Acte ale administraţiei publice

Sentinţă civilă 4856 din 22.10.2014


Motivarea corespunzătoare a măsurilor dispuse prin acte administrative ce sunt în competenţa organelor fiscale.

Dosar nr. 8068/55/2014

Instanţa de apel

Admite apelul. Motivarea corespunzătoare a măsurilor dispuse prin acte administrative ce sunt în competenţa organelor fiscale(cum este şi decizia de instituire a măsurilor asigurătorii) asigură respectarea legii şi implicit a drepturilor ocrotite prin aceasta, dar şi a faptului că necesitatea motivării în particular a măsurilor asigurătorii, prealabile emiterii unui titlu executoriu, prin referire la situaţia celui supus controlului fiscal rezultă din interpretarea literală a textelor indicate, deoarece aceste măsuri nu se instituie de drept, ci excepţional şi numai motivat (adică raportat la situaţia concretă şi nu generic).

 În sensul art.129 alin.1-5 din O.G  nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, măsurile asigurătorii constituie mijloace procesuale ce au ca scop asigurarea organului fiscal asupra posibilităţii de realizare efectivă a executării silite atunci când se va emite titlul executoriu, aplicarea acestora impunând organului fiscal prezentarea motivelor care au stat la baza soluţiei adoptate, atât pentru a putea fi cunoscute de destinatar şi în funcţie de care să îşi poată formula apărări, dar şi pentru ca instanţa de judecată să poată exercita un control efectiv al actului.

În cauză, organul fiscal a apreciat generic, fără vreo referire în particular, că există elemente care indică pericolul ca apelanta să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea sumelor stabilite în sarcina sa prin procesul verbal de contravenţie, cu titlu de amendă şi de datorii la bugetul de stat, conduita fiscală a apelantei, la care se referă prima instanţă pentru justificarea luării măsurilor asigurătorii nefiind un element care să fie compatibil cu exigenţele textului din procedura fiscală mai sus indicat, aceasta constituind temei pentru sancţionarea contravenţională a acesteia cu toate consecinţele unei astfel de răspunderi.