Contestatíe la executare

Sentinţă civilă 2794 din 02.11.2021


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2021:001.002794

Dosar nr. X

R O M I N I A

JUDECATORIA BIRLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 2794/2021

Sedinta publica de la 02 Noiembrie 2021

INSTANTA

Deliberind asupra prezentei cauze civile, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub numarul X din data de 05.02.2021, reclamanta Xin contradictoriu cu piritul Xa solicitat instantei ca, prin hotarirea pe care o va pronunta, sa constate refuzul nejustificat al piritului in exprimarea acordului acestuia cu privire la constructia (mansarda) edificata pe terenul proprietatea reclamantei, acord necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a intrarii in legalitate si sa dispuna suplinirea acordului piritului cu privire la constructia (mansarda) edificata pe terenul proprietatea reclamantei, acord necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a intrarii in legalitate, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat, in esenta, ca este proprietara imobilului situat in Birlad, strada X nr. 1, iar acest imobil a fost construit din anul 2010, in forma actuala, fiind inscris si in cartea funciara. Parterul si mansarda a fost dintotdeauna imobil de locuit, dar din cauza unor intrizieri in lucrari nu a putut intabula toata cladirea la cartea funciara. Prin procesul verbal de contraventie nr. X/20.05.2020 s-a constatat si ca mansarda ar fi construita si nu este intabulata si s-a dispus intrarea in legalitate, motiv pentru care a solicitat eliberarea Certificatul de Urbanism nr. X/17.07.2020 pentru intrarea in legalitate pentru imobilul existent.

Pentru a se putea elibera autorizatia Primaria Mun. Birlad a solicitat prin certificatul de urbanism obtinerea mai multor avize printre care si acordul de vecinatate in formaautentica de la piritul X. A sustinut ca a notificat piritul sa se prezinte la notariat pentru acordul de vecinatate in forma autentica, dar acesta a refuzat incheierea in forma autentica sau in orice alta forma a unui acord.

Reclamanta a mai aratat ca urgenta masurii este data de faptul ca neautorizarea va avea consecinte grave intrucit se va ajunge la expirarea ertificatului de urbanism, desi detine intreaga documentatie cu exceptia acordului piritului.

In drept, cererea a fost intemeiata pe prevederile art. 194 si urm. Cod procedura civila, art. 27 pct. 6 din Ordinul nr. 839/2010.

In dovedire, reclamanta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si interogatoriul piritului.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 40 lei (fila 27), potrivit disp. art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

La data de 22.03.2021 piritul-reclamant Xa formulat intimpinare si cerere reconventionala, potrivit art. 205 si art. 209 Cod procedura civila, prin care a aratat ca solicita admiterea cererii principale, insa conditionat de indeplinire reclamantei a obligatiei de a detalia in ce constau lucrarile de construire si pe cale reconventionala a solicitat sa se constate refuzul nejustificat al reclamantei-pirite in exprimarea acordului acesteia cu privire la lucrarile de renovare si schimbarea destinatiei imobilului, acord necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire si sa dispuna suplinirea acordului reclamantei-pirite cu privire la lucrarile de renovare si schimbarea destinatiei imobilului.

In motivarea in fapt a intimpinarii si a cererii reconventionale, piritul-reclamant a aratat, in esenta, ca este vecinul reclamantei si initial imobilul a fost o centrala termica ce asigura caldura pentru mai multe blocuri invecinate. Ulterior acest imobil a devenit proprietate privata, a fost impartit in doua, fiecare dintre partiprimind numar cadastral individual. O parte din imobil cel detinut de reclamanta, a devenit imobil rezidential - casa de locuit, iar cealalta parte de imobil pe care eu sunt proprietar prin actul de adjudecare nr. X/10. 12.2014, a ramas cu titulatura de imobil edilitar industrial - depozit de carbuni. A mai precizat piritul ca este de acord cu solicitarea reclamantei, insa a dorit ca reclamanta sa detalieze in acordul redactat de notar, sau chiar o declaratie separata, in ce constau lucrarile de constructie de la parter si mansarda avind in vedere ca cele doua proprietati sunt alipite si sunt portiuni (chiar si la mansarda) de unde lipseste zidul despartitor.

Pe cale reconventionala piritul Xa solicitat ca instanta sa suplineasca acordul piritei in vederea autorizarii construire renovare, modificari interioare si schimbare de destinatie din cladire industrial edilitara in locuinta (modificare acoperis din sarpanta in terasa, scara interioara, ferestre la strada, perete pe hat cu vecinul, conform Certiticatului de urbanism nr.X/28.09.2020.

In continuare, piritul-reclamant a mentionat ca este proprietarul imobilului din Birlad, str. X nr.2, jud. Vaslui, conform Actului de adjudecare nr. X din 10.12.2014. Desi a suferit mai multe modificari si a fost compartimentat pentru a deveni casa de locuit imobilul a ramas cu titulatura de imobil industrial edilitara astfel ca impozitul pentru acest imobil este calculat in functie de aceasta titulatura desi destinatia lui nu mai este aceasta de foarte mult timp. Astfel a precizat ca a fost nevoit sa obtina Certificatul de urbanism nr.X/28.09.2020, iar urgenta in solicitarea acestei masuri este data de faptul ca suma impozitului stabilita pentru acest imobil este oarecum nejustificata, avind in vedere ca acest imobil denumit edilitar industrial nu realizeaza niciun fel de venit iar singura posibilitate de a schimba acest fapt este cumularea tuturor conditiilor stabilite prin certificatul de urbanism si obtinerea autorizatiei de constructie.

In drept, intimpinarea si cererea reconventionala au fost intemeiate pe dispozitiile art. 27 din ordinul nr. 839/2010 si Legea nr. 50/1991.

In dovedire, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

Prin rezolutia din 12.05.2021 instanta a dispus citarea piritului-reclamant cu mentiunea de a depune dovada achitarii unei taxe judiciare de timbruin cuantum de 40 lei, conform art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, sub sanctiunea anularii cererii reconventionale, cu indicare drept de reexaminare impotriva modalitatii de stabilire a taxei judiciare de timbru si drept de a formula cerere de ajutor public judiciar.

La data de 21.05.2021 piritul-reclamant a formulat precizari prin care a aratat ca renunta la judecarea cererii reconventionale avind in vedere ca reclamanta-pirita si-a exprimat acordul solicitat prin declaratia autentificata sub nr. 2081 din 10.05.2021 la B.I.N. X si a mai sustinut, in esenta, ca este de acord cu cererea reclamantei doar in masura in care sunt detaliate lucrarile de constructie ce urmeaza a fi efectuate avind in vedere ca proprietatile lor sunt alipite.

La termenul de judecata din 20.10.2021 instanta a invocat din oficiu exceptia netimbrarii cererii reconventionale, exceptie pe care a admis-o pentru considerentele expuse in incheierea mentionata.

Sub aspectul probatoriului, instanta, conform art. 258 si art. 255 Cod procedura civila, a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind aceasta proba ca fiind legala, pertinenta si de natura sa duca la solutionarea cauzei.

Analizind cererea de chemare in judecata prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:

In fapt, reclamanta-pirita Xeste proprietara imobilului situat in Birlad, str. X, nr. 1, jud. Vaslui si inscris in Cartea Funciara nr. X a mun. Birlad, cu nr. cadastral X compus din casa de locuit si dependinte, in regim de P+M, cu o suprafata utila de 223,90 m.p. si o suprafata utila real masurata de 260,77 m.p. si teren in suprafata de 270 m.p., real masurata de 260,67 m.p., conform contractului de vinzare-cumparare autentificat sub nr. X/23.07.2019 de B.N.P. X (f. 14; 17-18).

Piritul-reclamant Xa dobindit in proprietate imobilul invecinat situat in Birlad, str. X, nr. 2, jud. Vaslui, compus din constructia 3741-C1 cu suprafata totala construita de 141,23 m.p. si suprafata totala utila de 126,65 m.p. si terenul de sub constructie in suprafata totala de 141,23 m.p. in baza Actului de adjudecare nr. X din 10.12.2014 si Actul aditional la actul de adjudecare nr. X din 10.12.2014 emise in dosarul de executare silita nr. X/2014 constituit la Biroul Executorului Judecatoresc „X” (f. 32-35).

Potrivit contractului de vinzare-cumparare autentificat sub nr. X/23.07.2019 de B.N.P. X coroborate cu sustinerile reclamantei-pirite (necontestate de catre piritul-reclamant), imobilul ce a facut obiectul conventiei a fost construit fara autorizatie de construire.

In aceste imprejurari, in urma controlului efectuat de agentii constatatori din cadrul Politiei Locale Birlad, s-a intocmit procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria D.C. nr. 000X din 20.05.2020 incheiat de Politia Locala Birlad si s-a dispus sanctionarea reclamantei-pirite Xcu amenda contraventionala in cuantum de 1.000 de lei, precum si masura obligarii de a intra in legalitate pina la data de 01.06.2021 (f. 6-7).

Ca urmare a cererii formulate de reclamanta-pirita la data de 17.07.2020 s-a eliberat certificatul de urbanism nr. X de Municipiul Birlad prin Primar in scopul „obtinerii autorizatiei de construire lucrari la parter si mansarda – intrare in legalitate” (f. 9-10) prin care s-a prevazut la pct. d.2 in sarcina reclamantei-pirite obligatia de a obtine acordul de vecinatate in forma autentica.

Reclamanta-pirita a procedat la notificarea piritului-reclamant prin intermediul B.E.J. Xin vederea exprimarii acordului necesar obtinerii autorizatiei de construire (f. 4), iar la data de 02.12.2020 s-a intocmit incheierea de autentificare nr. 14 de B.I.N. Xin care s-a consemnat prezenta piritului-reclamant si refuzul acestuia de a semna declaratia privind acordul de vecinatate intrucit nu s-a specificat tipul de lucrari ce se vor efectua la parter si mansarda.

Prin cererea de chemare in judecata reclamanta-pirita a solicitat instantei, ca urmare a constatarii refuzului nejustificat al piritului, sa suplineasca acordul acestuia cu privire la constructia parter si mansarda dobindita in proprietate de reclamanta-pirita prin contractul de vinzare-cumparare autentificat sub nr. X/23.07.2019 de B.N.P. X.

In drept, potrivit art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 acordul vecinilor prevazut la pct. 2.5.6. al sectiunii I "Piese scrise" a cap. A "Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire D.T.A.C.", prevazut in anexa nr. 1 la Lege, este necesar in urmatoarele situatii: a) pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora; b) pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente; c) in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decit cea a cladirilor invecinate. (2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor in care, prin ridicarea unei constructii noi in vecinatatea imediata a unei constructii existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistenta mecanica si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sanatatea si mediul ori siguranta in exploatare. Cauzele acestor situatii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cota mai adinca decit cea a talpii fundatiei constructiei existente, afectarea gradului de insorire. (3) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) corespund cazurilor in care, urmare investitiei noi pot fi create situatii de disconfort generate de incompatibilitati intre functiunea preexistenta si cea propusa, atit in situatia in care se aduc modificari de destinatie a spatiilor in interiorul unei cladiri, cit si in situatia in care functionalitatea unei constructii noi este incompatibila cu caracterul si functionalitatea zonei in care urmeaza sa se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea functiunii de locuit prin implementarea unor functiuni incompatibile datorita zgomotului, circulatiei, degajarii de noxe, etc. (4) Acordul vecinilor se va da conditionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.th si autorizatia de construire/desfiintare, a masurilor de punere in siguranta a constructiei preexistente rezultate in urma raportului de expertiza tehnica intocmit la comanda investitorului noii constructii. (5) Acordul vecinilor este valabil numai in forma autentica. (6) Refuzul nejustificat de a-si da acordul se constata de catre instanta de judecata competenta, hotarirea acesteia urmind sa fie acceptata de catre emitentul autorizatiei de construire/desfiintare in locul acordului vecinilor.

Din interpretarea acestor prevederi legale rezulta fara echivoc ca acordul vecinilor se va da conditionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.th si autorizatia de construire/desfiintare, a masurilor de punere in siguranta a constructiei preexistente rezultate in urma raportului de expertiza tehnica intocmit la comanda investitorului noii constructii.

Finalitatea urmarita prin instituirea in sarcina oricarei persoane care doreste sa edifice o constructie noua in vecinatatea imediata a unei constructii existente, a obligatiei de a obtine acordul vecinilor, a fost aceea prevazuta la art. 27 alin. 2 din actul normativ mai sus mentionat, si anume de a nu fi cauzate vecinilor prejudicii privind rezistenta mecanica si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sanatatea si mediul ori siguranta in exploatare, din cauza alipirii la calcan, fundarii la o cota mai adinca decit cea a talpii fundatiei constructiei existente, afectarii gradului de insorire etc.

In cauza de fata, piritul-reclamant Xa sustinut ca nu refuza sa isi dea acordul, insa a solicitat reclamantei-pirite sa detalieze lucrarile de construire avind in vedere ca cele 2 imobile sunt alipite, iar in unele portiuni lipseste zidul despartitor intre proprietati.

Notiunea de „refuz nejustificat” utilizata de legiuitor in cuprinsul art. 27 alin. 6 din Norma metodologica, se impune a fi definita prin interpretarea coroborata a dispozitiilor art. 14 Cod civil, potrivit carora „(1) Orice persoana fizica sau persoana juridica trebuie sa isi exercite drepturile si sa isi execute obligatiile civile cu buna-credinta, in acord cu ordinea publica si bunele moravuri. (2) Buna-credinta se prezuma pina la proba contrara”, cu dispozitiile art. 15 Cod civil potrivit carora „Niciun drept nu poate fi exercitat in scopul de a vatama sau pagubi pe altul ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte”.

In aceasta privinta instanta constata ca aceste prevederi legale reglementeaza doar principii de drept – principiul bunei-credinte si teoria abuzului de drept, iar temeiul legal pentru ca instanta sa poata suplini acordul piritului-reclamant trebuie sa se regaseasca in alte norme de drept care sa stabileasca drepturi si obligatii in raport de care, prin aplicare la situatia de fapt, sa se poata eventual retine sau nu incalcarea principiului bunei-credinte.

Totodata, instanta are in vedere si cronologia operatiunilor necesare pentru elaborarea proiectului tehnic in vederea emiterii autorizatiei de construire, astfel: pe baza unor date de tema (continind elemente esentiale cum ar fi identificarea terenului si a amplasamentului, identificarea vecinilor, amplasarea cladirilor adiacente fata de limita de proprietate, date privind constructia noua si destinatia acesteia importante in privinta incarcarilor, daca exista sau nu subsol etc.) se elaboreaza un raport de expertiza, in baza caruia inginerul proiectant elaboreaza proiectul tehnic, dupa care proiectul este prezentat expertului si apoi verificatorului pentru a se stabili daca s-a respectat expertiza, daca s-au respectat masurile de protejare a cladirilor existente, daca s-au luat masurile necesare pentru noua cladire. Abia ulterior se depune toata documentatia mentionata in certificatul de urbanism in vederea eliberarii autorizatiei de construire.

Din interpretarea logica a dispozitiilor art. 27 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 si a pasilor necesari eliberarii autorizatiei de construire rezulta ca in vederea obtinerii acordului vecinilor, acestora trebuie sa li se prezinte documentatia tehnica, expertiza finala ce va fi avuta in vedere la elaborarea proiectului tehnic si in final la eliberarea autorizatiei de construire. Acesta este si sensul alin. 4 al art. 27 din acelasi act normativ, nu acela al obligativitatii prezentarii proiectului tehnic si a autorizatiei de construire, etape ulterioare intocmirii expertizei, dispozitia stabilind obligatia prezentarii raportului de expertiza finala pentru ca vecinii sa isi poata da acordul in cunostinta de cauza si in conditiile mentionate in raportul de expertiza, in caz de modificare a datelor de tema sau a expertizei constatindu-se lipsa acestui acord.

Este firesc ca acordul vecinilor nu poate fi solicitat si dat decit cu prezentarea masurilor de siguranta ce vor fi realizate efectiv, pentru a fi un acord in cunostinta de cauza, existenta si valabilitatea acordului raportindu-se la inscrisurile prezentate si la conditiile mentionate in acestea. In esenta, acordul vecinului este dat cu conditia ca proiectul tehnic si autorizatia sa respecte raportul de expertiza fata de care acest acord a fost dat.

Or, in cauza de fata reclamanta-pirita nu a prezentat piritului-reclamant nicio documentatie in vederea obtinerii acordului, dupa cum aceasta documentatie nu a fost depusa nici la dosarul cauzei. Desi aceasta a pretins ca lucrarea este deja executata, aceasta imprejurare nu o exonereaza de obligatia de a obtine acordul vecinilor, acord care instituie sarcina de a intocmi raportul de expertiza finala mentionat anterior.

In aceste conditii administrarea probei cu expertiza nu era utila in prezenta cauza intrucit, ca argument de topografie a conditiilor de eliberare a certificatului de urbanism, se solicita in primul rind proiectul D.T.A.C. (Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire) intocmita de proiectanti, arhitect, ingineri de rezistenta in constructii, instalatii etc. si apoi se solicita acordul vecinilor care, in mod firesc, se realizezaa in functie de continutul D.T.A.C., adica in raport de lucrarile ce urmeaza a fi autorizate si nu in functie de lucrarile deja efectuate.

In consecinta, instanta apreciaza ca nu poate suplini in cauza acordul piritului-reclamant avind in vedere ca nu s-a prezentat documentatia obligatorie si prealabila instituita de dispozitiile 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, legea nefacind distinctie daca constructia a fost deja realizata in lipsa autorizatiei de construire.

Mai mult, prin prevederile art. 27 din Norma metodologica legiuitorul a prezumat relativ existenta unui risc privind producerea unui prejudiciu privind rezistenta mecanica si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sanatatea si mediul ori siguranta in exploatare, intr-o ipoteza precum cea de fata, prin efectuarea unor interventii la cladirea adiacenta, prezumtie ce rezulta cu claritate din faptul mentionarii cu titlu exemplificativ, in rindul posibilelor cauze generatoare de prejudicii, al posibilitatii afectarii gradului de insorire.

Pe cale de consecinta, in raport de existenta unei prezumtii legale relative in sensul producerii unui prejudiciu prin lucrarile realizate, sarcina probei contrare – inexistenta unui asemenea prejudiciu - revenea reclamantei-pirite din prezenta cauza, iar aceasta nu a fost complinita.

De altfel, singurul mijloc de proba apt a confirma sau infirma sustinerile reclamantei-pirite, singura proba concludenta ar fi fost documentatia solicitata prin certificatul de urbanism, respectiv proiectul D.T.A.C. in vederea intrarii in legalitate in raport de care ar fi putut fi apreciat caracterul justificat sau nu al refuzului piritului-reclamant.

In concluzie, instanta constata ca, dincolo de lipsa documentatiei tehnice pentru eliberarea autorizatiei de construire care sa invalideze ipoteza prejudicierii piritului-reclamant si sa demonstreze caracterul nejustificat al refuzului acestuia, dovedind ca au fost deplin informati asupra riscurilor si prejudiciilor si masurilor de siguranta, reclamanta-pirita nu a probat caracterul nejustificat al acestui refuz de a-si da acordul in privinta lucrarilor realizate.

Notificarea transmisa prin executor judecatoresc piritului-reclamant nu contine o individualizare a masurilor de punere in siguranta astfel cum se prevede in art. 27 alin. 4 din Norma metodologica, simpla inspectie vizuala a noii constructii fiind insuficienta pentru ca piritului sa i se pretinda a da un acord in cunostinta de cauza, care nu poate fi pretins automat doar pentru ca imobilul a fost deja construit.

Instanta considera ca piritului-reclamant trebuie sa i se prezinte detalii despre implicatiile asupra exercitarii de catre acesta a dreptului de proprietate si folosinta asupra propriului imobil si a eventualelor masuri de protejare, de minimizare a riscurilor, fiind necesar a se prezenta suficiente date pentru a stabili cu claritate natura lucrarii, detaliile tehnice, masurile de punere in siguranta, documentatia de intrare in legalitate din care sa rezulta ca, urmare a reverificarii starii tehnice a imobilului, nu se creeaza o potentiala stare de pericol din perspectiva sigurantei constructiei, pentru a se putea eventual ulterior ridica problema caracterul abuziv al refuzului, prezentarea documentatiei tehnice rezultind din finalitatea reglementarii si importanta protectiei dreptului de proprietate.

Asadar, cit timp piritului nu i s-a prezentat un proiect tehnic din care sa rezulte masurile necesare pentru asigurarea sigurantei constructiei ocupate de acesta, instanta apreciaza ca refuzul de exprimare a acordului pentru realizarea lucrarilor nu poate fi apreciat ca fiind abuziv sau nejustificat.

Pentru motivele anterior expuse, instanta va respinge ca neintemeiata cererea principala formulata de reclamanta-pirita X, in contradictoriu cu piritul-reclamant X.

Fata de solutia de admitere a exceptiei netimbrarii cererii reconventionale invocata din oficiu la termenul de judecata din 20.10.2021, instanta va anula cererea reconventionala ca netimbrata.

Cu privire la cheltuielile de judecata, in temeiul art. 453 Cod procedura civila, retinind culpa procesuala a reclamantei fata de solutia de respingere a cererii, instanta va respinge ca neintemeiata cerere privind obligarea piritului-reclamant la plata cheltuielilor de judecata.

Pagina 1 din 6