că, acesta avea obligația declarării taxei pe valoarea adăugată colectată aferentă livrărilor/prestărilor de servicii efectuate, în perioada 16.02.2016 - 30.06.2017, prin depunerea D311 - declarație privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat.

Astfel ..., în mod deliberat, nu și-a îndeplinit obligațiile declarative respectiv, nu a depus la organul fiscal teritorial, declarațiile privind TVA colectată datorată de către persoana impozabilă al cărui cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat pentru perioada februarie 2016 - iunie 2017, formular cod D311.

Instanța de fond în mod eronat a reținut faptul că potrivit dispozițiilor art. 310 Cod fiscal „...agentul economic: beneficiază de regimul special de scutire prevăzut de art. 310 Cod fiscal”.

De asemenea, instanța de fond în mod greșit a considerat faptul că “suma de 116.856 lei reprezintă un procent de 11% din baza impozabila TVA stabilită suplimentar de 1.031 356 lei. Aplicând acest procent la suma de plată cu titlul de TVA se constată că a fost stabilită în plus cu titlul de obligație fiscal reprezentând TVA de plată suma de 22 942 lei aferenta anului 2017”.

Potrivit dispozițiilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, prevede:

“.... (6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA,, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării in scopuri de TVA. conform art. 316.

Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente procedează după cum urmează.

a) stabilesc obligații privind taxa de plată, constând în diferența dintre taxa pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze și taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, dacă taxa colectată este mai mare decât taxa deductibila, precum și accesoriile aferente, sau după caz;

b) determină suma negativă a taxei, respectiv diferența dintre taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, și taxa pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă conform art. 316, dacă taxa deductibilă este mai mare decât taxa colectată ".

Având în vedere, prevederile textului de lege prezentat anterior, precum și obligativitatea ... de a declara la organul fiscal teritorial, veniturile înregistrate în evidența contabilă, rezultă că în momentul depășirii pragului  de venituri de 220 000 lei aferent anilor 2016, 2017, societatea are obligația să se înregistreze că plătitor de TVA în termen de zece zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon. Înregistrarea se face prin depunerea declarației 010.

Organul fiscal nu a avut cunoștință că aceasta realizează venituri, motiv pentru care a fost în imposibilitatea punerii în aplicare a prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Organele de inspecție nu au cunoscut că ... a desfășurat activitate economică, în perioada 16.02 2016 - 30.06.2017, obținând venituri la nivelul sumei de 1.031.356 lei, până la momentul desfășurării controlului inopinat, efectuat anterior inspecției fiscale și finalizat cu procesul verbal nr. 21234 din 16.11.2017.

În consecință, organele de inspecție fiscală au procedat corect și conform legislației în vigoare la stabilirea în sarcina societății a debitului constând în TVA colectată de plată în sumă de 202.492 lei.

În luna mai 2016, conform balanței de verificare, agentul economic verificat a repartizat profitul aferent anului 2012 (soldul creditor cont contul 117 „Rezultatul reportat” reprezentând profituri nerepartizate aferente perioadei precedente = 130.073,57 lei) integral, în contul dividendelor cuvenite asociaților, suma fiind evidențiată în contul 457 'Dividende de plată.

Rezultă că ... avea obligația de a calcula, evidenția și declara la organul fiscal teritorial impozitul pe dividende în sumă de 6.194 lei (aferent dividendelor în sumă de 130.073,57 lei, repartizate conform procentelor de participare la contul de profit și pierdere) în condițiile în care suma repartizată în contul dividendelor a și fost distribuită efectiv asociaților, astfel:

S-a acoperit un debit pe care asociații îl aveau la societate, respectiv prin creditul contului 461 „Debitori diverși” la nivelul sumei de 110.000 lei:

- diferența de 20.073,57 lei a fost achitată în numerar din casieria societății (cont 5311” Cașa").

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin (1). pct. 11 reprezintă dividend: „o distribuție în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică„.

Având în vedere prevederile acestui text coroborate cu prevederile art.97 alin.(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, echipa de inspecție fiscală a considerat suma totală de 130.073,57 lei ca dividend plătit asociaților pentru care a stabilit un impozit pe dividende în sumă de 6.194 lei.

Potrivit prevederilor legale anterior citate, dividendul este definit ca fiind orice distribuire făcută în favoarea asociaților, deci orice plăţi - în bani sau în natură - efectuate de societate în beneficiul asociaților, pentru care nu justifică utilizarea lor în scopul activității economice a societății. Astfel, sumele respective, ridicate de asociat pentru care nu se demonstrează că au fost utilizate în beneficiul activității economice a societății, - sunt asimilate dividendelor la data plății acestor sume.

În același sens, precizăm că legiuitorul permite administratorului societății să ridice sume de bani din casierie în vederea achizițiilor pentru realizarea de operațiuni impozabile, însă prevede că, în situația în care nu se justifică utilizarea sumelor respective în beneficiul activității economice a societății, sumele respective reprezintă dividend și sunt tratate ca atare.

Conform prevederilor legale citate mai sus, se reține că, sumele plătite în favoarea asociaților, pentru care nu se justifică utilizarea în beneficiul operațiunilor economice ale unității, fiind asimilate dividendelor, urmează regimul fiscal aplicabil dividendelor, prevăzut la art. 97 alin 7) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, sunt supuse impozitului pe veniturile din dividende în cotă de 5% din suma acestora obligația calculăm și reținem acestui impozit revenind persoanei juridice, la data plății sumelor respective către asociați, iar scadența de plată a impozitului este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata veniturilor.

În baza prevederilor legale menționate anterior, pentru sumele încasate din societate de asociat/asociați, organul de inspecție fiscală a procedat în mod corect la calcularea impozitului pe veniturile din dividende în sumă de 6.194 lei.

Examinând recursurile declarate prin prisma disp. art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod proc. civ. va reţine că recursurile sunt nefondate, avându-se în vedere următoarele:

Activitatea ... a făcut obiectul unei inspecții fiscale parțiale desfășurată în perioada 23.01. 2018 – 07.02.2018, în urma căreia a fost emisă Decizia de impunere nr ... 46/28.02.2018, act administrativ fiscal emis în baza Raportului de Inspecție Fiscală nr. ... 45/28.02.2018, întocmit la finalizarea acțiunii de control.

În actul administrativ emis au fost stabilite creanțele fiscale în sumă totală de 210.088 lei, constând în 203.894 lei - taxă pe valoarea adăugată și 6.194 lei - impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.

S-a reținut că în perioada 16.02 2016 - 30.06.2017, societatea a  obținut venituri la nivelul sumei de 1.031.356 lei, pentru care trebuia să se colecteze  TVA de plată în sumă de 202.492 lei și reprezintă consecința unor aspecte deficiente, astfel

- nedeclararea TVA colectată de plata în sumă de - 202 492 lei aferentă veniturilor în sumă de 1.031.356 lei realizate și înregistrate în perioada 16.02 2016 - 30.10 2017, în care operatorul economic a avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

- neîndeplinirea obligațiilor declarative de către contribuabilul verificat, în speță, nedepunerea la organul fiscal teritorial a Declarației formular cod D311 – „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

De asemenea s-a reținut că, impozitul pe veniturile din dividende pentru perioada 16.02.2016 - 31.10.2017, s-a stabilit la nivelul sumei de 6.194 lei, aferent unei baze de impozitare în sumă de 123 880 lei, iar societatea a repartizat profitul aferent anului 2015 (soldul creditor cont contul 117 „Rezultatul reportat” reprezentând profituri nerepartizate aferente perioadei precedente = 130.073,57 lei integral, în contul dividendelor cuvenite asociaților, contul 457 „Dividende de plata”, fără a calcula, evidenția și declara la bugetul de stat impozitul aferent în sumă de 6.194 lei.

În luna ianuarie 2013, în conformitate cu art. 153 alin.(9) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, cu modificările și completările ulterioare (act normativ în vigoare până la data de 31.12.2015), ... i-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a înscrierii în registrul comerțului a stării de inactivitate (suspendarea activității începând cu data de 09.01.2013).

În luna februarie 2016, ... își reia activitatea și solicită înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea a patru cereri - formular cod 099, cereri care au fost respinse, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (11) lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, motivat de faptul că nu întrunea condițiile de a fi înregistrat în scopuri de TVA.

În perioadele în care ... a avut anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA s-au înregistrat venituri în valoare totală de 1.031 356 lei, după cum urmează:

a) 16.02.2016 – 25.04.2017, venituri totale în suma 914 498 lei, compuse din venituri din livrarea deșeurilor metalice, precum și venituri din vânzări mijloace fixe (autoturisme);

b) 26.04.2017 – 30.06.2017 venituri totale în sumă de 116.856 lei compuse din venituri din livrarea deşeurilor metalice și venituri din vânzări mijloace fixe (autoturisme).

Principalele critici ale recurentului … vizează faptul că în calitate de vânzător de deșeuri colectate de la populație, societatea nu avea obligația plății TVA-ului întrucât potrivit art. 331 Cod fiscal, legiuitorul a stabilit obligația plății de TVA numai în sarcina beneficiarului.

Potrivit art. 331 din Legea nr. 227/2015 „Măsuri de simplificare (1) Prin excepţie de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este că atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316. (2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

a) livrarea următoarelor categorii de bunuri:

1. deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;”

Cu privire la aceste critici va reţine că disp. art. 331 din Legea nr. 227/2015 precizează în mod expres că măsurile de simplificare pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, ca şi condiție obligatorie.

Cum în speță, ... în calitate de vânzător de deșeuri colectate de la populație nu era înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, disp. art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind aplicarea taxării inverse, nu sunt aplicabile, motiv pentru care nu vor fi reținute criticile recurentului ... sub acest aspect.

Potrivit  art. 310 din Legea nr. 227/2015 „Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, a operaţiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f). Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.”

În perioadele în care ... a avut anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA, 16.02.2016 - 30.06.2017, s-au înregistrat venituri din valorificarea deșeurilor provenite de la populație şi din vânzarea unor autoturisme în valoare totală de 1.031 356 lei, cu depășirea  plafonului prevăzut de art. 310 alin 1 din Legea nr. 227/2015, fără ca societatea să solicite înregistrarea ca plătitor de TVA.

În conformitate cu prevederile art. II alin.(6) șt alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare respectiv alin. (6) „Persoanele impozabile stabilite în România, declaraţi inactivi conform Codului de procedură fiscală care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii, dar în perioada respectivă nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferentă achizițiilor efectuate ...” alin. (8) „Persoanele impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art.316 alin. (11) lit. b),  e) și h din Legea nr. 227/2015 nu beneficiază în perioada respectivă de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a taxei pe valoarea adăugată colectată, în conformitate cu titlul VII aferentă operațiunilor taxabile desfășurate în perioada respectivă”.

Totodată, O.P.A.N.A.F. nr. 795 din 19 februarie 2016 (valabil în perioada analizată, până la data de 08.02.2018) pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” stabilește imperativ categoriile de persoane impozabile care au obligația depunerii D311 și situațiile care implică depunerea acesteia, astfel: „ ... persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 elin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal”.

Conform art. 324 alin. 10 lit. a) din Legea nr. 227/2015, „Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare a fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) si h) trebuie să depună o declarație privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate, și/sau pentru achiziții de bunuri/ori servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de T.V.A, respectiv: a) taxa colectată care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin (8) din Legea nr. 227/2015 pentru livrările de bunuri/sau prestările de servicii efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA.“.

Astfel, criticile recurentei DGRFP … care a precizat că ... avea obligația declarării taxei pe valoarea adăugată colectată aferentă livrărilor/prestărilor de servicii efectuate, în perioada 16.02.2016 - 30.06.2017, prin depunerea D311 - declarație privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al cărui cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, sunt întemeiate.

De asemenea critica recurentei DGRFP … privind aplicarea eronată a disp. art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către instanța de fond cu privire la  perioada  26.04.2017 – 30.06.2017, când societatea a obținut venituri totale în sumă de 116.856 lei, este întemeiată, cât timp anterior, respectiv 16.02.2016 – 25.04.2017, societatea depășise plafonul  de scutire şi avea obligația înregistrării ca plătitor de TVA.

Critica recurentului …că este discriminat, întrucât pentru anul 2017 instanța de fond are în vedere disp. art. 331 Cod fiscal şi îl exonerează de plata TVA de 22942 lei, iar pentru anul 2016 nu mai are în vedere aceste prevederi, nu pot fi primite întrucât pe de o parte instanța de fond a avut în vedere  la exonerarea TVA de 22942 lei pentru anul 2017, disp. art. 310 Cod fiscal şi nu disp. art. 331 Cod fiscal, iar pe de altă parte s-a reținut că instanța de fond a aplicat greșit aceste prevederi, așa cum s-a arătat mai sus.

Critica recurentei DGRFP … că ... avea obligația de a calcula, evidenția și declara la organul fiscal teritorial impozitul pe dividende în sumă de 6.194 lei (aferent dividendelor în sumă de 130.073,57 lei, repartizate conform procentelor de participare la contul de profit și pierdere)  nu va fi analizată, cât timp instanța de fond a reținut că nu s-au formulat critici. Va constata că nici  la fond şi nici în recurs, recurentul ... nu a formulat critici punctuale cu privire la impozitul pe dividende în sumă de 6.194 lei aferent dividendelor în sumă de 130.073,57 lei.

Totodată va reţine că instanța de fond a soluționat corect excepția lipsei calităţii de reprezentant, excepție invocată de  DGRFP … prin A.J.F.M.P. …, având în vedere indicațiile date în decizia de casare nr. 109/7.02.2019 a Curţii de Apel …, conform art. 501 Cod proc. civ.

Faţă de cele mai sus arătate, în baza art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod proc. civ. şi art. 496 alin. 1, 2 Cod proc. civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul ...

Va admite recursul declarat de recurenta pârâtă D.G.R.F.P. …, va casa în parte sentinţa nr. 429 din 04.11.2019 a Tribunalului … şi în rejudecare, va respinge cererea ca nefondată şi, va menţine dispoziţia privind soluţionarea excepţiei lipsei calităţii de reprezentant invocată de pârâta D.G.R.F.P. ...