Contestatie la executare

Sentinţă penală 2 din 12.02.2020


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA Dosar nr. …………….

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 2

Şedinţa publică din data de 12 februarie 2020

Instanţa constituită din:

Completul de judecată ………

PREŞEDINTE: ………..

GREFIER: …………..

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror ……………….., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra contestaţiei la executare formulată de contestatorul - condamnat A.A. referitoare ridicarea pedepsei complementare dispusă prin sentinţa penală nr. 25 din 25.10.2016 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. ………., definitivă la data de 25.10.2017 prin decizia penală nr. …… din 25.10.2017 a Curţii de Apel Braşov.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 369 din noul Cod procedură penală, în sensul că dezbaterile au fost înregistrate pe suport audio-video computerizat.

La apelul nominal făcut în şedinţă publica de astăzi, părţile sunt lipsă.

Procedura de citare este legal îndeplinită fără citarea părţilor.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 05 februarie 2020, când susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa, în vederea deliberării, a stabilit termen pentru pronunţare pentru data de azi, 12 februarie 2020.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.12.20019, sub nr. ……………, condamnatul A.A., în prezent deţinut în Penitenciarul Codlea, a formulat contestaţie la executare împotriva sentinţei penale nr. 25 din data de 25.10.2015 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. ……………, definitivă prin decizia penală nr. ………….

Contestatorul solicită ridicarea pedepsei complementare prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, şi n Cod penal.

În motivarea cererii acesta arată că nu poate să iasă la muncă la punctul de lucru din cadrul Penitenciarul Codlea, deoarece are ca pedeapsă complementară interzicerea de a lua legătura cu coinculpaţii F. T. V. şi S. C., iar aceştia din urmă sunt scoşi la muncă.

În drept, nu au fost invocate dispoziţiile legale.

Din actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa penală nr. 25 din data de 25.10.2016 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. ………., definitivă prin decizia penală nr. ………., s-au dispus următoarele:

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului A.A. în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor şi înlătură sporul de 4 ani şi 8 luni închisoare:

- 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de „constituire a unui grup infracţional organizat”, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 litera a, b şi n Cod penal (dreptul de a comunica cu coinculpaţii F. T. V., A.A., T.– căsătorită B. A., C. P. M. sau de a se apropia de aceştia ) pe o durată de 3 ani, şi pedeapsa accesorie prevăzută de art.65 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu referire la art. 66 alineat 1 literele a, b şi n Cod penal.

- 5 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 Cod penal, rap. la art. 210 alin. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 litera a, b şi n Cod penal (dreptul de a comunica cu persoana vătămată P. G. L. sau de a se apropia de aceasta) pe o durată de 3 ani, şi pedeapsa accesorie prevăzută de art.65 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu referire la art. 66 alineat 1 literele a, b şi n Cod penal.

- 5 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 Cod penal, rap. la art. 210 alin. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 litera a, b şi n Cod penal (dreptul de a comunica cu persoana vătămată P. G. M. sau de a se apropia de aceasta) pe o durată de 3 ani, şi pedeapsa accesorie prevăzută de art.65 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu referire la art. 66 alineat 1 literele a, b şi n Cod penal.

- 5 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 Cod penal, rap. la art. 210 alin. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 litera a, b şi n Cod penal (dreptul de a comunica cu persoana vătămată D. F. L. sau de a se apropia de aceasta) pe o durată de 3 ani, şi pedeapsa accesorie prevăzută de art.65 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu referire la art. 66 alineat 1 literele a, b şi n Cod penal.

- 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de folosirea serviciilor unei persoane exploatate, prevăzută de art.216 Cod penal (persoana vătămată minoră D. F. L.).

În baza art.386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor de trafic de persoane reţinute în sarcina inculpatului din 2 infracţiuni prevăzute de art.211 alin.1, 2 Cod penal, raportat la art.210 alin.1 lit.b Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal (persoane vătămate P. G. L. şi P. M. G.) într-o singură infracţiune de trafic de persoane, prevăzută de art.211 alin.1, 2 Cod penal, raportat la art.210 alin.1 lit.b Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (2 acte materiale).

În baza art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b şi art.45 Cod penal, aplică inculpatului A.A. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 3 ani închisoare, în final inculpatul A.A. având de executat pedeapsa principală de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 litera a, b şi n Cod penal (dreptul de a comunica cu coinculpaţii F. T. V., A.A., T. – căsătorită B. A., C. P. M. şi cu persoanele vătămate P. G. L., P. G. M., D. F. L. sau de a se apropia de aceştia) pe o durată de 3 ani, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 litera a, b şi n Cod penal.

Potrivit adresei nr. K 20828/PCBV/31.01.2020, deţinutul A. A. a fost selecţionat din data de 07.01.2020 la activităţi de curăţenie pe secţia de deţinere în interiorul penitenciarului. Nu a fost selecţionat în vederea desfăşurării de activităţi lucrative în afara locului de deţinere, întrucât exista posibilitatea de a comunica cu deţinutul  F. T. V., care este selecţionat pentru a presta activităţi lucrative la un punct de lucru exterior şi cu deţinutul S. C. care este selecţionat pentru a presta activităţi lucrative la un punct de lucru în interiorul locului de deţinere la atelierul de croitorie. (fila 64)

În drept, potrivit art. 598 Cod procedură penală (1) Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

Contestaţia la executare este un mijloc procesual cu caracter jurisdicţional prin intermediul căruia se soluţionează anumite incidente limitativ prevăzute de lege, ivite în cursul punerii în executare a hotărârii penale definitive sau în cursul executării pedepsei, cu scopul de a se asigura conformitatea cu legea penală a executării hotărârilor judecătoreşti, fără însă a se putea schimba sau modifica soluţia care se bucură de autoritate de lucru judecat.

Motivul invocat de condamnatul A. A., constând în  ridicarea pedepsei complementare prev. de art. 66 alin. 1 lit. n Cod penal, interzicerea de a lua legătura cu coinculpaţii  F. T. V. şi S. C., pun în discuţie autoritatea de lucru judecat a hotărârii nr. 25 din data de 25.10.2015 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. ……, definitivă prin decizia penală nr. ………., întrucât contestaţia la executare nu are natura juridică a unei căi de atac. 

Reindividualizarea pedepsei prin înlăturarea pedepsei complementare aplicată prin sentinţa de condamnare nu constituie cauză de micşorare a pedepsei în sensul prevăzut de art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, ci aspecte stabilite definitiv de instanţa de fond şi care nu au intervenit în cursul executării pedepsei.

Pentru aceste considerente, în baza art. 597 alin. 4 Cod procedură penală raportat la art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, va respinge contestaţia la executare formulată de condamnatul A.A., fiul lui C. şi I., născut la data de ……….., CNP …………., în prezent deţinut în Penitenciarul Codlea.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga condamnatul să plătească statului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art. 272 alin. 2 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. ……….., în cuantum de 313 lei se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei şi vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 597 alin. 4 Cod procedură penală raportat la art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, respinge contestaţia la executare formulată de condamnatul A.A., fiul lui C. şi I., născut la data de ………., CNP ………., în prezent deţinut în Penitenciarul Codlea.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă condamnatul să plătească statului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art. 272 alin. 2 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. ……….., în cuantum de 313 lei se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.02.2020.

PREŞEDINTE GREFIER