Exercitarea autoritatii parintesti, reincredintare minori, divort

Sentinţă civilă 627 din 17.09.2020


Document finalizat

Cod ECLI [...]

Dosar nr. [...]

R O M Â N I A

[...] [...]

[...]

[...] CIVILĂ Nr. 627/2020

Şedinţa publică de la 17 [...] 2020

Completul compus din:

[...] [...] [...]

Grefier [...] [...] [...]

Pe rol fiind  pronunţarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamantul [...] [...] domiciliat în [...], str.[...], bl.x, sc.A, et.4, ap.x, jud. [...] în contradictoriu cu pârâta [...] [...] [...] cu domiciliul procesual ales în vederea comunicării actelor de procedură la [...] av. x [...] cu sediul în [...], str. [...], nr.14, jud. [...] având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti şi reîncredintare minori.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa  publică din data de 10.09.2020 şi au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când judecătorul, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit termen în vederea pronunţării la data de 17.09.2020.

INSTANŢA;

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul [...] [...] sub nr.24z/275/30.12.2019, reclamantul [...] [...], în contradictoriu cu pârâta [...] [...] [...] a solicitat ca, prin hotărâre judecătorească să se dispună:

-exercitarea în mod exclusiv a autorităţii părinteşti şi

-stabilirea locuinţei minorei [...] [...] [...], născută la 2.09.2014 la tată.

În motivare a arătat că pârâta a părăsit ţara, a lăsat minora la tată şi nu s-a mai întors acasă, de la 21.11.2019. A arătat că minora locuieşte cu reclamantul-tatăl său, în apartamentul proprietate personală din [...].

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

În susţinerea cererii a depus înscrisuri -f.5,6.

Cererea a fost legal timbrată, cu taxă judiciară de timbru de 40 lei.

Legal citată, pârâta a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională, la [...]

A solicitat ca, pe cale reconvenţională, să se dispună:

-desfacerea căsătoriei încheiată între părţi  din vina exclusivă a reclamantului;

-încredinţarea minorei spre creştere şi educare şi stabilirea locuinţei minorei la mamă;

-stabilirea în sarcina reclamantului a unei pensii de întreţinere în favoarea minorei.

A arătat că relaţiile dintre părţi sunt grav vătămate, iar căsătoria nu poate continua.

A solicitat respingerea cererii de exercitare a autorităţii exclusiv de către tată, ca neîntemeiată, întrucât nu există motive temeinice.

În susţinerea cererii a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri, martori, raport de anchetă psihosocială.

În drept, a invocat disp. art. 373 alin.1 lit.b, art. 379, art.400, art. 401 Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 100 lei-f.29.

În cauză s-au administrat probele cu înscrisuri, martori.

Analizând materialul probator administrat în prezenta cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, părţile s-au căsătorit la data de 12 septembrie 2014- f. 6, iar din căsătorie s-a născut minorul  [...] [...] [...], născută la 2 septembrie 2014-f.5.

 La termenul de judecată din data de 10.09.2020, părţile au arătat arătat că doresc desfacerea căsătoriei prin acord, fără motivarea hotărârii şi fără stabilirea culpei niciuneia dintre părţi şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei. 

Potrivit dispozitilor art .373 alin. (1) lit. a) din Codul Civil, divorţul poate avea loc la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre ei acceptată de celălalt soţ, prin acordul soţilor, iar art. 374 alin.1 cod civil prevede ca: ”Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie”.

În consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.373 şi art.374 din Codul Civil, instanţa reţine că există consimţământul liber şi neviciat al fiecărui soţ pentru desfacerea căsătoriei pe baza acordului ambilor soţi. Astfel, urmează să admită prezenta cerere astfel cum a fost formulată şi să dispună desfacerea căsătoriei, prin acordul părţilor.

În ce priveşte numele pârâtei reclamantei, urmează ca aceasta să poarte numele de [...], aceasta păstrându-şi numele  în timpul căsătoriei.

În ceea ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la  minor, instanţa reţine că sunt incidente dispoziţiile art. 397 [...]., potrivit cărora după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel. [...] aceste prevederi la situaţia înfăţişată, instanţa constată că exercitarea în comun a autorităţii părinteşti nu contravine principiului interesului superior al copilului, ambii părinţi fiind răspunzători pentru creşterea şi educarea minorilor, neexistând vreun motiv care să determine ca aceasta să fie exercitată în mod exclusiv de către unul din părinţi. Prin urmare, instaţa urmează să stabilească ca autoritatea părintească în ceea ce o priveşte pe minoră, să fie exercitată de către ambii părinţi.

Referitor la locuinţa minorului, instanţa reţine că sunt incidente dispoziţiile art. 400 alin. (1)-alin. (2) [...]. în lipsa înţelegerii dintre părinţi sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanţa de tutelă stabileşte, odată cu pronunţarea divorţului, locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic; dacă până la divorţ copilul a locuit cu ambii părinţi, instanţa îi stabileşte locuinţa la unul dintre ei, ţinând seama de interesul său superior. 

Din actele dosarului, rezultă că reclamantul este proprietarul  apartamentului situat în  [...], str.[...], bl.x, sc.A, et.4, ap.x, jud. [...] -f.47, în care părţile au locuit împreună. Deşi în Raportul de anchetă psihosocială întocmit de Direcţia de asistenţă socială din cadrul [...] [...] -f.45, rezultă că pârâta a revenit în locuinţa comună, la termenul din 10.09.2019, părţile au învederat că pârâta nu mai locuieşte la această adresă, minora rămânând în locuinţă împreună cu tatăl său.

Din depoziţia martorului [...] [...], mama pârâtei reclamante rezultă că pârâta reclamantă nu poate locui la domiciliul martorei.

La termenul din 10.09.2020, pârâta reclamantă, prin apărător a fost de acord cu stabilirea locuinţei minorului la tată şi a solicitat ca instanţa să stabilească un program de legături personale cu minorul.

Faţă de acestea, având în vedere  principiul interesului superior al minorului, conscrat de disp. art.2 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi disp. art. 21 şi 37 din acelaşi act normativ, urmează a se stabili locuinţa minorului la tată.

In ce priveşte  dreptul părintelui separat de copil de a avea legături personale cu minorul, instanţa are în vedere disp. art.401 [...]il, dar şi  disp. art.17 şi 18 din Legea 272/2004, care consacră dreptul copilului de a avea relaţii  personale cu părinţii, sub formă de întâlniri, vizitare sau găzduire.Astfel, se  va stabili un program,  astfel cum a solicitat pârâta reclamantă, în acord cu dispoziţiile legale invocate şi cu principiul interesului superior al minorului.

În ceea ce priveşte obligaţia de creştere, educare şi îngrijire a minorului, potrivit prevederilor art. 499 alin. (1) [...]., tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională, iar conform prevederilor art. 402 [...]., odată cu desfacerea căsătoriei prin divorţ, instanţa se va pronunţa prin hotărârea de divorţ şi asupra contribuţiei fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesioanală a copiilor. Astfel, are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau bunurile sale potrivit prevederilor art. 524 [...]., iar debitor al întreţinerii poate fi doar cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace potrivit dispoziţiilor art. 527 alin. (1) [...].

[...] seama de faptul că minorul va locui cu reclamantul, astfel cum instanța va dispune prin prezenta hotărâre, aceasta va presta întreținere în natură, asigurându-le cele necesare creșterii, educării, învățăturii și pregătirii profesionale, așa cum prevăd dispoziţiile art.530 alin. (1) [...]., iar pârâta urmează a fi obligată la plata periodică a unor sume fixe de bani din venitul său lunar net în favoarea minorului, conform prevederilor art. 530 alin. (3) [...].

Cuantumul pensiei de întreținere urmează a fi stabilit potrivit prevederilor art. 529 alin. (1) [...]., care statuează că întreţinerea este datorată în raport cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti. Instanța este, așadar, datoare să cerceteze nevoia concretă a minorilor, având în vedere și dispozițiile alin. (2) ale aceluiași articol, conform cărora plafonul până la care poate fi acordată întreținerea îl reprezintă  până la o pătrime , pentru un copil, până la o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii,  din venitul lunar net al debitorului.

În situaţia înfăţişată, având în vedere faptul că pârâtul nu obţine niciun venit, instanţa va avea în vedere la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere salariul minim net pe economie.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul [...] [...] domiciliat în [...], str. [...], bl.x, sc.A, et.4, ap.x, jud. [...] în contradictoriu cu pârâta [...] [...] [...] cu domiciliul procesual ales în vederea comunicării actelor de procedură la [...] av. x [...] cu sediul în [...], str. [...], nr.1xx, jud. [...] având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti şi reîncredintare minori.

Admite în parte cererea reconvenţională.

Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la 12.09.2015, înregistrată în Registrul de stare civilă al Primăriei [...], jud. [...] sub nr.48/12.09.2015, prin acordul părţilor.

Dispune efectuarea menţiunilor în Registrul de Stare Civilă al Primăriei  [...].

Pârâta  va purta numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de „[...]”.

Stabileşte ca autoritatea părintească cu privirea la minora [...] [...] [...], născută la 2.09.2014, să fie exercitată  în comun de ambii părinţi.

Stabileşte locuinţa  pentru  minora [...] [...] [...], născută la 2.09.2014, la tată.

 Obligă pârâta reclamantă  la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei  [...] [...] [...], născută la 2.09.2014, în cuantum de  340 lei lunar,  începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv data de  30.12.2019  şi până la majoratul minorului sau până la noi dispoziţii ale instanţei.

[...] ca pârâta reclamantă  să aibă legături personale cu minorul astfel:

[...] minorului la domiciliul pârâtei reclamante, în prima şi a treia săptămână din lună, de sâmbăta de la ora 10.00 şi până duminică la ora 16.00;

[...] minorului o lună în vacanţa de vară - în luna august a fiecărui an, o săptămână în vacanţa de iarnă: în anii pari, de [...] şi în anii impari, în săptămâna cu revelionul, o săptămână  în vacanţa de primăvară a fiecărui an.

[...] în ceea ce priveşte autoritatea părintească, locuinţa minorului şi plata pensiei de întreţinere.

 Definitivă în ce priveşte divorţul.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare pentru celelalte capete de cerere.

Pronunţată  prin punerea soluției la dispoziția părților  de către grefa instanţei la  17 septembrie 2020.

 Preşedinte, Grefier,

[...] [...][...] [...] [...]

[...]. [...]

[...]. [...]