Obligația terțului poprit de a notifica creditorului suspendarea contractului de muncă.

Sentinţă civilă 2039 din 03.07.2020


Sentința civilă nr. 2039 din data de 03.07.2020 a Judecătoriei Galați, definitivă prin neapelarea Încheierii de îndreptare materială din 10.07.2020  la data de 18.08.2020 a Judecătoriei Galați.

Obiect: validare de poprire

Problema de drept: Obligația terțului poprit de a notifica creditorului suspendarea contractului de muncă. Suspendarea contractului de muncă a terțului poprit și obligația celui din urmă la momentul încetării acestei suspendări.

Soluția instanței de fond:

potrivit art. 790 alin. 1 C.pr.civ., ... dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Potrivit art. 787 alin.1 C.pr.civilă, ... în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat:

1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2;

2. să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

Pentru a se naşte obligaţia terţului poprit, condiţiile esenţiale sunt: să există un raport de muncă între debitor şi terţul poprit, terţul poprit să datoreze sume de bani debitorului, terţul poprit să primească adresa de înfiinţare a popririi şi să nu consemneze sumele de bani.

În acest sens, verificând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanţa constată că debitorul desfăşoară raporturi de muncă la terţul poprit _______ din 05.07.2019, potrivit adresei aflată la f. 38 din dosar, raporturile de muncă fiind în fiinţă la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi.

De asemenea, potrivit înscrisurilor aflate la dosar instanţa reţine că prin încheierea de încuviinţare a executării silite nr. ____ din 24.04.2018 pronunțată de Judecătoria Galați în dosar nr. ____/233/2018 a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitorului în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. __/05.02.2018 pronunțată de Judecătoria Galați iar la data de 27.11.2019 s-a emis  adresa de înfiinţare a popririi către terţul poprit _______, comunicată la 28.11.2019 (f. 8-10), însă terţul poprit nu a dat curs obligaţiilor stabilite în sarcina sa, respectiv obligaţia de a efectua reţineri lunare din salariu până la acoperirea creanţei în valoare 1627,21 lei reprezentând debit și cheltuieli de executare.

Instanţa reţine că deşi terţul poprit a fost legal citat, aceasta nu a formulat apărări în cauză şi a nu a depus înscrisuri doveditoare cu privire la efectuarea reţinerilor lunare din salariu şi nici nu a justificat alte cauze cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor legale care îi reveneau, astfel că cererea reclamantei apare ca fiind întemeiată.

De asemenea, instanța reține că nici după încetarea suspendări contractului de muncă la 15.05.2020 terțul poprit nu a dat curs obligațiilor stabilite prin lege și nici nu a încunoștințat creditorul cu privire la perioada de suspendare a contractului de muncă..

Prin urmare, făcându-se dovada  lipsei efectuării reţinerilor lunare din salariul obţinut de debitor, instanţa constată că cererea reclamantei este întemeiată, drept pentru care va admite cererea de validare a popririi, va valida poprirea, iar  potrivit art. 789 alin. 4 din Cod de procedură civilă, va obliga terţul poprit să plătească creditorului în limita creanţei de 1627,21 lei cuvenită creditoarei, din sumele datorate debitorului.

Căi de atac exercitate: Sentința civilă nr. 385 din 03.07.2020 a Judecătoriei Galați nu a făcut obiectul niciunei căi de atac.

Domenii speta