Admiterea cererii de înlocuire a sacțiunii contravenționale cu muncă în folosul comunității având în vedere că în cauză s-a făcut dovada că nu există posibilitatea executării silite a contravenientului ce i-a fost aplicată c

Sentinţă civilă 387 din 05.06.2020


Cuprins pe materii: contravenții -  înlocuire sancțiune contravențională

Admiterea cererii  de înlocuire a sacțiunii contravenționale cu muncă în folosul comunității având  în vedere că în cauză s-a făcut dovada că nu există posibilitatea executării silite a contravenientului, iar amenda contravenţională ce i-a fost aplicată contravenientului  nu a fost achitată

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul verbal de contravenţie seria PA nr. 140000 din 06.06.2014 întocmit de IPJ V, intimatul P F a fost sancționat contravențional cu amenda în cuantum de 100 lei, pentru săvârșirea unei contravenţii prev.de  Legea nr. 61/1991.

După rămânerea definitivă a sancţiunilor contravenţionale, s-a constatat ca subiectul de drept sancționat contravențional nu poate fi executat silit, aşa după cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar.

În drept, potrivit disp.art.9 alin(3) din OG 2/2001 (în forma anterioară modificării aduse prin OG nr.17/2014) „În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”

Instanţa reţine că prin OG nr.17/2014 publicată în Monitorul  Oficial nr.629/ 27.08.2014 al României a fost modificat art.9 alin.3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel:  „în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art.39 alin.(2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Potrivit alin.5 din acelaşi act normativ: ”În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut, instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, cu acordul acestuia.”

Legal citat contravenientul nu s-a prezentat în fata instanţei.

Având în vedere că pentru a proceda la înlocuirea sancţiunii nu mai este nevoie de acordul contravenientului după cum rezultă din conţinutul deciziei nr.1354/2008 a Curţii Constituţionale, care a constatat că sintagma "cu acordul acestuia" din art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001este neconstituţională şi că în cauză s-a făcut dovada că nu există posibilitatea executării silite a contravenientului, iar amenda contravenţională ce i-a fost aplicată nu a fost achitată, instanţa priveşte sesizarea de fată ca fondată şi urmează a o admite ca atare.

Pe cale de consecinţă, instanţa urmează a dispune înlocuirea sancţiunii contravenţionale a amenzii de 100 lei aplicată contravenientului prin procesul verbal seria PA nr. 140000 din 06.06.2014 întocmit de IPJ V cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii pe o durata de 8 ore, la Consiliul Local D, Județul G în domeniul curăţeniei stradale.

Instanţa urmează a dispune emiterea formelor de executare.