Plangere contravenţionala

Sentinţă civilă 2516 din 27.10.2022


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2022:001.002516

Dosar nr. X

R O M I N I A

JUDECATORIA BIRLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 2516/2022

Sedinta publica de la 27 Octombrie 2022

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberind asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plingerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Birlad la data de 01.02.2022 sub nr. X, petentul Xa solicitat anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria PVSX nr. X incheiat la 04.01.2021 si exonerarea de la plata amenzii aplicate, in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui si in subsidiar, a solicitat inlocuirea amenzii cu sanctiunea „avertisment”.

A invocat petentul, in esenta, ca pe data de 04.01.2021, a fost sanctionat contraventional, cu amenda in suma de 500 lei, motivat de faptul ca, in calitate de petent, nu s-ar fi prezentat la chemarile repetate ale organului de urmarire penala. Apreciaza ca procesul verbal este nelegal si netemeinic motivat de faptul ca, in primul rind, procesul verbaleste gresit, fiind lovit de nulitate absoluta, in sensul ca data procesului verbal este gresita fiind 04.01.2021. raportat la aceasta data aplicarea sanctiunii contraventionale este prescrisa. In al doilea rind, precizeaza faptul ca sanctiunea este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca prezenta petentului, care are calitatea de parte vatamata, nu este obligatorie la solutionarea petitiei. Astfel, la data de 06.12.2021 a depus o petitie, inregistrata sub nr. 350662 prin care a solicitat sa i sa puna in vedere numitei X sa inceteze sa il mai hartuiasca pe el si pe sotia acestuia si pe cei doi copii minori ai acestuia. Petitia se afla in lucru la agentul de politie X. Arata petentul ca, in urma cu aproximativ 5-6 ani de zile, a avut o relatie intima, contra cost, cu X, aceasta ocupindu-se la acel moment de prestarea unor astfel de servicii. Se arata ca petentul este casatorit, locuind impreuna cu sotia Xsi cu cei doi copii minori in Birlad. Cei doi soti au impreuna mai multe afaceri, respectiv o firma de constructii, baruri, o frizerie, etc, avind o situatie materiala foarte buna. Dupa aproximativ 5 ani, in anul 2021, numita X l-a cautat pe petent si i-a comunicat ca in urma relatiei a ramas insarcinata si ar avea un copil cu acesta, solicitindu-i in acest sens bani si santajindu-l ca in caz contrar ii va distruge familia si chiar ca ii va da foc la casa. De asemenea, numita X, o hartuieste pe sotia si pe copiii acestuia cu mesaje telefonice, in urma acestor fapte, sotia cit si copiii acestuia au fost foarte afectati, sotia acestuia avind o stare de depresie. Mai arata ca, nu a fost citat in repetate rinduri asa cum pretinde agentul constatator.

A solicitat administrarea probei cu inscrisuri.

In drept, a invocat disp. art. 31-31 din OG nr.2/2001.

Plingerea a fost legal timbrata cu 20 de lei cu taxa judiciara de timbru (f. 8).

Ladatade 23.03.2022, aufostinregistrateladosarprecizarile si inscrisuriledepusedeintimatulInspectoratul de Politie al Judetului Vaslui ( f. 16-23). A solicitat respingerea plingerii contraventionale.

In fapt, prin procesul-verbal s-a retinut in sarcina petentului ca "la data de 04.01.2021, ora 09.00, mun. Birlad, jud. Vaslui, nu s-a prezentat la invitatia justificata a organelor de politie, numitul Xfiind invitat telefonic in repetate rinduri la sediul politiei din mun. Birlad pentru a fi audiat in calitate de petent, fapta prevazuta de art.2, pct. 31 din Legea 6l/1991. Potrivit art. 2 din Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice „Constituie contraventie savirsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de condilii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: 31) unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identitatii sale sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau a organelor de ordine publica, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu;” Referitor la motivele de nulitate invocate de petent prin plingerea contraventionala precizeaza urmatoarele: eroarea agentului constatator de a fi consemnat o cifra gresita la rubrica destinata datei incheierii procesului-verbal si la rubrica destinata datei savirsirii faptei contraventionale, respectiv de a specifica in loc de anul 2022, anul 2021, nu este de natura sa provoace petentului vreo vatamare. Eroarea materiala a agentului constatator constituie cel mult nulitate relativa care poate duce la anularea procesului-verbal numai in cazul in care se produce o vatamare persoanei in cauza. Mai mult, din mentiunile consemnate in procesul-verbal cat si din plingerea sa rezulta ca acesta si-a insusit cele retinute in actul constatator recunoscind contraventia. In aceste conditii este evident ca petentului nu i s-a produs nicio vatamare prin consemnarea gresita a unei cifre la data intocmirii procesului-verbal. Sub aspectul legalitatii, considera ca procesul-verbal de contraventie indeplineste conditiile de forma si fond prevazute de lege, nefiind incident niciun caz de nulitate relativa si/sau absoluta. Sub aspectul temeiniciei, aminteste ca procesul verbal de constatare a contraventiei, in masura in care cuprinde constatarile agentului constatator, are forta probanta prin el insusi si constituie o dovada suficienta a vinovatiei contestatarei, cit timp aceasta din urma nu este in masura sa prezinte o proba contrara certa si concludenta. Fiind un act administrativ, investit cu autoritatea statala pentru constatarea si sanctionarea unor fapte care contravin ordinii sociale, dupa o procedura speciala prevazuta de lege, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se bucura de prezumtia de autenticitate si veridicitate, care este insa relativa si poate fi rasturnata prin probe de contravenient. Simpla negare a petentului in sensul ca faptele nu corespund realitatii nu este insa suficienta, atita timp cit nu aduce probe pertinente, aceasta negare reprezentind o simpla sustinere, facuta din dorinta de a scapa de consecintele raspunderii contraventionale.

Sub aspectul probatoriului, instanta, conform art. 258 si art. 255 Cod procedura civila, a incuviintat proba cu inscrisuri pentru ambele parti.

Verificind din oficiu conform art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca plingerea este formulata in termenul de 15 zile de la data luarii la cunostinta.

Analizind probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria PVSX nr. X incheiat la 04.01.2021de Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, petentul Xa fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 500 lei, retinindu-se in sarcina acestuia nerespectarea prevederilor art. 2 pct.31 din Legea61/1991/R.

Prin procesul verbal sus-mentionat s-a retinut de catre organul constatator, insarcina petentului, faptul ca, la data de 04.01.2021, ora 09.00, mun. Birlad, jud. Vaslui, nu s-a prezentat la invitatia justificata a organelor de politie, fiind invitat telefonic in repetate rinduri la sediul politiei din mun. Birlad pentru a fi audiat in calitate de petent, fapta prevazuta de art.2, pct. 31 din Legea 6l/1991.

Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal instanta retine urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca potrivit art. 16 alin (1) OG. nr. 2/2001: Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savirsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plingerea.

Instanta retine ca situatiile in care nerespectarea anumitor cerinte atrage intotdeauna nulitatea actului intocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data in cuprinsul art. 17 din O.G. nr. 2/2001: numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savirsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

In raport cu acest caracter imperativ-limitativ al cazurilor in care nulitatea procesului verbal incheiat de agentul constatator al contraventiei se ia in considerare si din oficiu, se impune ca in toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le intruneasca un asemenea act, nulitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sa nu poata fi invocata decit daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decit prin anularea acelui act ( Decizia nr. XXII /2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite ).

Fata de materialul probator administrat in cauza, instanta apreciaza ca sunt intemeiate sustinerile petentului potrivit carora procesul verbal este nul motivat de faptul ca acesta cuprinde in mod eronat datasavirsirii contraventiei ca fiind 04.01.2021 , iar prin aceasta i-afost cauzata o vatamare, care consta in aceea ca nu are posibilitatea de a achitajumatate din minimul prevazut de lege, iar aceasta vatamare nu poate fi inlaturata decit prin anularea procesului verbal.

Fata de motivul de nelegalitate a procesului-verbal seria PVSX nr. X din 04.01.2021 incheiat de Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui pe numele petentului Xurmeaza a seadmite plingerea contraventionala si se va dispune anularea procesului-verbal si exonerarea petentului de la plata amenzii de 500 lei.

1