Incetarea de drept a mandatului de consilier local inainte de expirarea duratei normale a mandatului

Sentinţă civilă 126 din 11.03.2020


Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr. X/104/2019 reclamanta T A, în contradictoriu cu pârâta Instituţia Prefectului Judeţului O a solicitat instanţei: anularea Ordinului Prefectului nr. X/10.12.2019; în temeiul art. 14 din Leg. 544/2004, suspendarea Ordinului Prefectului până la data în care se va pronunţa instanţa de judecată definitiv şi irevocabil, în dosarul nr. X/104/2019, aflat pe rolul Tribunalului Olt, dosar ce are drept obiect anularea deciziei nr. X/06.06.2019 a Biroului Politic Judeţean al P.N.L. O, anularea Hotărârii nr. X/15.07.2019 a Organizaţiei Judeţene a PNL O, pronunţată de Comisia Judeţeană de Arbitraj O, în dosarul nr. X/COAJ-XXX/19.06.2019 şi a Hotărârii nr. X din data de 03.12.2019 a Partidului Naţional Liberal - Curtea de Arbitraj.

În motivarea cererii arată că, la data de 13.12.2019 a primit prin Poştă ordinul Prefectului nr. X/10.12.2019, cu următorul conţinut:

Art. 1.-începând cu data de 04.12.2019, se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a doamnei T A, potrivit art. 204 alin. 2 lit. J din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019.

Art.2.-Se declară vacant locul Doamnei T A în Consiliul Local P.

Art.3.-Prezentul Ordin poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4.-Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat şi Arhivă va comunica prevederile prezentului Ordin Doamnei T A şi Consiliului local P.

Arată faptul că, Ordinul Prefectului a fost emis ca urmare a adresei PNL Filiala O nr. X/04.12.2019, înregistrată la Instituţia Prefectului O, sub nr. X/04.12.2019, care nu i-a fost comunicat, fiindu-i comunicat numai ordinul pe care îl contestă.

Din relaţiile solicitate la Instituţia Prefectului O a rezultat că Ordinul X/10.12.2019, a fost emis ca urmare a adresei PNL Filiala O nr. X/04.12.2019, prin care Instituţiei Prefectului O i se aducea la cunoştinţă că a pierdut calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Locală P.

Cu privire la pierderea calităţii de membru al Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Locală P, arată că a formulat contestaţii conform prevederilor Statutului, iar împotriva Hotărârii nr. X din 03.12.2019 a Partidului Naţional Liberal - Curtea de Arbitraj prin care a fost respins recursul împotriva Hotărârii nr. 27 din 15.07.2019 a Comisiei Judeţene de Arbitraj în dosarul nr. X/COAJ-XXX/19.06.2019, a formulat contestaţie la instanţa de judecată (Tribunalul Olt), contestaţia făcând obiectul dosarului nr. X/104/2019.

Având în vedere că prin emiterea Ordinului a pierdut calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei P, cât şi faptul că în prezent se află o contestaţie pe rolul Tribunalului Olt, privind pierderea calităţii sale de membru al Partidului Naţional Liberal, solicită a se avea în vedere că se justifică anularea Ordinului Prefectului.

Aspecte care justifică temeinicia cererii de suspendare a Ordinului.

Învederează că legiuitorul a instituit prin textul de lege cuprins în articolul 14 din Legea 554/2004 că existenţa cazului bine justificat nu presupune prezentarea unor dovezi de nelegalitate evidentă, căci o asemenea cerinţă şi interpretare ar echivala cu prejudicierea fondului.

Referitor la noţiunea de pagubă iminentă, chiar Leg. 554/2004, în art. 2 Ut. s o defineşte ca fiind "prejudiciul material şi previzibil ".

Apreciază că este îndeplinită şi cea de-a doua cerinţă în condiţiile în care Ordinul Prefectului trebuie dus la îndeplinire până la şedinţa din data de 27.12.2019 a Consiliului Local P, ceea ce presupune o pagubă şi un prejudiciu pentru sine atât de ordin material cât şi de ordin moral.

Arată că emiterea ordinului Prefectului s-a realizat pe baza unor hotărâri ale Partidului Naţional Liberal şi prin hotărârile Curţii de Arbitraj Judeţene a PNL O şi a Curţii de Arbitraj a Partidului Naţional Liberal, hotărâri care au fost contestate şi care au fost pronunţate cu încălcarea principiului contradictorialităţii, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind administrarea probelor admise şi în lipsa.

În consecinţă, apreciază că fără a fi dispusă suspendarea executării i se aduce un prejudiciu ireparabil şi aceasta înainte ca dreptul dedus judecăţii să ajungă în faza de control judiciar şi să se soluţioneze irevocabil.

De altfel, singura autoritate care poate să asigure caracterul efectiv al dreptului la apărare este instanţa de judecată prin admiterea acestei cereri de suspendare a ordinului contestat.

Anexează cererii: taxă judiciară de timbru în valoare de 50 de lei; ordinul Prefectului nr. X/10.12.2019; copie de pe contestaţia depusă la Tribunalul Olt împotriva deciziilor de excludere din partid.

Pârâta Instituţia Prefectului Judeţului O a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

În motivare arată că, încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier, local al doamnei T A deţinut de acesta în cadrul Consiliului Local P.

Pentru a dispune astfel, s-a avut în vedere adresa nr 179 04.12.2019 emisă de Partidul Naţional Liberal Filiala O prin care se comunică instituţiei noastre că s-a aprobat sancţionarea cu excluderea din partid a doamnei frică A, consilier în cadrul Consiliului Local al comunei P. solicitându-se totodată aplicarea prevederilor art.204 din Codul administrativ.

De asemenea, a fost comunicată instituţiei noastre şi copie de pe Mituita Hotărârii nr. X 03.12.2019 emisă de Curtea de Arbitraj a Partidului Naţional Liberal din care rezultă că recursul formulat de potentă a fost respins, hotărârea de excludere din partid rămânând definitivă, în baza acestor documente a fost întocmit referatul cu nr X/05.12.2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei T A cu propunerea de emitere a ordinului.

S-au avut in vedere prevederile art. 204, alin. 2. lit. j din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 potrivit cărora „Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează, de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri:

j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales ".

Temeiul legal al ordinului prefectului a fost completat cu prevederile art. 204. alin. 5 potrivii cărora ""data încetării de drept a mandatului in cazul prevăzut la alin. (2) lit. j este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul /judeţean a fost ales, in situaţia in care legalitatea acesteia nu a fost contestată".

De asemenea, a fost invocat în ordinul prefectului şi art. 602 conform căruia „până la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier local, respectiv consilier Judeţean a căror vacantare a fost constatată, prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, după caz, în condiţiile art. 204, comunicarea acestor acte administrative se realizează către consiliul local, respectiv căire consiliul judeţean in vederea validării mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă ":

I) Reclamanta T A solicită instanţei de contencios administrativ să dispună anularea ordinului prefectului nr. X/10.12.2019 şi suspendarea executării acestuia pană la soluţionarea definitivă a cauzei.

O primă critică adusă de reclamantă vizează faptul că motivarea ordinului este formală, are un caracter enunţiativ şi că a formulat contestaţie împotriva Hotărârii nr. X/03.12.2019 emisă de Curtea Județeană de Arbitraj.

Consideră că ordinul prefectului este motivat în fapt prin menţionarea in preambulul actului administrativ a documentelor care constată excluderea din partid a reclamantului, împrejurarea că hotărârea de excludere din partid a rămas definitivă prin respingerea recursului formulat de reclamant, precum şi referatul de specialitate al consilierului juridic din cadrul instituţiei prefectului şi în drept prin menţionarea temeiului legal aplicabil în situaţia de faţă.

2) Un alt aspect pe care îl învederează instanţei de judecată este acela că "încetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al reclamantei T A a operat în temeiul legii, întrucât prefectul nu a făcut altceva decât să constate incidenţa prevederilor art. 204, alin. 2. Lit. j, alin. 5 şi ale art. 602 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57 /2019, dând eficienţă unor dispoziţii legale cu caracter imperativ.

In acelaşi sens, invocă şi considerentele Deciziei CCR nr. 663/30.10.2018, pct. 26. potrivit cărora prefectul îndeplineşte o formalitate necesară în vederea asigurării funcţionării autorităţii publice, ordinul emis în temeiul unei atribuţii legale, fiind un act de autoritate cu caracter declarativ, iar nu constitutiv de drepturi subiective.

3) Referitor la suspendarea executării ordinului învederează instanţei următoarele aspecte:

Reclamanta T A nu a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută în mod expres de dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, potrivit articolului de lege sus-menţionat „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, in condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămata poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond".

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 persoana vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare în termen de 30 de zile de la comunicarea actului, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Reclamanta T A nu s-a adresat cu plângere prealabilă Instituţiei Prefectului Judeţului O în vederea revocării Ordinului nr. X/2019 nici până la această dată, aşa încât cererea de suspendare a ordinului formulată la instanţa de contencios administrativ apare ca fiind inadmisibilă.

In legătură cu afirmaţia reclamantei că s-ar încadra într-un caz care ar justifica suspendarea ordinului pentru vădita nelegalitate a acestuia apreciem că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, ordinul conţine motivele de fapt precum şi temeiurile de drept avute în vedere la emiterea ordinului aşa încât susţinerea reclamantei T A nu poate primi eficienţă juridică.

4) In concluzie, solicită respingerea contestaţiei reclamantei ca neîntemeiată şi pe cale de consecinţă menţinerea ordinului prefectului nr. X/10.12.2019.

In drept, îşi întemeiază prezenta întâmpinare pe dispoziţiile Legii nr. 554/2004. Codului administrativ, precum şi prevederile codului de procedură civilă.

In temeiul ari. 411, alin. 2 din Codul de procedură civilă, solicită judecarea pricinii şi in lipsă.

Anexează actele care au stat la baza emiterii Ordinului nr. 313 10.12.2019.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de susţinerile părţilor şi de dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin ordinul Prefectului Judeţului O nr. X/10.12.2019 s-a constatat încetarea de drept începând cu data de 04.12.2019, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al reclamantei T A potrivit art. 204 alin. 2 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, declarându-se vacant locul acesteia în Consiliul Local P (fila nr. 9).

Reclamanta a contestat în instanță decizia nr. X/06.06.2019 a Biroului Politic Județean al PNL Filiala O prin care a fost exclusă din partid, Hotărârea nr. X/15.07.2019 a Organizației Județene a PNL O pronunțată de Comisia Județeană de Arbitraj O în dosarul nr. X/COAJ O/19.06.2019 și Hotărâre nr. X/03.12.2019 a PNL – Curtea de Arbitraj (conform certificatului de grefă emis la data de 08.01.2020 de la fila nr. 34 din care rezultă că a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Olt dosarul nr. X/104/2019).

În drept, calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales (conform art. 204 alin. 2 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ).

Procedura excluderii din partid, în cazul în care este finalizată printr-un act efectiv de excludere, poate fi urmată de o acțiune în justiție având drept scop anularea acestui act (în acest sens este decizia CCR nr. 530/2013). În ordine logică și, de obicei, cronologică, acțiunea îndreptată împotriva actului de excludere este prima în raport de cea prin care se contestă ordinul prefectului prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic.

Cele două acțiuni au cauze și scopuri diferite rezultate din natura diferită a actelor contestate. Astfel, actul de excludere din partid este un act de decizie, pe când ordinul prefectului este un act administrativ de constatare. Așadar, dacă în cazul acțiunii îndreptate împotriva actului de excludere instanțele vor verifica respectarea legalității în aplicarea statutului partidului (și, după caz, a altor reglementări interne), în cazul acțiunii îndreptate împotriva actului de constatare vor verifica dacă prefectul avea temei suficient să constate încetarea de drept (prefectul nu decide nimic, ci doar constată).

În cazul exercitării cu succes a acțiunii în anularea actului de excludere, consilierul local se consideră că nu a fost niciodată exclus, drept efect al nulității actului juridic.

Data încetării de drept a mandatului este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată (conform art. 204 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ).

Însă în situaţia în care însă este contestată legalitatea hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic pe a cărei listă consilierul local a fost ales, data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti (conform art. 204 alin. 19 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ).

În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local sau judeţean. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, consilierului local şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale (conform art. 204 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ).

Se observă astfel că în ipoteza în care a fost promovată acțiune în anularea actului de excludere și, concomitent sau subsecvent, o acțiune împotriva actului de constatare a excluderii (ordinul prefectului)  - dacă un astfel de act de constatare a fost emis, deși acțiunea în anularea actului de excludere nu fost finalizată prin hotărâre judecătorească definitivă -  instanța urmează a anula ordinul prefectului întrucât acesta este emis prematur, în raport de dispozițiile art. 204 alin. 19 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Numai așa se va da efect deplin și util Deciziei Curții Constituționale nr. 530/2013 pentru că în cazul în care acțiunea îndreptată împotriva actului de constatare ar fi respinsă, iar ulterior acțiunea în anularea actului de excludere ar fi admisă prin hotărâre judecătorească definitivă, decizia Curții Constituționale ar fi lipsită de orice efect util în intervalul de timp dintre cele două hotărâri judecătorești definitive, la care se adaugă intervalul necesar pentru revizuire (în cazul în care acțiunea împotriva actului de constatare a fost respinsă ca neîntemeiată) sau pentru promovarea unei noi acțiuni în anularea actului de constatare (dacă acțiunea a fost respinsă ca prematură).

Așadar, ca efect al Deciziei Curții Constituționale nr. 530/2013, care este obligatorie nu numai pentru instanțe, ci și pentru autoritățile publice, prefectul trebuie să ia în considerare acțiunea în anulare a actului de excludere din partid și, în cazul exercitării acesteia, să amâne constatarea excluderii până la respingerea definitivă a acțiunii (bineînțeles, dacă acțiunea va fi exercitată cu succes, nu va mai fi caz de constatare a excluderii).

În raport de aspectele care precedă instanța constată că, în condițiile în care reclamanta  T A a contestat în instanță hotărârea prin care a fost exclusă din partid (conform certificatului de grefă emis la data de 08.01.2020 de la fila nr. 34 din care rezultă că a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Olt dosarul nr. X/104/2019), data încetării de drept a mandatului său, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, este, conform art. 204 alin. 19 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se respinge cererea sa de contestare a excluderii din partid, astfel că în mod nelegal Prefectul Judeţului O a constatat încetat de drept a mandatului de consilier local al reclamantei deși nu există o hotărâre definitivă, motiv pentru care se va admite cererea de chemare în judecată și se va dispune anularea ordinului prefectului nr. X/10.12.2019.

Instanța va lua act că se vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Data publicarii pe portal:12.10.2020