Contestaţie decizie de sancţionare

Sentinţă civilă 257/2019 din 11.04.2019


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2019:010.000257

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ..............

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. 257/2019

Şedinţa publică de la 11.04.2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamanta C.I.M., în contradictoriu cu pârâta SC M SA, având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, pârâta fiind reprezentată de consilier juridic BCA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prin serviciul registratură pârâta a depus concluzii scrise şi înscrisuri, iar reclamanta a depus prin email o cerere prin care a solicitat judecarea cauzei în lipsă, după care: 

Constatând că nu mai sunt cereri de formulat şi nici alte incidente de soluţionat, instanţa  declară deschise dezbaterile asupra fondului, acordând cuvântul.

Reprezentanta pârâtei solicită respingerea acţiunii, susținând că reclamanta nu s-a conformat solicitărilor comisiei de control, aceasta încercând să inducă în eroare instanța prin depunerea la dosar a unei alte anexe la adresa nr.4313 din 29.08.2018, în realitate aceasta depunând doar situația creanțelor nu și situația privind dosarele aflate pe rolul instanțelor. Că, acesta a fost și motivul pentru care ulterior s-a revenit cu o astfel de solicitare. Reclamanta, în baza ordinului de serviciu avea obligația de a  pune la dispoziția comisiei registrul respectiv.

Instanța constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, închide dezbaterile şi reține cauza pentru deliberare și pronunțare.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secția Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr......... reclamanta CLM, în contradictoriu cu pârâta SC M  a  solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare nr. .......... emisă de pârâtă, prin care i s-a aplicat sancţiunea disciplinară în temeiul art. 248 alin. 1 lit. a) din Codul muncii şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că decizia nr. ......... din .......... a fost emisa în temeiul art. art. 248 alin. 1 lit. a) din Codul muncii.

A menţionat reclamata că a făcut parte din comisia de negociere a contractului colectiv de munca din partea SSMM si a consemnat în procesul verbal din data de 22.08.2019 faptul că aceasta şi încă două colege nu sunt de acord cu propunerea conducerii  societăţii.

În cadrul acestei negocieri au existat discuţii in contradictoriu intre reclamantă si doamna director executiv referitoare la bonurile de masă si bonurile cadou pe care încasează bani de la acţionarul majoritar, însă aceasta nu le acorda salariaţilor. După încheierea negocierilor,RNC, din cadrul compartimentului Control Financiar de Gestiune i-a comunicat reclamantei o notificare neînregistrata la registratura societăţii si pe care nu este consemnată o rezoluţie a directorului executiv al societăţii, prin care reclamanta era  anunţată că urmează ca în perioada 29.08.2016 - 26.09.2019 că este menţionată echipa de control care este formată din membrii comisiei de negociere ce a reprezentat interesele administraţiei, printre care VD împotriva căruia reclamanta a reprezentat societatea si doamna consilier BCA , consilier juridic stagiar.

Reclamanta a învederat că a formulat adresa nr. ......../03.09.2018 prin care a solicitat numitului RNC să-i comunice un exemplar de pe decizia prin care s-a stabilit echipa de control de către directorul executiv, având în vedere faptul că ceilalţi membri ai echipei nu fac parte din Compartimentul Control Financiar de Gestiune, sarcinile suplimentare trebuie stabilite prin decizie de către directorul executiv, în consecinţa solicitarea formulată de reclamantă a fost una legitimă. A învederat reclamanta că nu a primit niciun răspuns la această adresă, iar în data de 12.09.2018 s-a emis raportul misiunii de control nr. ........,  prin care se stabileşte ca măsură numirea unei comisii  de cercetare disciplinară prealabilă. Că, raportul nr. ......../12.09.2018 nu i-a fost comunicat decât în data de 29.10.2018, acesta fiind ataşat la convocarea în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile înregistrată sub nr. ..........

Comisia de cercetare disciplinară a fost numită prin decizia nr........./21.09.2018 , având pe VD preşedinte , dna BCA -secretar. Aceştia sunt incompatibili cu calitatea de preşedinte, respectiv cu cea de secretar al comisiei de cercetare disciplinară, având în vedere faptul că au făcut parte şi din comisia care a întocmit raportul nr. ...../12.09.2018.

Reclamanta a menţionat că s-a prezentat în faţa comisiei de disciplină si a formulat în scris nota explicativa nr. ......./08.11.2018. Ca urmare, comisia a solicitat explicaţii suplimentare, apreciind că  răspunsurile reclamantei sunt ocolitoare. Aceasta s-a prezentat pentru a doua oară în faţa comisiei de disciplina în data de 14.11.2016 şi a adus la cunoştinţa comisiei faptul că răspunsurile sale sunt concludente si că nu mai are nimic de adăugat.

În data de 24.07.2017 i s-a comunicat adresa nr...... prin care o comisie numită prin decizia nr........../23.07.2018 i-a solicitat să pună la dispoziţie conţinutul integral al dosarului .......... cât şi parola de accesare pe portalul instanţelor de judecată. In aceeaşi dată, reclamanta  a predat dosarul si a încheiat un proces-verbal de predare-primire în acest sens.

În data de 03.08.2018 Consiliul de Administraţie al S.C Medserv Min SA a emis hotărârea nr. ......... prin care lasă măsura cuprinsă în art. l2 pentru conducerea societăţii.

Prin nota nr......../24.08.2018, dna Director Executiv MN si dna BCA au comunicat membrilor Consiliului de Administraţie faptul că nu există elementele constitutive ale unei infracţiuni comise de reclamantă în legătura cu dosarul nr. ......... si ţinând cont de cele învederate s-a emis Ordinul nr. ......./24.08.2018 stabilind o misiune de control a CFG (compartimentului Control Financiar de Gestiune) in cadrul compartimentului Juridic.

Conform legii si a procedurii operaţionale interne existente la nivel de societate, compartimentul Control Financiar de Gestiune are un program anual aprobat de către directorul executiv la începutul anului, pe care trebuie să îl respecte şi în niciun caz nu poate fi dispus un control cu rol de intimidare a consilierului juridic, deoarece se doreşte sa se aducă atingere activelor societăţii cu implicarea consilierului juridic. Mai exact, suma de 158.073,61 lei a făcut obiectul dosarului  ........ si reprezintă drepturi salariate acordate domnului VD, acordate când a fost repus în funcţia de Contabil Şef. În dosarul nr. ..........  calitatea de pârât a avut-o Mogoe Valentin. Instanţa de fond a respins acţiunea formulată de societate, motivând faptul ca aceasta suma poate fi recuperată de la persoanele care au desfiinţat postul şi că dl MV in calitate de director executiv nu a făcut altceva decât să pună în aplicare hotărârea Consiliului de Administraţie si hotărârea AGA prin care s-a desfiinţat postul.

Hotărârea instanţei de fond a fost menţinută de Curtea de Apel Craiova prin Hotărârea nr..........din 14.11.2017.

În perioada mandatului de director executiv a dl. RI si a dl. OD reclamata a formulat adrese care Adunarea Generala a Acţionarilor prin care a solicitat să se hotărască împotriva căror persoane să se formuleze acţiune pentru recuperarea sumei. Aceste adrese au fost comunicate prin registratura SCEO S.A. Urmare a acestor informări, AGA emite Hotărârea nr......./27.02.2018 prin care, la art. 6 statuează că se informează cu privire la decizia definitiva a instanţei de judecata in dosarul nr. .........

În perioada mandatului dnei director executiv MN reclamanta a informat încă o dată despre starea de fapt prin mail-ul transmis în data de 29 martie 2018 , ora 12:04, ataşat cererii de chemare în judecată. A adus la cunoştinţă faptul că termenul de prescripţie începe să curgă începând cu data de 25.06.2015, având în vedere decizia definitiva dată în dosarul nr. ...... al Curţii de Apei Craiova.

Urmare a informării, dna director executiv a emis o alta adresa către acţionarul majoritar si către Ministerul Finanţelor Publice pentru a-i fi comunicate persoanele împotriva cărora să formuleze acţiune.

Prin adresa nr. ...../28.08.2018 reclamanta a solicitat să i  se predea dosarul. Prin adresa nr. ..../28.08.2018 dna BCA i-a comunicat că solicitarea sa nu are o susţinere reală, iar prin adresa nr....../24.09.2018 i-a comunicat faptul ca nu poate obţine copii certificate din dosarul nr ........ deoarece nu are un motiv real pentru a formula o astfel de cerere. Până la  data prezentei nu s-au făcut demersurile legale pentru recuperarea sumei de la persoanele care au lăsat să se prescrie suma.

În data de 08.01.2019 reclamanta a înaintat către Curtea de Conturi a României o situaţie a creanţelor prescrise pentru a se lămuri care este situaţia acestei sume, însă a considerat că decizia de sancţionare este una nelegală şi netemeinică pentru motivele enumerate anterior.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.252 alin. (5) Codul muncii.

În baza art.213 cod procedura civila a solicitat desfăşurarea procesului fără prezenţa publicului, deoarece o parte din persoanele ce au semnat documentele depuse în probaţiune ocupă şi funcţii politice, iar dezbaterea fondului in şedinţa publica ar atrage atenţia presei, astfel aducându-se un prejudiciu de imagine societăţii. SC MM SA este o societate comerciala ce prestează servicii medicale, iar mediatizarea dezbaterilor procesului ar aduce atingere intereselor economice ale societăţii.În dovedirea cererii, reclamanta a depus înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată, arătând că în data de 24.08.2018 a fost emis Ordinul de Serviciu nr. ........ dispus de către Directorul Executiv al SC MM SA, NM, în conformitate cu OUG 94/2011 actualizata privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, respectiv HG. Nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune.

Obiectivele misiunii de control stabilite privind tematica de control au fost: verificarea stadiului litigiilor şi a măsurilor/acţiunilor  întreprinse pentru recuperarea debitelor, până la împlinirea termenului de prescripţie; verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea documentelor din cadrul Compartimentului Juridic; verificarea modului în care s-au întreprins toate demersurile şi s-au depus toate diligentele pentru apărarea intereselor societăţii în toate dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Faţă de acestea, în cadrul misiunii de control dispuse de către Directorul Executiva/SC MM SA, reclamata a fost notificată primind notificarea sub semnătură şi datată (anexată de pârâtă, şi nu cea depusă în alb de reclamantă), conform procedurilor legale, că în perioada 29-08.2018- 26.09,2018 se va efectua misiunea de control în cadrul Compartimentului Juridic.

În acest sens, a fost notificată , prin Adresa nr. ......./29.08.2018 să pună la dispoziţie Registrul special cu privire ta evidenţa litigiilor, termenele de judecata, cai de atac, valorificarea hotărârilor Judecătoreşti.

Conform Fişei de Post, Capitolul VIII Atribuţii şi responsabilităţi, alin. 9, reclamanta are obligaţia să ţină evidenţa litigiilor societăţii în registrul .

Şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sc MM SA, art. 56, alin 3, prevede: Atribuţiile Compartimentului Juridic ţine evidenţa litigiilor în registrul special privind termenele de judecată, căi de atac, valorificarea hotărârii judecătoreşti.

Mai mult, tot art. 56, alin 6. punctul 9 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SC MM SA mai prevede: Relaţiile Compartimentului Juridic cu, Compartimentul Control Financiar de Gestiune cu privire la "Verificarea stadiului litigiilor şi recuperarea sumelor, primirea de note, referate stabilite, vizate de conducerea societăţii"

Trecând peste comportamentul nejustificat al reclamantei, echipa misiunii de control a decis convocarea consilierului juridic, prin adresa nr....../31.08.2018, prin care i s-a pus în vedere  din nou să pună la dispoziţie registrul special, fiind convocată în data de 03.09.2018, orele 14.00, în sala de şedinţe de la etajul 1 al sediului administrativ. Reclamanta nu a dat curs convocării, echipa de control aşteptând 30 de minute prezenţa consilierului juridic, aşa cum reiese din Procesul Verbal nr. 4370/03.09.2018.

În conformitate cu art. 247, art. 251 şi art. 252 din Codul Muncii şi art. 115 din Contractul Colectiv de Muncă 2017/2018 al SC MM SA, echipa misiunii de control dispune ca şi măsură, constituirea unei comisii de cercetare disciplinară.

Aspectele mai sus menţionare sunt prinse în Raportul misiunii de control nr. 4526/12.09.2018.Art. 39 alin. (2) lit. b) din Codul muncii prevede obligaţia salariatului de a respecta disciplina muncii.

Obligaţia de a respecta disciplina muncii este, în realitate, o sinteză a tuturor obligaţiilor ce revin angajatului în timpul executării raportului juridic de muncă. Obligaţia de respectare a disciplinei nu este decât „oglinda" dreptului angajatorului de a da dispoziţii cu caracter obligatoriu (ceea ce e posibil numai într-un climat de disciplină). Din acest drept derivă şi temeiul aplicării răspunderii disciplinare a salariatului („întărit" de dreptul, de prerogativă disciplinară a angajatorului).

Ca atare, Directorul Executiv al SC MM SA a emis Decizia nr. 138/21.09.2018 prin care se constituie comisia de cercetare disciplinară prealabilă compusă dintr-un preşedinte, 2 membrii şi 1 secretar, secretarul neavând drept de vot. Cei doi membri nu se regăsesc în componenţa comisiei care a întocmit Raportul nr. 4526/12.09.2018.

Cât priveşte incompatibilitatea celor menţionaţi de reclamantă, afirmaţia nu are susţinere juridică şi legală, neexistând un cadru legal care să poată fi invocat.

Comisia de disciplină începe, conform legii, cercetarea disciplinară, efectuând toţi paşii procedurali.

Reclamantei i s-a prezentat Raportul misiunii de control nr. ......../12.09.2018, de care luase act anterior convocării şi despre care a spus că nu are obiecţii.

De-a lungul cercetării disciplinare, reclamanta a refuzat un dialog cu întreaga comisie de cercetare disciplină, susţinând continuu, ca şi o ameninţare, că nu va da explicaţii decât instanţelor de judecată, nu celor care o convoacă.

S-a încercat continuu un dialog cu reclamanta, rugând-o să reţină faptul că misiunea de control a fost dispusă printr-un ordin de serviciu aprobat de directorul executiv al societăţii, la care trebuie să te supui, ca sarcină de serviciu.

Fişa postului reclamantei prevede la Capitolul VII art. 51, lit. K: "Consilierul juridic răspunde de comportamentul exemplar la locul de muncă şi realizarea sarcinilor de serviciu"*

Or, prin comportamentul avut nu reiese că şi-a îndeplinit responsabilităţile din fişa postului pe care a semnat-o şi datat-o.

În consecinţă, comisia a opinat faptul că CLM a încălcat şi prevederile art. 11 din Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune:" La solicitarea persoanelor cu atribuţii de control financiar de gestiune, personalul operatorului economic este obligat să pună la dispoziţie actele, documentele şi înscrisurile solicitate; să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după caz, în

legătură cu obiectul acţiunii de control financiar de gestiune;să prezinte valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului;să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;să semneze cu sau fără obiecţii actul de control.

Au fost încălcate şi prevederile punctului 15 Capitolul VIII din Fişa postului: "Urmăreşte şi asigură realizarea măsurilor stabilite prin hotărârile adoptate de AGA şi CA referitoare la activitatea consilierului juridic de organele de control economico-finnaciar şi de deciziile directorului executiv

De asemenea, au fost încălcate prevederile art. 18 din Contractul Colectiv de Muncă: „Salariaţii au următoarele obligaţii principale: alin. (1) să-şi însuşească toate cunoştinţele necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, să participe la instructajele ce se organizează pentru însuşirea instrucţiunilor de serviciu, a normelor de exploatare şi de securitatea muncii, să execute întocmai şi la timp toate sarcinile şi dispoziţiile date de şefii ierarhici ce revin posturilor sau locurilor de muncă pe care le deservesc; neparticiparea la seminarii si şedinţele de pregătire constituie abatere si se sancţionează conform Regulamentului Intern si Codului Muncii; alin (2) să contribuie, prin îndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor de muncă şi a dispoziţiilor primite, la desfăşurarea normală a activităţilor specifice în condiţii de siguranţă deplină; alin (29) să cunoască şi să respecte dispoziţiile legale, prevederile contractului individual de munca, contractului colectiv de muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, precum şi alte dispoziţii cu caracter normativ, referitoare la munca pe care o îndeplinesc şi să se conformeze lor; alin (30) să aibă o comportare corectă şi decentă în cadrul relaţiilor de serviciu, atât cu superiorii cât şi cu cei aflaţi în subordine. Să promoveze raporturi de colaborare cu toţi salariaţii; alin (44) Nerespectarea obligaţiilor ce revin salariaţilor, precum şi săvârşirea unor fapte interzise prin lege şi prin prezentul contract colectiv de muncă, constituie abateri disciplinare care vor atrage răspunderea disciplinara, contravenţionala, materiala sau penala, după caz.

Comisia de cercetare disciplinară prealabilă a propus sancţionarea cu reducerea salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 10%., conform art. 248 lit. (c) Codul Muncii. Toate cele prezentate mai sus sunt şi semnalate şi în Raportul nr. 5989/04.12.2018 al Comisiei de Cercetare Disciplinară.

Conform prevederilor art. 247 alin. 1 Codul muncii, abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.Aşa fiind, refuzul salariatului de a îndeplini sarcinile de serviciu, potrivit fişei postului, constituie abatere disciplinara.

Decizia de sancţionare, potrivit doctrinei si practicii judiciare de specialitate, reprezintă un act unilateral, manifestare de voinţă a angajatorului, care nu trebuie să se adreseze justiţiei ori altor organe pentru a exercita obligaţia juridică de disciplina muncii, legea în vigoare recunoscând angajatorului dreptul unilateral şi punitiv de a constata, cerceta abaterile disciplinare si de a aplica sancţiuni disciplinare.

Potrivit art. 248 din Codul muncii:" (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris; b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 de zile; c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 -10%; d) reducerea salariului de baza si/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”.

Or, în baza art. 247 alin. 1 Codul Muncii „ Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară”. Directorul Executiv al societății a dat dovadă de clemenţă, iar prin Decizia nr. 172/27.12.2018 a sancţionat reclamanta cu avertisment.În concluzie, a susţinut pârâta că este evident că reclamanta a încălcat normele interne ale societăţii, respectiv obligaţiile prevăzute în fişa postului, CCM şi ROF.De asemenea, pârâta a solicitat respingerea cererii formulate de reclamant privind judecarea cauzei fără prezenţa publicului, pe motiv că nu se încadrează în cazurile prevăzute de art. 213 C.pr.civ. ( prejudiciul de imagine al societăţii), iar pe de altă parte, reclamanta nu justifică un interes în promovarea unei astfel de cereri, neindicând care ar fi prejudiciul ce i s-ar aduce.În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Instanța a încuviințat și administrat pentru părți proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului şi având în vedere motivele de fapt şi de drept invocate, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin decizia nr...... din 27.12.2018 emisă de SC M SA s-a dispus în baza Contractului colectiv de muncă, art.115, alin.1, coroborat cu Codul Muncii, art.247, alin.1 sancționarea reclamantei CLM cu avertisment scris, conform Contractului colectiv de muncă art.116, alin.1, litera a, coroborat cu Codul Muncii, art.248, alin.1, lit.a.

S-a reținut în sarcina reclamantei că nu s-a supus controlului dispus de directorul executiv prin ordinul de serviciu nr....... din 24.08.2018.

Reclamanta CLM a contestat această decizie, la termenul de judecată din data de 21.03.2019 precizând că a înțeles să invoce atât motive de nelegalitate  a deciziei de sancționare, constând în aceea că din comisia de cercetare disciplinară au  făcut parte  și doi membrii ai comisiei de control fiind vorba astfel de o incompatibilitate, cât și motive de netemeinicie constând în celelalte motive invocate prin cererea de chemare în judecată.

Instanța reține că prin Ordinul de serviciu nr...... din 24.08.2018 al directorului executiv al SC M SA s-a dispus efectuarea unei misiuni de control financiar în perioada 29.08.2018-26.09.2018 la nivelul compartimentului juridic, având ca obiective: verificarea stadiului litigiilor și măsurilor/acțiunilor întreprinse pentru recuperarea debitelor, până la împlinirea termenului de prescripție; verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea documentelor din cadrul compartimentului juridic; verificarea modului în care s-au întreprins toate demersurile și s-au depus toate diligențele pentru apărarea intereselor societății în toate dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată. A fost desemnată totodată echipa de control, fiind nominalizate în acest sens următoarele persoane: PPL ,BCA, RNC, VD și PL.

Urmare a acestui ordin, reclamanta a fost notificată cu privire la declanșarea misiunii de control, notificare ce a fost comunicată acesteia la data de 28.08.2018. În vederea îndeplinirii obiectivelor dispuse prin ordinul de serviciu nr.........din 24.08.2018, Compartimentul Control Financiar de Gestiune  a solicitat reclamantei prin adresa nr......... din 29.08.2018 să pună la dispoziția comisiei registrul special cu privire la evidența litigiilor, termenele de judecată, căi de atac, valorificarea hotărârilor judecătorești, stabilind termen data de 29.08.2018, ora 10,00.

Astfel, prin adresa nr....... din 29.08.2018 reclamanta CLM a  răspuns solicitărilor respective, precizând că înaintează nota de informare privind analiza acțiunilor în instanță aflate pe rol ce cuprinde următoarele rubrici: instanța de judecată, părțile și calitatea lor procesuală, obiectul litigiului, stadiu procesual, termen, valoarea litigiului, observații, estimarea impactului financiar, estimarea rezultatului. De asemenea, a precizat că înaintează situația creanțelor la data de 30.06.2018. La această adresă depusă la dosarul cauzei de către reclamantă a fost anexată doar situația privind dosarele aflate pe rolul instanțelor, fără a fi anexată situația creanțelor(filele 136-142 din dosar).

La solicitarea instanței, o copie a aceleiași adrese a fost depusă și de către pârâtă, împreună cu anexa privind situația creanțelor, fără a fi anexată însă situația privind dosarele aflate pe rolul instanțelor(filele 164-165 din dosar), pârâta susținând că răspunsul reclamantei la adresa nr.4312 din 29.08.2018 a fost comunicat în această formă și nu în forma în care a fost depus de către reclamantă la dosarul cauzei. Instanța apreciază ca fiind reale susținerile pârâtei în această privință, având în vedere pe de o parte, că prin adresa nr.......... din 31.08.2018 emisă de Compartimentul Control Financiar de Gestiune  s-a solicitat din nou reclamantei punerea la dispoziția comisiei de control a registrului special cu privire la evidența litigiilor, termenelor de judecată, căi de atac, valorificarea hotărârilor judecătorești, solicitare care nu ar fi fost necesară dacă reclamanta se conforma întocmai, iar pe de altă parte prin nota explicativă dată în fața comisiei de disciplină reclamanta nu face nici o apărare în acest sens.

Mai mult, prin concluziile scrise formulate, însăși reclamanta confirmă faptul că nu a pus la dispoziția comisiei registrul respectiv, precizând că „în absența unui document semnat de conducătorul societății, nu puteam pune la dispoziția comisiei alte documente pentru că aceasta însemna că furnizez documente cu caracter confidențial unor persoane ce nu au dreptul să le dețină”. De altfel, nici nu s-a făcut dovada că un astfel de registru ar fi existat la data la care a fost solicitat de către comisia de control sau că acesta ar fi fost calificat de societate ca având caracter confidențial.

Prin urmare, reclamanta nu s-a conformat solicitărilor Compartimentului Control Financiar de Gestiune, împiedicând în acest mod efectuarea controlului dispus prin ordinul de serviciu al conducătorului unității. 

Nici susținerea reclamantei în sensul că decizia de sancționare este nelegală, întrucât din comisia de cercetare disciplinară au  făcut parte  și doi membrii ai comisiei de control nu poate fi primită de instanță, în condițiile în care nu există nici o interdicție legală în acest sens, iar prin contractul colectiv de muncă nu a fost prevăzută nici o astfel de incompatibilitate.

S-a mai precizat de către reclamantă că nu i-a fost comunicat un exemplar de pe decizia prin care s-a stabilit echipa de control, iar raportul misiunii de control nr...... din 12.09.2018 i-a fost comunicat abia în data de 29.10.2018, aspecte care în opinia instanței nu sunt de natură a atrage anularea deciziei de sancționare. Astfel, din probatoriul administrat în cauză nu a rezultat obligația comunicării către reclamantă a deciziei prin care a fost stabilită echipa de control, aceasta impunându-se a fi comunicată persoanelor în cauză.

De asemenea, în raport de prevederile art.251 din codul muncii, salariatul cercetat disciplinar va fi convocat în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii, nefiind prevăzută obligația angajatorului  de a comunica salariatului raportul misiunii de control. Totodată, potrivit punctului 8.4.3 din Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune, la solicitarea persoanelor cu atribuții de control financiar de gestiune, personalul structurii controlate este obligat să pună la dispoziție toate actele, documentele și înscrisurile solicitate, nefiind prevăzută nici o excepție în privința compartimentului juridic în cadrul căruia își desfășura activitatea reclamanta.

 Din aceleași considerente nu pot fi avute în vedere nici motivele invocate prin concluziile scrise referitoare la neîndeplinirea condiției privind obiectul, latura subiectivă și latura obiectivă a abaterii disciplinare.

Cât privește celelalte motive invocate prin cererea de chemare în judecată, instanța constată că acestea nu au legătură cu obiectul cauzei, reclamanta expunând situații care nu au fost avute în vedere de comisia de cercetare disciplinară, precum: cele referitoare la nota nr..... din 24.08.2018 prin care directorul executiv MN și BCA au comunicat membrilor Consiliului de Administrație faptul că nu există elemente constitutive ale unei infracțiuni comise de reclamantă în legătură cu dosarul nr........; cele referitoare la  soluția pronunțată în dosarul  nr.........; cele referitoare la formularea unei acțiuni pentru recuperarea sumei de 158.078,61 lei ce a făcut obiectul dosarului nr........; cele referitoare la solicitarea reclamantei  de predare a dosarului nr............

Reclamanta CLM a fost sancționată pentru fapta constând în nesupunerea la controlul dispus de directorul executiv prin ordinul de serviciu nr...... din 24.08.2018, motivele mai sus menționate nefiind de natură a justifica în vreun fel refuzul acesteia de a pune la dispoziția comisiei de control registrul special cu privire la evidența litigiilor.

Ca urmare a faptei reținute în sarcina reclamantei, au fost încălcate prevederile art. 18 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul unității pârâte, conform cărora: „Salariaţii au următoarele obligaţii principale: alin. (1) să-şi însuşească toate cunoştinţele necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, să participe la instructajele ce se organizează pentru însuşirea instrucţiunilor de serviciu, a normelor de exploatare şi de securitatea muncii, să execute întocmai şi la timp toate sarcinile şi dispoziţiile date de şefii ierarhici ce revin posturilor sau locurilor de muncă pe care le deservesc; neparticiparea la seminarii si şedinţele de pregătire constituie abatere si se sancţionează conform Regulamentului Intern si Codului Muncii; alin (2) să contribuie, prin îndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor de muncă şi a dispoziţiilor primite, la desfăşurarea normală a activităţilor specifice în condiţii de siguranţă deplină; alin (29) să cunoască şi să respecte dispoziţiile legale, prevederile contractului individual de munca, contractului colectiv de muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, precum şi alte dispoziţii cu caracter normativ, referitoare la munca pe care o îndeplinesc şi să se conformeze lor; alin (30) să aibă o comportare corectă şi decentă în cadrul relaţiilor de serviciu, atât cu superiorii cât şi cu cei aflaţi în subordine. Să promoveze raporturi de colaborare cu toţi salariaţii, nerespectarea acestor obligații constituind abateri disciplinare în conformitate cu prevederile art.18 punct 44 din contractul colectiv de muncă.

Și sub aspectul individualizării sancțiunii aplicate reclamantei au fost avute în vedere de către angajator criteriile prevăzute de art.250 din codul muncii, fiindu-i aplicată sancțiunea cea mai ușoară, reținându-se astfel legalitatea și temeinicia deciziei de sancționare.

Față de considerentele de fapt și de drept mai sus expuse, tribunalul va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.

Opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea formulată de  reclamanta CLM, cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în ............ având  CNP ........., în contradictoriu cu pârâta SC MM SA TG-JIU, cu sediul în ...........

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.04.2019.