Fond funciar

Sentinţă civilă 637 din 01.07.2019


 Petenta Societatea Agricola “A” S, , în contradictoriu cu Comisia Locala de stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B-M şi Comisia Judeţeană de stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenului judeţul G, în temeiul disp. art. 53 alin.2, art.24 alin.3, art. 27 alin. 3 si art. 29 alin.1 din Legea nr.18/1991, legea fondului funciar, republicata, modificată şi completată, inclusiv prin Legea nr.231/2018,  a formulat plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene nr. ..../28.01.2019 prin care a fost soluţionată contestaţia formulată împotriva Hotărârii nr. ..../03.12.2018 a Comisiei Locale de stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor B -M.

În motivarea plângerii s-au învederat următoarele:

In fapt, prin cererea înregistrată la Comisia Locala B-M sub nr. 8....0/23.11.2018,  a solicitat in temeiul art. art.24 alin.3, art. 27 alin. 3 si art. 29 alin.1 din Legea nr.18/1991, legea fondului funciar, republicata, modificata si completata, inclusiv prin Legea nr.231/2018, stabilirea dreptului de proprietate prin constituire pentru suprafaţa de 16.900 m.p si emiterea titlului de proprietate în condiţiile legii.

In susţinerea cererii a depus înscrisuri din care reiese faptul ca Societatea Agricolă “A” S, este o societate cu personalitate juridica înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi a fost înscrisă în registrul societăţilor agricole la nr.1...4/06.04.1992 la Judecatoria G..

Prin protocolul de predare-primire înregistrat sub nr.1..../12.05.1992 la Notariatul de Stat Judeţean G., au fost evidenţiate mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele primite de la comisia de lichidare a C.A.P. S..

Prin Certificatul de înregistrare fiscala emis de Ministerul Economiei si Finanţelor nr.1/.......6/93 le-a fost alocat numărul unic de înregistrare CUI:3........906.

De asemenea, a făcut dovada faptului că a achitat impozitele si taxele locale la zi si a arătat că pentru suprafaţa solicitată nu s-a emis alt titlu de proprietate, nu se afla în curs de soluţionare prin procedura administrativă si nici nu face obiectul vreunui dosar înregistrat pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Astfel, conform dispoziţiilor art. 29 alin.1 din Legea nr.18/1991, legea fondului funciar, forma in vigoare la 01.05.1992,  “Construcțiile agrozootehnice, atelierele de industrie mică, mașinile, utilajele și alte asemenea mijloace fixe, ce au aparținut cooperativei agricole de producție desființate, precum și terenurile de sub acestea, ca și cele necesare utilizării lor normale, plantațiile de vii și pomi și animalele devin proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat, cu personalitate juridică, dacă se vor înființa.”

Prin nota de constatare înregistrată la Primaria B. M. sub nr.2.........70/26.06.2002, s-a atestat faptul ca reprezentanţii primăriei au verificat si măsurat în teren construcţiile şi terenul aferent societăţii, reieşind o suprafaţă totala de 16.900 m.p., din care 5097, 40 m.p. construcţii şi 11.802,60 m.p. drumuri si terenuri interioare necesare utilizării normale a construcţiilor potrivit legii.

Prin Hotărârea nr.6/03.12.2018 Comisia Locala a respins cererea formulată motivând ca nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 24 alin.3 din Legea nr.18/1991-legea fondului funciar, fără a se menţiona care dintre aceste condiţii nu sunt îndeplinite. Împotriva acestei hotărâri în termenul legal de 10 zile a formulat contestaţie iar Comisia Judeţeana prin hotărârea nr.26/28.01.2019 a validat propunerea Comisiei Locale şi implicit a respins contestaţia.

In drept, şi-a întemeiat plângerea pe disp.art. 53 alin2, art.24 alin.3, art. 27 alin. 3 si art. 29 alin.1 din Legea nr.18/1991, legea fondului funciar, republicata, modificata si completata, inclusiv prin Legea nr.231/2018.

A solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În dovedirea plângerii a solicitat proba cu înscrisuri.

Intimata Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate  asupra Terenurilor a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată şi menţinea Hotărârii nr. ..../28.01.2019.

A arătat intimata că prin adresa înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul G. cu nr.9......42/10248/2018/22.01.2019 primarul comunei B.-M. a comunicat Instituţiei Prefectului-judeţul G. motivele de respingere a cererii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 16.900 mp., formulată de Societatea Agricolă “A.” S. cu nr.88....0 din 23.11.2018.In acest sens s-a reţinut că motivele care au stat la baza adoptării Hotărârii nr..... din 03.12.2018 privind propunerea de respingere a cererii nr.8820 din 23.11.2018 având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan în suprafaţă de 16.900 mp. conform Legii nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, formulată de Societatea Agricolă “A...”S.... au fost:

1.Nu s-a făcut dovada dobândirii terenului intravilan în suprafaţă de 16.900 mp.;

2.In registrul agricol al satului S., comuna B. –M., judeţul G.la poziţia de rol ce aparţine Societăţii Agricole “A.” nu este înregistrat terenul intravilan în suprafaţă de 16.900 mp., fiind menţionată o suprafaţă totală de 2754 mp.,sat S., zona B, dovedită doar cu Nota de constatare nr.22.... din 26.06.2002 şi Declaraţie de impunere;

3.La Compartimentul “Financiar-Contabil, impozite şi taxe locale” Societatea Agricolă “A.” S. apare ca plătitor de taxe doar pentru suprafaţa totală de 2754 mp, înregistrată la registrul agricol sat S.;

4.S-a mai precizat că în conformitate cu art.29 alin.(5) din Legea nr.18/1991-Legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile băneşti care reveneau fiecărui fost membru cooperator trebuiau stabilite de către Comisia de lichidare constituită potrivit art.27 alin.(6) în termen de 9 luni de la desfiinţarea cooperativei de producţie, iar potrivit alin.7 al aceluiaşi articol, bunurile prevăzute la alin.(1), care nu se vând în termen de un an de la data desfiinţării cooperativei agricole de producţie trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor şi municipiilor unde acestea sunt situate, fără nici o despăgubire, şi în administrarea primăriilor.

Având în vedere propunerea comunicată de Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor din comuna B.-M. înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul G. cu nr.97....../06.12.2018, a Hotărârii nr.6/03.12.2018 a Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor din comuna B.-M., a procesului verbal nr.6......8/28.01.2019 al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor G., a art.51 alin.1 din Legea nr.18/1991  şi ale art.27 alin.6 şi a art.6 lit.e şi 8 alin.3 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea  Guvernului României nr.890/2005 s-a validat prin Hotărârea nr.26/28.01.2019 emisă de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi propunerea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor comuna B.-M., de respingere a cererii nr.88............../23.11.2018 formulată de către Societatea Agricolă “A....”S...., având ca obiect constituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 16900 mp, situat în intravilanul satului S...., comuna B.-M., motivat de faptul că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile  prevăzute de art.24 alin.3 din Legea nr.18/1991-Legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În dovedirea susţinerilor a solicitat proba cu înscrisuri.

În drept, şi-a întemeiat întâmpinarea pe disp. art. 205 alin. 2 Cod procedură civilă şi art. 24 alin. 3 din Legea nr. 18/1991.

Prin cererea completatoare petenta a solicitat obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată.

Intimata Comisia Locală de fond funciar B.-M. a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

A precizat intimata că petenta a invocat un protocol de predare-primire înregistrat cu nr. ......2/12.05.1992 la Notariatul de Stat Judeţean G. în care au fost evidenţiate mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materiale primite de la Comisia de lichidare a CAP S...... iar din protocol nu rezultă că ar fi fost predat şi terenul în cauză.

În drept, şi-a  întemeiat  întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 Cod de procedură Civilă.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

 Prin cererea înregistrată la Comisia Locală B.-M. sub nr. 8....0/23.11.2018, petenta a solicitat în temeiul art. 24 alin. 3, art. 27 alin. 3 şi art. 29 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate prin constituire pentru suprafaţa de 16.900 m.p. şi emiterea titlului de proprietate în condiţiile legii.

Prin Hotărârea nr.6 din 03.12.2018, Comisia Locală a respins cererea formulată motivat de faptul că nu sunt îndeplinite cumulativ  condiţiile prevăzute de art. 24 alin. 3 din Legea nr. 18/1991.

Împotriva hotărârii petenta a formulat plângere în termen legal iar Comisia Judeţeană a validat propunerea Comisiei Locale şi a respins contestaţia petentului prin Hotărârea nr. 2....6/28.01.2019.

Instanţa reţine că potrivit art. 24 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 „terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b)fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

c)pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

d)terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.”

Art. 29 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, forma în vigoare la 01.05.1992 prevede că „construcțiile agrozootehnice, atelierele de industrie mică, mașinile, utilajele și alte asemenea mijloace fixe, ce au aparținut cooperativei agricole de producție desființate, precum și terenurile de sub acestea, ca și cele necesare utilizării lor normale, plantațiile de vii și pomi și animalele devin proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat, cu personalitate juridică, dacă se vor înființa”.

Conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, petenta este o societate cu personalitate juridică înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 şi a fost înscrisă în registrul societăţilor agricole la nr. 14/06.04.1992 la Judecătoria G.....

Prin protocolul de predare-primire înregistrat sub nr. ............2/12.05.1992 la Notariatul de Stat Judeţean G....au fost evidenţiate mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele primite de la Comisia de lichidare a CAP S..

Conform adeverinţei nr. .......10248/2018 din data de 22.01.2019 eliberată de Primăria B-M., Societatea Agricolă A.... S.... figurează în Registrul Agricol şi la compartimentul impozite şi taxe cu suprafaţa de 2754 m.p.

Întrucât cu probele administrate în cauză s-a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor cumulativ impuse de art. 24 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 2754 m.p. teren intravilan S. instanţa va admite plângerea şi va dispune anularea Hotărârii nr. 2....6/28.01.2019 a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor G..

Va admite în parte cererea de constituire a dreptului de proprietate.

Va dispune constituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 2754 m.p. teren intravilan S...., aferent construcţiilor „grajd complex”, „magazie de cereale”; „atelier construcţii lemnărie” şi emiterea titlului de proprietate.

Va obliga pe intimate în solidar  să plătească petentei suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.